Page 1

Закордонний досвід Централізоване опалення – вчорашній день? ñòîð.

Цифри і факти Нові тарифи: як заощаджувати електроенергію р

2

ñòîð.

Òåïëî i Ñâ³òëî Ãàçåòà äëÿ ñïîæèâà÷³â ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî»

¹3, òðàâåíü 2011

Корисна інформація Знаходимо сервісну дільницю

3

ñòîð.

ВІД ПЕРШОЇЇ ОСОБИ Про нові сервіси та принципи пи обслуговування споживачів розповідає ає заступник директора СВП «Енергозбут Київенерго» Віктор Мельников

ñòîð. ñòî îð îð.

Оплачуємо рахунки за електроенергію через Інтернет разом з Приватбанком

ÊȯÂÅÍÅÐÃÎ çàâåðøèëà ÎÏÀËÞÂÀËÜÍÈÉ ÑÅÇÎÍ Âàæëèâî

«Ó

Ч Через пошкодження зношених тепломереж мали ли м місце тимчасові відключення споживачів, але ле в вони ліквідовувалися переважно оперативно – в впродовж однієї доби. У сфері теплопостачання в 2010 році ми проовели в реконструкцію та планові ремонти обладднання н ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, Теплових мереж, Теплоо-

вих в розподільчих мереж, Житлотеплоенерго, заводу з «Енергія». На ці потреби Компанія витратила т понад 118 млн. грн. проти 90 млн. грн. у 2009 році», – повідомив технічний директор П ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» Олександр Зайцев. Продовження на стор. 2

Îäèí äåíü ç...

ÑÒ «Ïîçíÿêè»: õîëîä íå ñòðàøíèé Киянам стає тепліше. І не тільки через те, що весна у розпалі та попереду літо. Буде тепло і восени, коли розпочнеться новий опалювальний сезон. Особливо мешканцям мікрорайону Осокорки, який підключили до нової станції теплопостачання «Позняки».

²

сторія цієї станції ції дуже давня, хоча вона на і була введена в екссплуатацію лише на поочатку 2011 року. Справа в тому, у, що початок розбудови СТ «Позняяки» збігся із завершенням Перебуудови в Країні Рад, яка невдовзі зі припинила своє існування. Разом з СРСР щезло і фінансування об’єкта. а. Кілька разів будівництво відновлюювали, але через деякий час знову ву призупиняли через брак коштів.

Так тривало, поки КИЇВЕЕНЕРГО Н не взяла на себе відпоовідальність в поновити роботи. и. 2010 2 року на ці потреби Компаанія н передбачила 31,78 млн. грн. н. у своїй Інвестиційній програмі. мі. Завершити роботи з будівниЗ ицтва першої черги Генеральний ц ий д директор Едуард Соколовський ий пообіцяв наприкінці 2010 року, п у, щ що й було зроблено. Далі – пускоон налагоджувальні роботи, у ході ді яких через тривале невикорися с-

3

Íîâèíè Êîìïàí³¿

КИЇВЕНЕРГО завершила опалювальний сезон 2010/2011 року, під час якого забезпечила киян сталим теплопостачанням.

цілому проходження КИЇВВЕНЕРГО опалювального періоду ду 2010/2011 року можна вважаати задовільним. Обладнання ня енергоджерел працювало надійно, температуррний графік теплоносія в цілому витримувався ся відповідно до температури зовнішнього повітря. я.

4

т тання довелося ремонтувати і д доукомплектовувати електротехн нічне, тепломеханічне обладнанн ня, а також контрольно-вимірюв вальні прилади та автоматику, щ що були встановлені на початку б будівництва станції. Тепер частину будинків, що раніш ше опалювалася від ТЕЦ-5, переведено на нові потужності. д Продовження на стор. 3

