Magazyn Czerwona Szpilka VI/IX/2022

Page 1

MAGAZYN NUMER V/IX/2022 RadyWiceprzewodniczącaDzielnicyBielany m.st. Warszawy Dr WalentynowiczIwona 9 770272 010076 ISSN 2720-1007 9 770272

czErwONa szpIlKa Fundacja Akademia Kobiet Skutecznych 25 listopada 2022 roku Hotel Arche Krakowska Al. Krakowska 237, 02-180 Warszawa Kongres to całodzienne debaty i dyskusje w 5 ścieżkach tematycznych: Forum kobiety samorządów i polityki Forum kobiety korporacji Forum zdrowia i urody Forum kobiet biznesu Forum Innowacji Kongres biznesowo-społeczny dla tych, którzy chcą wiedzieć, poznać, zrozumieć. W Kongresie udział wezmą uznani specjaliści, eksperci, praktycy biznesu i działacze. Zapraszamy ludzi biznesu, samorządów, polityki i kultury. Zapraszamy Panie i Panów! Wyjątkowe wydarzenie, przestrzeń do nawiązywania nowych relacji i wymiany doświadczeń, zdobycia nowej wiedzy. Zainspiruj się najlepszymi! Patronat Medialny ZAPRASZAMYwww.kongresaks.pl II KONGRES „Kobiety XXI wieku” zaprasza na MAGAZYN II KONGRES „Kobiety XXI wieku”

CZERWONA SZPILKA 3

Państwo sami – zapraszam do lektury. Szanowni Państwo, Ursz U la B. Krawczy K Redaktor Naczelna

Rafałem Baniakiem, Prezesem Stowa rzyszenia Pracodawców Polskich, w którym mówi o dzia łaniach Stowarzyszenia, a także o sytuacji pracodawców wobec inflacji i kosztów zatrudniania uchodźców.

Szpilka dołącza do toczącej się w cza sie Forum debaty. Na jej stronach zawarte są wypowiedzi liderów gospodarki, samorządu oraz przedstawicieli świa ta kultury i nauki. Publikowaną treścią zawartą w naszym Magazynie wpisujemy się jako głos w debacie nad sprawa mi Europy i świata. Co zatem znajdziecie Państwo na kartach Magazynu Czer wona WywiadSzpilka?zPanem

Miło mi powitać Państwa na XXXI Forum Ekonomicznym w pięknym Karpaczu i zaprosić do lektury specjalnie przy gotowanego dla Uczestników „Davos Wschodu” Magazy nu Czerwona Szpilka. Konferencja ma bogaty zasób me rytoryczny, a kluczowe wypowiedzi, padające w czasie jej trwania, są szeroko komentowane i stanowią istotną część debaty Magazynpublicznej.Czerwona

O wyzwaniach długotrwałego utrzymania wsparcia dla Ukrainy przedstawia swoją opinię wyjątkowo wnikliwy obserwator nie tylko naszej części świata, Robin Barnett – wieloletni Ambasador UK w Polsce, Rumunii i Irlandii. Wojna to nie wydarzenie, tylko stan, którego długość trwa nia jest nie do przewidzenia, a rozpoczęcie nagłe i niespo dziewane. Nie można więc zaplanować pomocy i wsparcia w czasie, kosztów i wpływu na codzienne życie. Wszyscy w różnym stopniu podlegamy stanowi wojny, toczącej się w Ukrainie. Czy jesteśmy w stanie wytrwać i jakim to bę dzie Bizneskosztem?wkobiecych rękach poddawany jest takim samym oddziaływaniom jak zarządzany przez mężczyzn. Co jednak wyróżnia sposób zarządzania i radzenia sobie ze skompli kowanymi sytuacjami, dowiecie się Państwo z serii wywia dów z kobietami biznesu. W niniejszym magazynie nie może zabraknąć sportowych tematów. Forum w Karpaczu towarzyszy Festiwal Biegowy – to już XIII edycja. Czy wiecie, że kojarząca się z angielskimi dżentelmena mi gra w polo ma ponad 3 tysiące lat historii? Była grą wojenną wykorzystywaną jako ćwiczenia przygotowujące do bitwy w wojsku perskim. Polecam opowieść o historii tego niezwykłego sportu i relację z Filantropijnego Pikniku OPolo.czym jeszcze można przeczytać w Magazynie Czerwona ZobaczcieSzpilka?

czErwONa szpIlKa4 spis treści WYDAWCA New Technology Association Sp. z o.o. Partyzantów 48, Czeczotki, 05-152 Czosnów, tel. +48 601 350 838; tel. +48 602 254 303 ISSNwww.magazynczerwonaszpilka.plredakcja@nta.org.pl,e-mail:2720-1007 REDAKCJA Urszula Barbara Krawczyk REDAKTOR NACZELNA Mariusz Bogdan Krawczyk SEKRETARZ REDAKCJI Iwona Walentynowicz REDAKTOR WYDANIA NA OKŁADCE Dr Iwona WiceprzewodniczącaWalentynowiczRady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy Fotografia: Paweł Kuskowski PROJEKT GRAFICZNY Drukarnia Standruk DTP i DRUK Drukarnia Standruk ZDJĘCIA materiały autorów, Rafał Pietrzak Art, archiwum redakcji, Pixabay, Freepik Wszelkie prawa zastrzeżone. Redakcja nie bierze odpowiedzialności za treść reklam. 5 „daVos europejskiwscHodu”ipolski głos w debacie nad sprawami europy i świata 7 wyzwanie utrzymania wsparcia dla ukrainy oczami robina barnetta, byłego wielkiejambasadorabrytaniiwpolsce 8 petrosoFt.pl 10 inFlacja spadła jak grom z jasnego nieba. czy przedsiĘbiorcy nie byli przygotowani na takie uderzenie? 12 krus nabezpieczeŃstwaliderempolskiejwsi 14 rÓŻnice miĘdzy wynikiem bilansowym a wynikiem podatkowym w spÓłkacH prawa Handlowego 15 internacjonalizacja Firm i proces wcHodzenia na rynki zagraniczne 16 stawiamy na innowacyjnewłasnerozwiĄzania 17 w poszukiwaniu słabycH sygnałÓw wielkicH zmian w biznesie, czyli jak wyprzedziĆ konkurencjĘ o milowy krok 18 rozmowa z walentynowicziwonĄ 20 alternatywne drogi pozyskiwania energii 21 to jest nasz czas! polityka jest kobietĄ! 22 cukierkowo – słodko, słodziej… Fundacja 24 Xiii Festiwal biegowy: juŻ prawie 6 000 startÓw 28 piĘkne wnĘtrza a ekologia 30 na zacHÓd od warszawy 33 od persÓw argentyŃskicHdo gaucHos, od ĆwiczeŃ wojennycH do gry dŻentelmenÓwangielskicH 34 Filantropijny piknik polo w wydaniu argentyŃskim 37 iii edycja skutecznaplebiscytukobietaroku 42 nasze Życie zaczyna siĘ w naszej głowie

XXXIForum Ekonomiczne w Kar paczu to wydarzenie, które gromadzi liderów politycznych, gospodarczych i społecznych. Na przestrzeni swojej trzy dziestoletniej historii Forum Ekonomicz ne, organizowane przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich, ewoluowało z małej konferencji w największe i najbardziej zna ne międzynarodowe miejsce spotkań lide rów polityki, gospodarki, samorządu oraz wybitnych przedstawicieli świata kultury i nauki. Dzisiejsze Forum Ekonomiczne to przestrzeń do dialogu, która dzięki swoje mu niepowtarzalnemu klimatowi jest jed nym z najchętniej odwiedzanych przez elity polityczno-gospodarcze miejsc w Europie. A obecność i zmniejszony dystans do preze sów oraz właścicieli największych polskich i zagranicznych przedsiębiorstw stwarza nie spotykaną atmosferę Forum. Konferencja ma bogaty zasób merytoryczny, a padające na Forum kluczowe wypowiedzi są szeroko komentowane i stanowią istotną część deba ty publicznej. Forum Ekonomiczne w Kar paczu nie bez przyczyny określane jest mia nem „Davos Wschodu” jako europejski głos w debacie nad sprawami Europy i świata.

„Davos Wscho D u” europejski i polski głos w debacie nad sprawami e uropy i świata

CZERWONA SZPILKA 5

czErwONa szpIlKa6 MyrchaJacekFot. UrszUla B. KrawczyK Hasłem przewodnim tegorocznej edycji  jest „Europa w obliczu nowych wyzwań”.  Pierwsze pytanie, jakie się nasuwa, to czy  tylko Europa stoi w obliczu nowych wyzwań, czy cały świat, bez względu na położenie geografi czne, polityczne czy sytuację gospodarczą? Zmiany wywołane dwoma latami  pandemii Covid-19, agresją Rosji na Ukrainę  i przyspieszającymi zmianami klimatycznymi, nadały głębszy sens i szerszy zakres  podstawowym pytaniom: Czy transformacja  energetyczna jest nieuchronna i jaki jest jej  właściwy kierunek? Czy kraje Wspólnoty są  w stanie przemówić wspólnym głosem, by  utrzymać swoje pozycje na arenie międzynarodowej i czy wspólne kształtowanie postpandemicznego świata jest jeszcze możliwe?  Wojna we wschodniej części Europy, niewyobrażalne wydarzenie, żeby w tych czasach, zdawałoby się – w mocno rozwiniętej  świadomości społecznej, doszło do regularnej, na wskroś archaicznej w swoim zakresie i formie agresji jednego narodu na drugi.  Globalizacja świata sprawia, że żadna jego  część nie jest obojętna wobec tego, co dzieje poza nią. Od wybuchu wulkanu po klęski  i żywioły, a co dopiero mówić o wojnie.  Dwuletnia walka z pandemią zdawała się  jednoczyć świat i siły do walki z wirusem.  Na wszystkich szczeblach spotkań ekonomicznych, naukowych, politycznych dyskutowano o dystrybucji szczepionek, ujednoliceniu procedur zabezpieczenia przed  rozprzestrzenianiem się choroby. Naukowcy,  socjolodzy i psychologowie pracowali nad  skutkami pandemii i sposobami kształtowania postpandemicznego świata.  Agresja Rosji na Ukrainę odsunęła na dalszy plan te kwestie. Wojna we wschodniej  części Europy postawiła świat przed wieloma  istotnymi wyzwaniami. Dla krajów Wspólnoty sprawdzianem stało się zapewnienie  bezpieczeństwa krajom członkowskim. Istotna wydaje się również kwestia ujednolicenia  polityki migracyjnej i niesienie skutecznej  długofalowej pomocy uchodźcom przybyłym z Ukrainy do Unii. Czy forma pomocy  uchodźcom, jaka miała i ma miejsce w Polsce, sprawdzi się na całym świecie? Problemy migracyjne od zawsze nękają społeczności. Czy np. kraje bliskiego wschodu pomogą  emigrantom na swoich terenach, tak jak Polacy pomogli Ukraińcom, przyjmując ich do  swoich domów i dzieląc się z nimi rynkiem  pracy oraz opieką społeczną, nie izolując ich  w obozach i ośrodkach kwarantanny? Globalizacja świata widoczna jest w codziennym życiu poprzez wymieszanie kulturowe, podobny styl życia bez względu na  szerokość geografi czną, warunki klimatyczne czy kulturowe. W czasie wojny pokazała  jeszcze jedno oblicze – splątanego systemu  zależności energetycznych i gospodarczych.  Już pandemia Covid-19 zachwiała systemem  produkcji wielu dóbr, przerywając łańcuchy  dostaw. Dla rządów wielu krajów sprawdzianem stało się zapewnienie bezpieczeństwa  swoim krajom – militarnego, energetycznego i gospodarczego. Kluczowym jest uniezależnienie się od rosyjskich surowców, szczególnie energetycznych. W obliczu wojny  i postępujących zmian klimatycznych można  domniemywać, że transformacja energetyczna jest nieuchronna i nie da się już dłużej  odraczać strategicznych decyzji. Kluczowe  stają się inwestycje w odnawialne źródła  energii, jako podstawa do bycia niezależnym od surowców z Rosji. Odpowiedzią na  nowe wyzwania stał się unijny pakiet „Fit for  55”, którego celem jest wzmocnienie pozycji  UE jako światowego lidera klimatycznego.  Ambitne założenia pakietu mają niezwykle  istotne znaczenie dla przyszłych pokoleń.  Mogą jednak nieść za sobą negatywne skutki  gospodarcze, polityczne oraz paradoksalnie środowiskowe.  Te problemy, wyzwania są głównymi tematami debat, wykładów, rozmów ponad  4000 uczestników Forum. W programie konferencji omawiane są m.in. bezpieczeństwo,  energetyka, inwestycje, innowacje i polityka międzynarodowa. Szczególne miejsce  zajmuje tu rozszerzona ścieżka ukraińska,  a w niej panele dyskusyjne, które dotyczą  przede wszystkim partnerstwa Polski i Ukrainy, fi nansowania odbudowy ukraińskiej  gospodarki, czy pozycji Ukrainy w Unii Europejskiej. Padają tu ważne deklaracje, a opinie uczestników cytowane są przez światowe media oraz omawiane przez środowiska  ekspertów. To europejski głos w debacie nad  sprawami świata. Organizatorzy od lat starają się budować  przyjazny klimat dla rozwoju współpracy  politycznej i gospodarczej między państwami Unii Europejskiej i ich sąsiadami. W wypełnianiu swojej misji Forum jest niezależne  i bezstronne. Instytut Studiów Wschodnich  zadbał o warunki sprzyjające wymianie poglądów i dyskusjom. Fakt, że Karpacz jest  niewielki i oddalony od Warszawy, daje szanse na to, że uczestnicy łatwiej się zidentyfi kują, a jednocześnie będą mniej skorzy do szybkiego opuszczenia miejsca konferencji.  Obradom i spotkaniom biznesowym Forum  Ekonomicznego od lat towarzyszy bogata  oferta wydarzeń kulturalnych, stanowiąca integralną część Forum. W czasie każdej edycji  odbywają się koncerty, spotkania autorskie,  promocje książek, wystawy, projekcje fi lmowe i wieczory regionalne. Ponadto goście  będą mieli okazję wziąć udział w programie  rekreacyjnym, w którym przewidziane zostały  atrakcje turystyczne, kulinarne oraz prezentacja istotnych historycznie miejsc regionu. W czasie wydarzenia, jak co roku, zostaną  wręczone nagrody Forum Ekonomicznego  w kategoriach: Człowiek Roku, Firma Roku  oraz Organizacja Pozarządowa Europy Środkowo-Wschodniej. W Forum bierze udział  ponad 4 tys. gości z Europy, Azji Centralnej  i USA.  Fot. Instytut Studiów Wschodnich

Kilka miesięcy temu w wiadomościach dominował temat wojny na Ukrainie. Ukraińcy z wielką odwagą i umiejętnościa mi walczyli o zminimalizowanie rosyjskich zdobyczy, czego przykładem jest ich boha terska obrona Mariupola. Z kolei siły rosyj skie uciekały się do brutalnych ataków na cele cywilne w nieudanej próbie złamania ducha narodu ukraińskiego. Tymczasem re akcja Zachodu na agresję Putina była, jak dotąd, silniejsza i bardziej zjednoczona, niż ktokolwiek się spodziewał, w tym zbliżają ce się wejście Finlandii i Szwecji do NATO. A mieszkańcy Europy, nie tylko w Polsce, otworzyli swoje serca i drzwi dla milionów uchodźców.

Jednak teraz jest jasne, że wojna na Ukra inie będzie trwać nadal. Niektórzy opowia dają się za zawieszeniem broni lub rozmowa mi pokojowymi. Utrzymywanie otwartych kanałów ma kluczowe znaczenie. Ale dołą czam do tych, którzy nie wierzą, że istnieje już wspólny grunt do poważnych negocjacji. Trudno wyobrazić sobie, by Putin był skłon ny oddać terytoria zdobyte na wschodzie i południu. I jak rząd ukraiński mógłby przy znać to terytorium Rosji? Co więcej, dlacze go mieliby to zrobić? Najbardziej prawdo podobną opcją jest więc to, że wojna będzie trwała, a jej wynik pozostanie niepewny. W tym kontekście dla bezpieczeństwa Europy istotne jest, abyśmy byli w stanie utrzymać nasze wsparcie wojskowe i każ de inne tak długo, jak to będzie potrzebne. Inwazja na Ukrainę pokazała aż nazbyt wy raźnie konsekwencje dla nas wszystkich jeśli wygra Putin lub jeśli Ukraina zostanie zmu szona do poczynienia niedopuszczalnych ustępstw. Nie można do tego dopuścić. Po trzebny będzie więc długofalowy wspólny wysiłek, polegający na politycznym i spo łecznym poparciu. Jednak kontynuowanie takiego wsparcia jest mniej oczywiste, niż wydaje się niektórym ekspertom ds. bezpie czeństwa. Obecnie w mediach dominują na główki ukazujące skalę kosztów utrzymania w kryzysie i bezpieczeństwo energetyczne, a wojna na Ukrainie schodzi na drugi plan. W tych okolicznościach skuteczne strategie utrzymania wsparcia dla Ukrainy w czasie, gdy wpływ wojny na zwykłych ludzi w Eu ropie i poza nią jest coraz bardziej poważny, są kluczowe. Kiedy ludzie odczuwają skumulowany wpływ szybko rosnącej inflacji, wyższych kosztów kredytu, zakłóceń w łańcuchach dostaw i zagrożeń związanych z dostawami energii, ich ciągłe wsparcie dla Ukrainy nie może być brane za pewnik, zwłaszcza że niektórzy popadają w ubóstwo. Wielu poli tyków przekonuje, że koszty zakończenia uzależnienia od rosyjskiej energii lub innych sankcji są po prostu zbyt wysokie. Jak dotąd jest to w dużej mierze pogląd mniejszości. Ale nie możemy sobie pozwolić na samo zadowolenie. I nie zapominajmy o wpływie nieoczekiwanego powrotu wojny w Europie na nasze samopoczucie i odporność, zwłasz cza natychmiast po pandemii COVID-19, która wciąż jest z nami. Jestem przekonany, że zapewnienie nie podległości Ukrainy i długoterminowego bezpieczeństwa Europy jest dzisiaj najwyż szym priorytetem. Ale dostarczenie tego będzie miało wyższe koszty ekonomiczne, niż zwykle ponosimy, przynajmniej w per spektywie krótkoterminowej. Tak więc na politykach i ekspertach spoczywa obowiązek dalszego silnego i przekonującego argumen tu przemawiającego za wsparciem Ukrainy i nadaniem wysokiego priorytetu obronności i bezpieczeństwu, przy jednoczesnym zajmo waniu się wyzwaniami gospodarczymi, które mają tak poważny wpływ. Pamiętajmy też, że zagrożenie ze strony Rosji dla nas, żyjących w Polsce i dla ludzi z pozostałych krajów nadbałtyckich, nieko niecznie wydaje się tak realne i bezpośred nie. W związku z tym komunikat musi od zwierciedlać fakt, że chociaż stoimy przed wspólnym wyzwaniem w zakresie bezpie czeństwa, powinien on być sformułowany w sposób oszczędny, tak samo przekonują cy w Lizbonie, Rydze i Toronto. Dla mnie kluczowy punkt jest prosty. Płacimy cenę za przeciwstawianie się rosyjskiej agresji. Jeśli tego nie zrobimy, poniesiemy znacznie większe koszty, jak pokazało nam niedawne zachowanie Putina.

r OBIN B ar NETT Prawnik, brytyjski dyplomata, były Ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce, Irlandii i Rumunii.

