Page 1

De ANBO is lid van de FNV en de NPCF

jaargang 2

Nummer 6 December 2011


Burengerucht

INHOUD Voorwoord

3

2


Burengerucht

Voorwoord Voor het laatst treft u mijn bijdrage op deze pagina. In april heb ik al uitgebreid gemotiveerd waarom dit zo is, maar toch neem ik met enige weemoed de pen ter hand. En ook met enige zorg, want in alle maanden sinds april heeft zich nog steeds geen kandidaat voorzitter gemeld. Gelukkig kan ik u wel melden dat zich enige enthousiaste mensen hebben gemeld om ‘Burengerucht’ gestalte te (blijven) geven. Mevrouw Pamela Bakhuizen-Anderson draagt zorg voor de redactionele opbouw en mevrouw Mechelien Buis is een succesvolle werver van adverteerders om de uitgave financieel sluitend te maken. Hieruit kunnen wij voorzichtig afleiden dat ergens in ons ledenbestand vast nog meer mensen verstopt zitten die voorzitter willen worden of de andere vacatures kunnen vullen. Daarbij denk ik onder andere aan versterking van de redactie en een ‘eigen’ activiteitencommissie. Met u zal ik dat blijven volgen, want natuurlijk blijf ik wel lid en trouw lezer van ‘ons’ bondsorgaan. Wel wat meer op afstand, want met ingang van 2012 zullen wij met onze caravan meerdere maanden per jaar ergens in Europa rondzwerven. Rest mij slechts u allen geweldige feestdagen en een heel gelukkig en gezond Nieuwjaar te wensen. Bert Smit, voorzitter

3


Burengerucht Jaarverslag secretaris betreffende het jaar 2010/2011 van ANBO afdeling Buren. Op 28 oktober 2010 hield de afdeling Buren haar eerste jaarvergadering. Naast de bestuursleden kwamen dertien geïnteresseerden naar deze bijeenkomst, waaronder ook enkele FNV leden. Na de pauze gaf notaris Hoogeboom een uitleg over het veranderde erfrecht. Voor de jaarvergadering van 2011 dacht het bestuur meer leden te bereiken door het aanbieden van een heerlijke boerenkoolmaaltijd. Als organisatie moesten we natuurlijk wel weten op hoeveel mensen we konden rekenen. Dit gebeurde door middel van een antwoordstrookje in Burengerucht, ook via de mail kon men reageren. Slechts een echtpaar heeft gereageerd. Deze mensen zijn op de hoogte gesteld van het feit dat de maaltijd door gebrek aan belangstelling niet doorgaat. Het bestuur vraagt zich wel af hoe het komt dat de leden geen belangstelling tonen. Het ledenaantal is in de afgelopen twee jaar wel gegroeid. Nu staat de teller op 166. Wat hebben we gedaan om leden te werven? De voorzitter heeft als proef in het dorp Lienden via een wervingsbrief 100 ouderen het voorstel gedaan om lid te worden van de ANBO en vooral op de voordelen gewezen. Op deze wervingsactie kwamen nul reacties binnen. Van verdere actie is toen afgezien om andere dorpen te benaderen. Ook heeft ANBO Buren zich gepresenteerd op de jaarmarkt te Maurik afgelopen zomer. Samen met de EHBO deelden we een kraam. Folders werden uitgedeeld, af en toe een praatje. Weinig ouderen toonden belangstelling. Hoe wordt de groei van het aantal leden verklaard? Dankzij het feit dat het landelijke bestuur kortingsafspraken heeft gemaakt met 16 verschillende zorgverzekeraars is het aantal leden landelijk gezien flink gegroeid, dus ook bij de afdeling Buren. De collectiviteitkorting bespaart de leden zo’n 100 euro per jaar.