КИЇВЕНЕРГО оголосила про розширення можливостей оплати рахунків за електроенергію через Інтернет. Тепер користувач зможе розраховуватися з енергопостачальником за допомогою веб-сервісу «Швидко сплатити». Власник Visa або MasterCard, випущених будьяким банком, може скористатися послугою за посиланням https://secure. privatbank.ua/kyivenergo/. Без додаткової реєстрації користувач заповнює дані про платіж, вписує реквізити картки та підтверджує платіж. За бажанням користувач може отримати на електронну адресу квитанцію про оплату. За користування сервісом комісія не стягується. «Послуга дозволяє миттєво сплатити за електроенергію, не витрачаючи часу на поїздки до банку та стояння в чергах. Це один з важливих кроків впровадження більш якісного обслуговування наших клієнтів», – зазначив заступник директора зі збуту електричної енергії побутовим споживачам СВП «Енергозбут Київенерго» Віктор Мельников. КИЇВЕНЕРГО скоротила витрати на виробництво теплової енергії У 2010 році за рахунок оптимізації процесів та заходів з поліпшення, що проводила КИЇВЕНЕРГО, середньорічну собівартість виробництва, транспортування та постачання теплової енергії споживачам порівняно з попереднім роком скорочено за деякими складовими, зокрема з оплати праці та соціальних відрахувань. Натомість збільшилися паливні витрати через зростання вартості газу, який становить понад 70% собівартості теплоенергії, а також витрати на виконання Товариством своїх функцій з причини здорожчання продукції на ринку. Повна фактична собівартість однієї Гкал становила у 2010 році 280,76 грн. При цьому середньовідпускний тариф, затверджений КМДА, становив 182,11 грн/Гкал. Тобто тарифи, за якими КИЇВЕНЕРГО постачає енергію жекам, покривають витрати на виробництво лише на 53% і не дають Товариству можливості розраховуватися за спожитий газ.


2

Òåïëî å ëî ³ ñâ³òëî ñ ë ëî î № №3, травень р е 2011 0 р.

Âàæëèâî Äóìêà åêñïåðòà

ÊȯÂÅÍÅÐÃÎ çàâåðøèëà

Ìåðåæ³ òåïëîïîñòà÷àííÿ Êèºâà ïîòðåáóþòü òåðì³íîâî¿ ìîäåðí³çàö³¿

ÎÏÀËÞÂÀËÜÍÈÉ ÑÅÇÎÍ Початок на стор. 1 Цьогорічна зима була не такою лютою, ю, 0 як минулого року, тож порівняно з 2010 роком відпуск тепла для споживачів за %. опалювальний сезон зменшився на 4,7%. А середня температура теплоносія проотягом опалювального періоду становила ла е74,3°C (75,5°C минулого періоду) при серя редній температурі зовнішнього повітря +0,5°C (-0,02°C минулого періоду). Однак весна виявилася холоднішою ю за попередню. Тому батареї згідно з роззпорядженням КМДА почали відключати ти не 15, а 18 квітня, коли середньодобова ва температура повітря перевищила нормаативні 8°C. 21 квітня опалення усіх 9 552 52 житлових будинків Києва, які належать до сфери відповідальності КИЇВЕНЕРГО, було ло завершено. Усього від теплоджерел Компаанії опалюються майже 16 тисяч будівель. ь. Дитсадки, школи та лікувальні заклади ди відключались лише за заявками. У зв’язку з фізичним та моральним стааарінням обладнання системи теплопостаду чання з початку опалювального періоду едо середини квітня 2011 року було усунень но 3837 пошкоджень (2909 пошкоджень ні) у попередньому опалювальному сезоні) отеплових мереж та мереж гарячого водопостачання. Пошкодження були як у ак розподільчих мережах КИЇВЕНЕРГО, так і на абонентських теплопроводах. Під час ліквідації пошкоджень фахівці ці Компанії замінили 45,3 км трубопроводів, в,

з них 0,8 км – магістральних. Загалом у 2010 році на модернізацію та технологіч2 чне оновлення основних фондів Компанія н нія виділила 278,6 млн. грн. Поточного року в ку КИЇВЕНЕРГО й надалі вкладатиме кошти К ти для забезпечення якісного режиму роботи. д и. Опалювальний сезон проходив в умоовах в значного дефіциту коштів (здебільшоого г у зв’язку з несвоєчасною компенсацією єю р різниці між встановленими тарифами та

с собівартістю виробництва теплоенергії), ії), що призводило до зростання заборговащ аності за використане паливо та періодичн чн ного обмеження газопостачання на ТЕЦ ЕЦ т та котельнях. На 1 квітня 2011 року зааб боргованість бюджету з різниці в тарифах ах становила с 1 млрд. 418 млн. грн. У свою чергу споживачі заборгували ли 1 млрд. 445 млн. грн. за теплову енергію. ю. Після завершення опалювального го періоду п КИЇВЕНЕРГО вже розпочала ла підготовку п до наступного. На 2011 рік ік фінансовим ф планом компанії передбаачено ч близько 145 млн. грн. на ремонти ти