CZERWONA SZPILKA 7 prywatneArchiwumFot.

Wyz Wanie utrzymania W sparcia dla u krainy oczami robina Barnetta, byłego ambasadora Wielkiej Brytanii w polsce

As always, Petrosoft.pl experts will be present at the largest railway fair in Europe, taking place in Berlin. InnoTrans is one of the largest industry events where you can get acquainted with the latest news from the world of rail transport. Starting on 20 September, Berlin will become a meeting place for flagship manufacturers, commercial representatives of communication companies, engineers, experts and railway enthusiasts for four days. Fair visitors will have the opportunity to learn about the hard work of the many companies that change the face of rail transport with their innovations. InnoTrans is also an opportunity to watch presentations, learn about products and solutions and participate in many discussion panels in narrow niches of the railways from around the Eachworld.edition of InnoTrans is preceded by intensive activities of our IT teams, who with their work and creativity adapt the RailSoft system to every railway challenge in enterprises. Every year, rail transport is summed up in millions of tons of transported equipment and materials, without which logistics transport would be very limited. Together with our partners and current customers, we have prepared a number of system updates, which are an extension of many standard options for rail Thisservice.year, the development of the RailSoft software was directed, among others, to employees in the field. The solution introduces a new standard of working time services for specialists on the ground. Train drivers, auditors and setters receive a modern option of registering the mileage and the scope of their daily duties performed on the rolling stock. Work can be settled in a convenient way, and information about completed tasks is sent directly to the system, where it is possible to forward such information. The employee has the opportunity to fill in the work card directly in the field, having at their disposal modern mobile devices that are fully adapted to the mobile version of our RailSoft solution. The work card is also supplemented with the number of kilometres travelled, which significantly helps in calculating the level of due remuneration for employees.

RailSoft at InnoTrans 2022

WEB Workshop – another update supporting the operation of workshops and railway entities. This module helps in handling shutdowns of rolling stock and the locomotives themselves, which require servicing. The system will guide the railway company through the entire exemption notification process, which will be picked up by the workshop from within the RailSoft system. In accordance with the procedures, the system will notify both parties about the course of service work, the current status and send the measurement card. All information is continuously coupled with BI data.

czErwONa szpIlKa8 Directory Petrosoft.pl < Data & Information

us

EMEA Sales Director, Warsaw Branch Karolina.Zabek@petrosoft.pl +48 606301406 Petrosoft.pl InformatyczneTechnologieSp.zo.o. Prezes Zarządu Artur Ząbek Tel. +48 600 364 357 Email: azabek@petrosoft.pl CEO Artur Ząbek Phone: +48 600 364 357 Email: azabek@petrosoft.pl

Visit us in Berlin at our Stand 120 in Hall 6.1 from 20 to 23 September.

opportunity to learn even more about RailSoft.

For more information contact Karolina Ząbek EMEA Sales Director, Warsaw Branch Karolina.Zabek@petrosoft.pl +48 606301406

The breakdowns of individual statistics will allow taking into account the number of failures repeated on individual vehicles and will help to better plan strategic journeys so as to eliminate unexpected outages and improve safety standards and thus reduce Onecosts.of the next updates is the ability to control rail transport using RFID technology. The solution – thanks to the use of RFID gates located in the field and themselves locators on wagons – allow you to track a lot of the data necessary in the railway industry from the system level. All data related to: • the number of wagons of a train • their weight • compliance of the wagon contents with the intended use • time for the train to travel through sidings • times of trips outside The entire measuring infrastructure facilitates the flow of important information between departments and employees and speeds up decision InnoTransmaking.isagreat

czErwONa szpIlKa 9 198

decision

The breakdowns of individual statistics will allow taking into account the number of failures repeated on individual vehicles and will help to better plan strategic journeys so as to eliminate unexpected outages and improve safety standards and thus reduce Onecosts.of the next updates is the ability to control rail transport using RFID technology. The solution – thanks to the use of RFID gates located in the field and themselves locators on wagons – allow you to track a lot of the data necessary in the railway industry from the system level. All data related to: the number of wagons of a train their weight compliance of the wagon contents with the intended use time for the train to travel through sidings times of trips outside The entire measuring infrastructure facilitates the flow of important information between departments and employees and speeds up InnoTransmaking.isagreat to learn even more about RailSoft.

For more information contact Karolina

6.1

Visit in Berlin at our Stand 120 in Hall from 20 to 23 September. Ząbek

opportunity

CZERWONA SZPILKA10 i nflacja spadła jak grom z jasnego nie B a Czy P R zeds I ę BI o RC y NI e B yl I PR zygotoWANI NA tA k I e ude R ze NI e? RozmoWa z Panem Rafałem Baniakiem, P R ezesem z a R zą D u P R aco D aWcóW RP

To co dzieje się za naszą wschodnią granicą ma ogromny wpływ na polską gospodarkę. Możemy zacząć od rynku pracy. Szacujemy, że polski rynek pracy opuściło blisko 150 tys. Ukraińców. Mężczyzn, którzy praco wali na budowach, w fabrykach, wykonując w dużej mierze pracę fizyczną. To charakter pracy, który jest ciężko zastępowalny jeśli chodzi o tzw. „nowych uchodźców”. Do Polski docierają kobiety z dziećmi, które w znacznej mierze nie są w stanie zastąpić mężczyzn w miejscach pracy, które zostały opuszczone. Oczywiście wiele firm zmienia swoją kulturę organizacyjną, metodę funk cjonowania. Tam, gdzie jest to możliwe, próbuje się zastępować tzw. męskie miejsca pracy, kobietami. Oczywiście muszą one przejść odpowiednie szkolenia i kursy. Na tomiast nie da się ukryć na polskim rynku pracy powstała duża wyrwa, którą z dnia na dzień trudno uzupełnić. Rozumiem, że dla pracodawcy takie prze szkolenie kobiet, specjalne kursy też są du żym wydatkiem? Tak. To jest koszt i czas. Bo nie da się tych szkoleń zorganizować natychmiast. Można sobie wyobrazić kobietę pracującą na no woczesnym wózku widłowym, natomiast to wymaga zdobycia kwalifikacji i zdobycia uprawnień. To nie są dwudniowe kursy, tyl ko przedsięwzięcie wymagające czasu i za angażowania wielu osób w firmie. Biorąc pod uwagę, że mamy sytuację w fir mach „postcovidową”, mamy inflację, do której za chwilę przejdziemy, to dzisiaj firmy płacą za szkolenia tych kobiet. Ale, co waż ne, nie zwalniają także tych pracowników, którzy wyjechali na Ukrainę? Są przykłady firm, które ciągle podtrzymują te etaty. Są też firmy, które cały czas płacą wyna grodzenie Ukraińcom, którzy wyjechali bronić swojej ojczyzny. Oczywiście ambicją firm jest to, żeby ci ludzie po ustaniu działań wojen nych wrócili do Polski, na swoje miejsca pra cy. Natomiast jest duże ryzyko, że te powroty nie będą masowe, ponieważ po zakończeniu działań znaczna część tych ludzi zostanie w Ukrainie. Zapewne będą chcieli angażować się w proces odbudowy ich państwa. Z perspektywy organizacji, która zrzesza przedsiębiorców widzi Pan niebezpieczeń stwo, że polskie firmy mogą nie wytrzymać finansowo? Z jednej strony organizują szko lenia, szukają siły roboczej, z drugiej – utrzy mują etaty i pensje osobom, które wyjechały walczyć w Ukrainie. Powtarzamy w naszych wystąpieniach, że polscy przedsiębiorcy stanęli na linii fron tu. Właśnie po okresie pandemii, w czasie wdrażania tzw. Polskiego Ładu, czyli radze prywatneArchiwumFot.

Jak Pana zdaniem wojna w Ukrainie wpływa na sytuację polskich przedsię biorców i na polski rynek pracy?

A jeśli nawet znajdą się osoby, które byłyby gotowe korzystać z tak drogiego pieniądza, to poprzez bardzo restrykcyjne podejście banków, nie mają takiej możliwości.

Nie możemy dopuszczać do sytuacji, że RPP, podnosząc

To jest kwestia tzw. planowania biznesowe go. Co innego przedsiębiorstwa, które pla nują cykl produkcyjny, marżowość swojej działalności. Jeszcze parę miesięcy temu mieliśmy zapewnienia, że tak mocne ude rzenie inflacji nam nie grozi. Okazało się co innego. Inflacja “spadła jak grom z jasnego nieba”. Przedsiębiorcy nie byli przygotowani na takie uderzenie. Głównie z tego powo du, że cały czas docierały do nich uspoka jające komentarze i wypowiedzi polityków czy prezesa Narodowego Banku Polskiego. Tak wysoka inflacja spowodowała, że wiele firm musiało od nowa planować rentowności swoich przedsięwzięć. Coś, co jeszcze parę miesięcy temu było opłacalne, dzisiaj prze stało być opłacalne. Mamy presję płacową w przedsiębiorstwach, wzrost cen materia łów, ta specyfika produkcji jest zupełnie inna niż na przełomie 2021/2022 roku. Mówi Pan o presji płacowej, wysokiej in flacji, rosnących cenach materiałów. Któ ra branża w polskiej gospodarce jest dziś w najgorszej sytuacji? Najgłośniej swoje trudne położenie określa branża budowlana. Firmy zgłaszają koniecz ność renegocjacji i waloryzacji kontraktów. Część kontraktów przestała być opłacalna. Wiele z nich było projektowanych na niskiej marży. Teraz okazało się, że znaczna część kontraktów jest dzisiaj na czerwono, jest pod kreską. Z kolei inwestorzy w postaci agend rządowych czy samorządowych mają obawy co do możliwości właśnie renegocjacji kon traktów. Stąd też nasz apel do rządu o umoż liwienie podjęcia takich rozmów. Musimy pamiętać też o tym, że branża budowlana, deweloperska projektowała sprzedaż po określonych cenach przy określonej marży. Dzisiaj to się wszystko zmieniło. Jeżeli do tego dołożymy jeszcze zmianę warunków dostępu do kredytów, fakt że kupujący często stracili swoją zdolność kredytową to należy się spodziewać, że może dojść do załamania na rynku mieszkaniowym. Rząd powinien mieć tego świadomość. Tyle, że ze strony rządu słychać, że mieszka nia są za drogie. Nie ma w tym żadnej winy przedsiębiorców. To nie przedsiębiorcy zmieniają warunki ryn kowe tylko dzieje się tak z dwóch powodów. Po pierwsze mamy nie do końca przewidy walną i odpowiedzialną politykę monetarną państwa. Po drugie mamy wojnę w Ukrainie.

Z tego wynika, że musimy ograniczać trans fery społeczne, nie możemy skracać tygodnia pracy, a przedsiębiorcy nie będą wypłacali żadnych podwyżek. Alternatywą jest utrata miejsc pracy. Alter natywą jest upadek firm. Wszyscy, tak samo pracodawcy jak i pracownicy, musimy sobie zdać sprawę z tego, że to nie jest kwestia do brej czy złej woli. To jest kwestia przetrwania niektórych firm, które się już znajdują w dra matycznej, ekonomicznej sytuacji.

nia sobie z tym potwornym legislacyjnym bałaganem, napotkaliśmy na wojnę, która ma bezpośredni wpływ na sytuację polskich przedsiębiorców. Uważamy, że to bardzo po ważne zagrożenie. Cały czas mamy do czy nienia z przerwanymi łańcuchami dostaw. Mamy zakłócenia w produkcji w wyniku braku ludzi. To oczywiście powoduje, że fir my mają problem z utrzymaniem terminów. Polski przedsiębiorca znalazł się dziś w sytu acji, w której musi zajmować się ratowaniem firmy. A jeśli dołożymy do tego wysoką in flację, zmienne warunki makroekonomiczne częściowo od nas zależne, to sytuacja w fir mach jest naprawdę bardzo groźna. Inflacja uderza w polskich przedsiębiorców, czy można się spodziewać, że ona – w mniej szym lub większym stopniu – uderzy w po szczególne gałęzie polskiej gospodarki?

CZERWONA SZPILKA 11

Owszem rozumiemy, że są obszary społecz ne, które potrzebują opieki i wsparcia pań stwa, natomiast musimy mieć świadomość, że nadmierna ingerencja państwa w postaci transferów socjalnych, powoduje ryzyko trwania wysokiej inflacji w dłuższym okresie.

Rozmawiał Dariusz Prosiecki

oliwysocjalnych.kolejnychczasieahamowaćprocentowe,stopypróbujeinflację,rządwtymsamymdokonujetransferówtodolewaniedoognia.

Mamy żądania płacowe, pomysł skrócenia tygodnia czasu. Stać nas dzisiaj na to? Uważam, że absolutnie nie. Nie wszyscy chy ba mają świadomość, że zagląda nam w oczy ryzyko mocnej zapaści gospodarczej. Niektó rzy mówią o możliwym zjawisku stagflacji czyli załamania gospodarczego, wejścia w re cesję przy wysokiej inflacji, co jest niezwykle ryzykownym zjawiskiem w gospodarce. To powoduje, że nie ma możliwości szybkiego wyjścia z tej zapaści. Szacujemy, że przy od powiedniej polityce gospodarczej państwa wychodzenie z tak wysokiej inflacji zajmie co najmniej kilkanaście miesięcy. Ale zanim to nastąpi spodziewamy się piku inflacyjnego w miesiącach jesiennych. Czyli to najgorsze jeszcze przed nami. Dlatego konieczna jest bardzo odpowiedzialna polityka ze strony państwa. Nie możemy dopuszczać do sytu acji, że RPP, podnosząc stopy procentowe, próbuje hamować inflację, a rząd w tym sa mym czasie dokonuje kolejnych transferów socjalnych. To dolewanie oliwy do ognia.

Czy są jakieś prognozy ile firm może nie przetrwać na rynku? Nie ma takich precyzyjnych danych. Ale niestety szacujemy, że blisko połowa przed siębiorstw będzie miała poważne trudności. I najgorsze dla firm będą jesień i zima. Czy Pracodawcy mają jakąś receptę na po prawę tej sytuacji, np. postulaty, które przed stawiają rządowi? Jeśli chodzi o rynek pracy, rząd wyraża wolę konsultacji społecznych z biznesem. Jeste śmy w dialogu z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej. Mamy duży udział w powstaniu specustawy dotyczącej uchodź ców i ich szybkiego transferu na polski rynek pracy. Podnosimy np. konieczność zapewnie nia opieki przedszkolnej, szkolnej, żłobkowej dla dzieci uchodźców tylko po to by kobiety mogły włączyć się do rynku pracy. Szacuje my, że jeszcze jest przestrzeń na dzisiaj, na polskim rynku pracy do dalszego zatrudnia nia kobiet, tylko musi być spełniony wymóg co do opieki nad dziećmi.

Natomiast przedsiębiorstwa planowały swo je inwestycje znacznie wcześniej, w okre ślonych warunkach. Dzisiaj ciężko szukać winnego po stronie dewelopera czy firmy bu dowlanej skoro okoliczności w jakich przy szło im działać diametralnie się zmieniły. Zmienił się rynek, popyt na mieszkania. Ale te zmiany nie nastąpiły w wyniku tego, że ludzie przestali chcieć kupować mieszkania, tylko tych, którzy kupowali przy wsparciu kredytowym teraz po prostu na to nie stać.

Chciałbym zapytać Pana jeszcze o parytet płci, o którym coraz głośniej mówi się na forum Unii Europejskiej. Unia Europejska po dziesięciu latach dyskusji i sporów doszła do porozumienia w sprawie projektu nowych przepisów. Chodzi o zapewnienie parytetu płci w radach nadzorczych spółek notowa nych na giełdzie w UE. Co najmniej 40 pro cent dyrektorów niewykonawczych powinny stanowić kobiety. Absolutnie jesteśmy za tym aby było więcej kobiet w organach zarządów spółek. W na szej organizacji blisko 80 procent stanowisk kierowniczych zajmują właśnie kobiety. Uważam, że zaangażowanie w pracę i kom petencje danej osoby to kluczowy element przy obsadzaniu poszczególnych stanowisk w firmie.

krus liderem B ezpieczeńst Wa na polskiej W si GrzesikKamilFot.

Wy W ia D z DR a leksan DR ą h a D zik, P R ezes k R us

P ani Prezes, z przyjemnością gościmy Panią ponownie na łamach Magazy nu Czerwona Szpilka. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Spotykamy się przy okazji XXXI Forum Ekonomicznego w Karpaczu, które w tym roku przebiega pod hasłem: Europa w ob liczu nowych wyzwań. Te wyzwania doty czą też rolnictwa. Dokładnie tak. Myślę, że wszyscy wiemy i doświadczamy tego, że wojna w Ukrainie ma wpływ na wiele sektorów gospodarki, w tym również na sektor rolny. Rozwiąza nie problemów, które rodzi konflikt zbroj ny, stanowi ogromne wyzwanie nie tylko dla Europy, lecz także całego świata. Uwa żam, że w ostatnich miesiącach doświad czamy tego, że Silna wieś to Silna Polska. Jesteśmy wdzięczni polskim rolnikom za ich ciężką pracę, za to, że są gwarantem bezpieczeństwa żywnościowego naszego kraju. Cieszy mnie, że w wielu obszarach otrzymują zasłużone wsparcie od rządu i instytucji do tego powołanych, w tym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecz nego. Mówi Pani o ostatnich zmianach w usta wie o ubezpieczeniu społecznym rolników?