4


Burengerucht vervolg Jaarverslag ANBO reizen: de afdeling Buren is te klein om zelfstandig uitstapjes/reisjes te organiseren. De leden kunnen gebruik maken van het reisaanbod van ANBO Culemborg. De reisplanning vermelden wij altijd in Burengerucht, evenals de inschrijfformulieren. Van dit aanbod wordt weinig gebruik gemaakt. Op de opstapplaatsen zijn allemaal in Culemborg. De afdeling Culemborg maakt een jaarplanning van het reisaanbod. Soms is er voor een reis wel Burense belangstelling, maar gaat de reis niet door omdat er te weinig belangstelling is van de leden uit Culemborg. Als de bus niet voldoende vol zit, zijn de kosten te hoog en gaat de reis niet door. Burengerucht: elke twee maanden komt ons infoblad Burengerucht uit. De inhoud wordt door de bestuursleden verzameld. Het samenstellen en het printen van het blad is dit jaar voornamelijk gedaan door Johan van Wamel, onze vrijwilliger uit Kapel-Avezaath. Johan zorgt er ook voor dat Burengerucht op onze website komt (www.anbo.nl/buren). De editie van oktober is samengesteld door mevrouw Pamela BakhuizenAnderson. Zij heeft zich als vrijwilligster bereid verklaard Burengerucht samen te stellen. Mevrouw Mechelien Buis heeft ervoor gezorgd dat het aantal adverteerders aanmerkelijk is toegenomen. Voor de rijvaardigheidstest hebben zich 9 personen aangemeld, waarvan 7 personen geen lid van de ANBO zijn. De rijtest vindt plaats op maandag 16 januari 2012, vanaf 9.00 uur. De test wordt uitgevoerd door autorijschool Bas Gerritsen uit Maurik. De rijtest duurt 20 minuten en de start is bij het gemeentehuis. Vertrekkend voorzitter: tijdens de bestuursvergadering van maart 2011 gaf onze voorzitter te kennen het voorzittersschap dit jaar neer te leggen. De juiste motivatie om door te gaan ontbreekt. Bert heeft de afdeling de afgelo-

5


Burengerucht vervolg Jaarverslag pen drie jaar met verve geleid. Het bestuur heeft middels Burengerucht meerdere malen getracht een nieuwe voorzitter te vinden. Tot dusver zonder resultaat. Gegadigden voor de functie kunnen zich nog altijd aanmelden bij de secretaris. Ook dit jaar is er een aantal afspraken met Welzijn Buren en de Voa’s geweest en hebben we een 8-tal aanvragen afgehandeld. ANBO is ook steeds aanwezig geweest bij het Platformoverleg wat door Welzijn Buren is opgezet. De belangstelling hiervoor neemt af en men is driftig op zoek naar een andere vorm van overleg

6


Burengerucht Begroting 2012 ANBO - Buren

begroting 2011 begroting 2012 Ontvangsten afdracht Utrecht advertenties

1000 totaal

Uitgaven Burengerucht *** kantoorbenodigheden bankkosten portokosten **** reiskosten ledenvergadering PR totaal resultaat

1000

300

1500 475 1975

850 100 100 250 350 300

100 200 400 500 500 2000

1950

-1000

25

toelichting De begroting 2012 sluit met een klein overschot van â‚Ź 25,*** de kosten, drukwerk, vallen hoger uit omdat we meer edities uitgeven **** betreft verzending burengerucht

7


Burengerucht Jaarvergadering ANBO afdeling Buren

Datum:

vrijdag 16 december 2011

Aanvang: 15.30 uur Locatie:

De Oude School te Zoelen, zaal open vanaf 15.00 uur, inloop met koffie / thee

Agenda: 1) opening van de bijeenkomst door de voorzitter 2) jaarverslag van de secretaris 3) financieel overzicht van de penningmeester 4) oproep voor de functie van voorzitter 5) rondvraag 6) afscheid zittend voorzitter 7) sluiting, aansluitend een drankje