енергообладнання ТЕЦ та котелень (дое поміжне, котли, енергоблоки), електроп технічного обладнання (кабельні лінії, т підстанції, силові трансформатори, вип микачі). Також проводитиметься підгом товка теплових мереж, в тому числі за т допомогою д гідравлічних випробувань, які я розпочато 26 квітня. Під час випробувань перевірятимуть на міцність та б щ щільність трубопроводи та їх елементи, а також усі зварні та інші з’єднання. Звісно, щоб наступний опалювальний п період пройшов якомога краще, зусиль о однієї лише КИЇВЕНЕРГО недостатньо. Допомогти енергопостачальнику має Д м міська влада. «До початку нового опалювального сезону необхідно відремонтувати фасас д ди та покрівлі будинків, відновити внут трішньобудинкові системи опалення та ггарячого водопостачання, – зазначив вик конуючий обов’язки начальника Головн ного управління житлового господарства КМДА Сергій Крушановський. Якщо цьоК гго не зробити, забезпечення мешканців К Києва якісним теплом виявиться майже неможливим н завданням». Крім того, на думку Сергія Крушановського, с слід активніше оснащувати будинки д системами обліку та регулювання споживання с теплової енергії. У разі своєчасного проведення зазначених ч заходів, навіть при незадовільному стані с теплових мереж, наступний опалювальний в сезон у столиці України може пройти п без особливих випадків. ³

Àêö Àêöåíòè öåíòè

Ïðàöþâàòèìåìî áåç ÆÅʳâ У квітні КИЇВЕНЕРГО розпочала пілотний проект, згідно з яким компанія виступатиме самостійним виконавцем послуг з централізованого опалення (ЦО) та гарячого водопостачання (ГВП). Таким чином, від виробництва тепла до надання послуг з ЦО та ГВП до квартири киян відповідальною стає тільки компанія. Експеримент, що триватиме впродовж 2011 року, охопить близько тисячі мешканців 5 житлових будинків, у а також прилеглих до них школи, лікарні та приватних об'єктів. Усього го 9 будинків Голосіївського району. рай

“Ê

ИЇВЕНЕРГО розпочинає пілотний проект в одному з районів міста, щоб поступово реалізувати функцію виконавця послуг у масштабах усього Києва», – заявив директор регуляторної політики та інвестицій ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» Іван Гелюх. З усіма мешканцями будинків, що беруть участь у пілотному проекті, КИЇВЕНЕРГО планує укладати прямі договори. У рамках проекту енергокомпанія відповідатиме за своєчасне забезпечення якості комунальних послуг та контролюватиме технічний стан інженерного обладнання будинків. На першому етапі буде обстежено стан тепломереж і трубопроводів гарячої води та визначено перелік необхідних заходів для встановлення загальнобудинкових теплових лічильників.

За час реалізації проекту компанії належить виконати низку заходів – від аудиту внутрішньобудинкових мереж ЦО і ГВП до укладення договорів з кожним мешканцем окремо. Найбільш складні питанння стосуються сфери підготовки ки та затвердження нормативнооправової бази. Зі слів Івана Гелюха, для викоонання послуг з централізованого го опалення та гарячого водопостаачання всього Києва в подальшому му буде залучено близько 900 праціввників КИЇВЕНЕРГО. «Ми вже сьогодні розуміємо, з ся якими проблемами доведеться стикнутися під час реалізації пілотного проекту. По-перше, це не

Вест Дмитро Олександрович, головний інженер інституту «Укренергопром-2».

вирішені законодавчо-нормативні питання, які не давали змоги стати виконавцем послуг на законних підставах. По-друге, це незадовільний стан внутрішньобудинкових мереж гарячого водопостачання та централізованого опалення, які у утримуються на балансі житлових о організацій. Третя, найбільша проб блема – необхідність укладення знач чної кількості договорів з мешканц цями, орендарями та власниками п приміщень – усього в Києві понад м мільйон», – додав директор регулят торної політики та інвестицій. Реалізація проекту погоджена з К КМДА і здійснюватиметься спільно ззі столичними відомствами та організаціями, а також за підтримки н н найбільших акціонерів Компанії – Н НАК «Енергетична компанія Україн ни» та компанії ДТЕК. ³