Jak najbardziej, chociaż oczywiście Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego już od ponad 30 lat realizuje swoje usta wowe zadania, w tym m.in. z zakresu pre wencji wypadkowej. Zawsze z satysfakcją i dumą podkreślam, że dzięki działaniom Kasy liczba wypadków w gospodar stwach rolnych na przestrzeni lat zmniej szyła się o 80 procent. Są to działania wieloletnie, realizowane systematycznie i przynoszące zamierzone efekty. Będzie my też podejmować, tak jak Pani wspo mniała, nowe działania w ramach rozwią zań, które przyniosła nowelizacja ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

CZERWONA SZPILKA12

Czy może Pani powiedzieć, jakie najważniej sze zmiany przyniosła ta nowelizacja? Przede wszystkim chcę podkreślić, że są to bar dzo korzystne zmiany dla rolników, o niektóre z nich postulowały środowiska rolnicze i sami rolnicy. Najbardziej oczekiwana zmiana to pra wo do wypłaty emerytury rolniczej w pełnej wysokości bez konieczności zbywania gospo darstwa rolnego. Oznacza to, że rolnicy mogą pracować i jednocześnie otrzymywać swoją emeryturę rolniczą tak samo, jak dzieje się to w przypadku emerytów pobierających świad czenie z ZUS. Rolnik emeryt nie musi wyzby wać się gospodarstwa rolnego, jak miało to miejsce dotychczas, żeby mieć prawo do wy płaty emerytury rolniczej w pełnej wysokości. Ustawa rozszerzyła też katalog osób podlega jących ubezpieczeniu społecznemu rolników. Obecnie rolnicy i domownicy, którzy podlega ją ubezpieczeniu społecznemu rolników w peł nym zakresie z mocy ustawy czyli prowadzą działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny produkcji rolnej nadal mogą posiadać to ubezpieczenie, mimo objęcia ich ubezpieczeniem społecznym w ZUS z ty tułów pobierania świadczenia integracyjnego lub stypendium w okresie odbywania szkole nia, stażu czy też przygotowania zawodowego dorosłych, pobierania stypendium w okresie odbywania studiów podyplomowych, pełnie nia czynnej służby wojskowej jako żołnierz niezawodowy lub odbywania służby zastęp czej. Rolnicy i domownicy, którzy zostali wy łączeni z ubezpieczenia społecznego rolników z uwagi na objęcie ubezpieczeniem powszech nym w ZUS, mogą w KRUS złożyć wniosek o przywrócenie do ubezpieczenia w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Zmian w ustawie jest więcej, nie sposób o nich wszystkich teraz opowiedzieć, ale chciałabym jeszcze wspomnieć o dwóch rozwiązaniach.

Z kolei drugie rozwiązanie pozwoli Kasie, również od 1 stycznia 2023 roku, na kierowa nie do Centrów Rehabilitacji Rolników ubez pieczonych opiekunów osób niepełnospraw nych. Opieka nad osobami niepełnosprawnymi wymaga ogromnego zaangażowania oraz wy siłku, dlatego celem tych turnusów będzie po prawa kondycji psychofizycznej i jakości życia także opiekunów.

To dość szeroki katalog.

CZERWONA SZPILKA 13

To prawda, zadania są różnorodne, tak jak różne są członkinie Rady. Jest nas 30 z ca łej Polski, każda z własnymi pomysłami i inicjatywami, ale też z osiągnięciami na rzecz rolnictwa i społeczności lokalnych z obszarów wiejskich. Nasze spotkania są zawsze twórcze i mam nadzieję, że przy niosą wiele dobrego dla polskich rolniczek, jak również dla wszystkich kobiet zamiesz kałych na terenach wiejskich. Z pewnością moje działania w Radzie skupią się na bez pieczeństwie pracy w rolnictwie, czyli na tym, co Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego propaguje od lat.

Od 1 stycznia 2023 roku Kasa będzie mogła kierować na rehabilitację leczniczą także oso by uprawnione do emerytury rolniczej do tej pory z tego świadczenia mogły korzystać jedy nie osoby objęte ubezpieczeniem społecznym.

To bardzo ciekawa zmiana. Myślę, że wie le kobiet opiekujących się swoimi najbliż szymi w gospodarstwie rolnym może z niej skorzystać. Mam taką nadzieję i już teraz zachęcam Panie do skorzystania z tej możliwości i zadbania o swoje zdrowie. Opieka nad osobami niepeł nosprawnymi może być bardzo wyczerpująca zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Cieszy mnie, że rolniczki oraz rolnicy będą mieć szan sę zadbać o siebie. Mówiąc o działaniach na rzecz kobiet, chciałabym zapytać o Radę Kobiet w rol nictwie, w której Pani zasiada. To dosyć nowy organ, na czym polega jego działal ność? Rada Kobiet w rolnictwie została powo łana przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w marcu 2022 roku. Do jej zadań na leży m.in. analiza bieżącej sytuacji kobiet na obszarach wiejskich, rekomendowanie i podejmowanie inicjatyw w zakresie po lepszania lub wzmacniania pozycji roli kobiet na obszarach wiejskich i ich akty wizacji, a także przeciwdziałanie dyskry minacji, zwłaszcza kobiet ze szczególnymi potrzebami; inicjowanie i wspieranie akcji społecznych, szkoleń, debat, konferencji oraz programów i kampanii społecznych, podnoszących świadomość społeczną w zakresie praw kobiet; wspieranie i re komendowanie działań, mających na celu promowanie dobrych praktyk w rolnictwie i przetwórstwie, ekologicznej żywności, dziedzictwa i kultury wsi, pozytywnych aspektów życia na terenach niezurbani zowanych, podejmowanie innych działań bezpośrednio lub pośrednio związanych z szeroko pojętą sytuacją kobiet w rolnic twie i in.

W spółkach praWa handloW ego Prowadzenie spółki prawa handlowego wiąże się z wieloma wyzwaniami. Jed nymi z nich jest utrzymanie płynności finan sowej, ale nie mniejszym jest zarządzanie wynikiem spółki. Na tej podstawie zarząd podejmuje decyzje o nakładach inwestycyj nych czy chociażby wypłacie dywidendy. W swojej karierze zawodowej wielokrot nie otrzymywałam pytania od zarządów spółek, z którymi współpracowałam: Pani Agnieszko, jak to możliwe, że mamy wynik ujemny a płacimy podatek? Albo odwrotnie: Pani Agnieszko, mamy taki dobry wynik, a Pani nie policzyła nam podatku dochodo wego do zapłaty? Jak to możliwe? Otóż oby dwie sytuacje są jak najbardziej możliwe. Idealnie byłoby, gdyby wynik podatkowy spółki był zgodny z bilansowym, ale w ży ciu jest to mało prawdopodobne. Zdarzają się jednak takie sytuacje i dotyczą bardzo małych spółek, najczęściej w początkowej fazie ich istnienia. Natomiast naturalnym stanem rzeczy jest fakt, że wynik podatko wy różni się od bilansowego, czasem znacz nie. Kilka przykładów tego, kiedy firma może zapłacić podatek mimo tego, że jest na tzw. „minusie”. Zacznijmy od tego, że wynik bilansowy tworzą przychody i koszty dotyczących zdarzeń gospodarczych, któ re miały miejsce w firmie w danym okre sie bilansowym. Podkreślę, że zdarzenie gospodarcze to nie tylko zakup i sprzedaż dóbr, ale również mnóstwo transakcji, któ re dotyczą funkcjonowania firmy, a które nie dzieją się podczas transakcji kupna sprzedaży. Przykładem takich zdarzeń jest: amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, wyceny krót ko i długoterminowych aktywów finanso wych, naliczone odsetki od należności lub zobowiązań z tytułu pożyczek bądź obliga cji, które nie zostały opłacone, zawiązane rezerwy, zarówno po stronie kosztów, jak i przychodów, bilansowa wycena walut. To katalog najczęściej spotykanych zdarzeń gospodarczych, które mają wpływ na wynik spółki, a nie są w sposób bezpośredni zwią zane z działalnością gospodarczą podmiotu.

Przykład: Wynik bilansowy na koniec roku: -25.000,00 Wycena (ujemna) aktywów finansowych: 50.000,00 Wynik podatkowy: 25.000,00 od tej kwoty należy zapłacić podatek dochodowy.

CZERWONA SZPILKA14 różnice między W y NI k I em BI l AN soW ym A W y NI k I em P od AtkoW ym

Przykład: Wynik bilansowy na koniec roku: 25.000,00 Wycena (dodatnia) aktywów finansowych: 50.000,00 czyli kwota, która nie jest przy chodem opodatkowanym. Wynik podatkowy: -25.000,00 strata po datkowa, w tej sytuacji nie powstaje podatek dochodowy do zapłaty. Czy sytuacje opisane wyżej często się zda rzają? W 99,9% firm wynik podatkowy różni się od bilansowego. Opisane wyżej przykła dy stanowią niewielki procent możliwości, jakie rodzą wspomniane różnice pomię dzy wynikiem bilansowym a podatkowym w przedsiębiorstwie. Jako księgowa z wieloletnim doświad czeniem, zdaję sobie sprawę, że dla więk szości społeczeństwa Wyceny, rezerwy itd. to szeroko rozumiana inżynieria księgowa, z której nie wszyscy muszą posiadać wie dzę. W IC Partners Stratego S.A. każdego dnia wychodzimy naprzeciw wątpliwościom i oczekiwaniom naszych Klientów, dlatego chętnie pomożemy i wyjaśnimy wszelkie zawiłości podatkowo-księgowe. IC Part ners Stratego S.A. znajdziecie Państwo na www.strategodk.pl prywatneArchiwumFot. aGNIE sz K a J ar ONIE c Prezes zarządu IC Partners stratego s.A.

Jak wspomniałam na wstępie, mogą wy stępować również odwrotne sytuacje, czyli spółka wygeneruje dodatni wynik bilansowy i nie odprowadzi podatku dochodowego. Ta kie przykłady można mnożyć, ale najczęściej spotykane to dodatnia wycena aktywów fi nansowych, naliczenie odsetek od należności finansowych na koniec okresu rozliczenio wego, które nie zostały uregulowane lub za wiązanie rezerwy przychodowej. Te i wiele innych zdarzeń gospodarczych pozwalają poprawić bilansowy wynik, jednocześnie nie wpływając na podatkowy wynik spółki.

Dlaczego zatem spółka, mająca stratę bi lansową może zapłacić podatek dochodowy? Kiedy taka sytuacja ma miejsce? Otóż, takich sytuacji może być całe mnóstwo, wystarczy, że w spółce pojawią się znaczne koszty z tytułu wyceny aktywów finansowych, które zgodnie z obowiązującymi przepisami nie są kosztem uzyskania przychodów, bądź zostaną naliczone odsetki z tytułu zadłużenia, które nie zostały opłacone na koniec okresu rozliczeniowego i tym samym nie mogą zostać zaliczone do kosztów podatkowych i w takim przypadku powstaje znaczna różnica pomiędzy wynikiem podatkowym a bilansowym.

Przedsiębiorców chętnych do współpracy w pierwszym roku działalności mojej firmy było ponad 180, a każdy rok przynosił nam większe zainteresowanie ze strony klientów.

Skąd pomysł na taki rodzaj działalności? Proszę opowiedzieć nam swoją historię. Z branżą eksportową związana jestem po nad 20 lat, więc na całą historię zapewne nie starczy nam czasu, natomiast sama idea wsparcia przedsiębiorców w procesie sprze daży eksportowej zakiełkowała, kiedy sama jako dyrektor zakładów tekstylnych, takie go wsparcia potrzebowałam. Nie znalazłam wówczas na rynku firmy, która mogłaby mi udzielić kompleksowego wsparcia w zakre sie eksportu i promocji produktów za grani cą. Musiałam wykonać ogromną, organiczną pracę, aby cały proces zakończył się sukce sem. Pomyślałam wtedy, że takich firm, które dopiero zaczynają swoją przygodę z ekspor tem jest w Polsce tysiące i jeżeli nawet tylko niewielki odsetek z nich zechce skorzystać z mojej wiedzy i doświadczenia, to będzie to dla mnie ogromna radość, a dla nich znaczne ułatwienie. I tak się stało. Założyłam w 2010 roku Expo Trade Polska. Pomyliłam się tyl ko w jednym. To nie był niewielki odsetek.

W jakich najciekawszych, najbardziej nie typowych kontaktach handlowych Pani uczestniczyła?

i nternacjonalizacja firm i proces Wchodzenia na rynki zagraniczne P olska Agencja Rozwoju Eksportu zaj muje się internacjonalizacją przedsię biorstw, czym różni się to od pośrednictwa w kontaktach handlowych? Internacjonalizacja to bardzo szeroki proces, obejmujący wiele aspektów, który pozwala polskiej firmie zostać eksporterem. Skutecz ność tego procesu zależy w głównej mierze od przygotowania firmy, począwszy od od powiedniego zaaranżowania strony interne towej, wydruku katalogów, poprzez przy gotowanie produktów do wymagań rynków zagranicznych, skomplikowanej logistyki, aż po wybór odpowiednich działań marke tingowych i wdrożenie kluczowego perso nelu odpowiedzialnego za ten proces. Firmy pośredniczące w kontaktach handlowych nie uczestniczą w całym procesie internacjonali zacji, są wyłącznie jednym z możliwych ele mentów całego procesu. Takie kompleksowe działanie, jak nasze, wymaga bardzo rozle głej wiedzy i doświadczenia eksperckiego w wielu dziedzinach. My mamy to szczęście, że współpracujemy ze wspaniałymi ludźmi naszymi ekspertami rynkowymi, na których zawsze możemy liczyć. Zbudowaliśmy cu downy zespół mądrych i życzliwych osób i to nam procentuje.

CZERWONA SZPILKA 15 Wy W ia D z Panią iW oną Gó R ną, c złonkiem z a R zą D u Polskiej aG encji Roz W oju e ks P o Rtu

Kontakty handlowe zawsze są bardzo typo we. Świat handlu obowiązują ścisłe reguły i przepisy usankcjonowane międzynarodo wym prawem handlowym. Niezależnie od długości i szerokości geograficznej, na jakiej przebiegają negocjacje, z reguły mają one ten sam scenariusz i rezultat. Przecież ostatecz nie zawsze chodzi o to, żeby „dobić targu”. Natomiast kontekst i warunki, w których te negocjacje są prowadzone, to już zupełnie co innego. Prowadziliśmy negocjacje zarówno w mongolskiej jurcie, gdzieś na obrzeżach pustyni Gobi, jak i na jachcie u wybrzeży Ba hamów. Okoliczności rzeczywiście czasem są niezwykłe i niecodzienne. Jednak przede wszystkim stawiamy na profesjonalizm, po nieważ dla nas najważniejszy jest rezultat negocjacji i zadowolenie naszych partnerów, więc to na nich skupiamy naszą uwagę.  Co uznaje Pani za podstawę sukcesu swojej firmy? Niezwykle istotna dla mnie jest ciągła praca nad sobą, a także zdobywanie nowych do świadczeń i wiedzy. Aby osiągać wyznaczo ne cele, trzeba być otwartym na świat i ludzi, więcej dawać niż brać. Dlatego od początku działalności firmy Expo Trade Polska stawia my na relacje z naszymi klientami. Oczywi ście w biznesie wynik finansowy jest ważny, natomiast on zawsze przyjdzie jeśli wokół siebie mamy życzliwych nam ludzi i możemy liczyć na dobrą współpracę. Czasem trzeba tylko być cierpliwym i trochę dłużej pocze kać na rezultat.  Ciekawa praca może przerodzić się w pasję, a to najkrótsza droga do sukcesu. Czy w ży ciu prywatnym równie skutecznie udaje się Pani osiągać wyznaczone cele? W życiu jest dużo trudniej niż w biznesie. Żyjemy w społeczeństwie, w naszych rodzi nach, a to wymaga od nas kompromisów, do stosowania się do pewnych schematów. Życie nie jest czarno-białe jak kodeks spółek han dlowych. Często musimy rezygnować z re alizacji swoich celów na rzecz bliskich nam osób. Moim zdaniem nie możemy mówić o skuteczności w życiu. Nie możemy stawiać wyłącznie na cele, bez oglądania się za siebie. W życiu trzeba być po prostu człowiekiem. Rozmawiała Iwona WalentynowiczprywatneArchiwumFot.

SiwowskiMarcinFot. s tawiamy na własne innoWacyjne roz W iązania

CZERWONA SZPILKA16 Jest Pani założycielką i Prezesem Northgate Logistics. Skąd pomysł, żeby kobieta zajęła się logistyką? Pracuję w branży TSL, czyli ogólnie mówiąc transport, spedycja i logistyka. Ja zajmuję się stricte spedycją, czyli organizacją przewozu ładunków w relacjach międzynarodowych. Po znając potrzeby transportowe naszych kontra hentów, dostarczamy im rozwiązania, których potrzebują w swoim biznesie. Moja specjaliza cja to spedycja spotowa. Skąd pomysł? Na pew no wzięło się to z tego, że starałam się zawsze znaleźć pracę w branży, która pozwoliłaby mi na rozwój umiejętności handlowych. Poza tym ukończyłam studia o kierunku handel mor ski i logistyka na Akademii Morskiej w Gdy ni i tam zaczęłam swoją przygodę w branży. Świeżo po studiach nie łatwo było dostać się do spedycji, gdyż jest to hermetyczne środowisko, ale udało mi się i okazałam się bardzo dobrym spedytorem, moje umiejętności przyciągnęły klientów wysoko rentownych, a jeśli ktoś jest dobry w tym co robi, to chce się rozwijać.