8


Burengerucht Vrijwillige Ouderen adviseurs ( VOA’s ) Binnen de ANBO afd. Buren hebben we nu zeven Voa’s, waarvan drie personen hebben aangegeven even een time-out te willen hebben. Deze Voa’s zijn ook bezig met het laatste deel van het preventief bezoeken van 75 jarigen en ouder in de Gemeente in samenwerking met Welzijn Buren. Wij zijn bezig om hieraan een vervolg te geven zodat de ouderen die in 2011 en 2012 75 jaar zijn, indien gewenst, bezocht kunnen worden. We hebben in 2011 een achttal aanvragen binnengekregen van de inwoners. Ons inziens is dit veel te weinig of het gaat heel goed met de inwoners van Buren. Het kan ook te maken hebben dat men niet weet dat er Voa’s zijn, of dat men niet weet wat ze voor je kunnen doen. Wij roepen onze leden op om attent te zijn op problemen in hun omgeving, maatschappelijk, financieel of sociaal. Door aan te geven dat er hiervoor Voa’s zijn die mee kunnen helpen naar een oplossing te zoeken, zodat de kwaliteit van het leven verbeterd kan worden. Contactpersoon voor de Voa’s in de Gemeente Buren is het ANBO - bestuurslid Wim Langeveld telefoon 0345 503008 of per mail wimlangeveld@hetnet.nl

9


Burengerucht

Vrijwilliger gezocht ANBO zoekt een vrijwilliger om Nederland te vertegenwoordigen in de expert groep ICT van het AGE Platform Europa. Daarbij is het volgende profiel van belang: - aantoonbare kennis van de toepassing van ICT voor ouderen reikend van zorg tot mobiliteit; - aantoonbare kennis en ervaring met het versterken van de positie van gebruikers op die terreinen; - beheersing van de Engelse taal; - bereid zijn om twee maal per jaar in Brussel bijeenkomsten van de expertgroep bij te wonen; - in staat zijn samen te werken met medewerkers van ANBO die de belangenbehartiging in Nederland rond ICT en de positie van de gebruikers van die ICT in zorg, wonen en mobiliteit behartigen; - bereid zijn beleid van ANBO uit te dragen; - vertegenwoordigen van ANBO op bijeenkomsten/conferenties over dit thema; - verantwoordelijk voor schriftelijke terugkoppeling aan het verenigingsbureau van bijeenkomsten van de expertgroep. Voor meer informatie: h.hartveld@anbo.nl of m.brands@anbo.nl of bel de Advieslijn: 030 2330088 Voor meer informatie over AGE Europe: www.age-platform.org

10


Burengerucht

11


Burengerucht ANBO Panel arbeidsparticipatie Het panelonderzoek rond arbeidsparticipatie geeft aan dat ruim 21% van de gepensioneerden nog wel betaald werk zou willen doen. Daarnaast is opvallend dat 92% van de ondervraagden vindt dat bedrijven hun houding ten opzichte van ouderen moeten veranderen. Voor meer informatie: www.anbopanel.nl Valys vervoer De staatsecretaris heeft aan de Tweede Kamer een brief over Valys (taxivervoer voor mensen met een mobiliteitsbeperking) gestuurd waarin zij opnieuw meedeelt dat ze in 2012 het kilometerbudget moet verlagen naar 450 kilometer. Voorts heeft zij in die brief aangekondigd dat er een landelijke voorziening voor bovenregionaal vervoer voor recreatieve doeleinden voor mensen met een handicap zal blijven. Het budget daarvoor zal niet meer stijgen en de indicatie wordt aangepast . Hoe die aanpassing zal plaats vinden moet zij nog uitwerken. Hierover zal zij in 2012 overleggen met vertegenwoordigers van gebruikers, waar onder ANBO. Begrotingsbehandeling infrastructuur en milieu ANBO vraagt aandacht van de Tweede Kamer voor het contractvervoer en zegt dat de kwaliteit van dit vervoer zal lijden onder bezuinigingen. Voorts wijst ANBO op de groep senioren die voor mobiliteit zeer afhankelijk is van openbaar vervoer. Deze kwetsbare groep heeft geen alternatief hiervoor wanneer dit te duur wordt of wanneer het vervoer verdwijnt vanwege bezuinigingen.