Т

еперішню схему теплопостачання м. Києва було розроблено дуже давно, вона є морально застарілою. Обладнання ж тим паче можна віднести до «довгожителів»: 52% котлів у комунальних котельнях та 51% всіх теплових мереж відпрацювали понад визначені 25 років. Загальна кількість пошкоджень тепломереж Києва збільшилася з 2005 до 2009 р. на 58%. Деяке застаріле обладнання варто замінювати негайно, деяке достатньо реконструювати та модернізувати. Схему теплопостачання намагалися змінити ще 1995 року. Однак розробка так і залишилася на папері. Вона була розрахована на перспективу розвитку міста. На теперішній час ми розробили нову схему, яка покликана передусім вирішити накопичені за довгі роки проблеми міського теплопостачання. Здебільшого ця схема базується на тій самій, 1995 року. Суттєва відмінність між попередньою і новою схемою полягає в тому, що за ці роки знизилися норми питомого споживання тепла. Це загальносвітовий процес, основу якого становлять потреба в економії ресурсів та, зокрема, екологічні проблеми. З другого боку, виконати подібні вимоги непросто, якщо врахувати, що з 90-х років минулого століття щільність забудови і висотність нових будинків значно зросла. Задля поліпшення ситуації Укренергопром-2 розробив План заходів з розвитку та модернізації системи теплопостачання м. Києва до 2015 року. Заплановано будівництво нових джерел тепла та теплових мереж, використання вільної теплової потужності недовантажених теплоджерел, оптимізацію зон дії джерел та проведення термосанації будівель. Крім того, очікується реконструкція та модернізація наявних теплових мереж та теплопунктів, автоматизація та моніторизація систем теплопостачання, виведення з експлуатації дрібних неефективних та вбудованих котелень. Було б варто більш ефективно використовувати потужності сміттєспалювального заводу «Енергія», як економного теплового джерела, та обладнати квартири споживачів приладами обліку та регулювання тепла. ³

Çàêîðäîííèé äîñâ³ä Öåíòðàë³çîâàíå îïàëåííÿ – â÷îðàøí³é äåíü?

Ч

асто у нашому місті ведуться розмови про неефективність мереж центрального опалення (ЦО). Чутно голоси тих, хто виступає за експлуатацію індивідуальних котелень, вважаючи їх використання більш доцільним. Ця теза начебто підтверджується досвідом, набутим західними країнами. Дійсно, внаслідок використання малих котелень змінилися втрати тепла та енергетичні витрати в ряді держав, наприклад, у Німеччині та в Італії. Але варто зазначити, що клімат у цих країнах значно м’якший, ніж український. Крім того, більшість європейських будинків, що опалюються від автономних джерел, було спеціально переобладнано. Водночас фахівці стверджують, що у великих містах в умовах щільного заселення та постійного будівництва приватне опалення є великою проблемою. У північних мегаполісах, наприклад, у Копенгагені, частина ЦО становить близько 90%. Водночас Данія є однією з найенергоефективніших країн Євросоюзу. Це ледь не єдина країна, де енергетика та екологія підпорядковані одному відомству – Міністерству охорони навколишнього середовища та енергетики. Тож прийнята у 90-х роках XX ст. програма «Енергія 2000» та інші

заходи, розроблені ще у 1970-ті, спрямовані на поліпшення стану енергетики, впроваджувалися без суттєвих внутрішніх протиріч. Проводячи послідовну політику аж до 2000 року, було модернізовано наявні тепломережі. До систем теплопостачання було підключено новітні установки, які забезпечують теплом близько 1 млн. будівель. Завдяки таким діям рівень викидів діоксиду вуглецю в атмосферу зменшився на 20% лише за два роки, а за 10 років споживання енергоресурсів на 1 м2 скоротилося вдвічі. Економічність мереж ЦО в Данії пов’язана з використанням сучасних технологій (полімерні труби, сучасне насосне обладнання, ефективна теплоізоляція). Завдяки інноваціям втрати тепла магістральних та розподільчих трубопроводів Данії становлять лише 4%, а ККД ТЕЦ наближується до 90%. Нові будівлі проектуються з розрахунку на підключення до централізованої системи енергопостачання. Тож зовсім не ЦО є першопричиною високих тарифів або низької ефективності. В Україні проблема зумовлена швидше розрегульованістю системи ЖКГ та низкою внутрішніх галузевих причин. Як свідчить приклад Данії, така система може бути ефективною та зручною. ³


3 ³ä ä ïåð ïåðøî¿ ðøî¿ îñîáè Öèôðè ³ ôàêòè

Íîâèé ï³äõ³ä. Íîâ³ ñåðâ³ñè

Як заощаджувати в умовах нових тарифів на електроенергію?

