Page 1

HANNE WARMING SIGNE FJORDSIDE

PROFESSIONS |SERIEN

DET DOBBELTE BLIK

AKADEMISK FORLAG

Se styrkerne i det særlige hos børn og unge i udsatte positioner

O

HANNE WARMING, SIGNE FJORDSIDE & MANON ALICE LAVAUD


9788750051015_Det dobbelte blik.indd 2

6/22/17 10:14 AM


HANNE WARMING, SIGNE FJORDSIDE & MANON ALICE LAVAUD

DET DOBBELTE BLIK Se styrkerne i det særlige hos børn og unge i udsatte positioner

PROFESSIONS|SERIEN AKADEMISK FORLAG

9788750051015_Det dobbelte blik.indd 3

6/22/17 10:14 AM


DET DOBBELTE BLIK Se styrkerne i det særlige hos børn og unge i udsatte positioner Hanne Warming, Signe Fjordside & Manon Alice Lavaud © 2017 Akademisk Forlag, København – et forlag under Lindhardt og Ringhof Forlag A/S, et selskab i Egmont Mekanisk, fotografisk, elektronisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele heraf er kun tilladt efter Copydans regler, se www.tekstognode.dk/undervisning. Forlagsredaktion: Lene Kamuk Sats: Lumina Datamatics Bogen er sat med: Charter ITC, Katarine CE Omslag: Lonnie Hamborg | Imperiet Tryk: Livonia Print Hvor intet andet er angivet, tilhører rettigheder til illustrationerne bogens forfatter(e). 1. udgave, 1. oplag, 2017 ISBN: 978-87-500-5101-5

www.akademisk.dk

9788750051015_Det dobbelte blik.indd 4

6/22/17 10:14 AM


Indhold

Forord 9 Jonas’ historie 10 Fra ‘afvigelse’ til ‘det særlige’ 10 Tak 11 Indledning 15 Bogens opbygning 16 Øvelse gør mester 19 DEL I: TEORETISKE OG METODISKE RESSOURCER

21

1. Det dobbelte blik 23 Børn skal mødes anerkendende og støttende 23 Kritik af forestillingen om den normale barndom og sunde udvikling 28 Afsæt i forskellighed 32 2. Stigmatisering og anerkendelse 35 Om fortællingers betydning for identitet og handlemuligheder 35 Afvigelse, stempling og stigma – et symbolsk interaktionistisk perspektiv 38 Anerkendelse 40 Rekonstruktion af Honneths anerkendelsesteori 43 3. Resiliens, anerkendelse og ressourcefokus – aktuelle strømninger i tiden 45 Resiliensforskning og ICS-trekanten 45 De anerkendende, ressourceorienterede og narrative metoder 48 Et mindset fremfor en ‘opskrift’ 50

INDHOLD

9788750051015_Det dobbelte blik.indd 5

| 5

6/22/17 10:14 AM


4. Vend-på-hovedet-workshop 53 Fremtidsværkstedsmetoden 53 Fremtidsværkstedets tre faser 54 Struktur og leg fremmer den kreative tanke 55 Vend-på-hovedet-workshop 56 Vend-på-hovedet-workshop med voksne: Kritikfasen 57 Vend-på-hovedet-workshop med voksne: Fantasifasen 57 Vend-på-hovedet-workshop med voksne: Realiseringsfasen 59 Vend-på-hovedet-workshop i forhold til et konkret barn 60 Den særlige ordbog 62 5. De Bonos tænkehatte 65 De Bonos tænkehatte: Filosofi og metode 65 Hattene som refleksionsredskab 68 Hattene som realiseringsredskab 71 Strukturering af tænkning – også i individuelle relationer 73 6. Flere metoder til at styrke Det dobbelte blik 75 Billeder som afsæt for fortælling og refleksion 75 Fremgangsmåde 76 Eksempel: Hoppeboldene som metafor 76 Billeder i kombination med andre metoder 77 Billeder i samtaler med børn og unge 78 Flodmetoden 79 Antonovskys brug af flodmetaforen – et resiliensperspektiv 79 Flodmetaforen i arbejdet med Det dobbelte blik 80 Vend-på-hovedet i reflekterende teams 81 Vend-på-hovedet-liste 85 Vend-på-hovedet-listen i grupper 86 Vend-på-hovedet-skema 88 Sådan bruges Vend-på-hovedet-skemaet 90

