Om dømmekraften

Page 1


Til Barbara, Julie og Magnus

Om dømmekraften.indd 2

4/7/17 7:38 PM


CARSTEN PEDERSEN

Om dømmekraften

Akademisk Forlag

Om dømmekraften.indd 3

4/7/17 7:38 PM


OM DØMMEKRAFTEN Carsten Pedersen © 2017 Akademisk Forlag, København – et forlag under Lindhardt og Ringhof Forlag A/S, et selskab i Egmont Forlagsredaktion: Vibeke Nørgaard Sats: Lumina Datamatics Ltd. Omslagslayout: Berger Joa Omslagsillustration: © The Israel Museum, Jerusalem by Moshe Caine Tryk: Livonia Print 1. udgave, 1. oplag, 2017 ISBN: 978-87-500-5136-7 Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele heraf er kun tilladt efter Copy-Dans regler. www.akademisk.dk

Om dømmekraften.indd 4

4/7/17 7:38 PM


Indhold

Forord

8

1. Dømmekraft i hverdagslivet Når tilspidsede situationer bringer sindene i kog Abekastning Hvad er der i spil og på spil i bagerbutikken? Hvad kan opfattes som tegn på dømmekraft i bagerbutikken? Hvad er dømmekraft i hverdagslivet? Dømmekraft som hensyntagen Bogens praksisfilosofiske tilgang og opbygning

13 15 17 18 20 21 22 24

2. Hvad er dømmekraft? Om ordet dømme Skønsdannelse Domfældelse Om ordet dømmekraft Tvivlens mellemspil Dømmekraftens tre dimensioner Afrunding – første bud på nuancering af dømmekraftsbegrebet

33 34 35 38 39 42 43 48

Om dømmekraften.indd 5

4/7/17 7:38 PM


3. Dømmekraften i filosofisk belysning 51 Dømmekraften og tvetydigheden 52 Dømmekraften og rådslagningen 54 Dømmekraften og ikke-ubetænksomheden 58 Dømmekraften og bevægelsen 59 Dømmekraften og erfaringen 62 Dømmekraften og senus communis 65 Dømmekraften og tænkningen 67 Dømmekraften og pluraliteten 69 Dømmekraften og (af)smagen 71 Dømmekraften og tvivlen 74 Dømmekraften og magten 78 Dømmekraften og konfliktualiteten 80 Dømmekraften og lykketræffet 85 Dømmekraften og begivenheden 87 Dømmekraften og den menneskelige livsform 90 Dømmekraften og potentialiteten 97 Dømmekraften, fortolkningskraften, forklaringskraften og tilvirkningskraften 101 Dømmekraften og omsigten 104 Afrunding – andet bud på en nuancering af dømmekraftsbegrebet 106 4. Dømmekraften og udsatheden Dømmekraften og Matthæus-effekten Magtens og meningens forskellige ansigter Fem slags udsatte positioner Fællesskabelse som balancering af inddrift og uddrift Professionel dømmekraft Tre kundskabsformer og lidt om evidens Ekspertisens (af)magt og skyklap-effekten Skyklapper i børnehøjde Afrunding – tredje bud på en nuancering af dømmekraftsbegrebet

Om dømmekraften.indd 6

109 110 112 117 122 124 126 130 132 139

4/7/17 7:38 PM


5. Hvordan giver vi kraft til dømmekraften? Om beredskabelser og beredskaber Beredskabelse er en praksisfilosofisk aktivitet Om beredskabers dynamiske karakter Samarbejdsfokuseret faglig beredskabelse Beredskabelse – mellem praksis, arbejde og tænkning Om individuel, kollektiv og strukturel dilemmaberedskabelse Eksempel på et individuelt dilemmaberedskab 1. Dilemmasituationer 2. Dilemmaforståelse 3. Refleksionsramme 4. Ledetråde 5. Vedligeholdelses- og udviklingsplan Afrunding – fjerde bud på en nuancering af dømmekraftsbegrebet