Jak zdefiniowałaby Pani skuteczność w bizne sie? Po czym ją poznać? Kiedy Pani czuje, że jest skuteczna? Mam poczucie skuteczności wtedy, kiedy reali zuję zobowiązania, które przyjmuję w relacji z klientami. W spedycji wysoce cenione są: do brze pokierowana deklaracja i bezpieczeństwo transakcji. Nasi klienci poszukują spedytorów, którzy przyjmując na siebie zobowiązanie zorganizowania przewozów tysięcy, a nawet setek ton towaru mają siłę i możliwość zreali zowania tego zadania. Spedycja nie jest zwią zana na stałe z przewoźnikami i armatorami, za każdym razem, na potrzeby swoich klientów, poszukuje odpowiednich środków transporto wych. Kluczem do sukcesu jest dotrzymanie warunków deklaracji, czyli zorganizowanie transportu w wyznaczonym terminie, za wy znaczony fracht. Kontrahenci nie są w stanie polegać na spedycjach, które z dnia na dzień zmieniają zdanie, to zaburza całą gospodarkę branżową. My jako Northgate Logistics, do trzymując danego klientowi słowa, dajemy mu gwarancję, że ich biznes również będzie bez pieczny, ich deklaracje dane swoim kontrahen tom także będą zabezpieczone. To jest bardzo ważne, żeby szanować dane słowo. Dla nas istotne jest, by dać klientowi poczucie, że może na nas polegać. Czy umiejętność szanowania danego słowa to kompetencja, czy cecha wrodzona, którą się po prostu ma? To zdecydowanie cecha wrodzona. Można oczywiście wyszkolić w sobie umiejętność dotrzymywania słowa, ale to jest bardzo cięż ka praca i potrzeba na to ogromnej energii, bo kiedy napotykamy trudności, np. w organiza cji transportu, borykamy się trochę z takim we wnętrznym strachem co zrobić, czy zagrozić interesom klienta, czy wycofać się ze zlecenia. Jeżeli człowiek cały czas wycofuje się ze zło żonej deklaracji, no to wiadomo, że nie ma szansy dotrzymać słowa. Nie jest jednak łatwo wytrenować w sobie wewnętrzną odwagę do składania deklaracji i realizacji tego wszyst kiego, co się obieca. Wielu spedytorów bardzo ostrożnie podchodzi do składanych deklaracji, co też nie do końca jest dobre, bo należy cały czas rozwijać w sobie umiejętność organiza cji transportu, bez względu na skalę trudności. Łatwiej jest, jeżeli mamy wewnętrzne poczu cie, że należy dotrzymać danego słowa, wtedy od razu działamy i poszukujemy rozwiązań. Praca spedytora wymaga z pewnością posia dania naturalnych predyspozycji, a zarządza nie firmą spedycyjną może wiązać się z dużym poczuciem napięcia. Jakie są Pani metody na radzenie sobie ze stresem? Myślę, że jedynym sposobem na radzenie sobie ze stresem w spedycji jest budowanie w spedytorach przeświadczenia, że poradzą sobie z każdą trudnością, uczenie ich prze chodzenia przez wszystkie etapy rozwoju. Nasza firma jest specyficzna pod względem szkolenia ludzi, ponieważ nie zatrudniamy osób z doświadczeniem. Nie chcemy rozwi jać w spedycji nieetycznego zachowania, ja kim jest branie spedytorów z tzw. portfelem klienta. Bardzo wysoko cenię sobie etykę biznesu, dlatego nie akceptuję spedytorów, którzy skaczą między spedycjami i nego cjują stawki wynagrodzenia, przerzucając klientów miedzy sobą. Naszą zasadą jest zatrudnianie ludzi bez doświadczenia, stwo rzyliśmy bardzo rozwinięty system szkoleń, który rozłożony jest na 6 miesięcy, a kolej ne 6 miesięcy pracownicy uczą się właśnie technik walczenia ze stresem. Pracują pod okiem menadżerów, trenerów, kierowników, żeby umieli przechodzić wszystkie stresują ce sytuacje, a także, by mieli świadomość, że nie są sami. Trenujemy swoich ludzi od początku od 10 lat. Jest nas już ok. 80 spe dytorów i wychodzi to bardzo dobrze. Nie mamy potrzeby zmiany modelu zarządzania, po prostu nie potrzebujemy ludzi, którzy są w stanie sprzedać majątek jednej firmy, żeby dostać się do drugiej. Taki sposób zarządzania firmą budzi uzna nie i przekłada się na gwarantowany suk ces firmy, natomiast jest on niestety rzadko spotykany. Jest także kosztowny, ponieważ biorąc ludzi bez doświadczenia, ucząc bardzo trudnej branży, struktury działalności spedycji, ter minologii, inwestujemy w ludzi. Nie zawsze ta inwestycja się zwraca, gdyż czasem ludzie się przekonują, że taka praca jest dla nich za ciężka lub nie mają predyspozycji. Jednak mimo kosztów, dzięki takiej strategii dzia łania pracują z nami ludzie bardzo lojalni, którzy mają bardzo dobrze zbudowane rela cje z klientami, co sprawia, że mamy coraz więcej kontrahentów. Trzymamy się zasady nie zbierania klientów poprzez pracowni ków z innych spedycji i na razie nam się to opłaca.

RozmoWa z a nną kR zyśko- vasković, P R ezes n o Rth G ate lo G istics

Rozmawiała Urszula Krawczyk

czErwONa szpIlKa 17 Jest 2022 rok, czyli mija 12 lat od kiedy razem z moim wspólnikiem założyliśmy informatyczną spółkę Engave. Mieliśmy pomysł  na biznes i wydawało się, że to wystarczy, aby  osiągnąć sukces rynkowy. W tamtym czasie  o zarządzaniu przedsiębiorstwem wiedzieliśmy  teoretycznie wszystko, jednak praktyka wykroczyła daleko poza nasze wyobrażenia. Przeszliśmy więc bardzo długą i krętą drogę, działając  intuicyjnie. Jak większość fi rm z sektora MŚP,  uczyliśmy się na bieżąco, popełniając wiele  błędów po drodze.   Engave przez te lata bardzo szybko rosła  wraz z kontraktami, które napędzały jej wzrost.  W momencie, w którym spółka zaczęła się skalować, zaczęłam dostrzegać z jednej strony wyraźną potrzebę profesjonalizacji fi rmy, z drugiej potrzebę zmiany jej modelu biznesowego,  ponieważ to co sprawdzało się kiedyś, zaczęło  tracić na aktualności. Przede wszystkim o naszym sukcesie rynkowym decydowały zdobyte  referencje, wypracowane relacje, znakomita  reputacja i doskonała znajomość prawa zamówień publicznych, bo głównie do tego sektora  dostarczaliśmy rozwiązania. Jednak takie ustawienie modelu biznesowego narażone było  na wiele pułapek, a jedną z najgroźniejszych  były wahania koniunktury gospodarczej i zmiany w rządzie. Wyraźnie widać było jak sektor  publiczny traci dynamikę. Stanęliśmy więc  przed decyzją albo czekać, aż coś się zmieni na  lepsze, albo ASAP musimy przemodelować biznes na taki, który umożliwi nam dalszy wzrost  i przede wszystkim uwolni fi rmę od zawirowań  wynikających ze zmian politycznych, a co za  tym idzie, również personalnych u naszych  klientów. Po prawie dziecięciu latach, znowu  kierując się intuicją, postanowiliśmy poszukać  nowych możliwości na długofalowy rozwój.  To była bardzo karkołomna operacja ale podjęliśmy to ryzyko, nie wiedząc tak naprawdę co  przyniesie zmiana. To był ten moment, kiedy  zdecydowałam się na współpracę najpierw ze  strategiczną fi rmą doradczą, wyznaczając nowe  kierunki dla fi rmy w trzyletniej perspektywie,  a następnie kontynuując strategię na kolejne  trzy lata, z naszym doradcą biznesowym Tomaszem Bejmem, już na dużym poziomie szczegółowości, modyfi kując cele zgodnie z oczekiwaniami rynku i naszych klientów. Od tamtego  momentu w Engave pomagamy fi rmom w digitalizacji ich przedsiębiorstw.  Biorąc pod uwagę trendy rynkowe na świecie, dostrzegliśmy,  że w kolejnych latach transformacja cyfrowa  stanie się supertrendem, na którym warto budować nową ofertę naszej fi rmy. Zjawisko to wydało się nam ciekawe, ponieważ doskonale rozumieliśmy jak trudnym, kosztownym i obcym  może wydawać się proces digitalizacji przedsiębiorstwa, bo sami będąc fi rmą sektora MŚP  przez niego przebrnęliśmy. Realizując własną  cyfrową transformację, postanowiliśmy, że będziemy pomagali przez nią przejść również naszym klientom. Uznaliśmy, że poprzez własne  rozwiązania, jak i naszych partnerów, damy dostęp innym fi rmom z sektora MŚP do technologii, które do tej pory były zarezerwowane tylko  dla dużych fi rm. Chcieliśmy, aby technologia  stała się motorem wzrostu dla wszystkich.  Od trzech lat niestrudzenie, łącząc hardwarowe i softwarowe kompetencje, gramy w rynku  transformacji cyfrowej. Z sukcesem stajemy  się partnerem i preferowanym dostawcą usług  i zintegrowanych rozwiązań technologicznych, wspierających całościową transformację cyfrową przedsiębiorstw. Jako wartość dodaną oferujemy naszym klientom konsulting  technologiczny, wykorzystując zintegrowane  technologie i produkty własne oraz rozwijane  z partnerami, aby mogli jeszcze efektywniej  skorzystać z zaimplementowanych u siebie  rozwiązań cyfrowych. Specjalizujemy się  w rozwiązaniach infrastrukturalnych IT i serwisie informatycznym, w rozwiązaniach chmurowych dotyczących bezpieczeństwa danych.  Wchodzimy w obszary związane z analityką  danych oraz w obszary tak zwanych technologii schodzących, umożliwiając klientom zejście  z przestarzałych technologii w kierunku nowoczesnych i optymalnych rozwiązań. Jesteśmy  producentem rozwiązań softwarowych, między  innymi systemu klasy CRM do zarządzania  relacjami z klientami. Tworzymy oprogramowanie dla prywatnego sektora medycznego, a w planach mamy kolejne rozwiązania pokrywające potrzeby z zakresu rachunkowości zarządczej i niezbędnych w tym obszarze kokpitów menadżerskich. Szukając nowych rynków  i sektorów, wchodzimy we współpracę ze środowiskiem startupowym, jako dostawcą kapitału, pomysłów, technologii i rozwiązań. Tak  staliśmy się inwestorem medycznego startupu  Medvocation o globalnym zasięgu – odpowiednika naszego pracuj.pl dla kadry medycznej  z całego świata. Przed nami kolejne trzy lata  w realizacji celów strategicznych. Dzisiaj nie  można wybiegać za daleko w przyszłość, bo to  klienci i rynek ostatecznie wyznaczą kierunek  naszego działania. Najważniejsze jest nauczyć  się zauważać małe symptomy wielkich zmian  w biznesie i być o ten jeden krok do przodu.  Z lekcji jaką wynieśliśmy budując i zmieniając fi rmę Engave wiemy, że w dynamicznie  zmieniającym się świecie inteligentnego biznesu, nowych technologii i transformacji cyfrowej żaden przedsiębiorca nie może mieć poczucia wygranej na zawsze. To przedsiębiorcy,  prezesi fi rm, menedżerowie nieustannie muszą  pisać nowe rozdziały naszych historii – prawdziwych doświadczeń, które pozwolą budować  przedsiębiorstwa jutra wyprzedzające naszą  konkurencję o milowy krok.   SzalaSebastianFot. W poszukiWaniu słaBych sygnałóW Wielkich zmian W Biznesie, CzylI JAk WyPRzedzIĆ koNkuReNCJę o mIloWy kRok adrIaNNa KIlIńsKa Prezes zarządu engave s.A., ekspert Business Centre Club. Najważniejsze jest nauczyć się zauważać małe symptomy wielkich zmian w biznesie i być o ten jeden krok do przodu.

Rady dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, doktor nauk humanistycznych, historyczka dziejów najnowszych, pisarka, publicystka, redaktorka magazynów branżowych, biografka Prezydentowej karoliny kaczorowskiej, licencjonowany pilot balonu na ogrzane powietrze.

Jak długo jest Pani związana z samorzą dem i co sprawiło, że osoba zajęta pracą naukową i publicystyczną zdecydowała się na działalność społeczną? Z samorządem jestem związana od 8 lat i jest to praca, która wynikła spontanicznie, w efekcie moich lokalnych działań, a tak na prawdę walki o godne życie w jednej z war szawskich dzielnic na Bielanach. Pięknie położona w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego zachodnia część Warszawy jest mocno pokrzywdzona przez funkcjo nujące tam m.in. przedsiębiorstwa prze twarzania odpadów komunalnych. W 2013 roku pojawił się dokuczliwy odór z jednej z pobliskich kompostowni, który narastał z miesiąca na miesiąc. Nam, jako zwyczaj nym mieszkańcom, nikt nie chciał udzielić odpowiedzi na pytanie co się dzieje. Dopie ro kiedy założyliśmy stowarzyszenie, wy szliśmy z protestami na ulice, przeszliśmy długą administracyjną przeprawę, okazało się, że firma zmieniła technologię przetwa rzania odpadów komunalnych na tańszą i bardziej prymitywną, żeby móc przejąć w przetargu obsługę większej liczby dziel nic i tym samym zwiększyć przerób. Brak dostępu do informacji i możliwości kontro lowania urzędniczych działań jest dla zwy kłego mieszkańca pewnego rodzaju życiem w niepewności. Dlatego podjęłam decyzję, by kandydować na radną dzielnicy Bielany i uzyskałam ogromne poparcie ludzi, którzy rozumieli wagę problemu. W efekcie drogą administracyjną udało się dotrzeć do infor macji, że miejska spółka nie posiada nawet tzw. pozwolenia zintegrowanego, niezbęd nego do prowadzenia działalności, jaką wy konuje ale to był dopiero wierzchołek góry lodowej wykroczeń tej spółki. Obecnie, dzięki wspólnym wieloletnim działaniom moim i mieszkańców, firma ma sądowny za kaz przetwarzania odpadów komunalnych, co nie powstrzymuje jej do aktywnej dzia łalności w zakresie sortowania czy przetwa rzania pozostałych odpadów.

CZERWONA SZPILKA18 KuskowskiPawełFot.

Wiceprzewodnicząca

Rozmowa z Iwoną WalentynoW icz z cyklu Who is W ho…

Niewiarygodne, że w dzisiejszych proekolo gicznych czasach nadal mamy do czynienia z tak wielkimi wykroczeniami. Rozumiem Pani działania w Komisji Ochrony Środowi ska. Czy jednak ekologia to wciąż ważny te mat w świetle innych problemów miast. Czy można przetwarzać odpady w mieście w spo sób ekologiczny? Miasta, szczególnie Warszawa, borykają się z wieloma problemami, jak np. infrastruktura budowa obwodnicy i zaspokojenie potrzeb komunikacyjnych czy w dalszym ciągu brak sieci wodno-kanalizacyjnych w niektórych dzielnicach. Jednak ekologia w rozumieniu prawidłowego przetwarzania odpadów komu nalnych to niezwykle ważny temat, bo chodzi o zdrowie i życie ludzi. W przypadku miesz kania np. w sąsiedztwie kompostowni, jeżeli nie jest ona prowadzona zgodnie z przepisami prawa i wytyczonymi normami, nie ma mowy o spokojnym funkcjonowaniu ludzi wokół. Na Bielanach, głównie w osiedlach Radiowo, Wólka Węglowa, Chomiczówka, codzien nością były alergie i choroby układu odde chowego, szczególnie u dzieci, które nawet nie chciały wychodzić z domu. Nie mówiąc o emocjach, jakie tej sytuacji towarzyszy ły. Nie było mowy o pracy w domu, jak np. w moim przypadku, o pisaniu. Oczywiście można przetwarzać odpady w sposób ekologiczny. Są w Polsce i na świe cie spalarnie, kompostownie, które nie są ab solutnie uciążliwe. Do tego jednak potrzebne są duże nakłady finansowe, bo wymaga to wprowadzenia nowych technologii. Nie jest tak, że miasta tych środków nie posiadają, władze wielu miast rozumieją wartość dbania o środowisko i swój budżet kierują właśnie do tego sektora, ale są też niestety takie, gdzie za dużo środków, moim zdaniem, idzie np. na promocję i kulturę koncerty, pikniki, co też jest istotne ale jednak plasuje się daleko za poprawą jakości środowiska, a co za tym idzie zdrowia mieszkańców. Jest Pani autorką książki o Prezydentowej Karolinie Kaczorowskiej, a także prowadziła Pani badania zwieńczone doktoratem, doty czące deportacji ludności ze wschodnich tere nów przedwojennej Polski w głąb Rosji. Jak wyglądała praca nad biografią charyzmatycz nej osoby o bogatym i trudnym życiorysie. Zarówno doktorat, jak i książka dotyczą nie zwykle bogatego w doświadczenia życia Pani Prezydentowej Karoliny z Mariampolskich Kaczorowskiej, która jako dziecko została wraz z rodziną deportowana ze Stanisławowa do Komi ASRR. Książka powstała na pod stawie moich rozmów w Panią Prezydento wą i ukazuje tragiczny świat wojny widziany oczami dziecka, a także historię długiego po wrotu polskiej rodziny do kraju przez Persję, Kirgizję, Afrykę i Anglię. Miałam zaszczyt pracować u boku niezwykłej kobiety i praw dziwej damy, otwartej i życzliwej dla każde go człowieka, a jednocześnie silnej, znającej swoją ogromną wartość. Natomiast badania nad doktoratem skłoniły mnie do wędrówki po świecie, śladami Pani Prezydentowej i jej rodziny. Z ogromnym sentymentem wspominam wizytę w Łyścu pod Stanisławowem na Ukrainie. Mieszkań cy, wiedząc że przybyłam w poszukiwaniu śladów życia rodziny Państwa Mariampol skich, czekali na mnie z przedwojennymi do kumentami na ulicy, pamiętali małą Karolinę i jej rodziców, otworzyli dla mnie swoje domy i swoje serca, częstowali mlekiem. Podobnie niezwykła była podróż do Kenii. Na starym nieczynnym dworcu kolejowym w Momba sie mogłam przenieść się w czasie i poczuć emocje zgromadzonych wyniszczonych woj ną i Syberią Polaków, którzy oczekiwali na kolejną podróż w nieznane zakątki Afryki. Pani Prezydentowa dawała mi ogromne wsparcie w czasie pracy nad doktoratem. Cieszyła się razem ze mną i ta radość nie wy nikała z tego, że jest to praca o niej, przede wszystkim wiedziała jak ważny jest dla każ dej kobiety rozwój i poczucie własnej warto ści. Podkreślała to przy każdej okazji i doce niała mój wysiłek. Było to dla mnie niezwykle budujące. Jak wygląda życie kobiety w rodzinie lotni czej? To jest bardzo ciekawy temat, bo kobieta, któ ra decyduje się na dzielenie życia z pilotem, w dodatku latającym biznesowymi jetami, musi umieć być samodzielna praktycznie na wszystkich szczeblach. Lotnictwo biznesowe wymaga ciągłej dyspozycyjności pilota, a co za tym idzie, jego nieobecności w domu. Kie dy pojawiają się dzieci, kobieta ma niewielkie szanse na kontynuowanie kariery, ja byłam zmuszona przerwać pracę w najlepszym, jak wtedy myślałam, momencie rozwoju. Z per spektywy czasu widzę, że te decyzje były słuszne. Na przykład praca męża przez kilka ostatnich lat w Azji dała mi i dzieciom nowe możliwości rozwoju, a przede wszystkim na bycia niesamowitych doświadczeń. Niedaw no wróciłam z Szanghaju, gdzie mieszkaliśmy i mogliśmy doświadczyć zasad funkcjono wania miasta w okresie pandemii. Dla mnie, jako pisarki, nieocenione było zobaczenie na własne oczy nie tylko odmiennej kultury ale i rzeczywistości, gdzie każdy mieszkaniec zmuszony jest na każdym kroku generować tzw. kod bezpieczeństwa. Bez telefonu i od powiednich aplikacji, a także elektronicznych płatności, tak naprawdę nie jesteś w stanie po ruszać się po Chinach, a co dopiero cokolwiek załatwić. Kolejne doświadczenie to całkowi te zamknięcie Szanghaju po pojawieniu się przypadków zakażenia wirusem COVID-19. My byliśmy zamknięci w mieszkaniu przez miesiąc i przechodziliśmy, tak jak wszyscy mieszkańcy miasta, przez codzienne testy. Nie było mowy o wyjechaniu z Szanghaju, a co dopiero o powrocie do Polski. Dopiero po interwencji polskiego Konsulatu w chiń skim MSZ, udało się nam całą rodziną wrócić do domu. Mogę śmiało uznać, że życie w ro dzinie lotniczej, mając teścia pilota i generała wojsk lotniczych oraz męża lotnika, wymaga wojskowej dyscypliny, ale jest przebogate w doświadczenia. Zresztą ja również jestem pilotem, bo uzyskałam niedawno licencję pi lota balonowego, latam balonami na ogrzane powietrze i zamierzam rozwijać tę pasję oraz umiejętności. Latanie balonem to nietypowe hobby, jak to się stało, że zdecydowała się Pani na zostanie licencjonowanym pilotem balonu na ogrzane powietrze? Rzeczywiście przyciągam do siebie dość oryginalne zainteresowania, bo poza balo niarstwem, pasjonuje mnie także łucznictwo, żeglarstwo morskie oraz trekkingi po pustyni. Przygoda z balonami zaczęła się w Krośnie, gdyż jeździliśmy tam co roku do przyjaciół z Fundacji Otwartych Serc im. Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej, którzy organizowali i nadal organizują Międzynarodowe Górskie Zawody Balonowe. Zawody te są niezwykle widowiskowe, szczególnie jeśli startuje ra zem 40-50 balonów. Od pierwszego momentu wiedziałam, że to będzie moja pasja i z roku na rok coraz bardziej poznawałam sztukę la tania, zaprzyjaźniłam się z załogami z Leszna, Włocławka. I to właśnie koledzy piloci zapy tali, czemu nie zrobię licencji skoro baloniar stwo sprawia mi tyle radości. Otworzyłam wtedy szeroko oczy, uświadamiając sobie, że ja kobieta też mogę być pilotem balonu. I zrobiłam licencję. Brawo za odwagę. A co lubi Pani robić w wolnym czasie, kiedy Pani nie pisze? Kiedy nie piszę to też piszę, tylko w myślach. Układam sobie w głowie schematy, buduję zdania, znajduję słowa. Są jednak takie mo menty, które mocno sprowadzają mnie na ziemię i weryfikują skupienie. Na przykład podczas strzelania z łuku bardzo szybko wy chodzi, że jestem myślami w innym miejscu, a nie tu i teraz. Dobry łucznik ma odpowied nią postawę, stabilnie trzyma łuk, napina cię ciwę z odpowiednią siłą to wszystko jest ważne nie ma cię, nie trafiasz do celu. To doskonały sport na oderwanie się od pracy, zatrzymanie na chwilę, regenerację umysłu i poprawę koncentracji poszukiwane przez wszystkich dzisiaj antidotum na stres i życie w biegu. Bardzo dużo czasu poświęcam moim nasto letnim córkom, nie tylko dlatego, że dzie ci w tym wieku potrzebują uwagi, a przede wszystkim rozmowy i skupienia na ich spra wach, ale także dlatego, że od 7 lat dziew czynki uczą się w edukacji domowej i są w tej kwestii pod moimi skrzydłami. W związku z tym, że jesteśmy rodziną bardzo aktywną, podróżującą nie tylko zawodowo, jest to do skonałe rozwiązanie, dzięki któremu dzieci cudownie rozwinęły nie tylko swoje zdolno ści i kreatywność, ale przede wszystkim po czucie własnej wartości i umiejętność krocze nia pewnie przez życie.