6 |

INDHOLD

9788750051015_Det dobbelte blik.indd 6

6/22/17 10:14 AM


DEL II: DET DOBBELTE BLIK I PRAKSIS

91

7. Inddragelse af børn og unge 93 Det dobbelte blik i en gruppe 96 Vend-på-hovedet-workshop med børn og unge 97 ‘Pigen, der trak sig tilbage’ 101 Det dobbelte blik i én til én-relationer 102 Flodmetoden i arbejdet med den enkelte 103 Billeder og metaforer – at tilpasse sig barnets kompetencer og præferencer 107 Børnenes deltagelse i arbejdet med mindsettet skaber empowerment 108 8. Det dobbelte blik på døgninstitutioner og opholdssteder 111 Døgninstitutioner og opholdssteder som kontekst 111 “Det er jo det, vi allerede gør” 115 Institutionens samarbejdsparter 118 Personalemødet 119 De Bonos hatte – og Viktors behov for kontrol 120 Den hvide hat – fakta og beskrivelser uden vurderinger 121 Den grønne hat – kreative ideer til arbejdet med det særlige 121 Den røde hat – følelserne det vækker 122 Den sorte hat – skepsis: barrierer og ulemper 123 Den gule hat – positive og konstruktive tanker 124 Den blå hat – processuelle overvejelser 124 Hvordan gik det så? 125 Det implicitte dobbelte blik – tre små eksempler 126 Det implicitte dobbelte blik i samspillet med barnet/den unge 129 Afrunding 132 9. Det dobbelte blik i plejefamilier 133 Plejefamilien som ramme 133 Følelsesmæssig tilknytning, forpligtelse og engagement 136 Når det ‘urealistiske’ alligevel hjælper 137

INDHOLD

9788750051015_Det dobbelte blik.indd 7

| 7

6/22/17 10:14 AM


Normer og selvfølgeligheder i plejefamilien

138

Når plejefamilien problematiserer barnets normale adfærd Støtte og supervision 142 Det nye perspektiv: Kraften i stædigheden Familieplejekonsulentens indspil 146

140

143

Plejeforældrenes direkte arbejde med børnene 147 Gode muligheder for arbejdet med Det dobbelte blik 147

10. Andre kontekster og aktører 149 Myndighedssagsbehandlere 150 ICS-trekanten med et twist 152 Det dobbelte blik og Signs of Safety 155 Det dobbelte blik og andre metoder 157 Kontaktpersoner 158 Skolen som central arena og læreren som vigtig aktør 160 At bringe særlige ressourcer ind i kompetencehjulet 164 Under skole-hjem-samtaler eller i undervisningen 165 Daginstitutioner 166 Afrunding 169 Perspektivering 171 Det dobbelte blik i praksis 173 Man er altid en del af en kontekst 175 Betydningen af ledelse og styring 175 Mediernes rolle 176 Som ringe i vandet 177 Litteratur