Які нові сервіси для покращення обслуговування пропонує Київенерго своїм споживачам? Яким чином компанія допомагає вирішувати проблеми споживачів? На ці та інші питання відповідає Віктор Мельников, заступник директора СВП «Енергозбут Київенерго», підрозділу компанії, що реалізує електричну та теплову енергію, укладає договори на обслуговування, розробляє різноманітні послуги для споживачів та консультує їх.

Старі проблеми… ? Кияни часто не знають, де заакінчується зона відповідальності ті КИЇВЕНЕРГО та починається паарафія жеків. Куди звертатися кииянам у разі проблем з електроопостачанням у їхніх будинках? ! Ділянки відповідальності за поостачання електроенергії можна на умовно розподілити на добудинкоові та внутрішньобудинкові мережі. жі. КИЇВЕНЕРГО відповідає за постаачання якісної електроенергії «до до входу» в багатоквартирний будиинок. Внутрішні мережі енергопоостачання є зоною відповідальності ті організацій, що утримують будиннки (ЖЕК, ОСББ, ЖБК та інші). ? Тож якщо у споживача зниикло світло або згоріло обладнанння, скажімо, через стару елекктричну проводку, звертатися ся треба до жеку? ! Саме так. На жаль, незадовілььний стан внутрішньобудинкових их мереж – актуальна проблема для баагатьох мешканців старих будинків. в. Мережі проектувалися 50 та більше ше років тому, іноді навіть і більше. У ті часи навантаження 1,5-2 КВт на оодну квартиру вистачало «з голоно вою». Нині ж цього катастрофічно *

мало – електричних приладів сьогодм дні значно більше. Тож старі мережі н жі н ине витримують навантаження, вих ходять із ладу. Якщо, скажімо, виникають прооб иблеми із трансформатором, їх вир О. рішують фахівці КИЇВЕНЕРГО. А Але повідомити про це можна і Ж ЖЕК, і КИЇВЕНЕРГО.

…та нові рішення … я ? Куди звертатися споживачу, у, якщо у нього виникли питання я ня щ щодо користування електроенеррг гією, нарахування пільг тощо? ! На сьогодні у Києві функціонує ує 1 районних сервісних дільниць ць 14 СВП С «Енергозбут Київенерго». Вони ни обслуговують о побутових споживаач електроенергії з питань провеечів д ту дення розрахунків за спожиту е електроенергію, експлуатації ліч чильників, реєстрації права на п дпільгову оплату, отримання довідк ики про стан заборгованості та вир арішення низки інших питань. Так тр кож діє сервісний центр КИЇВЕНЕРГО К (вул. Мельникова, а, 31), 3 куди кияни можуть звертатися ся незалежно н від місця проживання.. го Для організації більш швидкого т якісного обслуговування наййта б ри ближчим часом ми відкриємо три н нових сервісних дільниці*.

? Чи можуть користувачі виирішувати питання, не звертаюр юч чись до сервісних дільниць? ! Звісно. Уже сьогодні користувач ач м може розрахуватися за електроенеррггію через веб-сайт КИЇВЕНЕРГО ГО О (www.kyivenergo.ua) за допомогою ( ою ю Portmone.com P або безкомісійного го веб-сервісу в «Швидко оплатити». Крім ім того, на сайті КИЇВЕНЕРГО спожит ив вач може знайти інформацію про ро т тарифи, телефонні номери дільниць, ць ь, довідкових служб та багато іншого.. д ? Чи планується розширення ня функцій довідкових служб? ф ! Так. Нещодавно ми розпочали ли роботу над впровадженням автомар атичної телефонної довідки, а в перт рспективі с відкриємо контакт-центр тр Енергозбуту, Е куди зможе звернутися ся мешканець м будь-якого району та та отримати о консультацію. Наприклад, ад д, з’ясувати, з чи є в нього борг, який, я як к в він виник та інше. Контакт-центр тр б буде обладнано сучасним апаратат тним н та програмним забезпеченням. м. К Крім консультацій операторів, для ля к користувача працюватиме служба ба а автоматичної обробки заявок, щ що о д идопоможе вирішувати загальні пит ль ьтання. Крім індивідуальних консульт на тацій через контакт-центр, можна б обуде зареєструвати заявку на вико-

