Page 1

90 mm

153 mm

11,5

THOMAS R.S. ALBRECHTSEN

ØVELSE I UNDERVISNINGEN er en indføring i, hvordan lærere ved at tænke øvelse ind i planlægningen, gennemførelsen, vurderingen og udviklingen af den daglige undervisning i grundskolen kan støtte eleverne i at indøve og udøve nye færdigheder.

I bogen får du svar på følgende seks væsentlige spørgsmål: • Hvad er øvelse, og hvorfor er det relevant for skoleThomas R.S. Albrechtsen (f. 1977) er ph.d., docent og leder af Forskningsprogram for dagtilbud og skole ved UC SYD. Hans primære forskningsinteresser er didaktik, øvelsesteori, forandringer i pæda226 mm

gogiske organisationer, professionelle læringsfællesskaber og læreruddannelse.

ØVELSE I UNDERVISNINGEN

uddannet cand.mag. i almen pædagogik,

undervisningen? • Hvad kan aktuelle læringsteorier fortælle os om øvelse, og hvilke didaktiske konsekvenser kan man drage heraf? • Hvordan planlægger du meningsfulde øvelsesopgaver til undervisningen? • Hvordan kan du opretholde et engagement blandt eleverne, når de øver sig? • Hvordan kan du organisere en øvelsesbaseret undervisning for både grupper og den enkelte elev? • Hvordan vurderer du, om eleverne gør fremskridt i deres øvelse, og om noget skal omøves?

ØVELSE I UNDERVISNINGEN henvender sig til lærerstuderende og praktiserende lærere.

Forfatterfoto © Niels Rysz Olsen

Øvelse i undervisningern_DS.indd 1

DIDAKTIK|SERIEN

www.akademisk.dk

153 mm

90 mm

DIDAKTIK|SERIEN AKADEMISK FORLAG

ØVELSE

I UNDERVISNINGEN

»Øvelse forbinder vi ofte med en indsats og en anstrengelse, der somme tider kan være ubehagelig. Ubehaget ligger ikke alene i den kropslige eller mentale anstrengelse, som øvelse ofte kræver. Ubehaget kan også ligge i påmindelsen om, at der er noget, vi gerne vil kunne, men som vi endnu ikke kan. Øvelse minder os om vores egen inkompetence. Når noget derimod lykkes for os, og vi har tilegnet os en færdighed, som vi har øvet os længe på, så vækker det en glæde og stolthed. Resultatet af længerevarende øvelse kan tilfredsstille helt grundlæggende psykologiske behov.” Uddrag fra bogen

Omslag: henriettemork.dk

DIDAKTIK|SERIEN er fagbøger til professionsuddannelserne.

Kompetente fagpersoner giver indblik i, hvad der aktuelt rører sig på det pædagogiske, psykologiske og socialfaglige felt. Målet er analytisk forståelse og inspiration til, hvordan pædagoger, lærere og socialrådgivere på bedste vis kan forene teori og praksis.

THOMAS R.S. ALBRECHTSEN

DIDAKTIK| SERIEN AKADEMISK FORLAG

www.akademisk.dk/professionsserien

07/05/19 15:51


Ă˜velse i undervisningen.indd 2

5/8/19 2:26 PM


Ă˜velse i undervisningen

Ă˜velse i undervisningen.indd 1

5/8/19 2:26 PM


Ă˜velse i undervisningen.indd 2

5/8/19 2:26 PM


Thomas R.S. Albrechtsen

Ă˜velse i undervisningen

Professions |Serien

Akademisk forlag

Ă˜velse i undervisningen.indd 3

5/8/19 2:26 PM


ØVELSE I UNDERVISNINGEN Thomas R.S. Albrechtsen © 2019 Akademisk Forlag, København Et forlag under Lindhardt og Ringhof Forlag A/S, Et selskab i Egmont Mekanisk, fotografisk, elektronisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele heraf er kun tilladt efter Copydans regler, se: www.tekstognode.dk/undervisning. Forlagsredaktion: Hanne Lyng Frandsen Omslag: Henriette Mørk Sats: Lumina Datamatics Tryk: Livonia Print 1. udgave, 1. oplag, 2019 ISBN: 978-87-500-5168-8