12


Burengerucht

13


Burengerucht ANBO Cultuur pakt groots uit met FADO zangeres Maria de fAtima

Onder de noemer ANBO Cultuur presenteert gewest Amsterdam met trots de Kerstvoorstelling van – de door de pers vele malen geprezen als de mooiste fadozangeres van deze tijd - Maria de Fatima. U bent op zondag 20 december om 14.00 uur van harte welkom in de Centrale Bibliotheek van Amsterdam. Reserveren? Toegangsprijs

€ 10 voor ANBO-leden € 12,50 is het normale tarief

Telefoon

06 28 66 55 67 Iedere werkdag van 10.00 tot 14.00 uur

E-mail

ticket@apollofirst.nl

Programma Haren

10 december 14uur

LA DIETRICH

Winschoten

14 december 14uur

LA DIETRICH

14


Burengerucht Themamiddagen over ‘Veiligheid’ De ANBO afd. Culemborg organiseert in samenwerking met de FNV- en Ouderenbonden voor alle senioren in Culemborg en Gemeente Buren twee interessante en onderhoudende middagen over ‘Veiligheid’. Veiligheid is tegenwoordig een belangrijk aandachtspunt. Bijna dagelijks worden we in de media geconfronteerd met soms ernstige gevallen van bedrog, diefstal en geweld, waarbij vooral de ouderen vaak het slachtoffer zijn. Ook binnenshuis is de veiligheid niet altijd gegarandeerd. Jaarlijks moeten 95.000 55-plussers n.a.v. een val een Spoedeisende Hulp behandeling ondergaan. Jaarlijks overlijden er zo’n 1900 aan de gevolgen van een val (bron: Consument en Veiligheid). Bijna de helft van deze ongevallen vindt plaats in en om huis. De volgende presentaties worden gegeven door: Politie (Korpsstaf Nijmegen) op woensdagmiddag 25 januari om 14.00 uur in het Partycentrum de Lantaarn Grote Kerkstraat 13, Culemborg en door Rabobank Nederland afd. Fraudebestrijding op woensdagmiddag 28 maart om 14.00 uur in theater ‘De Fransche School’ Havendijk 1 te Culemborg Als u wil deelnemen aan één of meer van deze bijeenkomsten wordt u verzocht zich op te geven: telefonisch bij mw. Wil Bosman: 0345-514785 per email: anboculemborg@gmail.com

15


Burengerucht

Wij staan voor u klaar: Elke donderdagochtend van 9-13.00 uur op de minimarkt aan de klaproosstraat in Eck en Wiel Elke zaterdagochtend van 9 tot 13.00 uur op het parkeerterrein van de MCD in Eck en Wiel

16


Burengerucht

Wie wil zich inzetten voor senioren in ontwikkelingslanden? Nieuw (potentieel) project We zijn benaderd om deel te nemen aan een project over de positie van ouderen in ontwikkelingslanden. Het idee/doel in een notendop: Vrijwilligers in groepsverband in NEDERLAND inzetten voor het lot van de groeiende groep arme senioren (grotendeels vrouwen) in ontwikkelingslanden. De activiteiten hebben voornamelijk betrekking op het organiseren van bijeenkomsten, het geven van presentaties en het werven van fondsen. Belangstellende vrijwilligers krijgen vooraf een training aan de ANBOacademie om één of meerdere van deze activiteiten uit te voeren. Is er animo voor? Voordat we beslissen aan dit project deel te nemen, willen we graag weten of er überhaupt animo voor is. De vraag aan u is dus: Zou u zich – met de kennis die u nu heeft - inzetten voor dit project en/of denkt u hier te zijner tijd, vrijwilligers voor te kunnen vinden? Geef uw mening vóór 15 december door aan Mildred Theunisz via m.theunisz@anbo.nl Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

17


Burengerucht Minisymposium Energievoorlichting op 8 december

Op 8 december organiseren we een afsluitend minisymposium voor het project ‘Van Grijs en Wijs naar Groen Doen’.Het evenement is van 13.00 tot 17.00 uur in Theater aan ‘t Spui in Den Haag. Tijdens het symposium maken we de resultaten van de voorlichtingsbijeenkomsten over energiebesparing bekend en hopen we u enthousiast te maken om soortgelijke bijeenkomsten te organiseren. U bent dus van harte welkom dit evenement bij te wonen. Het project ‘Van Grijs en Wijs naar Groen en Doen’ is dit jaar heel succesvol verlopen. Doel van het project: Senioren bewust maken over hun energieverbruik (én de kosten daarvan) en hen te stimuleren hier zuinig(er) mee om te springen. Onder begeleiding van 20 gemotiveerde - aan de ANBO@academie opgeleide -, energievoorlichters, hebben we dit jaar maar liefst 50 voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. Het succes zit hem in de eenvoudige en lichtvoetige formule: eerst een spel, waarna senioren zelf eenvoudige tips aanreiken. Aanmelden? Stuur een mail naar Annemiek Waterborg: a.waterborg@anbo.nl Na aanmelding ontvangt u een definitieve uitnodiging met programma.