143 144 148 154 156 162 163 168 168 169 173 193 196 200

6. Eftertanke

203

Litteratur

209

Stikord

220

Om dømmekraften.indd 7

4/7/17 7:38 PM


Forord

“Frem for alt, bør man ikke ønske at berøve tilværelsen dens rige tvetydighed” Friedrich Nietzsche

M

in beslutning om at skrive en bog om dømmekraft har sit udspring i to tankevækkende hverdagssituationer. Den ene situation blev beskrevet af min ægtefælle efter hendes besøg i en bagerbutik i 2016. I situationen nægtede en far i første omgang sin datter den børnebolle, som ekspedienten rutinemæssigt tilbød. Situationen spidsede imidlertid til, idet datteren holdt fast i sit krav om at få en bolle. I lyset af situationens mere og mere konfliktfyldte karakter – og måske også under indtryk af den stadigt voksende kø i butikken – endte faren med at ombestemme sig, og datteren fik til sidst sin bolle. Inden da nåede faren dog at anklage bageren for at være skyld i konflikten med sin datter. I dagene efter episoden tog vi os i gentagne gange at vende tilbage til situationen i bagerbutikken. Hvad var det egentlig, der skete? Hvordan faldt ordene? Var der en hovedansvarlig for, at situationen tog den konflitfyldte drejning, som den gjorde? I min egenskab af professionshøjskolelærer og konsulent samler jeg på situationsbeskrivelser af denne karakter, som jeg bruger som casemateriale i forskellige typer af undervisnings- og ud-

8

Om dømmekraften.indd 8

4/7/17 7:38 PM


F O RO R D

viklingsforløb. Min ægtefælle endte derfor med at skrive hændelsesforløbet ned, så detaljeret som det nu lod sig gøre ud fra hukommelsen – delvist støttet af mine nysgerrige spørgsmål. Nogle uger efter episoden i bagerbutikken vejledte jeg en gruppe pædagogstuderende. De var interesserede i at undersøge, hvordan det pædagogiske personale i daginstitutioner bruger metodiske koncepter i deres arbejde. Jeg havde i den forbindelse henvist dem til nogle artikler fra et forskningsprojekt. I deres forberedelse til vejledningen havde de studerende især hæftet sig ved forskernes beskrivelse af en tankevækkende situation, hvor en pædagogmedhjælper og en pædagog gennemfører en aktivitet med en gruppe børn i en børnehave. De to professionelle brugte et bestemt koncept kaldet ‘Trin for Trin’. Konceptet indeholder blandt andet en kasse med billeder af børn, der udtrykker forskellige følelsesmæssige tilstande, nogle kort med forskellige typer af spørgsmål samt en instruktion i, hvordan disse materialer skal bruges. I instruktionen findes der tillige detaljerede retningslinjer for, hvordan aktiviteten skal gennemføres. Børnene må eksempelvis ikke have legetøj foran sig eller lege med legetøj, mens aktiviteten står på. I den situationen, som de studerende fandt tankevækkende, var der et barn, som blev ked af det under aktiviteten, og i den forbindelse greb barnet et stykke legetøj. Barnet fik besked på at lægge legetøjet fra sig, men ville ikke. En af de professionelle endte med at tage legetøjet fra barnet. Barnet blev nu endnu mere ked af det, og det forlod grædende rummet efterfulgt af den professionelle, der forsøgte at trøste barnet og at få det med tilbage i aktiviteten. Under vejledningssamtalen med de studerende blev spørgsmålet om de professionelles dømmekraft rejst. Én af de studerende mente, at håndteringen af situationen i virkeligheden var et udtryk for manglende eller meget ringe professionel dømmekraft. Andre studerende var uenige. For er det mangel på dømmekraft at følge retningslinjer, som man måske slet ikke selv er herre over? Diskussionen i gruppen blev heftig – og der opstod samtidig en betydelig uklarhed om, hvad professionel dømmekraft egentlig er for et fænomen. Vi besluttede at tage spørgsmålet om dømmekraft op til