П

нання робіт. У планах КИЇВЕНЕРГО н також реєстрація заявок через вебт сайт компанії. Користувач зможе с залишити там свої контакти, після з ч чого з ним зв’яжуться. Служба о онлайн-заявок запрацює найближч чим часом, цього ж року розпочне р роботу і контактний центр. ? Яких ще нових впроваджень варто чекати киянам найближв ч чим часом? ! Скоро будь-який споживач зможе ж користуватися «Персональним кабінетом», к сторінкою киянина на сайті Компанії, за допомогою якої с він в отримає доступ до своїх даних з будь-якого б ПК з Інтернетом. На цій сторінці буде розміщено інформас цію про платежі та нарахування, ц с споживання електроенергії, історію т тарифів, одне слово, максимум інф формації. Серед цікавих сервісів, що найб ближчим часом з’являться на с сайті, я б виділив електронний к калькулятор для автоматичного ззаповнення квитанцій. Взагалі, нещодавно КИЇВЕНЕРГО взяла в курс на вдосконалення стратегії г компанії щодо клієнт-орієнтован ності. Ми і надалі розроблятимемо н нові сервіси та постійно поліпшуват тимемо обслуговування споживачів. Т Тож чекайте гарних новин. ³

Визначити вашу сервісну дільницю можна за допомогою нового сервісу на сайті Київенерго (див стор. 4 цього номера).

Îäèí Îä äèí ä äåíü åíü ç...

ÑÒ «Ïîçíÿêè»: õîëîä íå ñòðàøíèé Початок на стор. 1 За два тижні після відкриття тя 210 споживачів вперше отриимали тепло від СТ «Позняки»: »: 131 житловий будинок, п’ять ть дитячих садків, три школи, 71 відомча установа. Ці об'єкти ти розташовані на вулицях Ревуцьького, Вишняківській, Руденка, а, Крушельницької, Мишуги, Гмиирі, Бажана, Григоренка, Гришшка. «Як тільки дозволила погода, а,

ßê öå ïðàöþº

станція с почала давати тепло ло першим п споживачам. Таким им чином, ч ми випробували весь сь ланцюжок л складного механізму му станції», – розповів Едуард Сос ок коловський. З осені поточного року, в новоому опалювальному сезоні, перша м ша ч черга СТ «Позняки» працюватиим ме на повну потужність. Для ля ц цього станція, що розташована на н на лівому березі Дніпра, має весь сь необхідний н технічний арсенал. л. Т Тут впроваджено автоматизоваан ну систему управління технолоо-

Місто та теплову станцію поєднують ть

нагрівається та знову прямує до на

2 теплові магістралі. По одній з цих их

міста. Щоб поповнити втрати води, у м

труб до міських теплових мереж еж

теплових міських мережах, вода, що те

подається гаряча вода, що проходить ть

повернулася з міста, підживлюється по

хімічне очищення та нагрівається ся

хімічно очищеною водою з озера. хі

в

віддачі ачі

Таким чином, маємо екологічне та Та

тепла ця сама вода повертається ся

газових

котлах.

Після

безвідходне виробництво гарячого бе

до станції, де вона очищується, ся,

водопостачання. во

евне, кожен киянин чув про чергове зростання тарифів на електричну енергію на 15%. Нові тарифи для населення, що діють з 1 квітня 2011 року, як і всі попередні тарифи, встановлено Національною комісією регулювання електроенергетики України є однаковими для всіх населених пунктів, хто б не постачав енергію. Так чи інакше, киянам доведеться платити за новими тарифами. КИЇВЕНЕРГО запевняє: існує багато способів заощадити на споживанні електроенергії, щоб не переплачувати зайвого.

Встановлюйте багатотарифні лічильники (детальніше – див. стор. 4). При цьому є сенс змістити власний графік використання ряду електричних приладів ввечері. Наприклад, пральну машинку можна включити після 11 вечора, коли електроенергія є дешевшою. Сучасні електричні прилади більш ощадливі, ніж старі. Так, LCDтелевізори та монітори «з’їдають» приблизно вдвічі менше енергії, ніж прилади з електронно-променевою трубкою. Ще економнішими є телевізори, виготовлені за LED-технологією. Пам’ятайте, прилади в режимі очікування теж споживають електричну енергію. Тож, якщо ви плануєте не користуватися приладом протягом двох або більше годин, є сенс вимикати їх повністю. Переводьте комп’ютер у режим «сну», якщо відходите від нього більше ніж на півгодини. Електричний чайник ощадливіший, ніж електрична плита. Тож, якщо ви хочете чаю, варто використовувати саме цей прилад. До того ж коштує він недорого. Не встановлюйте холодильник поряд з батареями опалення та плитою. Це призведе до більших витрат через споживання холодильником додаткової енергії.

Пульт управління та моніторингу. Тут можна відстежувати всі процеси, що відбуваються на станції. У разі виникнення несправностей інженер відразу побачить це на дисплеї.