CZERWONA SZPILKA 19

a lternatywne drogi pozyski Wania energii

Obecny kryzys energetyczny pokazał jak ważne jest poszukiwanie alternatyw nych dróg pozyskiwania energii. Jednym z niedocenianych, a w szerszej perspektywie kluczowych obszarów w kontekście energe tycznym jest efektywna gospodarka odpado wa. Czy Mo-BRUK uwzględnia ten aspekt w swoich planach strategicznych?

RozmoWa z Panem h en Rykiem s io D mokiem, P R ezesem mo-BRuk-u Mo-BRUKArchiwumFot.

CZERWONA SZPILKA20

Polska wytwarza 2 mln ton odpadów niebez piecznych oraz 12 mln ton odpadów komu nalnych, z czego połowę stanowią kaloryczne śmieci palne. Z 6 mln ton przetwarzanych na tzw. paliwo alternatywne (RDF) jest aktualnie zaledwie 1,5 mln ton odpadów, a pozostałe 4,5 mln ton trafia niestety na wysypiska śmie ci. RDF to paliwo tak samo energetyczne, jak węgiel, którego teraz tak w Polsce brakuje. Znacząca część odpadów niebezpiecznych powinna zostać przekazana do termicznego przetworzenia.

Widzimy generalny trend w UE zmierzają cy do coraz większego nacisku na efektyw ne i ekologiczne gospodarowanie odpadami i promowanie ich odzysku. W Polsce niestety wciąż składujemy aż 43 proc. odpadów, pod czas gdy do 2035 r., zgodnie z polityką unijną, ponowne wykorzystanie i recykling odpadów komunalnych ma objąć 65 proc. generowa nych odpadów. Ponadto, zgodnie z danymi Eurostatu za 2020 r., w Polsce produkujemy 346 kg od padów na mieszkańca, podczas gdy średnia unijna w tym zakresie to 505 kg, a w Danii, która jest na szczycie zestawienia, wartość ta wynosi 845 kg. Bogate społeczeństwa gene rują więcej śmieci. Nie ulega wątpliwości, że Polska jest gospodarką rozwijającą się, nasze społeczeństwo się bogaci, dlatego na leży się spodziewać, że ilość wytwarzanych odpadów per capita będzie w naszym kraju rosnąć. Pokazuje to potencjał krajowego ryn ku odpadów. W jaki sposób Mo-BRUK wspiera ideę budo wania gospodarki obiegu zamkniętego? Jesteśmy bardzo ważnym ogniwem gospo darki obiegu zamkniętego. Odpady genero wane są w każdej gałęzi przemysłu. Pomi mo, że nie są społecznie „lubiane”, to one są i będą, i trzeba je przetwarzać. Od nas zależy, czy będziemy je przetwarzać w sposób pro fesjonalny i bezpieczny dla środowiska. Ma jąc na uwadze charakter naszej działalności, która w 100 procentach wpisuje się w ideę gospodarki obiegu zamkniętego, podjęliśmy decyzję o raportowaniu kwestii niefinan sowych, ze szczególnym uwzględnieniem spraw środowiskowych. Aktualnie pracujemy nad raportem ESG za 2021 r., gdzie „E”, czyli środowisko, będzie dla nas aspektem funda mentalnym. Otoczenie zewnętrzne i rynkowe trendy wspierają rozwój Mo-BRUK-u. Jak firma zamierza to wykorzystać? Chcemy zarówno zwiększać przychody ze sprzedaży, jak i poprawiać rentowność. Bę dzie to możliwe m.in. dzięki dalszej ekspansji w ramach naszych segmentów. Zamierzamy pełnić coraz większą rolę w segmencie go spodarowania odpadami, dlatego podjęliśmy działania zmierzające do akwizycji podmio tów przetwarzających odpady. Realizujemy równocześnie działania ukierunkowane na kontynuację wzrostu organicznego. Naszym celem na najbliższy czas jest realizacja planu inwestycyjnego i zwiększenie mocy produk cyjnych w istniejących zakładach o blisko 80 proc. w spalarniach i o 65 proc. w zestala niu i stabilizacji. To są nasze dwa najbardziej rentowne segmenty i uważamy, że warto je rozwijać. Łączną wartość inwestycji na lata 2022-2024 szacujemy na 200-210 mln zł.

Kryzys energetyczny powinien zmienić oto czenie prawne na korzystne dla RDF. Obecnie paliwo alternatywne wykorzystuje w Polsce sektor cementowy i jedna elektrociepłownia. W segmencie produkcji paliw alternatywnych dużą szansą rozwoju jest zainteresowanie tym paliwem przez sektor energetyki cieplnej i zawodowej, w tym małych instalacji, tzw. PEC-ów. To po pierwsze może rozwiązać problem rosnących cen za odbiór odpadów komunalnych, ponieważ można je wykorzy stać energetycznie, w bezpieczny sposób, a po drugie, uniezależnia nas od importu paliw. Czy robimy wystarczająco dużo, aby sprostać temu wyzwaniu? W Polsce nie ma wystarczających mocy prze robowych do spalania odpadów, które gene ruje przemysł. Trzeba mieć na uwadze, że Polska jako kraj rozwijający się, nie uniknął pewnych złych praktyk w gospodarowaniu odpadami, czego efektem był rozwój szarej strefy. Firmy nielegalnie działające zgroma dziły odpady i zdeponowały je w nielegalnych magazynach. W ostatnim czasie rząd podjął działania zmierzające do walki z szarą strefą i ograniczenia nielegalnego obrotu odpadami, jednak pozostałe zaszłości z poprzednich lat należy zlikwidować. Mo-BRUK wielokrot nie dowiódł, że jest wiarygodnym partnerem w tych zadaniach. Polityka UE wspiera realizację ekologicznej i profesjonalnej polityki odpadowej. Na jakie główne unijne trendy zwróciłby Pan uwagę?

czErwONa szpIlKa 21 to jest nasz czas! polityka jest koBietą! Dlaczego zaangażowała się Pani w politykę? Jestem urodzoną działaczką, już na studiach  politologicznych, na Uniwersytecie Marie  Curie-Skłodowskiej w Lublinie, wstąpiłam  do Związku Młodzieży Wiejskiej, a następnie  do Polskiego Stronnictwa Ludowego. Miałam  duży zapał do aktywności i chęć podejmowania społecznych decyzji. Istotne jest to, by wybrać ugrupowanie zgodne z naszymi ideami,  wtedy to zaangażowanie jest szczere i jest  źródłem prawdziwej satysfakcji. Mój wybór  był przemyślany i świadomy. Zmotywowało  mnie także to, że w polityce byli głównie mężczyźni. Obecnie w 10 krajach Europy funkcję  premiera lub prezydenta pełnią kobiety. To jest  nasz czas! Polityka zdecydowanie jest kobietą.  Czy Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej to zaszczyt, powołanie, misja, czy praca? Zaszczyt – ponieważ tysiące Polek i Polaków  zaufało mi oddając na mnie w wyborach swój  głos. Zdecydowali, że to ja będę reprezentować ich w sejmie. Zaszczyt, ale też duże wyzwanie. Myślę, że w moim przypadku to także  powołanie. Jak wspomniałam, zawsze miałam  żyłkę społeczniczki, więc uznałam w pewnej  chwili, że to odpowiednia pora, by wypłynąć na szersze wody i realizować swoje cele.  Wcześniej, przez dwie kadencje byłam radną  Sejmiku Województwa Mazowieckiego. W jakimś sensie bycie Posłanką to również misja.  Mam teraz możliwość swoim przykładem  pokazania i dodania odwagi kobietom, by nie  bały się marzyć i brały sprawy w swoje ręce. Tak, to również praca, za którą otrzymuję uposażenie. Można powiedzieć, że nawet taka na  kilku etatach. Wypełnianie mandatu poselskiego to nie tylko posiedzenia, ale także szereg  komisji, wiele dokumentów do przygotowania  lub przeanalizowania, spotkania z samorządowcami oraz mieszkańcami i debaty w bieżących sprawach, rozwiązywanie palących problemów, dbanie o biura poselskie, wystąpienia  w mediach, uczestnictwo w uroczystościach.  Z jakimi wyzwaniami mierzy się Pani w codziennym działaniu jako Posłanka i jako kobieta? Niewątpliwie kobietom jest trudniej, mimo  tego, że badania Rzecznika Praw Obywatelskich wyraźnie pokazują, iż na pierwszych  miejscach list wyborczych kobiety równie  skutecznie osiągają mandat, co mężczyźni.  Nadal w świadomości polskiego społeczeństwie funkcjonują stereotypy płciowe, które  dominują w postrzeganiu roli kobiety i mężczyzny. Nie pozwólmy się blokować mężczyznom, jesteśmy wykształcone, mamy energię  i kompetencje, jesteśmy wielozadaniowe  i skuteczne. Jak zdefiniowałaby Pani skuteczność? To realny wpływ na zmiany, które w ujęciu  długofalowym przynoszą pozytywne efekty dla społeczeństwa. W polityce ważna jest  jednak cierpliwość, bo nasza działalność to  proces, czasem trzeba poczekać na owoce wysiłku nawet kilka lat. Co jest dla Pani krytycznym czynnikiem skuteczności polityka? Przede wszystkim jasno wyznaczony cel, on  nigdy nie może się rozmyć w codziennym  politycznym chaosie. Istotna jest także wiara  w to, co się robi, a także umiejętność przyciągania do siebie odpowiednich ludzi. Co najbardziej lubi Pani w życiu Posłanki? Lubię być w centrum wydarzeń, ale moją pasją są ludzie. Takie „wychodzenie do ludzi”  motywuje mnie, aby dbać o interesy swojego  okręgu. Z natury jestem osobą empatyczną,  dlatego moja relacja z drugim człowiekiem  w każdej sytuacji jest autentyczna. Cieszę się  również, że zostałam wiceprzewodniczącą  Komisji Kultury i Środków Przekazu. Jestem  managerem kultury, kulturą zajmowałam się  również jako samorządowiec w Urzędzie  Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. Wiele ze świetnie działających na Mazowszu instytucji kulturalnych to także efekt  mojej pracy i z tego jestem dumna. Teraz  mogę kontynuować swoją misję w szerszym  zakresie. Jak wykonywanie mandatu Posła wpływa na Pani życie prywatne? Czasu na życie prywatne jest na pewno mniej,  o czym świadczy stos zaległej literatury. Trzymam się jednak pewnych zasad, żeby zachować równowagę. Staram się zawsze znaleźć  czas dla siebie i rodziny, bo gdyby nie jej  wsparcie, nie byłoby mnie tutaj, gdzie jestem.  Sama przygotowuję posiłki, wiem też ile  kosztuje chleb, bo ta wiedza, jak się niedawno okazało, wcale nie jest oczywista dla każdego polityka. Jeżdżę także na rowerze i tak  organizuję czas, by mieć chwilę na rodzinne  ferie czy wakacje. Dbam o swój dobrostan,  bo przemęczenie i stres niosą za sobą przykre  konsekwencje.  Czy zachęciłaby Pani młode kobiety do zaangażowania się w politykę? Ależ oczywiście, że tak! Chociaż po tym, co  zobaczyłam na marcowej Akademii Liderek,  organizowanej przez Stowarzyszenie „Kobiety w Centrum”, chyba wcale nie trzeba ich  zachęcać. Poznałam wiele wspaniałych kobiet  z całej Polski, nie tylko z dużych miast, ale  również miast powiatowych czy wsi, o szeregu różnych kompetencji, kreatywnych i odważnych. Teraz wystarczy je tylko wspierać,  inspirować, pomóc w realizacji ich marzeń. Ja  również zaczynałam od marzeń. Drogie Panie, bądźcie wytrwałe, mnie też nie udało się  za pierwszym razem. Grunt to mieć determinację i chęć, by zmieniać otaczający nas świat  na taki, w którym będzie żyło się nam wszystkim bardziej komfortowo.  Rozmawiała Iwona Walentynowicz prywatneArchiwumFot. WyWiaD z Panią Bożeną żelazoWską, Poseł na sejm RzeczyPosPolitej Polskiej

prywatneArchiwumFot.

c ukierkoWo – słodko, słodziej… f undacja

Nazwa Cukierkowo brzmi słodko, ale jest przewrotna – zwraca bowiem uwagę na to, że ze słodyczą należy bardzo uważać. Czym zajmuje się Fundacja Cukierkowo? Fundacja Cukierkowo, której owocem są 3 żłobki, powstała w 2012 roku jako odpowiedź na zwiększone zapotrzebowanie społeczne w kwestii rosnącej liczby dzieci chorych na cukrzycę typu 1. Cukierkowo nie ogranicza się jednak tylko do opieki nad dziećmi z cukrzycą bawią się tu i uczą także dzieci z innymi nie pełnosprawnościami, a także zdrowe. W celu udostępnienia miejsc żłobkowych wszystkim potrzebującym, niezależnie od statusu spo łecznego i stanu zamożności, fundacja przy stąpiła do konkursu organizowanego przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych mia sta stołecznego Warszawy. Wniosek fundacji został rozpatrzony pozytywnie i obecnie w 2 z 3 funkcjonujących żłobkach rodzicom za pewniamy darmowe miejsca dla ich pociech. Czy dzieci dotknięte cukrzycą typu I wyma gają szczególnych warunków w przedszkolu czy żłobku? Choroba ta wymaga, by dzieci nią dotknięte były objęte szczególną opieką. Żłobek, któ ry taką opiekę zapewnia, pozwala i dzieciom i ich rodzicom na bezpieczną rozłąkę w cza sie, gdy rodzice pracują. Przedszkola i żłobki „tradycyjne” nie chcą przyjmować dziecka z cukrzycą, z uwagi na bardzo skompliko waną opiekę, która polega na wielokrotnych, w ciągu dnia, pomiarach poziomu cukru we krwi, ważenia zjedzonych pokarmów oraz przeliczanie ich kaloryczności na dawki in suliny, oraz zastrzyków z insuliny. Wymaga to umiejętności obsługi pomp insulinowych oraz penów. Ponadto od personelu wymaga się umiejętności działania w wypadku hipooraz hiperglikemii, gdyż zarówno jedno jak i drugie jest zagrażające zdrowiu a nawet ży ciu dziecka. W 2012 roku w ogóle nie było ta kich placówek w Warszawie. Personel trady cyjnych placówek nie ma pojęcia o obsłudze pompy, o podawaniu insuliny. Nikt nie chce brać odpowiedzialności za dzieci, którym grożą poważne powikłania. Większość dzieci chorych na cukrzycę po prostu nie chodziła do żłobka ani przedszkola. W czasie jednej z bardzo wielu wizyt kontro lnej mojego syna, rozmawiam z dr diabetolog o dramacie ludzi, którzy mają chore dziecko w wieku przedszkolnym, o braku takich pla cówek w Warszawie, o tym jak cukrzyca jest lekceważona przez władze i jak rodzice są pozostawieni sami sobie. Na korytarzu szpi talnym widzę rodziców mających ten sam problem, pytam ich o to jak sobie radzą. Nie radzą sobie….