18


Burengerucht MANTELZORG Bent u mantelzorger of kent u iemand die dit is? Zorgt u al langere tijd – minimaal 8 uren per week – onbetaald voor iemand die u lief is? Dan kunt u mantelzorger zijn. Het kan gaan om uw partner, één van uw (schoon)ouders, uw kind(eren) of een ander familielid, een buurman of buurvrouw of vriend(in). Een mantelzorger kiest er vaak niet voor om te gaan zorgen, maar het overkomt hem of haar meestal. Mantelzorgers leveren de zorg zolang als nodig is, ook tot in een terminale fase. Veel mensen weten zelf niet dat ze mantelzorger zijn, omdat ze het vanzelfsprekend vinden om bijvoorbeeld hun partner te verzorgen. Ze herkennen zich zelf niet in het begrip ‘mantelzorger’. Mantelzorgers doen van alles. Ze nemen verzorging en verpleging voor hun rekening. Zorgen voor vervoer en begeleiding. Bieden hulp bij administratieve of huishoudelijke taken hulp. Maar zijn er veelal ook voor emotionele steun. In Nederland zorgen ongeveer 3 miljoen mensen meer dan 8 uur per week of langer dan drie maanden voor een ander. Ongeveer 1,1 miljoen mantelzorgers zorgen meer dan acht uur per week en langer dan drie maanden voor een ander. Bijna 400.000 mensen van deze groep van ruim 1 miljoen staan er als mantelzorger helemaal alleen voor, zonder hulp van andere mantelzorgers, thuiszorg of verpleging. 450.000 mantelzorgers voelen zich zwaar belast of zelfs overbelast vanwege hun mantelzorgtaken. Enkele feiten op een rij In 2008 bood - 40% hulp aan ouder of schoonouder - 18% zorg voor een partner; - 11% ondersteuning aan gehandicapt (stief/pleeg)kind; - 30% zorg voor een ander familielid, buur of kennis; - 1 op de 6 gaf hulp aan vrienden, kennissen, collega’s of buren.

19


Burengerucht

Meer dan de helft van alle mantelzorgers is vrouw, meer dan de helft is 45 jaar of ouder en ongeveer 71% heeft ook betaald werk. Mantelzorger en pgb Een cliënt kan na een indicatie voor zorg kiezen voor zorg in natura (rechtstreeks van een zorgaanbieder) of voor een persoonsgebonden budget (PGB). Hiermee kan zelf zorg naar eigen keus worden ingekocht. Met een PGB kan een zorgvrager ook een mantelzorger betalen. In 2010 werd ongeveer een derde deel van de afgegeven PGB’s besteed aan betaling van mantelzorgers. Mantelzorgers kunnen in aanmerking komen voor het jaarlijkse mantelzorgcompliment. Dit komt verderop aan de orde. Arbeid en mantelzorg Arbeid en mantelzorg zijn vaak moeilijk te combineren. Mantelzorgers gaan veelal minder werken of stoppen met werken, of melden zich vaker ziek. Het is vaak afhankelijk van de manier waarop de werkgever zich opstelt ten opzichte van de mantelzorger. Een mantelzorger heeft wel recht op zorgverlof. Mantelzorg kost geld Mantelzorg kost geld. Het brengt bijvoorbeeld kosten met zich mee voor vervoer van de zorgontvanger, het reizen van en naar de zorgontvanger en andere kosten. Mantelzorgcompliment Het mantelzorgcompliment is een jaarlijkse uitkering aan mantelzorgers. Hiermee wil de overheid haar waardering laten blijken. Voor 2012 bedraagt die jaarlijkse uitkering € 200,Alle mantelzorgers, die zorgen voor iemand met een langdurige, extramurale AWBZ-indicatie komen hiervoor in aanmerking. Ook meerdere aaneengesloten indicaties die optellen naar meer dan 371 dagen tellen mee. De tijdsduur tussen de verschillende indicaties mag niet meer dan 42 dagen zijn. Als iemand zorgt voor een ander, die geen AWBZ-indicatie heeft maar waarvoor wel een indicatie mogelijk is, komt hij of zij in aanmerking voor een 20