Øvelse i undervisningen.indd 4

5/8/19 2:26 PM


Indhold

1 Indledning  7 Øvelsens ti kendetegn  9 Øvelse og fordybelse i skolens undervisning  17 Bogens opbygning  19 Øvelsesopgaver 20 2 Øvelsesbaseret undervisning  23 Et almendidaktisk perspektiv på øvelse  23 Indøvelse, udøvelse og omøvelse  29 Indøvelse som kognitiv belastning  35 Stilladseret udøvelse af færdigheder  39 Øvelsesopgaver 47 3 Planlægning af øvelsesopgaver til undervisningen  49 Planlægning og forberedelse af øvelsesbaseret undervisning  52 Eksempler og øvelsesopgaver  59 Øvelsesopgaver i projekter  63 Øvelsesopgaver 65 4 Følelser i den øvelsesbaserede undervisning  67 Akademiske følelser  69 Kedsomhed i den øvelsesbaserede undervisning  71 Øvelse og angsten for at begå fejl  75 Øvelse og kalibrering af færdigheder  76 Øvelse og elevers mestringsforventninger  79 Interessante øvelsesopgaver i undervisningen  81 Øvelsesopgaver 85

Øvelse i undervisningen.indd 5

5/8/19 2:26 PM


5 At øve sig sammen og alene  87 Når gruppen samarbejder om at øve sig på noget  88 Når gruppen øver sig på at samarbejde  91 Selvreguleret læring – eller om at øve sig alene  97 Øvelsesopgaver 104 6 Vurderinger, som støtter elevers øvelsesfremskridt  107 Feedback i øvelsesbaseret undervisning  110 Omøvelse og vurdering af næste øvelsestrin  123 Øvelsesopgaver 124 Litteratur  127 Register  141

Øvelse i undervisningen.indd 6

5/8/19 2:26 PM


pi t e

1

l

Ka

Indledning

Kapitlets essentielle spørgsmål: Hvad er øvelse, og hvorfor er det relevant for skoleundervisningen?

Øvelse gør mester. Det ordsprog kender vi alle. Hvis det er sandt, så er fænomenet øvelse også relevant for skoleundervisningen, fordi skoleundervisningen blandt andet sigter mod, at børn og unge lærer at mestre en række kulturelt værdsatte færdigheder. Øvelse er en vej til at forbedre færdigheder. Øvelse er dygtiggørelse. Derfor må øvelse også være relevant at vide noget om, hvis du er lærer eller er på vej til at blive lærer. Det er helt naturligt, at vi mennesker øver os. Det vil derfor også være helt naturligt, at øvelse indgår i forskellige undervisningssituationer i skolen. Nogle gange vil du som lærer målrettet organisere din undervisning, med henblik på at eleverne øver sig på noget bestemt. Det er denne sidstnævnte pædagogisk intenderede øvelse i undervisningen, som er temaet for denne bog. For lidt over 100 år siden understregede den danske lærer og filosof Axel Dam i sin doktorafhandling Om Muligheden af formel Opdragelse af de intellektuelle Evner vigtigheden af at beskæftige sig med fænomenet øvelse i pædagogikken: Ja, Fænomenet Øvelse er af saa fundamental Betydning for al Opdragelse, at man uden meget Overdrivelse kan sige at Værdien af en videnskabelig Pædagogik i høj Grad beror paa, om den kan klare vor Forstaaelse af dette Fænomen. (Dam, 1912: 43).

Noget tyder dog på, at fænomenet øvelse ikke har opnået denne centrale betydning i pædagogikken, som Dam gav den. Således peger den danske pædagogiske filosof Alexander von Oettingen på, at øvelse er blevet overset som en vigtig kategori i pædagogikken og didaktikken:

Indledning

Øvelse i undervisningen.indd 7

| 7

5/8/19 2:26 PM


At øve sig har ikke en særlig høj status i den didaktiske og pædagogiske diskurs. Man taler hellere om nysgerrighed, flow, motivation og kreativitet end om at fejle, gentage igen og igen og om at øve, øve og atter øve! I bedste fald placeres det at øve sig som en aktivitet efter undervisningen. Først skal man lære noget nyt, og så får man lektier for, som man skal øve derhjemme. At øve har ikke status af undervisning, og man skal lede længe for at finde noget om emnet i metodiske eller didaktiske fag- og lærebøger. Det kan undre, fordi det ’at øve’ stort set er det, elever gør i undervisningen. (Oettingen, 2016: 107).