Wy W ia D z Panią eWą uRB ańską, założycielką i P R ezes f un D acji c ukie R koW o

CZERWONA SZPILKA22

I wtedy narodził się pomysł, aby taką placów kę, razem z Pani przyjaciółką, Renatą Fidec ką stworzyć? Czy było łatwo? Razem z moją przyjaciółką od dziesięciu lat prowadzimy fundację. Dzisiaj Cukierkowo opiekuje się 3 żłobkami, jednak droga do miejsca, w którym jest obecnie, nie była usła na różami. Jak patrzę wstecz to nie wiem czy drugi raz porwałabym się na taką inwestycję. Ale udało się. Przez kilka lat remontowali śmy od podstaw zrujnowany zabytkowy bu dynek wynajmowany od Dzielnicy Ursynów, który jak się okazało w trakcie remontu, nie spełniał wymogów przewidzianych dla tego typu placówek. Po kilku latach zmagań, dzię ki wsparciu i pomocy ludzi dobrej woli, uda ło się nam jednak uruchomić pierwszy w War szawie, a może nawet i w Polsce, wzorcowy żłobek dla dzieci z cukrzycą, przy ul. Klubo wej 7, gdzie opiekę nad chorymi dziećmi spra wuje wykwalifikowany personel. Z uwagi na duże zapotrzebowanie społeczne na tego typu placówki, w roku 2020 został utworzony na stępny, przy ul. Dąbrowieckiej 1. Tym razem było już dużo łatwiej. Nauczone doświadcze niem wiedziałyśmy jak przeprowadzić kolejną inwestycję. Sprzyjał nam też los. Dziś Funda cja Cukierkowo sprawuje opiekę nad ponad 120 dziećmi i już szuka miejsca na utworzenie kolejnego punktu opieki. Wysiłki nasze zostały docenione przez ze wnętrzne instytucje i tak w 2021 roku Cu kierkowo dostało nagrodę Orła Edukacji dla najlepszego żłobka w mieście. Wcześniej Polskie Towarzystwo Diabetologiczne przy znało nam swój patronat tak jak i Towarzy stwo Przyjaciół Dzieci. Wsparła nas również Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, wy stosowując do fundacji list popierający. Pani Ewo, proszę opowiedzieć nam Pani hi storię, jak do tego doszło, że tak bardzo za angażowała się Pani w opiekę nad dziećmi z cukrzycą? Był październik 2008 roku. Byłam w drodze do Międzyzdrojów jechałam na konferencję dotyczącą budowy dróg i autostrad w Polsce. Pracowałam w niemieckim przedsiębiorstwie zajmującym się produkcją stalowych barier drogowych, na stanowisku dyrektora sprzeda ży na Polskę. Był to świetny okres. W Polsce

 Ewa Ur B ańs K a od 2012 roku założycielka i Prezeska Fundacji Cukierkowo – fundacji dla dzieci z cukrzycą. Wyróżniona za działalność przez Polskie towarzystwo diabetologiczne, nagrodzona patronatem towarzystwa Przyjaciół dzieci oraz Wielkiej orkiestry Świątecznej Pomocy.

CZERWONA SZPILKA 23 zaczyna się budowa dróg na szeroką skalę, perspektywy są wspaniałe. Piękne słońce i ko lorowe liście nastrajają optymistycznie. Czuję się szczęśliwa, spełniona. Życie zawodowe układa mi się pomyślnie, zarabiam przyzwo ite pieniądze, mam rodzinę, troje dzieci, które rozwijają się wspaniale. Droga, mimo że dłu ga, wcale mnie nie męczy. Jednak pierwszy dzień bardzo intensywny. Wieczorem padam zmęczona w pokoju hotelowym. Zasypiam od razu tak, że nie słyszę telefonu, który dzwoni w nocy kilka razy. To moja mama, pod moją nieobecność opiekuje się dziećmi i domem. Oddzwaniam rano, ręce mi drżą, nigdy prze cież nie dzwoni do mnie bez potrzeby, a tym bardziej w nocy. Adaś dziesięciolatek, naj młodszy z rodzeństwa, coś nie tak z nim. Sil ny ból brzucha, wymioty, zaburzenia wzroku. Sytuacja wygląda poważnie wracam wcze śniej. Adaś jest blady, nie ma siły, skarży się na ból brzucha, cieszy się, że wróciłam. Na stępne dni to przychodnie, szpitale, lekarze, badania. Po trzech dniach udręki diagnoza: cukrzyca typu I, tzw. młodzieńcza. Szpital. Wychodzimy po 3 tygodniach. W brzuchu igła od pompy insulinowej, w torbie wykłady z diabetologii. Bez tego ani rusz. Waga, pompa insulinowa, glukometr, przeliczniki, wymien niki to teraz moje życie codzienne, mój nowy świat. I dziecko…. przerażone, upośledzone?, inne. Orzeczenia o niepełnosprawności i co najgorsze strach. Strach przed nieuleczal ną chorobą, przed powikłaniami. Każda noc to 3-4 pomiary cukru. Adaś na szczęście się nie budzi, ale ja? Ja nie śpię. Mierzę cukier, podaję insulinę, jak trzeba dopajam słodkim napojem. I boję się. Boję się w dzień, boję się w nocy. Do pracy przychodzę nieprzytomna z niewyspania i stresu. Ciągle „na telefonie”. Nie mogę skupić się na zadaniach. Taki stan trwa kilka miesięcy. Wreszcie decyzja: zamy kamy biuro w Warszawie. Przenoszę działal ność do domu. Jestem w ciągłym kontakcie z synem i szkołą. Jeszcze w czasie pobytu w szpitalu dowiaduję się, że młodzieńcza cu krzyca to obecnie w Polsce epidemia. Choruje na nią coraz więcej małych dzieci i nie wiado mo do końca jakie są przyczyny. Jest maj. Ciepło i bardziej optymistycznie po tej strasznej zimie. Któregoś dnia przychodzi do mnie sąsiadka, młoda dziewczyna z py taniem, że jej czteroletni synek Oliwier ma podobne objawy do mojego Adama, czy to może być cukrzyca. Radzę pójście na bada nia, umawiam ich z lekarką Adasia. Diagnoza jest niestety potwierdzająca. Kolejny szok. Agnieszka rezygnuje z pracy, ponieważ żadne przedszkole nie chce przyjąć dziecka z cu krzycą, nie ma takich w Warszawie. Więk szość dzieci chorych na cukrzycę, jak Oliwier, po prostu nie chodzi do przedszkola.

Jak widzi Pani przyszłość Fundacji Cukier kowo? Jesteśmy już na końcu tej trudnej drogi. Coraz więcej ludzi jest wokół nas, coraz więcej osób nam pomaga. Przed nami nowe wyzwania i kolejne schody do pokonania, ale wiemy, że damy radę, że dzięki konsekwencji w działa niu i pomocy życzliwych nam ludzi nie zawie dziemy rodziców i dzieci. Przede wszystkim dzieci.

rEN aTa F I d E c K a Współzałożycielka i Wiceprezeska Fundacji Cukierkowo. Wyróżniona za działalność przez Polskie towarzystwonagrodzonadiabetologiczne,patronatem towarzystwa Przyjaciół dzieci oraz Wielkiej orkiestry Świątecznej Pomocy. www.c UKIE r KO w O.waw.pl

X f esti Wal

BiegoW y: już praW ie 6 000 startóW

CZERWONA SZPILKA24

iii

Od 9 do 11 września 2022 r. w Piwnicz nej-Zdroju znów odbędzie się wielki Festiwal Biegowy. W trakcie tego rodzinnego święta aktywnego wypoczynku zaplanowa nych jest prawie 30 konkurencji biegowych, od ultramaratonu 100 km do Biegu w Kra wacie, przezabawnego Biegu Przebierańców i biegów dzieci na 300 metrów. Miesiąc przed wydarzeniem na listach startowych było już kilka tysięcy uczestników. Festiwal Biegowy zacznie się w piątek 9 września o godz. 18.00 biegiem na Milę (1609 metrów). Do końca dnia w Miasteczku Bie gowym sporo się będzie działo, bo biega się też na 15 km, biega się w krawacie, będą też biegli w strojach regionalnych Górale i La chy, uczestnicy odbywającego się równolegle folkowego Festiwalu Lachów i Górali (godz. 19.25). Piątek kończy Bieg Nocny 7 km. W sobotę, już o godz. 2.30, Festiwal Bie gowy zacznie się startem TAURON Biegu Górskiego 7 Dolin 100 km. To bieg rekor dowy, nie tylko ze względu na długość tra sy. W tym ultramaratonie jest też mnóstwo nagród. W kategorii Open kobiet i mężczyzn do zdobycia jest 10 premii w wysokości od tysiąca do 7 tysięcy złotych. Ponadto, nagro dami od 350 zł do 700 zł premiowanych jest pierwszych sześć miejsc, w każdej z pięciu kategorii wiekowych (18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60+). Nagrody to specjalność Festiwalu Biego wego Tych. Przewidziano 140 rzeczowych nagród, a finansowych aż 490. Najwięcej nagrodzonych, bo 80 uczestników i 80 uczest niczek, będzie wśród finiszerów Biegu 7 Do lin 61 km, czyli Ultramaratonu Wyszehradz kiego im. Lecha Kaczyńskiego i bliskiego mu TAURON Biegu Górskiego 7 Dolin 100 km. 72 nagrody finansowe otrzymają uczestnicy Biegu 7 Dolin 36 km, 42 nagrody czekają zaś na finalistów Biegu Górskiego 23 km.

nie 35 lat jest sportową emeryturą najlep szym przykładem jest Robert Korzeniow ski (będący zresztą gościem specjalnym tegorocznego festiwalu), który mając 36 lat, zdobył na igrzyskach olimpijskich w Atenach swój drugi złoty medal w cho dzie na 50 km. W skrócie Masters jest oznaczeniem kategorii wiekowej, od 35 lat, bez górnej granicy. Na każdym z trzech dystansów do wygra nia jest po 48 medali. Podział na kategorie wiekowe Mastersów, zarówno dla Pań, jak i dla Panów, wygląda tak: 35-39, 40-44, 4549, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70+.

Sądecka Dycha po Rekord startuje z Suchej Strugi na wysokości 620 metrów nad pozio mem morza. W efekcie mamy średnio ponad 20 metrów spadku trasy na kilometrze.

Kto zdecyduje się na bieg 10 km, czy li Sądecką Dychę po Rekord, w tym roku powinien być zachwycony. Organizatorzy poprowadzili bowiem trasę tak, że każdy ma niemal gwarantowaną nową życiówkę!

Udział w Mistrzostwach Polski Masters mogą wziąć wszyscy biegacze należący do jednego z ponad 500 klubów sportowych posiadających licencję PZLA. Natomiast osoby nienależące do klubu mogą uzyskać

CZERWONA SZPILKA 25

Najwyższa jest pula nagród w TAURON Biegu Górskim 7 Dolin 100 km. To ponad 87 tys. złotych. Bieg 7 Dolin 61 km dla naj lepszych w kategoriach wiekowych i kate gorii Open ma zaś w puli niemal 50 tys. zł nagród finansowych. Twardziele, którzy ukończą Iron Run, mają do podziału 27 tys. zł. Na dystansach 100 km, półmaratonu i 10 km rozegrane zostaną Mistrzostwa Polski Masters. Masters to określenie osób powy żej 35 roku życia sportowych weteranów, którzy chociażby z racji wieku, decydują się ograniczyć do rywalizacji ze swoimi rówieśnikami. Nie oznacza to, że ukończe

Aqua Running i przed Biegiem na Górę Kicarz, z nadpopradzkiego Miasteczka Bie gowego na Nakle wystartować będą mogli uczestnicy dodatkowego biegu piwniczań skiego Festiwalu. To jedenastokilometrowy dystans z trasą wytyczoną na zboczach Małego Kicarza, w Parku Zdrojowym. Meta znajduje się również w piwniczańskim Miasteczku Bie gowym. Suma przewyższeń biegu (który czeka jeszcze na swą nazwę) wynosi 550 metrów. Jak oceniają specjaliści, trasa bę dzie średnio trudna, górzysta z podbiegami i zbiegami. Na Festiwalu Biegowym warto zostać do samego końca również dlatego, że w nie dzielę odbędzie się losowanie Toyoty Aygo X, głównej nagrody ufundowanej przez PPL KORAL. Trzymamy kciuki za wszystkich biegną cych.  Fot. Instytut Studiów Wschodnich

CZERWONA SZPILKA26 licencję PZLA za pośrednictwem danego klubu sportowego, za opłatą w wysokości ok. 60 zł. Posiadacze licencji są zapisywani przez swoje kluby do zawodów. Oczywiście, biegi będą punktowane. Na przykład uczest nicy TAURON Biegu Górskiego 7 Dolin 100 km, którzy ukończą bieg w przewidzia nym limicie czasowym, otrzymają 4 punkty ITRA/UTMB. W tym roku medale Festiwalu Biegowe go będą niepowtarzalne, bo dedykowane dla wszystkich najważniejszych dystansów. Wśród tegorocznych festiwalowych nowo ści jest jeszcze jeden górski bieg. W niedzie lę 11 września o godz. 11.15, już po zapo wiadającej się rewelacyjnie sztafecie Poprad

SEGRO.com | poland@SEGRO.com | +48 61 627 01 00 Odpowiedzialnie CertyfikacjaBREEAM Ule w parkach elektrycznychdoŁadowarkipojazdów charytatywnychdlaWsparcieorganizacjiiszpitali relacjePartnerskiezklientami W SEGRO wiemy, że jesteśmy częścią otaczającego nas świata. Dlatego troszczymy się o pracowników, klientów, lokalne społeczności i przyrodę wokół nas. Razem tworzymy lepszą przyszłość oraz przestrzeń, która daje wyjątkowe możliwości.

CZERWONA SZPILKA28 Ekologia to coraz bardziej modne i często używane słowo. Ale czy dobrze je rozu miemy? Czy nie jest nadużywane? Czy nie zdarza się, że jest tylko chwytliwym zabie giem marketingowym? Ekologia (gr. οἶκος oíkos dom oraz λόγος logos słowo, nauka) według defi nicji to nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody, zajmująca się badaniem oddziały wań pomiędzy organizmami a ich środowi skiem oraz wzajemnie między tymi organi zmami. Jest to szerokie spojrzenie na całość procesów i wzajemnych zależności, przeci wieństwo wąskiego patrzenia na wycinek rzeczywistości. Wszyscy dążymy do tego, aby nasze wnę trza były wygodne i piękne. To naturalne, zrozumiałe i dobre dla naszego zdrowia. Jednak komfort, jaki tworzymy wokół siebie, można osiągnąć na wiele sposobów. Wybie rajmy te, które są dobre także dla środowi ska. Co dokładnie oznacza, że produkt jest ekologiczny i przyjazny środowisku?

piękne W nętrza a ekologia

DREWNO Czy wystarczy, że przedmiot jest wykona ny z materiału naturalnego, np. z drewna? Je śli jest z drewna egzotycznego, pozyskanego z rabunkowej wycinki lasów tropikalnych, które na dodatek trzeba było przetranspor tować na wielką odległość, to zdecydowanie nie jest ekologiczny, nie jest przyjazny śro dowisku wręcz przeciwnie. Ten przykład pokazuje, że powierzchowne i wąskie spoj rzenie może prowadzić do fałszywej oceny. Jedynie szerszy kontekst pozwala trafniej ocenić stopień „ekologiczności” produktu. Kłopot polega na tym, że często trudno jest taką szerszą wiedzę zdobyć…

PLASTIK Przekleństwo czy zbawienie? A może jed no i drugie? Od pewnego czasu promowane jest wycofywanie z użytku plastikowych toreb jednorazowego użytku. To wspaniała i jakże pożyteczna sprawa! Nadal nie trud no jest zobaczyć w alejkach supermarketu skrzynie pełne plastikowych opakowań po rozładunku towarów na półki. Takich koszy każdego dnia w Polsce jest setki tysięcy, co daje w sumie trudne do wyobrażenia ilo ści plastikowych odpadów. Miejmy jednak świadomość, że “reklamówki” to tylko uła mek problemu plastiku. Wystarczy rozejrzeć się wokół siebie w domu: gdzie nie spoj rzeć tam zobaczymy plastik w mniejszych i większych urządzeniach rtv i agd, meblach, lampach, książkach, dekoracjach, tkaninach. On jest wszędzie! Ale czy można to cofnąć? Co by było gdyby plastik wszędzie zastąpić materiała mi naturalnymi? Czy byłoby to lepsze? Czy Ziemia byłaby w stanie urodzić tyle drew na, lnu, bawełny, kamienia, metalu i innych materiałów, aby zaspokoić nasze nieposkro mione apetyty? A może lepiej po prostu ogra niczyć potrzeby? Nie wymieniać tak często sprzętów, a zepsute naprawiać? Segregować odpady, aby jak najwięcej plastiku było prze twarzane?

CZERWONA SZPILKA 29

Przecież ją oszczędzamy kupujemy ener gooszczędne sprzęty, gasimy światło wy chodząc z pokoju, używamy żarówek LED. A skoro “ledy” są takie energooszczędne, to może jeszcze podświetlimy wannę, zasłony, schody, meble, ogródek ale uwaga! Może się okazać, że te dodatki zabiorą sporą część naszych oszczędności! Istnieje również coś takiego jak zanieczyszczenie światłem nadmierne oświetlenie zaburzające naturalny rytm dnia i nocy, niekorzystne dla środowi ska i człowieka.

To zachęta do patrzenia szerzej i głębiej, poza zewnętrzną piękną etykietę, choć nieraz wymaga to wysiłku. To zachęta do zastanawiania się także nad dalekosięż nymi skutkami naszych działań i wyborów. Niezwykle ciekawym i pouczającym przy kładem jest historia wilków z Yellowstone.

WODA Ten rok szczególnie uświadamia nam, jak cennym zasobem jest woda i że napraw dę trzeba zadbać o to, aby jej nie zabrakło. Oszczędzanie wody ma wymiar bezpośred ni i pośredni. Wymiar bezpośredni jest dość oczywisty to perlatory w kranach, szybki prysznic, czy zmywanie i pranie w oszczęd nych urządzeniach przy pełnym załadunku. To także wyrabianie w sobie dobrych nawy ków, takich jak zakręcanie wody podczas np. mycia zębów. Wymiar pośredni wciąż nie przebija się dość mocno do naszej świado mości. Woda jest potrzebna do wyproduko wania praktycznie każdej rzeczy. Warto mieć to w pamięci rozważając kolejny zakup.

KAMIEŃ Jest piękny, doskonały na podłogi, ścia ny, blaty kuchenne… Każdy blok kamienia jest inny, więc nadaje wnętrzu wyjątkowy i unikalny charakter. Przechadzając się po między dziesiątkami a może setkami bloków w hurtowni kamienia w poszukiwaniu tego jedynego najpiękniejszego do naszego domu, warto mieć świadomość kosztu środowisko wego tego produktu. Kamieniołomy to góry, których już nie ma, albo gigantyczne dziury w ziemi. Transport i obróbka kamienia rów nież nie są obojętne dla środowiska, a nasza marmurowa podłoga czy granitowy blat w kuchni to część góry, której już nie ma…

ENERgIA ELEKTRyczNA

Bo choć wiemy już dużo o otaczającym nas świecie, to wciąż nie wiemy wszystkiego, nie znamy wielu niuansów i zależności w przy rodzie, a przywrócenie zburzonej ludzkim działaniem równowagi jest trudne, wymaga czasu… Chcę jednak wierzyć, że jednostkowe przemyślane i odpowiedzialne decyzje oraz wybory milionów ludzi, którzy podobnie świadomie będą działać, mogą zmienić świat na lepszy i zmniejszyć, a może nawet odwró cić proces degradacji środowiska.