179

Bilag: Den særlige ordbog

9788750051015_Det dobbelte blik.indd 8

185

6/23/17 11:21 PM


Forord

Denne bog er baseret på et femårigt forsknings- og udviklingsprojekt, finansieret af Det Obelske Familiefond og gennemført på RUC i perioden 2012-17. Indledningsvist i projektet skabte vi os et overblik over såvel forskningsviden som praksisviden på feltet, ligesom vi interviewede og holdt workshops med både anbragte børn og unge, voksne ‘brændte børn’ og fagprofessionelle på feltet, som vi videreudviklede projektets idé sammen med. Derefter satte vi projektets tankegang på arbejde i to kommuner, to selvejende døgninstitutioner samt hos en gruppe af plejefamilier. Erfaringerne herfra er blevet fulgt forskningsmæssigt og er blandt andet blevet til denne bog. Idéen til projektet kom fra Jonas Thomsen Sekyere – en særlig og ganske bemærkelsesværdig ung mand – som en dag tilbage i 2011 ringede til Hanne og sagde: “Jeg har en idé til et forskningsprojekt”. De to kendte hinanden tilbage fra Jonas’ barndom, hvor han havde deltaget i et forskningsprojekt om familieplejeanbragte børns og unges perspektiver, som Hanne stod for. Jonas’ idé var baseret på hans egen gode oplevelse med den rigtige støtte og opbakning fra de voksne omkring ham – men som han havde en klar fornemmelse af, var mere undtagelsen end reglen. Dette kunne Hannes og andres forskning, som viste, hvordan rigtig mange børn og unge i udsatte positioner oplever at blive mødt med mistillid og krav om at ændre sig, bekræfte. Derfor gik vi i gang med at udforme et udviklings- og forskningsprojekt med afsæt i eksisterende forskningsviden og Jonas’ historie. Jonas skulle have været en del af projektteamet. Han afgik imidlertid på tragisk vis ved døden den 17. november 2012. Vi er ham dybt taknemmelige for inspirationen til projektet, som vi har bestræbt os på at føre videre i hans ånd, og som vi er sikre på vil bidrage med nyt håb, energi og bedre muligheder i arbejdet med børn og unge i udsatte positioner.

FORORD

9788750051015_Det dobbelte blik.indd 9

| 9

6/22/17 10:14 AM


Jonas’ historie Jonas voksede op under særdeles belastende vilkår og var i mange år anbragt i familiepleje. Jonas var som barn det, man vil kalde en lille voksen, og med egne ord ‘a pain in the ass’ på de voksne omkring ham på grund af hans stædighed, vilje til at kontrollere og selv bestemme samt krudt i numsen. Senere fik Jonas imidlertid topkarakterer i skolen, og som ung klarede han sig gennem jurastudiet på rekordtid, var samfundsdebattør og gjorde også på andre måde en stor forskel for mange mennesker. Nogle vil tænke, at han opnåede alt dette på trods af sin opvækst og de deraf kommende ‘pain-in-the-ass’-væremåder, og de ville kalde ham en mønsterbryder. Jonas selv mente, at han netop gjorde det i kraft af sin opvækst og de personlighedskarakteristika, han med afsæt heri havde udviklet. De positive sider af de udfordrende handle- og væremåder var således drivkraften og de kompetencer, der skulle til, blandt andet vedholdenhed, kampgejst, empati, retfærdighedsfølelse, overblik, vilje og evne til kontrol og organisering samt lav autoritetstro – samtidig med at disse også indebar mange bekymringer, belastninger og konflikter. Han var imidlertid ikke i tvivl om, at disse måder at være og reagere på lige så vel kunne have ført til et liv på kanten af og på kant med samfundet. Han pegede derfor på, at den måske væsentligste grund til, at han var nået dertil, hvor han var, var, at nogle af de voksne omkring ham ‘havde forelsket sig i ham’ og set ham med et ‘dobbelt blik’, hvor de gav ham mulighed for at praktisere og udvikle styrkepotentialerne, samtidig med at de arbejdede med udfordringerne og gav ham støtte og omsorg, når han mærkede de ‘slag’, der også kom af at være, agere og reagere som ham.

Fra ‘afvigelse’ til ‘det særlige’ I starten kaldte vi projektet Det afvigende som potentiel ressource, fordi denne titel meget præcist satte fingeren på det ømme punkt: At mange børn og unge med vanskelige livsvilkår oplever, at omgivelserne direkte eller indirekte kategoriserer dem og deres handlemåder som afvigende og møder dem med et ønske om normalisering – et krav eller pres, som rig-