Fænomenet øvelse har ikke fået den opmærksomhed i nyere pædagogik, som det ellers fortjener. Begrebet er fraværende i mange nyere lærebøger om pædagogik, didaktik og læringsteori, hvor man i stedet støder på begreber som for eksempel praksislæring, erfaringslæring, implicit læring, situeret læring og omlæring (fx Beck, Kaspersen & Paulsen, 2014; Hermansen, 2018; Illeris, 2015; Laursen & Kristensen, 2016, 2017; Qvortrup & Wiberg, 2013). Der er derfor et behov for at revitalisere og rekonstruere diskussionen af fænomenet øvelse i pædagogiske sammenhænge. Målgruppen for denne bog er således alle, som har en pædagogisk interesse i fænomenet øvelse. Bogen henvender sig primært til lærere og lærerstuderende ved at være en introduktion til, hvordan du kan tilrettelægge en undervisning, hvor eleverne øver sig på noget på en meningsfuld og virkningsfuld måde. Formålet med bogen er kort sagt at præsentere dig for en didaktik, som kan kaste lys over, hvordan du som lærer kan understøtte eleverne i at øve sig på noget i undervisningen. Der er tale om en almendidaktisk introduktion til temaet. Det betyder, at jeg primært er optaget af at diskutere øvelsens form i undervisningen eller øvelsens ”hvordan”, og i mindre grad af at diskutere øvelsens indhold eller dens ”hvad”. Som en anden afgræsning vil jeg fokusere på øvelse i skoletiden. Det er ellers oplagt, og ikke usædvanligt, at de opgaver, som elever arbejder med i skolen, nogle gange forventes at fortsætte som øvelser derhjemme. I disse tilfælde bliver elevernes øvelse en udvidelse af skolens undervisning i form af for eksempel lektier, sådan som Oettingen også nævner det i ovenstående citat.

8 |

Indledning

Øvelse i undervisningen.indd 8

5/8/19 2:26 PM


Jeg vil begynde alle bogens kapitler med at stille et ”essentielt spørgsmål”, som jeg vil søge at besvare, og som kan være med til at guide din læsning af kapitlet. I dette indledende kapitel er det essentielle spørgsmål som nævnt: Hvad er øvelse, og hvorfor er det relevant for skoleundervisningen? Spørgsmålet består af to dele. Første del er et definitorisk spørgsmål. Som svar herpå vil jeg redegøre for ti kendetegn ved fænomenet øvelse, som den tyske pædagogiske forsker Malte Brinkmann (2012) har beskrevet i sin større undersøgelse af sagen. I beskrivelsen af disse kendetegn besvares samtidig anden del af spørgsmålet. Resten af bogen vil dog være et langt argument for, hvorfor det er relevant for lærere at beskæftige sig med elevers øvelse i undervisningen.

Øvelsens ti kendetegn En oplagt måde at finde ud af, hvordan vi skal forstå fænomenet øvelse, er at slå ordet op i forskellige ordbøger eller leksikoner for at se, hvordan det her defineres. Et opslag i Politikens Nudansk Leksikon giver os således følgende definitioner af øve og øvelse: Øve: 1. Øve noget: gøre noget igen og igen for at forbedre det. Øve sig i/på noget: gøre noget igen og igen for at blive bedre til det. 2. Øve noget: påvirke andre med en vis indflydelse eller udføre en vis aktivitet. Øvelse: 1. det at øve sig / en opgave eller en prøve som skal træne elever eller studerende i bestemte færdigheder / en bestemt bevægelse med kroppen eller en del af denne med henblik på træning eller styrke / en militær aktion som skal træne eller forbedre soldaterne på krig. 2. det at være øvet eller trænet. (Becker-Christensen, 2002) Andre ordbøger og leksikoner giver tilsvarende definitioner. Noget, der går igen i definitionerne, er, at ”øvelse” eller at ”øve sig” tydeligvis er en