9

Om dømmekraften.indd 9

4/7/17 7:38 PM


OM D ØM M E K R A F T E N

den kommende vejledning. Jeg lovede, at jeg ville forsøge at finde en mere velegnet case, som vi kunne reflektere ud fra. Jeg lovede også at finde en tekst, som de studerende kunne læse med henblik på at blive lidt klogere på fænomenet dømmekraft. Under min forberedelse af vejledningen kom jeg til at tænke på situationen fra bagerbutikken. For på en måde handlede denne situation jo også om dømmekraft. Spørgsmålet var imidlertid, om situationen kunne bruges, idet den dømmekraft, der er forbundet med en fars håndtering af en konflikt med sin datter, vel må opfattes som noget ganske andet, end den dømmekraft, der er forbundet med professionelles håndtering af en konflikt med et barn i børnehave? Jeg begyndte at overveje, om der dybest set er forskel på ’almindelig dømmekraft’ og ’professionel dømmekraft’. Og jeg foreslog de studerende, at vi reflekterede over dette spørgsmål til vejledningen – både med afsæt i ’Trin for Trin’-situationen og med afsæt i situationen fra bagerbutikken. Det lykkedes os på den baggrund at indkredse forskellige, foreløbige bud på, hvad dømmekraft er for et fænomen. Distinktionen mellem ’almindelig dømmekraft’ og ’professionel dømmekraft’ viste sig at fungere som en god drivkraft i vores samtale. Til gengæld var det ikke lykkedes mig at finde en velegnet tekst om dømmekraft, som de studerende kunne læse. Efter vejledningen opstod den tanke, at det kunne være interessant at skrive en bog om fænomenet dømmekraft. En bog, der i givet fald både skulle handle om ’almindelig dømmekraft’ og ’professionel dømmekraft’ – og om eventuelle forbindelser mellem disse to fænomener. Og det er den bog, du som læser nu sidder med i hånden. De to ovennævnte situationer beskriver jeg langt mere detaljeret i bogens kapitel 1og 4. Situationen fra bagerbutikken er det altovervejende omdrejningpunktet i kapitel 1, men der refereres også til denne situation i bogens resterende kapitler. Det skyldes, at situationen i bagerbutikken fungerer som et godt udgangpunktet for overvejelser over dømmekraftens karakter og betydning i vores hverdagsliv i almindelighed. ‘Trin for Trin’situationen vender jeg tilbage til i kapitel 4, idet denne situation fungerer som afsæt for mine overvejelser over, hvad professionel dømmekraft er, og