10 |

FORORD

9788750051015_Det dobbelte blik.indd 10

6/22/17 10:14 AM


tig mange af dem oplever aldrig rigtig at kunne leve op til. Nogle af dem forsøger på ‘ydersiden’ at leve op til denne forventning, men indeni ved de, at de er anderledes, og prøver at skjule dette så godt som muligt. Det bliver deres skam. Andre oplever hele tiden at være på kant med omgivelserne. Vi syntes, at der var en god pointe i, at titlen tog afsæt i disse oplevelser og samtidig gjorde op med det negative blik på disse børns og unges afvigelse fra, hvad der bliver anskuet som normalt. Det ligger i vendingen ‘som potentiel ressource’. Imidlertid mødte denne titel modstand fra nogle kloge fagprofessionelle: “Vi kan ikke finde børn og unge til et projekt, der hedder sådan – for når vi inviterer dem til at deltage, kommer vi samtidig til at signalere, at vi ser dem som afvigende.” Deri havde de en pointe, og vi ændrede derfor titlen til det mere politisk korrekte Det særlige som potentiel ressource. Det paradoksale er imidlertid, at selvom dette måske har været forudsætningen for ikke at medvirke til negativ stempling af børnene og de unge, så er betegnelsen ‘Det særlige’ jo bare en eufemisme for det samme. Når vi har fortalt børn og unge om, hvad projektet først hed og hvorfor, så var det først dér, at det for alvor gav mening for dem: At blive kategoriseret som afvigende (snarere end særlige) er noget, rigtig mange af dem kan identificere sig med, og de syntes, det var fedt, at afvigelsen i projektet blev adresseret som potentiel ressource.

Tak Arbejdet med projekt Det særlige som potentiel ressource har været en spændende, kreativ, følelsesmæssig og til tider uforudsigelig proces. Men det er også en proces, som det langt fra kun er os (forfatterne bag bogen), der har bidraget til. Vi vil derfor gerne benytte lejligheden til at takke alle, der på den ene eller anden måde har bidraget. Først og fremmest vil vi takke Jonas. Som bekendt er det Jonas, der var initiativtager og idémanden bag projektet Det særlige som potentiel ressource. Det var Jonas’ ønske, at den sociale indsats blev udviklet og forbedret, så børn og unge i udsatte positioner i højere grad bliver mødt an-

FORORD

9788750051015_Det dobbelte blik.indd 11

| 11

6/22/17 10:14 AM


erkendende og med støtte til at få øje på og videreudvikle deres særlige kompetencer. Det var Jonas’ tankevækkende debatindlæg om sin egen historie i Politiken den 2. juli 2011, der blev første skridt på vejen til virkeliggørelsen af forsknings- og udviklingsprojektet, fordi han her – gennem blandt andet Det Obelske Familiefonds respons herpå – blev bekræftet i, at han havde et vigtigt budskab. Jonas var et fantastisk engageret og inspirerende menneske, og vi havde glædet os meget til samarbejdet med ham om netop dette projekt. Jonas fik desværre kun mulighed for at skyde projektet i gang og ikke for at følge det på vej og frem til, hvor vi er i dag. Men vi har lagt os i selen for at lade projektet udvikle sig – og skrive bogen – i hans ånd samt at få bredt tankerne og erfaringerne så langt ud som muligt. Heri håber vi selvfølgelig også, at denne bog kommer til at spille en væsentlig rolle. Derudover skal der selvfølgelig lyde en stor tak til Det Obelske Familiefond, som på baggrund af Jonas’ og Hannes udspil var klar til at finansiere og støtte op om realiseringen af det flerårige kombinerede forsknings- og udviklingsprojekt, samt Roskilde Universitet, Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv for medfinansiering. Fonden har vist stort engagement i projektet og også en usædvanlig forståelse for, at dette var et projekt, der ikke kunne eller måtte strømlines. Modet til at prøve noget nyt og give det særlige spillerum har været imponerende, og det har vi været fantastisk glade for. Uden det kunne vi ikke have nået det, vi nu med stor glæde og stolthed og samtidig en vis ydmyghed kan sige, at vi har nået. Heller ikke i praksis har vi gennemført projektet alene. Uden alle de børn, unge og voksne ‘brændte børn’ samt fagprofessionelle, som har kastet sig ud i projektet og ladet sig interviewe og eksperimenteret med de forskellige metoder, afprøvet Det dobbelte blik i praksis osv., var vi ingen vegne nået. Derfor skal der lyde en kæmpe tak til alle jer for jeres tid, engagement, mod og modstand, gode og kreative idéer samt kritik og tøven. Vi har lært og er blevet klogere af det, fordi I både har været med til at anvise veje frem, at levere gode eksempler samt pege på udfordringer og barrierer.