Indledning

Øvelse i undervisningen.indd 9

| 9

5/8/19 2:26 PM


handling, der gentages med en intention om at mestre eller forbedre en færdighed inden for et afgrænset område. På den anden side bruger vi også ordet øvelse om den opgave, man øver sig på. Man kan altså tale om at øve sig på en øvelse. Når jeg i denne bog taler om øvelse, vil det være i betydningen ”at øve sig på noget”. Dette ”noget”, som man øver sig på, vil jeg kalde for en øvelsesopgave. Malte Brinkmann (2012) udfolder disse velkendte betydninger af øvelse ved at fremhæve ti særlige kendetegn ved fænomenet set ud fra et pædagogisk perspektiv. Brinkmann omtaler det som ”ti teser om øvelse”. På tysk skelner Brinkmann mellem ”üben” (at øve sig) og ”Übung” (øvelse som øvelsesopgave) og sammenligner det med den grundlæggende pædagogiske forskel mellem læring på den ene side og undervisning på den anden side. Ifølge Brinkmann er det at øve sig på noget (”üben”) en elementær form for læring. Det er helt naturligt i forbindelse med vores menneskelige tilpasning til omverdenen, at vi må øve os. Dette er til forskel fra de øvelsesopgaver (”Übung”), som samfundet opstiller for os. Dette gælder også, når du stiller eleverne nogle øvelsesopgaver i undervisningen, som de kan have let eller svært ved og være mere eller mindre engagerede i at øve sig på. De ti teser om øvelse, som Brinkmann (2012: 38ff.) beskriver, er følgende: 1. Øvelse er en praksis. 2. Øvelse sigter mod at kunne noget. 3. Øvelse består af negative erfaringer. 4. Øvelse er ofte kendetegnet ved kropslige handlinger. 5. Øvelse er kendetegnet ved gentagelser. 6. Øvelse er både indøvelse, udøvelse og omøvelse. 7. Øvelse er begyndelse og slutning på læringen. 8. Øvelse kan tage form som afholdenhed og selvforglemmelse. 9. Øvelse kan tage form som magtudøvelse. 10. Øvelse kan være opdragende. Jeg vil herunder uddybe, hvad der skal forstås ved disse ti teser om fænomenet øvelse i en pædagogisk sammenhæng.

10 |

Indledning

Øvelse i undervisningen.indd 10

5/8/19 2:26 PM


Ă˜velse i undervisningen.indd 2

5/8/19 2:26 PM


90 mm

153 mm

11,5

THOMAS R.S. ALBRECHTSEN

ØVELSE I UNDERVISNINGEN er en indføring i, hvordan lærere ved at tænke øvelse ind i planlægningen, gennemførelsen, vurderingen og udviklingen af den daglige undervisning i grundskolen kan støtte eleverne i at indøve og udøve nye færdigheder.

I bogen får du svar på følgende seks væsentlige spørgsmål: • Hvad er øvelse, og hvorfor er det relevant for skoleThomas R.S. Albrechtsen (f. 1977) er ph.d., docent og leder af Forskningsprogram for dagtilbud og skole ved UC SYD. Hans primære forskningsinteresser er didaktik, øvelsesteori, forandringer i pæda226 mm

gogiske organisationer, professionelle læringsfællesskaber og læreruddannelse.

ØVELSE I UNDERVISNINGEN

uddannet cand.mag. i almen pædagogik,

undervisningen? • Hvad kan aktuelle læringsteorier fortælle os om øvelse, og hvilke didaktiske konsekvenser kan man drage heraf? • Hvordan planlægger du meningsfulde øvelsesopgaver til undervisningen? • Hvordan kan du opretholde et engagement blandt eleverne, når de øver sig? • Hvordan kan du organisere en øvelsesbaseret undervisning for både grupper og den enkelte elev? • Hvordan vurderer du, om eleverne gør fremskridt i deres øvelse, og om noget skal omøves?

ØVELSE I UNDERVISNINGEN henvender sig til lærerstuderende og praktiserende lærere.

Forfatterfoto © Niels Rysz Olsen

Øvelse i undervisningern_DS.indd 1

DIDAKTIK|SERIEN

www.akademisk.dk

153 mm

90 mm

DIDAKTIK|SERIEN AKADEMISK FORLAG

ØVELSE

I UNDERVISNINGEN

»Øvelse forbinder vi ofte med en indsats og en anstrengelse, der somme tider kan være ubehagelig. Ubehaget ligger ikke alene i den kropslige eller mentale anstrengelse, som øvelse ofte kræver. Ubehaget kan også ligge i påmindelsen om, at der er noget, vi gerne vil kunne, men som vi endnu ikke kan. Øvelse minder os om vores egen inkompetence. Når noget derimod lykkes for os, og vi har tilegnet os en færdighed, som vi har øvet os længe på, så vækker det en glæde og stolthed. Resultatet af længerevarende øvelse kan tilfredsstille helt grundlæggende psykologiske behov.” Uddrag fra bogen

Omslag: henriettemork.dk

DIDAKTIK|SERIEN er fagbøger til professionsuddannelserne.

Kompetente fagpersoner giver indblik i, hvad der aktuelt rører sig på det pædagogiske, psykologiske og socialfaglige felt. Målet er analytisk forståelse og inspiration til, hvordan pædagoger, lærere og socialrådgivere på bedste vis kan forene teori og praksis.

THOMAS R.S. ALBRECHTSEN

DIDAKTIK| SERIEN AKADEMISK FORLAG

www.akademisk.dk/professionsserien

07/05/19 15:51

Profile for Akademisk Forlag

Øvelse i undervisningen  

Øvelse i undervisningen