To tylko kilka wskazówek, którymi chcę się podzielić. Kilka pytań, które warto sobie stawiać, a na które często trudno znaleźć od powiedzi…

r EN aTa s T raU ch Projektantka i dekoratorka wnętrz MyrchaJacekFot.

Tereny te stanowią mieszkalne „zaple cze” stolicy, idealnie nadające się do ucieczki przed zgiełkiem wielkiego miasta, w poszukiwaniu ciszy i natury.

Przez kilka lat od powstania Po wiatu Warszawskiego Zachodniego siedziba znajdowała się poza jego granicami w Warszawie. Od 2005 roku znajduje się w Ożarowie Ma zowieckim, w budynku po byłej Fa bryce Kabli. W 2019 roku budynek przeszedł kompleksową termomoder nizację elewacji, fasadę budynku zdo bią artystyczne grafiki z motywami przyrodniczymi, związanymi właśnie z Puszczą Kampinoską, zaprojekto od warszawy

CZERWONA SZPILKA30 Powiat Warszawski Zachodni jako jednostka samorządu terytorialne go powstał w wyniku wielkiej refor my administracyjnej Polski w dniu 1 stycznia 1999 roku. Dzięki swemu położeniu jest jednym z bardziej in teresujących miejsc w Polsce. Obej muje obszar, w którym można odna leźć ślady przeszłości, liczne zabytki architektury, jak również niezwykle atrakcyjne tereny turystyczno-rekre acyjne i inwestycyjne. Usytuowanie w centralnej części województwa mazowieckiego, za zachodnimi gra nicami Warszawy sprawia, że ma on doskonałe warunki dla rozwoju go spodarczego. Powiat zajmuje obszar 533 km2, zamieszkiwany jest przez ponad 120 tysięcy osób. Rocznie przybywa oko ło 1,5 tysiąca nowych mieszkańców. W skład powiatu wchodzą trzy gmi ny miejsko-wiejskie: Łomianki, Bło nie i Ożarów Mazowiecki oraz cztery gminy wiejskie: Izabelin, Kampinos, Leszno i Stare Babice. Przez teren powiatu przebiegają dwie ważne arte rie komunikacyjne: droga krajowa nr 92 Warszawa-Poznań, biegnąca dalej w kierunkach Berlina i Moskwy oraz droga nr 7 (E-77) Gdańsk-Warszawa -Kraków, a także magistrala kolejowa: Moskwa-Berlin. Na terenie powiatu znajduje się węzeł drogowy „Kono topa”, jest to miejsce gdzie autostrada A-2 rozdziela się na Południową Ob wodnicę Warszawy i Trasę Armii Kra jowej S-2 i S-8. Na unikatowy wizerunek Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpływa także jego bezpośrednie sąsiedztwo z Kampinoskim Parkiem Narodowym, który obejmuje prawie całą północną część powiatu i zajmuje ponad 30 % jego terytorium. Kampinoski Park Na rodowy został przez UNESCO w roku 2000 wpisany do rejestru Światowego Rezerwatu Biosfery pod nazwą Pusz cza Kampinoska. Od 2004 roku Park wchodzi również w skład sieci Natu ra 2000. Dozwolona jest tu turysty ka piesza, rowerowa, konna, a także narciarska. Wyjątkowa wartość Parku polega na tym, że posiada on nie tyl ko walory przyrodnicze, jest to także skarbnica miejsc pamięci narodowej i stanowi niepowtarzalny teren relaksu dla mieszkańców i zmęczonych wiel komiejskim gwarem warszawiaków. Południowa część powiatu charak teryzuje się urodzajnymi glebami, co sprzyja rozwojowi produkcji ogrod niczej, sprawiło to, że przez lata teren ten był nazywany „Zagłębiem wa rzywniczym”. Z tego też względu na obszarze powiatu powstał Warszaw ski Rolno-Spożywczy Rynek Hurto wy S.A. w Broniszach, największy tego typu rynek w Polsce. Jednakże bliskość stolicy spowodowało to, że rolnictwo zaczęło przegrywać z eks pansywnym budownictwem mieszka niowym. Mieszkańcy miasta chętnie osiedlają się w PWZ ze względu na jego walory przyrodnicze oraz sto sunkowo bliskie sąsiedztwo miasta.

n a zachód

czErwONa szpIlKa 31 JaN ŻychlIńsKI starosta WarszawskiegoPowiatuzachodniego wane przez artystę grafi ka Dmitrija  Miłowanowa.  Budżet Powiatu Warszawskiego Zachodniego na rok 2022 r. wynosi 194  mln zł dochodów, a wydatki w wysokości ponad 237 mln zł. Jakie będą  realia naszego działania wynikające  z programu rządowego „Polski Ład”,  jakie będą możliwości korzystania ze  środków Unii Europejskiej, a także  jakie zmiany przyniesie obecna nowelizacja ustawy o dochodach samorządów? – dziś trudno przewidzieć  zwłaszcza, że piszę te słowa w chwili, kiedy za wschodnią granicą Polski  w Ukrainie toczy się krwawa i brutalna wojna, a do Polski napływa olbrzymia fala uchodźców.  Powiat płaci również specjalny podatek, tak zwane „janosikowe” – w bieżącym roku wynosi on aż 36,5 mln zł!  To są rekordowe środki, po zapłaceniu  których powiat, jako jeden z zamożniejszych powiatów ziemskich w Polsce, staje się jednym z biedniejszych.  Po zapłaceniu tej daniny ledwo spinamy nasze wydatki, które cały czas rosną z powodu podwyżek cen energii,  materiałów budowlanych, płac itd.  Powiat Warszawski Zachodni posiada bardzo duży potencjał gospodarczy i możliwości szybkiego rozwoju  gospodarczego co w dużej mierze  kształtuje bliskość stolicy. W związku  z dobrymi warunkami komunikacyjnymi lokują się tu fi rmy transportowe,  spedycyjne i celne. Rozwija się handel  oraz sektor usługowy, powstają kolejne duże bazy logistyczne i zakłady  produkcyjne. Ze względu na atrakcyjne położenie i dobrą infrastrukturę  powiat cieszy się coraz większym zainteresowaniem także wśród inwestorów zagranicznych. Serdecznie zapraszam! Jakie będą realia naszego samorządów?ustawyobecnajakieeuropejskiej,zemożliwościŁad”,rządowegowynikającedziałaniazprogramu„Polskijakiebędąkorzystaniaśrodkówuniiatakżezmianyprzyniesienowelizacjaodochodach

32

czErwONa szpIlKa 33 Polo najczęściej kojarzone jest z kulturą  Wielkiej Brytanii, zyskało nawet opinię  „gry dżentelmenów”, czy też „gry królów”.  Patrząc na historię tej niezwykłej gry zespołowej (zespołowej nie tylko ze względu na 8  graczy na boisku, ale także z uwagi na dwuosobowy skład, który tworzą jeździec i jego  koń) dostrzec można, że etykieta ta nie zawsze  jest adekwatna, albowiem polo nie wiąże się  jedynie z dworskimi rozrywkami. Losy tego  sportu bywały bardzo różne, a z przyjemności  gry w polo czerpali (i wciąż czerpią) nie tylko  brytyjscy dżentelmeni.   Pierwsze wzmianki o polo sięgają VI wieku  p.n.e. i dotyczą starożytnej Persji. Pierwotnie  służyło ono perskim oddziałom do ćwiczeń  wojennych, gdyż sytuacja na boisku miała być  symulacją prawdziwej bitwy, z czasem jednak  przerodziła się w rozrywkę, przede wszystkim  dla wysoko urodzonych członków i uwaga,  członkiń perskiego społeczeństwa. Kobiety  brały udział w grze na takich samych zasadach co mężczyźni. W krótkim czasie zainteresowanie polo rozniosło się po kontynencie  azjatyckim: elity w Arabii, Tybecie, Chinach  i Japonii z upodobaniem oddawały się przyjemnościom gry. Samo słowo „polo” wzięło  się z języka Balti i oznacza „piłkę”. Do Indii  polo przybyło wraz z podbojem muzułmańskim w XIII wieku. To właśnie tam natrafi li  na nie brytyjscy plantatorzy herbaty, którzy  w 1859 roku założyli pierwszy „europejski”  klub polo w mieście Silchar w Indiach. Od  tamtego momentu polo zyskiwało na popularności. Na początku XX wieku amerykańska  drużyna polo stawiła czoła dotąd niekwestionowanym mistrzom – Wielkiej Brytanii  i wygrała, plasując się tym samym na miejscu  mistrzów świata. Passa zwycięzców nie trwała jednak długo, na scenę wkroczyła bowiem  Argentyna, dla której głęboko zakorzeniona  tradycja gauchowska stanowiła ogromny atut.  Gauchos, przyzwyczajeni do przemierzania  konno rozległych równin pampy, znaleźli  w polo sposób na doskonalenie swoich umiejętności jeździeckich, a także źródło zarobku.  Od lat trzydziestych XX wieku Argentyna  wiedzie prym wśród światowych drużyn polo.  Polo Club Żurawno jest jednym z pierwszych założonych po wojnie klubów polo  w Polsce, wyróżnia się jednak na tle innych.  Założyciel, Kazimierz Czartoryski, który –  podobnie jak argentyńscy gauchos, wychował  się w siodle, lata młodzieńcze spędził w znanym Stadzie Ogierów Książ, gdzie osiągał  sukcesy sportowe w dyscyplinie skoków.  W latach osiemdziesiątych został menadżerem klubu jeździeckiego Reitzentrum Markhof i wraz z rodziną zamieszkał nieopodal  Wiednia. Przebywając w Austrii w posiadłości barona Drasche w Ebreichsdorf, zetknął  się z polo i, jak twierdzi dzisiaj, była to miłość  od pierwszego wejrzenia. Choć szkolił różne  pokolenia polskich skoczków i jest autorytetem w skokowym środowisku jeździeckim,  od tamtego momentu jego pasją stało się polo,  a największym marzeniem – własny klub.  Marzenie to spełniło się w 2004 roku: powstał  Polo Club Żurawno, który swoją nazwę zawdzięcza rodzinnej posiadłości w obwodzie  lwowskim. I jest to jedyne odniesienie do arystokratycznych korzeni: Polo Club Żurawno  nie ma w sobie nic z klasistowskiego zadufania. Prowadzony przez Kazimierza i jego  żonę Małgorzatę oraz dzieci Karolinę i Michała klub jest miejscem, gdzie można nie tylko zaczerpnąć z obszernej wiedzy Kazimierza  na temat każdej dyscypliny jeździeckiej, lecz  także nawiązać partnerską relację z koniem.  Jak podkreśla syn Kazimierza, Michał, certyfi kowany przez Polski Związek Jeździecki  trener polo, jazda konna nie polega na dominacji zwierzęcia, lecz na dialogu. Koń jest  częścią teamu gracza, razem ponoszą porażki  i razem odnoszą sukcesy.  W Polo Club Żurawno, umiejscowionym na  granicy Kampinoskiego Parku Narodowego,  można doświadczyć prawdziwie farmerskiego stylu życia: oprócz stada koni, znajdującego się pod opieką klubu, natknąć się można  na kury, koty oraz liczne psy, żyjące niczym  w międzygatunkowej hippisowskiej komunie.  Bogata fauna parku narodowego, w której  skład wchodzą łosie, lisy, dziki, sarny, a także dwie watahy wilków, niekiedy krzyżuje  swoje ścieżki z żurawieńskimi zwierzętami,  nie powodując jednak większych szkód, natomiast wzbudzając zachwyt odwiedzających.  W sezonie letnim w klubie organizowane są  kilka razy w tygodniu mecze polo, a także gry  taktyczne.  Co roku odbywa się Charytatywny Turniej „Żurawno Polo Cup”, z którego dochody  przeznaczane są na Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Róży  Czackiej w Laskach.  W lipcu 2022 r. w Żurawno Polo Club, pod  patronatem Magazynu Czerwona Szpilka, odbył się Filantropijny Piknik Polo, w ramach  którego przeprowadzono akcję charytatywną  na rzecz Fundacji Cukierkowo opiekującej się  dziećmi chorymi na cukrzycę. Honorowy patronat pikniku objęła Ambasador Argentyny  w Polsce, Ana Maria Ramírez. Fot. Rafał Pietrzak od persóW do argentyńskich gauchos, od ĆWiczeń Wojennych do gry angielskich dżentelmenóW zUzaNNa GErEMEK

Deszczowe chmury nie zwracały najmniejszej uwagi uczestników i nic w tym dziwnego, gdyż nad ich głowami zawisły białe żagle ermitaży, a wewnątrz zagościła słoneczna  wakacyjna atmosfera dalekich podróży. Nie  mogło być inaczej, skoro patronat honorowy  nad wydarzeniem objęła Ambasador Argentyny w Polsce, Ana Maria Remírez, a partnerem głównym była fi rma W yachts, która jest  wyłącznym dilerem ekskluzywnych jachtów  Ferretti Yachts oraz Pershing. Klimat słonecznych podróży utrzymywały też ciekawe  rozmowy z Ambasadorami z krajów Ameryki  Południowej i Środkowej, a także z przedstawicielem jednego z partnerów pikniku, fi rmy  Integral Polska, Deolu Lamikanra z Nigerii.  Pogodny nastrój sprzyjał rozgrzaniu serc  uczestników licytacji niezwykłych darów na  rzecz Fundacji Cukierkowo, przekazanych  przez partnerów imprezy. Gorąco licytowany, utrzymujący gości nie tylko w napięciu  ale i w wakacyjnym klimacie, był voucher na  weekendowy czarter jachtu Ferretti Yachts  500 i rejs po Adriatyku w Chorwacji, ufundowany przez fi rmę W yachts. Niezwykle ciekawym produktem przekazanym na licytację,  była makieta Stadionu Narodowego wykonana przez architekta Mariusza Rutza, którą  osobiście podpisał szczęśliwemu zdobywcy.  Trzymając się zasady, że najlepszą drogą do  serca jest ta przez żołądek, restauracja Chimi & Churri ufundowała oryginalny zestaw  argentyńskiej yerba mate marki Amanda, założonej w Argentynie w latach dwudziestych  XX wieku przez Polaka Jana Szychowskiego. Ciekawostką jest fakt, że fi rma, mająca

Najbardziej deszczowy dzień wakacji  może być jednocześnie najciekawszym  i pełnym niezapomnianych wrażeń dniem  lata. W takiej wyjątkowej atmosferze, w niedzielne popołudnie 31 lipca 2022 r. w Polo  Club Żurawno, odbył się Filantropijny Piknik Polo, zorganizowany przez redakcję Magazynu Czerwona Szpilka, Akademię Kobiet  Skutecznych oraz fi rmę Absens Carens. Pomysłodawczynią i główną koordynatorką  projektu była Prezes Fundacji Akademia  Kobiet Skutecznych i Redaktor Naczelna  magazynu, Urszula Krawczyk, która witała  przybyłych gości serdecznym uśmiechem,  pokazując przy tym, że najważniejsi są ludzie, z którymi można porozmawiać, pożartować i nadrobić miniony czas ograniczeń  w kontaktach.

czErwONa szpIlKa34 filantropijny piknik polo

czErwONa szpIlKa 35 W Wydaniu argentyńskim w logo polskie biało-czerwone barwy, jest  jednym z najpopularniejszych w Argentynie wytwórców yerba mate, eksportującym  swoje produkty na cały świat. Podczas imprezy restauracja Chimi & Churri serwowała gościom empanadas, chocotorta i inne  pyszne argentyńskie specjały. Uczestników  rozgrzewała przy licytacji także wyjątkowa  degustacja włoskich win partnera imprezy,  marki Wina Winieckich, m.in. niezwykłego  wina papieskiego produkowanego wyłącznie na potrzeby Watykanu w limitowanej  liczbie 7 tysięcy butelek rocznie. Uznanie  degustatorów zyskało również specjalne  wino posiadające na etykiecie znak: Produkt Przyjazny Kobiecie. Deszczową aurę  odczarowała także fi rma Loredana Cafe,  wytwórca włoskiej kawy o niebagatelnym  smaku. W kawiarni na świeżym powietrzu  można było prowadzić z właścicielem marki, Zbigniewem Chlebowskim zajmujące  rozmowy przy kawie o kawie i poznać tajniki parzenia najlepszej kawy. Natomiast  przy lampce białego wina czy fi liżance  gorącej kawy odbywały się miłe spotkania  z przedstawicielami fi rm Bibby Financial  Services oraz VMware, również partnerów  wydarzenia.  Wspaniała atmosfera pikniku, ciekawe  i wartościowe dary oraz gorące podziękowania Prezes Fundacji Cukierkowo, Ewy  Urbańskiej, zachęciły uczestników nie tylko do dalszej licytacji, ale także do spontanicznej akcji przekazania kolejnych upominków. Goście mogli więc wylicytować  sesję tlenową w komorze normobarycznej  od fi rmy Normobaria Lux, pobyt w hotelu  w Kambodży, ufundowany przez właściciela fi rmy Moja Kambodża, Piotra Łysika,  miesięczny najem fotela do masażu brainLight, przekazany przez dyrektora zarządzającego fi rmy BrainLight Polska, Pawła  Jagusia, a także prace plastyczne dzieci,  będących pod opieką Fundacji Cukierkowo  czy też bilet na koncert Anny Jankowiak,  podarowany przez samą artystkę. Licytację  uświetnił również prezent przekazany przez  gospodarza obiektu i terenu, na którym odbywał się piknik, Kazimierza Czartoryskiego, czyli weekend dla dwojga w Polo Club  Żurawno, połączony z nauką jazdy konno. Zgodnie z tradycją, imprezie towarzyszył  konkurs na najpiękniejszy kapelusz, w którym panie prezentowały oryginalne fascyna-

wać swoje umiejętności zarówno jeździeckie,  jak i w posługiwaniu się malletem. Dzięki

Na Filantropijnym Pikniku Polo oczywiście  rozegrany został widowiskowy mecz polo. Ku  ogromnej uciesze widzów, organizatorom udało się znaleźć tzw. okienko pogodowe, w czasie którego drużyny reprezentujące z jednej  strony Polo Club Żurawno, a z drugiej – Magazyn Czerwona Szpilka, mogły zaprezentowytrwałym kibicom i ich gorącym oklaskom,  szczęście dopisało drużynie MCS Polo Team,  która wygrała mecz 2:0. Puchar dla zwycięzców ufundował Warszawski Dom Technika  Naczelnej Organizacji Technicznej, a wręczył  go osobiście Pan Prezes Jerzy Rożek. Mimo,

czErwONa szpIlKa36 tory i szykowne kapelusze oprawione ciekawą nazwą i opowieścią o historii powstania  danego nakrycia głowy. Decyzja wyłonienia  w konkursie najbardziej wyjątkowych kapeluszy nie była łatwa, dlatego jury wsparły  gorące oklaski widzów dla każdej z pań.  Pierwsze miejsce zdobyła pani Agnieszka  Perepeczko, która oczarowała uczestników  zabawy swym kapeluszem ze starego strychu. Patronat nad konkursem objęła fi rma  YOKOdesign, prezentująca na pikniku  przepiękne kapelusze. Również panowie nie  oparli się kolekcji kapeluszy panamskich od  La Sombrerería, partnera wydarzenia. Szeroki wybór produktów eksponowanych na  stoiskach, mógł przyprawić o zawrót głowy.