12 |

FORORD

9788750051015_Det dobbelte blik.indd 12

6/22/17 10:14 AM


Vi vil også takke vores baggrundsgruppe bestående af Flemming Bøchmann Andersen, Kirsten Brøndum, Inge Bryderup, Hanna Line Jakobsen, Charlie Larsen, Mette Larsen, Agnete Neidel, Frank Lund Pedersen, Ane Stallknecht, Kathrine Vitus og Lisbeth Zornig. I har bakket helhjertet op omkring vores arbejde og givet os super konstruktivt med- og modspil. Tak for det. Vi vil også gerne takke alle vores gode forskningskollegaer. Både dem, vi inviterede med på workshop i starten af projektet, dem fra forskningsgrupperne SODYC og CEBUFF på Roskilde Universitet samt kollegaer fra det internationale forskersamfund, som har givet os respons på præsentationer fra projektet. Vi takker for alle kritiske og konstruktive input, og for at de ikke har lagt skjul på deres begejstring – det har givet fornyet energi og understøttet vores egen overbevisning: At Det særlige som potentiel ressource er et helt særligt projekt og repræsenterer en radikalt anden tilgang til det sociale og pædagogiske arbejde. Sidst, men ikke mindst, vil vi takke Kristine Lagoni, Benjamin Schwarz, Sara Romme Rasmussen, Rosa Haumark Carlsen samt Frederik Thomsen, der som studentermedhjælpere har ydet en stor indsats på forskellige dele af forsknings- og udviklingsprojektet. Vi håber, at bogen må vække inspiration for mange andre, både i forhold til det sociale og pædagogiske arbejde med børn og unge, men også mere generelt, så vi sammen kan få sat gang i en bevægelse mod et samfund, der i højere grad skaber livs- og udfoldelsesrum for forskellighed, og som positivt værdsætter og udnytter denne forskellighed – et mere farverigt og innovativt samfund.

FORORD

9788750051015_Det dobbelte blik.indd 13

| 13

6/22/17 10:14 AM


9788750051015_Det dobbelte blik.indd 14

6/22/17 10:14 AM


Indledning

Børn, som vokser op under vanskelige forhold, udvikler sig typisk anderledes end andre børn. Det kan for eksempel være et omsorgssvigtet barn, som i en alder af knap to år er i stand til at skifte sin egen ble, og som – hvis det har været vant til, at der ikke altid var mad nok – ikke alene kaster sig over maden ved måltiderne, men også putter i lommerne, selv går i køleskabet og opbygger et forråd af mad på forskellige gemmesteder. En sådan adfærd kan vække bekymring, både fordi det ikke er, hvad man anskuer som normal adfærd for et barn på den alder, og fordi den ikke afspejler ideen om den lykkelige og idylliske barndom, hvor voksne drager omsorg for barnet. Omvendt må barnets adfærd også kalde på beundring og anerkendelse. Det kan i en meget tidlig alder tænke ud i fremtiden og tage vare på sig selv. Netop dét er grundtanken bag denne bog: De såkaldt ‘brændte børns’ afvigelse fra normaliteten, deres ‘særlighed’, indeholder ofte muligheder og styrker, samtidig med at ‘særligheden’ også udgør en sårbarhed eller udfordring samt er rundet af svigt eller vanskelige livsbetingelser. Ser og arbejder vi kun med den ene side, hvad enten det er udfordringerne eller styrkepotentialet, vil det være et svigt. Den gode støtte til børnene og de unge fordrer, at vi går på to ben: tager hensyn til og minimerer sårbarheden og udfordringerne og anerkender og giver udfoldelsesmuligheder til styrken i et og samme særlige karakteristikum. Dette virker selvindlysende – og det er også vores erfaring, at det er en tanke, som appellerer til mange. Omvendt er det ret sjældent, at man ser den praktiseret. Og selvom tanken appellerer, så bliver den også mødt med det skeptiske spørgsmål om, hvorvidt og hvordan det skulle kunne lade sig gøre. Men det kan det, og det kan gøre en for nogle overraskende stor forskel for børnene og de unge!