10

Om dømmekraften.indd 10

4/7/17 7:38 PM


F O RO R D

hvordan denne form for dømmekraft både er afhængig af og adskiller sig fra almindelig dømmekraft. Spørgmålet i kapitel 4 bliver blandt andet, om der grundlæggende er forskel på den dømmekraft, som udfoldes i en bagerbutik og i en børnehave. Og om der grundlæggende er forskel på den dømmekraft, der udfoldes i en arbejdssammenhæng, og den, der udfoldes i mere private sammenhænge i relation til vores nærmeste. Bogens tilgang er praksisfilosofisk. I bogen Praksisfilosofi – faglig refleksion på tværs af professioner fra 2011 har jeg begrundet, hvorfor den praksisfilosofiske tilgang er frugtbar i refleksionerne over arbejdet og samarbejdet i de såkaldte velfærdsprofessioner (der består af pædagoger, lærere, socialarbejdere, sundhedsprofessionelle med flere). I nærværende bog om dømmekraften viser jeg, at denne tilgang også udmærket vil kunne bruges af lægfolk i ikke-professionelle sammenhænge. Bogen kan således både læses som et forsøg på at belyse og afklare, hvad dømmekraft er, og som et forsøg på at vise, hvordan praksisfilosofi kan bedrives, uanset om man har et professionelt sigte med denne aktivitet eller ej. Praksisfilosofi består i at koble to ting, der måske ikke umiddelbart synes at have ret meget med hinanden at gøre. Det handler nemlig om at koble filosofiske overvejelser over, hvad et fænomen dybest set er, med en nuanceret udforskning og belysning af menneskers praktiske talen, gøren og laden i specifikke hverdagssituationer. Når man praktiserer praksisfilosofi, begynder man med at vende de umiddelbare personlige associationer, som en tankevækkende hverdagssituation giver anledning til. Dernæst overvejer man, så sagligt som muligt, hvad der er i spil og på spil i situationen. Man begynder så at lede efter tegn på ‘noget’ i situationen – for i næste omgang at forundres over, hvad dette ‘noget’ dybest set er. Dette ‘noget’ kan i princippet være alt mellem himmel og jord. Kun fantasien sætter grænser. I denne bog er dette ‘noget’ dømmekraft. Efter en tid at have pendlet mellem praksisnære og filosofiske overvejelser bevæger man sig langsomt over i refleksioner, hvor situationen belyses ud fra faglig viden, der kan begrundes i relevant forskning (og man behøver som bekendt ikke at være forsker eller professionsuddannet for at

11

Om dømmekraften.indd 11

4/7/17 7:38 PM


OM D ØM M E K R A F T E N

tilegne sig og trække på denne slags viden). Til sidst – og i lyset af de foregående refleksioner – overvejes det, om der er fremgangsmåder og handlemønstre, der i praksis kunne bidrage til at fremme (eller eventuelt hæmme) det ‘noget’, man er i færd med at undersøge. Den praksisfilosofiske tilgang uddybes i slutningen af kapitel 1, hvor også bogens opbygning skitseres og begrundes nærmere. Jeg er ret sikker på, at alle, der har – eller skal have – med mennesker at gøre i deres professionelle virke, vil have gavn af at reflektere over dømmekraftens betydning i udførelsen af deres arbejde. Bogen er tiltænkt dem, og alle andre nysgerrige sjæle, der ønsker at få en dybere forståelse af fænomenet dømmekraft. Bogen kan desuden være en inspirationskilde, hvis man ønsker en introduktion til, hvordan man kan bedrive praksisfilosofi i private eller professionelle sammenhænge. Tak til Heidi Christina Hansen for inspirationen til at skrive bogen og for at dele tilværelsens rige tvetydighed. Tak til Vibeke Nørgaard og Akademisk Forlag for værdifulde indspil, der har gjort det muligt at øjne hensyn, som jeg ellers ville have overset i skriveprocessen. Rigtig god fornøjelse med læsningen! Carsten Pedersen København, januar 2017

12

Om dømmekraften.indd 12

4/7/17 7:38 PM


Om dømmekraften.indd 2

4/7/17 7:38 PM


Hos bageren får en far tilbudt en bolle til sin datter. Faren takker nej, men datteren insisterer. Situationen spidser til, og datteren får til sidst sin vilje. Om dømmekraften bruger denne helt almindelige hverdagssituation som afsæt for en på én gang filosofisk og praksisnær introduktion til begrebet dømmekraft. En veludviklet dømmekraft har afgørende betydning for, hvordan vi handler i mellemmenneskelige situationer. Dømmekraften gør det muligt for os at reducere den udsathed, der kan opstå i vores samspil med hinanden og i samfundet i bredere forstand. Derfor kan dømmekraften også vanskeligU overvurderes, når eksempelvis lærere, pædagoger, socialarbejdere og sygeplejersker udøver deres professioner. Om dømmekraften gør os klogere på både almindelig og professionel dømmekraft. Samtidig stimulerer den os til at udvikle og nuancere vores udfoldelse af dømmekraft ved at reflektere over dilemmaer, som de viser sig i tankevækkende situationer i hverdagslivet.

www.akademisk.dk