że argentyńskie drużyny zdobywają największe sukcesy w tym sporcie, to polo wpisane jest w tradycje angielskich dżentelmenów,  dlatego w tym dniu nie mogło zabraknąć Ambasadora Wielkiej Brytanii w Polsce w latach  2011-2016, Robina Barnetta.  Imprezę poprowadził aktor i konferansjer,  Paweł Kleszcz, a o komfort gości i dogodną  infrastrukturę zadbała fi rma Event Equipment  Service. Dochód z cegiełek – kotylionów oraz  licytacji, przekazany został na rzecz Fundacji  Cukierkowo, która opiekuje się dziećmi chorymi na cukrzycę, tworząc dla nich m.in. specjalne placówki oświatowe.  Iwona Walentynowicz Fot. Rafał Pietrzak

czErwONa szpIlKa 37 Plebiscyt „Skuteczna Kobieta  Roku” wśród rankingów i plebiscytów wyróżnia się szczególnym  sposobem wyboru Laureatek, które  wybierane są głosami Internautów.  Kapitułą Plebiscytu są tylko Internauci.  Każdy poprzez stronę internetową  może zgłosić swoją kandydatkę, każdy może oddać głos. To prawdziwy  Vox Populi.  Nie ma rankingu ilości osiągnięć,  sukcesów, branży czy zakresu działania. Aby dać szansę wszystkim biorącym udział. Kandydatki zgłaszane są  w różnych kategoriach.  Statuetkę i tytuł „Skuteczna Kobieta Roku” otrzymuje Pani, która  zdobędzie najwięcej głosów w swojej  kategorii. Dzięki tej otwartości Plebiscyt przyciąga różne środowiska,  branże, pozycje – a wspólnym mianownikiem jest skuteczność – osiąganie zamierzonych celów, działanie  przynoszące wyniki, szacunek i uznanie zgłaszających i głosujących.

iii edycja pleBiscytu skuteczna koBieta roku

nominoWane do tytułu “skuteczna koBieta roku 2022” DR LucyNA BAcA-LÖNN - Członek Zarządu Graphology Solutions Group, coach przywództwa, trener biznesu, prelegent na konferencjach naukowych i grafolog. Posiada międzynarodowe doświadczenie zawodowe zdobyte w Szwecji, Polsce i Rosji. Współpracuje ze skandynawskimi, brytyjskimi, izraelskimi, francuskimi, niemieckimi i polskimi liderami  biznesu i polityki. Realizowała projekty ze znanymi politykami RP oraz prezesami międzynarodowych firm w Polsce. Pracuje w środowiskach wielokulturowych, w Zarządach Izb Gospodarczych i Towarzystw Międzynarodowych. Współpracuje z Brytyjską Akademią Grafologii, International Institute of Handwriting Studies w USA oraz Międzynarodowym Kolokwium Grafologicznym.  Jej pasję stanowią rozwój osobisty, programy rozwoju liderów, grafologia, rozwój kapitału ludzkiego oraz inwestycje. Pracuje w języku angielskim, szwedzkim, rosyjskim i polskim. Mówi także  w języku niemieckim i francuskim.

MARzENA BuLSKA Właścicielka i Prezes Zarządu kancelarii prawno-podatkowej BOOLSKA.PL Udowadnia, że księgowość wcale nie musi być nudna, a co więcej, jest całkiem przyjemna. Włącza się w szczytne cele, m.in. niesie pomoc na rzecz Fundacji SOS Wioski dziecięce. Ak tywnie wspiera inne kobiety, w swojej firmie zatrudnia wiele młodych mam, nie dyskryminuje ich, uważa, że zawsze można się dogadać, trzeba być tylko otwartym i wrażliwym.

CZERWONA SZPILKA38

Pierwsze 7 lat spędziła we Francji, gdzie zajmowała się wdrażaniem nowych usług konsul tingowych na rynkach międzynarodowych. Pracowała między innymi z Hiszpanią, Włochami, Wielką Brytanią, Belgią i Niemcami, pozostawiając po sobie dobrze zakorzenioną kulturę inno wacji i kilka dodatkowych usług do tej pory znajdujących się w portfolio firmy.

Od 2011 roku nadaje strategiczny kierunek Ayming Polska. Studiowała prawo na Uniwersy tecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz zarządzanie na Université Paris Dauphine. Jest również absolwentką Harvard Business School w Bostonie (USA), gdzie ukończyła Gene ral Management Program.

Absolwentka Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, możnaby rzec urodzona księgowa, licz by pasjonowały ją od małego, dlatego skomplikowane sprawy, audyty nie stanowią dla niej żadnego problemu.

MonIKA BurzyŃsKA Dyrektor Zarządzająca Ayming (dawniej Alma Consulting Gro up).

IWONA góRNA Właścicielka Expo Trade, Członkini Zarządu Polskiej Agencji Eksportu.

KAROLINA gORzKOWSKA - Prawnik, grafolog, psychografolog, lingwista kryminalistycz ny, biegły sądowy, pismoznawca. Założycielka Kancelarii Prawno Grafologicznej. Powołała i nad zoruje także podmiot Naczelna Rada Pismoznawcza. Kobieta z misją. Twierdzi, że po tym czego nauczyła się o grafologii w zagranicznych jednostkach szkoleniowych chce, aby polskie społeczeństwo miało taką samą świadomość o grafologii i o tym, jak wielkie znaczenie i  możliwości ma grafologia.

Doradca i szkoleniowiec z zakresu eksportu polskich specjalności żywnościowych. Wieloletni korespondent ekonomiczny zagranicznych periodyków, m.in. “The Jerusalem Post”. Pomysło dawczyni i realizatorka projektu „Discover Polish Food”, realizowanego na 40 rynkach zagra nicznych. Absolwentka Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, autorka wielu publikacji branżowych, dydaktyk, wykładowca akademicki. Dzięki wieloletniej pracy, wyróżniona państwowym odzna czeniem za szczególne zasługi dla polskiego rolnictwa.

Absolwentka kilku kierunków studiów, dostrzegająca w edukacji sposób na zachowanie młodości. Aktualnie pracuje nad doktoratem z nauk prawnych. W zakresie pismoznawstwa posiada wszyst kie specjalizacje: kryminalistyczną, psychologiczną, kliniczną co znacząco wyróżnia ją w krajo wym środowisku grafologów.

CZERWONA SZPILKA 39

W książkach Moniki Koszewskiej przepełnionych sporą dawką humoru znajdziemy motywa cję do działania i oryginalną receptę na sukces. Nieobce jej są tematy takie jak: pedofilia, alkoho lizm, przemoc w rodzinie, pracoholizm, rywalizacja w miejscu pracy, depresja, narkomania wśród młodzieży, samotność i bezradność osób starszych.

MONIKA KOSzEWSKA Pisarka, autorka książek obyczajowych, kryminałów i tekstów piose nek, menadżerka z 21-letnim doświadczeniem. Prowadzi Hotel Bursztyn i Restaurację Pomarań czowa Plaża w Sopocie. Kocha sport, każdy dzień rozpoczyna joggingiem lub grą w tenisa. Lubi podejmować nowe wy zwania, takie jak nauka gry na pianinie w wieku 43 lat. Każdą wolną chwilę poświęca czytaniu, nawet biegając na bieżni.

Kierowała Akademickim Zespołem Pieśni i Tańca Akademii Rolniczej we Wrocławiu, założyła i prowadziła szkoły tańca dla dzieci i młodzieży. Choreograf i reżyser ponad 2000 koncertów w kraju i 48 tournée zagranicznych AZPiT „Jedliniok”. Współtworzyła program artystyczny The Tall Ships RACES 2007 Szczecin i koncepcję Między narodowego Festiwalu Filmów Fabularnych i Dokumentalnych o tematyce morskiej „Błękitne Perły” w 2007. Odznaczona odznaką Zasłużony Działacz Kultury, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, odznaką Zasłużony dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Doceniona wieloma wyróżnieniami. Jest Hono rową Obywatelką miasta Silver Dollar City (USA).

Jej książki to: „Kiedyś nadejdzie ten dzień”, „Nadszedł ten dzień”, „Przeminął ten dzień”, „Nie złomna, niepokorna Krystyna Skarbek”, „Niewinni nie ponoszą kary”, „Naiwna”.

AgNIESzKA JARONIEc Prezes Zarządu IC Partners Stratego S.A. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na wydziale Ekonomii, kierunek: Strategie Rozwoju i Doradztwo Ekonomiczne. Absolwentka Studiów Podyplomowych na Aka demii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Specjalizuje się w obsłudze księgowej spółek prawa handlowego oraz grup kapitałowych. W rozwoju swojej firmy nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Sama stawia na zdobywanie wiedzy, szkolenia i podążanie za ewolucją technologiczną. NATALIA JEfIMOWA Międzynarodowa mentorka kobiet i trenerka rozwoju osobistego, coach, psychografolog, specjalista z zakresu psychologii psychotronicznej oraz technik NLP. Autorka i prowadząca warsztaty rozwojowe dla kobiet, które odbywają się w Polsce, Norwegii i Wielkiej Brytanii. Reprezentuje szkołę metodologii Larisy Renar. Certyfikację trenerską odbywała w latach 20182020. W chwili obecnej jest jedyną  trenerką  przekazującą tą  unikatową wiedzę  w języku pol skim. JADWIgA KIMBER Od 40 lat pracuje na rzecz rozwoju Polskiej Kultury i Dziedzictwa Naro dowego. Dyrektor Samorządowej Instytucji Kultury Willa Lentza w Szczecinie.

EMILIA OLEKSIAK Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem. Członek Rady Społecznej Szpitala Dziecięcego przy ul. Niekłańskiej w Warszawie. Samorządowiec z zamiłowania. Od 15 lat związana z samorządami gminnymi powiatu wołomiń skiego. Wprowadziła szereg usprawnień i ulepszeń. Inspiratorka działań społeczności lokalnych, kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych i innych organizacji pozarządowych. Magister administracji, ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania kulturą oraz studia Master of Business Administration (MBA). Wolontariusz z potrzeby serca. Współpracowała z wieloma organizacjami pozarządowymi przy różnych wydarzeniach i inicjatywach, m.in. inicjatorka akcji malowania Oddziału Pediatrycznego Szpitala w Wołominie. Laureatka plebiscytów Kobieta z Marką w kategorii Samorząd oraz Róża Burmistrza Tłuszcza w kategorii Róża Róż.

CZERWONA SZPILKA40 EWA KuMOREK fEDOR Założycielka i Prezes Klubu Inwestorek Indywidualnych, Dyrek tor Zarządzający Fedor Consulting, menadżer z wieloletnim doświadczeniem w branży mediów i rynku kapitałowego. Promuje edukację finansową oraz budowanie wśród kobiet postaw przedsiębiorczych. Inspiruje i wspiera kobiety do odwagi, rozwoju osobistego i budowania niezależności finansowej. Podnosi społeczną świadomość znaczenia równości płci oraz działa na rzecz zwiększenia szans i możliwo ści, jakie niosą talenty kobiet w inwestowaniu i biznesie. Stworzyła i zarządzała działem szkoleń i konferencji w Gazecie Giełdy i Inwestorów „Parkiet” oraz w „Rzeczpospolitej”. W 2012 r. była Dyrektorem Zarządzającą w Instytucie Rynku Kapitało wego z Grupy Kapitałowej GPW S.A. MAgDALENA LINKE-KOSzEK Prawniczka, autorka, wykładowczyni na Uniwersytecie Oxfordzkim, UCL w Londynie. Założycielka CEO Her Impact platformy do nauki i rozwoju zawodowego kobiet. W 2021 roku wydała e-booka „Let’s talk about HER Money” o bardzo bliskiej jej tematyce budo wania niezależności finansowej i inwestowania. Bywa często prelegentką konferencji biznesowych. sErAfInA ogoŃczyK-MąKowsKA Prawnik, filolog, dziennikarz, pilot samolotowy (ATPL), posiada licencję sportową pilota śmigłowcowego. Jest międzynarodowym śmigłowco wym sędzią sportowym, członkinią Polskiej Śmigłowcowej Kadry Narodowej. Pełni funkcję Sędziego Sądu Polubownego przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Prezes Fundacji Miss Egzotica, Członek Zarządu Helping Hand Global Forum dla Izraela, dzia łaczka na rzecz ofiar holocaustu. W 2022 r. odznaczona przez Ministra Obrony Izraela Benjamina Ganc’a. Laureatka tytułu Ambasador Polskiej Gospodarki. Redaktor Naczelna biznesowego magazynu “Business&Beauty”, Laureatka tytułów Kobieta Przedsiębiorcza, Kobieta Sukcesu, Sukces Roku w Biznesie.

CZERWONA SZPILKA 41 prywatnychzbiorówzeZdjęciaFot.

Jej cechy szczególne to umiejętność podejmowania odważnych decyzji, budowania relacji i ge nerowania nowych perspektywicznych projektów. Określana jako zadaniowiec i znakomita pla nistka. Prywatnie pasjonatka jazdy konnej, podróżnik, znawczyni mody, a na strzelnicy sportowej nie ma sobie równych. Laureatka wielu biznesowych nagród, m.in. „Top 50 Managers of Loan Market in Poland”.

EwA urBAŃsKA Założycielka i Prezeska „Fundacji Cukierkowo” fundacji dla dzieci z cu krzycą. Wyróżniona za działalność przez Polskie Towarzystwo Diabetologiczne. Nagrodzona patronatem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Interesuje się medycyną, psychologią, szczególnie wpływem dzieciństwa na psychikę i zdrowie człowieka. Studiowała Pedagogikę na Uniwersytecie Warszawskim.

IWONA WALENTyNOWIcz Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Historyczka dzie jów najnowszych i doktor nauk humanistycznych. Pisarka, publicystka, autorka książek biogra ficznych o Prezydentowej Karolinie Kaczorowskiej. Redaktor magazynów branżowych. Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z ramienia Stowarzyszenia “Razem dla Bielan”. Mocno zaangażowana w społeczne inicjatywy. Walczy o godne życie na Bielanach, jej celem jest likwidacja uciążliwych zakładów przemysłowych, bazujących na przestarzałych technologiach szkodliwych dla ludzi i środowiska. Licencjonowany pilot balonu na ogrzane powietrze, członek Światowego Stowarzyszenia Lotni ków Polskich.

SyLWIA PRuchNIEWSKA Skuteczna menadżerka z wieloletnim doświadczeniem w two rzeniu biznesu od podstaw i rozwoju spółek zagranicznych w Polsce. Specjalizuje się we wprowadzaniu na polski rynek innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

BożEnA żElAzowsKA Posłanka na Sejm IX kadencji, doświadczona urzędniczka sa morządowa, nauczycielka, manager kultury. W przeszłości była zastępczynią szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, pracowała także w Departamencie Kultury i Dzie dzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. W latach 2014-2019 sprawowała mandat radnej Sejmiku Województwa Mazowieckiego. W Sejmie IX kadencji jest wiceprzewodniczącą Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz członkinią Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi.

nań i poglądów. Nie bać się odrzucić niektóre z nich. Spojrzeć świeżym okiem na świat  i siebie. Co by to zmieniło? Twierdzę że wiele. Cokolwiek chcesz zmienić w swoim życiu, zacznij od zmiany swojego myślenia. Od  zmiany przekonań. Wystarczy jedno słowo  – zamiast „muszę” – pomyśl „chcę”. Jedno  przekonanie – zamiast: awansują tylko lizusy  pomyśl – zaangażowanie w pracę przynosi  uznanie.  Spróbuj, co Ci szkodzi.  Róża Czeczotkowska nasze Życie zaczyna siĘ W naszej głoWie

czErwONa szpIlKa42 Każdy z nas ma prawo dokonywania wyboru i dokonujemy ich każdego dnia,  na każdym kroku. Bo nawet kiedy nie wybieramy, to też wybieramy.  Wybór mamy zawsze… i zawsze ponosimy jego konsekwencje. A na to jakie konsekwencje poniesiemy, nie mamy już wpływu.  To strach przed reperkusjami zabiera nam  zdolność dokonywania wyborów. A ostatnią  wolnością człowieka jest wolność myślenia.  Jeśli bowiem nie możesz zmienić sytuacji,  zmień nastawienie do niej.  Nasze życie zaczyna się w naszej głowie.  Od myśli. A myśli składają się ze słów. Od  tego jak i co myślisz, zaczyna się Twoje  działanie. A od działania – rezultaty jakie  osiągasz. Chcesz zmiany w życiu? Przyjrzyj  się swoim myślom, słowom jakich używasz,  stereotypom i przekonaniom. Jak często  używasz słowa „muszę” – muszę odebrać  dziecko z przedszkola, muszę napisać raport, muszę pójść do fryzjera, muszę odwiedzić rodziców, muszę wyprasować mężowi  koszulę, muszę pojechać samochodem żony  do przeglądu, muszę kupić jej kwiaty. Determinacja i zniewolenie. Nic nie jest  moją decyzją. Wszystko co robię wynika  z zobowiązania i jest mi narzucone. Zanim zacznę, już czuję zmęczenie i przytłoczenie nadmiarem obowiązków. Życie jest  dla mnie obowiązkiem. A gdybym pilnował słów jakimi myślę i zamiast „muszę”  powiedział „chcę”? Chcę odebrać dziecko  z przedszkola, chcę wyprasować mężowi  koszulę, chcę kupić żonie kwiaty. Przecież  to prawda. Mała zmiana – duży efekt.  A Twoje stereotypy i przekonania? Co  myślisz o kobietach? Że powinny być  wszystkim naraz? Matkami, menadżerkami,  ekspertkami, gospodyniami. Dlaczego?  Osiem na dziesięć znanych mi kobiet, które wychowują dzieci i zajmują się domem –  tłumaczą się ze swoich decyzji, ulegają presji, że powinny pracować zawodowo, robić  karierę. Dlaczego się tłumaczą? Usprawiedliwiają swój wybór dobrem dzieci, czasem  wręcz zasłaniają brakiem zdolności. Absurd.  Ja, jako człowiek, mam prawo wybrać rolę  matki i żony jako wiodącą i najważniejszą.  Bo tak chcę, potrzebuję, uważam.  Z drugiej strony, wszystkie kobiety, które skupiły się na karierze zawodowej, bądź  działalności publicznej, tłumaczą się dlaczego nie założyły rodziny. Bo tak chciały  i już.

A my ciągle oceniamy, przykładamy etykietki, wzorce i porównujemy, oceniamy.  A gdyby tak zrobić przegląd swoich przeko-

CZERWONA SZPILKA 43