INDLEDNING

9788750051015_Det dobbelte blik.indd 15

| 15

6/22/17 10:14 AM


Denne bogs formål er at give hands-on-inspiration til, hvordan man kan gøre i praksis, samt at give et indblik i den mængde af teoretisk og empirisk forskning, der begrunder nødvendigheden af at gå på to ben eller at anvende Det dobbelte blik, som vi kalder det i resten af bogen. Der er ikke tale om et egentligt koncept, som man i det socialpædagogiske arbejde skal følge skridt for skridt som afløser andre metoder, og som er målrettet en særlig kategori af børn og unge. Tværtimod: For det første er det vores overbevisning, at det er en tankegang og praksis, som i princippet vil være hensigtsmæssig over for alle børn og unge, omend behovet for en anderledes tilgang måske er mest påtrængende i forhold til de børn og unge, som ofte oplever at blive identificeret som ‘forkerte’, ‘afvigende’, ‘sårbare’, ‘belastende’ osv. For det andet er det en pointe, at ‘metoden’ skal tilpasses det enkelte barn eller den enkelte unge og til de kontekster, barnet eller den unge lever i. Og endelig er det en tankegang og praksis, der snarere end at afløse andre metoder skal tænkes sammen med disse og være med til at forbedre og styrke dem. Det er vores erfaring, at det netop er sådan, tilgangen fungerer bedst. Det forudsætter dog, at man ikke bare har læst og reflekteret, men også gennem nogen tid har øvet sig og praktiseret Det dobbelte blik, så det er kommet ind under huden og sidder på rygraden som noget, der næsten automatisk omformer tanke og praksis mere grundlæggende, uden dog at udrangere andre metoder og indsigter.

Bogens opbygning Vi har forsøgt at skrive en bog, som på den ene side har en logisk struktur, hvor bogens første del præsenterer de teoretiske og metodiske ressourcer knyttet til mindsettet Det dobbelte blik, og hvor vi i anden del af bogen zoomer ind på de forskellige kontekster, hvor man kan anvende det i praksis. Læseren behøver ikke nødvendigvis at starte med kapitel 1, så 2, osv. for at kunne forstå hands-on-metoderne og eksemplerne i resten af bogen. Dog anbefaler vi, at man for for alvor at få den grundlæggende idé helt ind under huden og forstå mindsettet også læser kapitel 1-3, som er den

16 |

INDLEDNING

9788750051015_Det dobbelte blik.indd 16

6/22/17 10:14 AM


teoretiske del. Det kan fint gøres, efter at man har ‘snuset’ til metoder og eksempler i de øvrige kapitler. Fremstillingen gennem bogen er løbende ‘krydret’ med eksempler. Nogle af disse er hentet direkte fra vores arbejde med projektet, og her har vi blot ændret navne og andre ting med henblik på anonymisering. Andre er tænkte eller konstruerede eksempler, som er bygget over flere forskellige input fra det virkelige liv. Det dobbelte blik tager som nævnt i forordet afsæt i Jonas’ idé og personlige erfaringer, men blev efterfølgende videreudviklet og præciseret med afsæt i viden fra forskning og praksis på det socialfaglige og pædagogiske felt. I del I lægger vi derfor ud med at præsentere de begreber og perspektiver, der danner det teoretiske baggrundstæppe for Det dobbelte blik. I kapitel 1 kan man således læse mere om Det dobbelte blik, om den forskningsmæssige baggrund for tilgangen, herunder såvel empirisk forskning i resiliens som den nye barndomsforsknings kritiske diskussioner af hidtidige forståelser af børn og unge samt teorier om (forskelsorienteret) deltagelse og inkluderende henholdsvis fremmedgørende identitetsskabelse. I kapitel 2 præsenterer vi først narrativ teori, positioneringsteori og Rosenthal-effekten; dernæst sociologiske teorier om afvigelse, stempling og stigmatisering samt om menneskers behov for anerkendelse og anerkendelsens dynamikker. Andre end os har ladet sig inspirere af nogle af disse teorier, hvorfor deres refleksioner og forslag til arbejdsmåder og metoder kan minde om det, vi præsenterer her i bogen. Det er imidlertid vigtigt at være opmærksom på forskellene, da de i en praksissammenhæng kan blive ret afgørende. I kapitel 3 tydeliggør vi derfor, hvordan Det dobbelte blik ligger i forlængelse af de strømninger – med fokus på resiliens, ressourcer, anerkendelse og narrativer – der i dag præger det sociale og pædagogiske arbejde med børn og unge. Og hvordan Det dobbelte blik samtidig er et brud med eller en radikal nytænkning af disse ideer og metoder. I del I præsenterer vi også en række forskellige refleksions- og supervisionsredskaber, som vi gennem projektet har udviklet og afprøvet med henblik på, at deltagerne skulle få tankegangen ind under huden samt nytænke og afprøve, hvordan man kunne omsætte Det dobbelte blik til