гічними процесами, встановлено г но водогрійні в котли, які працюють ть н на природному газі: відпрацьоовані гази виходять через димар в ар

ззаввишки 180 м. За таких умов в вплив на атмосферу мінімальн ний – не забруднюється ґрунт і ґґрунтові води. ³

Користуйтеся енергозберігаючими лампочками. Вони допоможуть зменшити витрати на освітлення щонайменше втричі. Зональне освітлення – ефективне! Навіщо вмикати велику люстру з трьома лампами, якщо ви читаєте книгу, сидячи за письмовим столом? Достатньо використати настільну лампу чи торшер.


4

Òåïëî å ëî ³ ñâ³òëî ñ ë ëî î № №3, травень р е 2011 0 р.

Îá³çíàíèé ñïîæèâà÷

ßê ôîðìóºòüñÿ òàðèô íà ãàðÿ÷ó âîäó òà îïàëåííÿ ˄̯̯̬ ˄ ̸̛̯̬̥̱̏̌ ̛̬̥̱̏ ̸̛̥̱̱̏̌̌ ̡̛̱̦̍̔ ̍ ̱̍̔ ̱̔ ̛̦̔ ̡̛̦̱ ̛ ̡̦̱ ̡̦ ;ʮʫʶ ;ʮ ;ʮʫ ʮʫʶ ʮʫʶ͕ʮ ʮʫ ʶ͕ʮʥʶ ʮʥʶ ʮʥʶ ʮ ʮʥ ʥʶ ʶ ̯̌ ̞̞̦͘ ̯̞̌ ̦͘ͿͿ

ʻʶˀʫ ʻʶˀ ʻʶ ʻ ʶˀʫ ʶˀ

ˇ̴̨̛̬̥̱̦̦̯̬̱̦̏̌́̌̌ ̶̨̨̨̨̛̛̬̦̯̯̖̪̣̟̏̍̏̏ ̖̦̖̬̞̟̦̐̌˃ʫˉ̵̨̨̡͕̬̬̱̦̌̚ ̴̶̨̨̛̛̛̯̬̞̦̬̦̯͕̌̏̌̏̍̏ ̨̯̬̦̭̪̬̯̱̦̦̯̌̏̌́̌ ̸̨̨̨̪̭̯̦̦̯̖̪̣̟̖̦̖̬̞̟̌̌́̏̐ --ʯ̴̛̯̖̬̙̖̦̦̯̬̞̌̏̔́̌̏

ˇ̨̬̥̱̦̦̏̌́ ̨̨̭̞̬̯̭̯̞̍̏̌ ̶̨̛̛̬̦̯̏̍̏̌ ̨̨̯̖̪̣̟̖̦̖̬̞̟̏̐

ʯ̯̖̬̙̖̦̦̌̏̔́ ̴̛̯̬̞̌̏ ̨̦̪̣̖̦̦̌̌́ ̸̯̬̖̌̐̌́ ̸̨̨̨̪̭̯̦̦̏̔̌̌́

ˇ̸̨̨̨̨̨̬̥̱̦̦̭̯̯̦̏̌́̌̐ ̵̡̡̨̬̱̦̥̱̦̣̦̞̌̌̌̌̽̚ ̵̨̛̪̭̣̱̱̬̱̦̦̥̐̌̏̌́̚ ̵̛̛̣̭̦̯̬̯̏̌̏̌

ʶʺʪ ʶ ʶʺ ʺʪ ʺ ʪʤ

ˁ̨̛̪̙̏ ˁ̨̪ ˁ ̨̪ ̪ ̨̛̙ ̸̛̙̏̌ ̛̙̏ ̙ ̛ ̸̌ ̛̏ ̸̌

Êè¿âåíåðãî â³äïîâ³äàº

Áàãàòîòàðèôíèé ë³÷èëüíèê: ÷è ïîòð³áåí â³í âàì? Я багато працюю в нічний час доби, полюбляю дивитися фільми після опівночі та грати у комп’ютерні ігри. Як у такому разі я можу заощаджувати? Олександр, мешканець Печерського району

Щоб здійснювати розрахунки ки за електроенергію за тарифами, и, залежними від часу доби, поотрібно встановити спеціальний ий багатозонний (багатотарифний) й) лічильник. Такі лічильники буувають двозонні з розподілом на нічний та денний періоди та триизонні з нічним, напівпіковим та

п ід піковим періодами. Залежно від ч часу доби встановлюється тариффн ний коефіцієнт. Відповідно ви п платите за меншим або більшим им т тарифом (див. таблицю). Згідно з українським законоод давством багатозонний лічильник ик в встановлюється за ініціативою споож живача та за його кошт. Необхідно но п пам’ятати: оскільки вартість такого го ллічильника значно вища за вартість ть ззвичайного, таке придбання окууп питься впродовж декількох років, але ле в кожному випадку індивідуально. но. Н Найбільшу користь від використання ня т таких лічильників відчують мешканнц ці приватних негазифікованих буудинків, д підприємці, що споживають ть електроенергію, е та інші.