INDLEDNING

9788750051015_Det dobbelte blik.indd 17

| 17

6/22/17 10:14 AM


praksis. Flere af redskaberne er velkendte metoder med et twist, der sætter fokus på at vende udfordringer til ressourcer, og har til formål at sætte refleksioner i gang både kollektivt og individuelt. Kapitel 4 handler således om vores Vend-på-hovedet-workshop, som er en omformet version af fremtidsværkstedet. Vi præsenterer også her hjælperedskabet Den særlige ordbog. I kapitel 5 præsenterer vi øvelser med afsæt i en gentænkning af de Bonos tænkehatte med særligt henblik på arbejdet med Det dobbelte blik. I kapitel 6 har vi samlet en række andre redskaber med fokus på, hvordan man kan bruge billeder og det at tegne sit liv som en flod (flodmetoden) som visualiseringsmetoder, men også hvordan man kan anvende Det dobbelte blik i reflekterende teams ved hjælp af redskaber som Vend-på-hovedet-listen og Vend-på-hovedet-skemaet. Her er vi således i gang med hands-on-eksempler på ‘hjælpe-redskaber’, som man kan plukke af og lade sig inspirere af. I del II retter vi blikket mod de forskellige kontekster, hvor man som fagprofessionel kan arbejde med Det dobbelte blik i praksis. Vi afsøger de særlige karakteristika ved en given kontekst, og hvordan denne indeholder både muligheder og udfordringer for at arbejde med mindsettet Det dobbelte blik. Vi begynder, i kapitel 7, med at se på, hvordan man inddrager børnene og de unge selv, både individuelt og i grupper. Kapitel 8 handler om døgninstitutioner og opholdssteder, hvor vi dels retter blikket mod personale- og teammøder; dels det direkte møde med børnene og de unge. I kapitel 9 ser vi nærmere på, hvordan man i plejefamilier kan anvende Det dobbelte blik, først med fokus på plejeforældrene; dernæst hvordan man kan arbejde med mindsettet i supervisionen af plejeforældre. Kapitel 10 handler om, hvordan andre aktører på feltet kan arbejde med mindsettet, herunder sagsbehandlere, kontaktpersoner samt personale på skoler og i daginstitutioner. Bogen afsluttes med et perspektiverende kapitel, hvor mindsettet bredes ud, og vi reflekterer over de muligheder og barrierer, vi oplever i forbindelse med det. Derudover har vi vedlagt Den særlige ordbog bagerst i bogen. Desuden ligger et par af de redskaber, der blev præsenteret i kapitel 6, til download som kopiark på bogens side på www.akademisk.dk.

18 |

INDLEDNING

9788750051015_Det dobbelte blik.indd 18

6/22/17 10:14 AM


Øvelse gør mester Med denne bog ønsker vi at udfordre indlejrede forståelser og lægge op til øget refleksion over vores syn på børn og unge – samt ikke mindst at inspirere til en anderledes tilgang via eksempler og hands-on-metoder og hjælperedskaber. Mindsettet Det dobbelte blik er som nævnt et forsøg på at vende tingene lidt på hovedet: at tillade sig selv at være nysgerrig og udforske de handle- eller væremåder hos børnene, som ved første øjekast identificeres som problematiske, uønskede eller lignende, med henblik på at afsøge ressourcepotentialer i disse. Samtidig opfordrer mindsettet også til en bevidsthed om, at konteksten – forstået som både de fysiske omgivelser, de implicerede mennesker samt regler, rutiner, selvfølgeligheder og normer – har en helt afgørende betydning for, hvorvidt noget fremtræder som bekymrende og belastende eller omvendt som en ressource. Og derved også til at ændre på disse på en måde, så børnene og de unge kan blive set anderledes og få nogle andre udfoldelses- og udviklingsmuligheder. Men én ting er at blive præsenteret for en ny tænkemåde, den teoretiske baggrund for den og de dertilhørende hjælperedskaber. Noget andet er at få indarbejdet dette mindset i sit eget tankegods og ikke mindst i sin egen praksis, så det bliver en del af ens ‘faglige rygsæk’. Det er vores erfaring, at tankegangen i projektet vækker stor genklang inden for det sociale område med børn og unge i udsatte livspositioner. Det er dog samtidig vores erfaring, at selvom det vækker genklang, er det ikke ensbetydende med, at det er helt ukompliceret at bringe tankegangen med ind i ens praktiske arbejde. Det kræver øvelse, tålmodighed og accept af, at det er o.k. at ‘fejle’, lidt ligesom når et barn skal lære at cykle. I starten kræver det måske nogle støttehjul eller en hånd fra en forælder. Det kan være svært at finde og holde balancen på kun to hjul for slet ikke at tale om kunsten at komme op på cyklen, dreje tilpas på styret, bremse, komme sikkert af igen osv. Og nogle gange går det da også galt, man vælter, og måske slår man sig en smule. Men når først man har fundet balancen, så kan det at cykle give én en følelse af frihed – eller som Poul Kjøller beskriver det:

INDLEDNING

9788750051015_Det dobbelte blik.indd 19

| 19

6/22/17 10:14 AM


Jeg er så glad for min cykel, jeg kommer hurtigt langt omkring,  og det fordi på en cykel  går det let som ingenting.

Hvis vi ser arbejdet med mindsettet Det dobbelte blik som den proces det er at lære at cykle, så er formålet med bogen at introducere til nogle forskellige ‘støttehjul’ til denne læringsproces. ‘Støttehjulene’ kan stadig være hjælpsomme, når man har fået mindsettet ind på rygraden, men man kan så også i højere grad improvisere. Med denne introduktion vil vi ønske læseren rigtig god fornøjelse med læsning af bogen og ikke mindst med at omsætte Det dobbelte blik og ‘redskaberne’ til praksis.

20 |

INDLEDNING

9788750051015_Det dobbelte blik.indd 20

6/22/17 10:14 AM


9788750051015_Det dobbelte blik.indd 2

6/22/17 10:14 AM


ofte ressourcer og styrker, som vi overser. Denne bog giver dig konkrete refleksions- og supervisionsredskaber til at se disse muligheder og styrker. Gennem eksempler og cases præsenterer den et mindset – Det dobbelte blik – der søger at minimere udfordringer og samtidig understøtte styrkepotentiale hos børn og unge.

Det dobbelte blik er ikke et koncept, men et grundlæggende mindset,

& MANON ALICE LAVAUD

Netop i kraft af deres ’særlighed’ har børn og unge i udsatte positioner

der kan kombineres med og styrke allerede kendte metoder i den daglige praksis.

Til bogens metoder hører arbejdsark og Den særlige ordbog. Bogen henvender sig til studerende og praktikere inden for det pædagogiske og socialfaglige felt.

PROFESSIONS |SERIEN

www.akademisk.dk

DET DOBBELTE BLIK

Første del præsenterer Det dobbelte bliks teori og metoder, derefter zoomes ind på de forskellige kontekster, hvor Det dobbelte blik kan gøre en forskel: i forhold til det enkelte barn, i daginstitutioner og på opholdssteder, på personalemøder og i plejefamilier.

Det dobbelte blik  

Se styrkerne i det særlige hos børn og unge i udsatte positioner

Det dobbelte blik  

Se styrkerne i det særlige hos børn og unge i udsatte positioner