Щоб установити багатозонний л лічильник без збільшення навантаження, ж необхідно написати заяву до д сервісної дільниці району електрозбуту т КИЇВЕНЕРГО за місцем проживання. п Споживач повинен самостійно с придбати такий лічильник, ч запрограмувати його у ц центрі електрообліку КИЇВЕНЕРГО т та переоформити договір з енергоп постачальником. За додатковою ін інформацією звертайтеся до серв вісної дільниці відповідного район ну електрозбуту КИЇВЕНЕРГО. Дет тальнішу інформацію можна ззнайти на сайті КИЇВЕНЕРГО у розділі р «Побутовим споживачам» (http://kyivenergo.ua/ua/for³ consumers/sp-p c

Êîðèñíà ³íôîðìàö³ÿ Äå ìîÿ ñåðâ³ñíà ä³ëüíèöÿ? Історично склалося так, що розміщення дільниць з обслуговування КИЇВЕНЕРГО не збігається з територіально-районним розподілом Києва. Щоб дізнатися, куди саме потрібно звернутися в разі виникнення питань до КИЇВЕНЕРГО, можна зателефонувати за номером: 201-58-79 або скористатися нашим новим веб-сервісом на сайті http://kyivenergo.ua/. 1. Заходимо на сайт http://kyivenergo.ua/

Знаходимо підрозділ «Споживачам»  Побутовим (населення)  Сервісні дільниці Районів електрозбуту Київенерго для побутових споживачів електроенергії. Натискаємо на посилання «Скористайтеся веб-сервісом для пошуку дільниці, що обслуговує ваш будинок» (http://kyivenergo.ua/ua/component/maps/) 2.

Вибираємо адміністративний район та будинок, в якому мешкаєте, у випадаючому списку з’являються адреси сервісних дільниць.

3.

За потреби можна скористатися функцією «Прокласти маршрут», щоб отримати карту проїзду від вашого будинку до дільниці.

ÏÅвÎÄ×ÀÑÓ Нічний

Денний

Напівпіковий

Піковий

Двозонні тарифи, диференційовані за періодами часу Тарифні коефіцієнти Тривалість періоду, год.

0,7

1

з 23.00 до 7.00

В інші години доби

4.

Оберіть функцію «Докладна інформація», щоб ознайомитися з усіма необхідними контактними даними та графіками роботи вашої сервісної дільниці.

Тризонні тарифи, диференційовані за періодами часу Тарифні коефіцієнти Тривалість періоду, год.

0,4

1

1,5

з 23.00 до 7.00

з 7.00 до 8.00; з 11.00 до 20.00; з 22.00 до 23.00

з 8.00 до 10.00; з 20.00 до 22.00

Корпоративна газета «Тепло і світло»

Головний редактор: Марія Чіп

Редакція газети листується з читачами тільки на сторінках газет. Надіслані ні

Газета надрукована у типографії ТОВ «Рема-Принт»

Засновник – ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»

Редактори: Раїса Палюх, Людмила Касяненко, ко,

рукописи не рецензуються та не повертаються. Перед публікацією надісланих х

(Адреса: 01135, Київ, 135 вул. Чорновола, 2 оф. 1)

Видається з жовтня 2010 року

Тетяна Антонова

матеріалів редакція залишає за собою право на їх редагування. Також газета можее

Замовлення № 5362

Реєстрацiйне свiдоцтво – КУ №534-173Р

Дизайнер: Олег Юсупов

публікувати матеріали, в яких думки авторів не збігаються з позицією редакції.

Наклад – 10 000 Розповсюджується безкоштовно

Адреса редакції: пл. І. Франка, 5, м. Київ, 01001, департамент корпоративних комунікацій. Тел.: 205-52-62. Веб-адреса: www.kyivenergo.ua. E-mail: teploisvitlo@kievenergo.com.ua

Тепло і світло № 3  

Газета ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» для споживачів електроенергії в м. Києві

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you