Burengerucht Mantelzorgcompliment. Dan moet de zorgvrager wel een zogenaamde nulurenindicatie aanvragen. Hierbij geeft de zorgvrager aan dat de mantelzorger alle zorg verleent en de professionele zorg nul uren zorg verleent. De zorgvrager ontvangt automatisch een bericht van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) dat hij of zij de mantelzorger een compliment mag geven. De SVB stuurt daarvoor een formulier waarop de zorgvrager vermeldt wie de mantelzorger is. De zorgvrager en de mantelzorger ondertekenen dit formulier allebei en sturen dit terug naar de SVB. Als het formulier voor 1 oktober is teruggezonden dan betaalt de SVB het bedrag rond de Dag van de Mantelzorg uit. Mantelzorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De gemeenten zijn verantwoordelijk voor mantelzorgondersteuning op grond van de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit houdt in dat gemeenten mantelzorgers moeten informeren over ondersteuningsmogelijkheden,moeten adviseren en begeleiden. Maar zij moeten ook zorgen voor respijtzorg, materiële en praktische hulp, financiële en emotionele steun. Respijtzorg houdt in dat iemand anders, zoals een vrijwilliger met de nodige zorgervaring, de zorg tijdelijk kan overnemen van de mantelzorger. Voor informatie over mantelzorgondersteuning kunnen mensen terecht bij het Wmo-loket van hun gemeente. Gemeenten kunnen verwijzen naar een steunpunt voor mantelzorg in de buurt. Er zijn diverse steunpunten voor mantelzorg verspreid over het hele land. Helaas zijn er nog steeds veel mantelzorgers, die niet weten waar ze terecht kunnen voor mantelzorgondersteuning. Goede informatievoorziening over mantelzorgondersteuning is essentieel, vindt ANBO, en des te meer nu de druk op de mantelzorgers alleen maar toe zal nemen vanwege de bezuinigingen in de zorg. De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft in 2009 basisfuncties opgesteld voor gemeenten ter ondersteuning van mantelzorg. Functies, zoals advies en begeleiding, emotionele, materiële en financiële steun, praktische hulp en respijtzorg. In 2012 moeten deze basisfuncties in 75% van de Wmo-beleidsplannen zijn opgenomen. Gemeenten zijn bezig met het opstellen van hun vierjarige beleidsplannen Wmo, waarin onder meer deze basisfuncties mantelzorg opgenomen moeten worden. Mantelzorgers en vrijwilligers zijn een aparte doelgroep onder de Wmo. Verschillende organisaties, waaronder ANBO, zouden graag zien dat man21


Burengerucht telzorgers zelfstandig als belanghebbende individuele Wmo voorzieningen, als huishoudelijke hulp, vervoers- en woonvoorzieningen zouden kunnen aanvragen. Ook zouden mantelzorgers mee moeten kunnen denken en meepraten over het gemeentelijk Wmo beleid. ANBO en mantelzorg Voor ANBO is mantelzorg een belangrijk beleidsterrein in zijn belangenbehartiging. De problematiek rondom mantelzorg wordt regelmatig onder de aandacht gebracht van de politiek. Er is veel te doen en te verbeteren op het gebied van mantelzorg in Nederland. ANBO wil daar graag actief aan meewerken. ANBO maakt zich grote zorgen dat vanwege de bezuinigingen en veranderingen in de zorg mantelzorgers nog meer onder druk komen te staan, waardoor de groep overbelaste mantelzorgers alleen maar zal toenemen. Het komt voor dat mantelzorg daardoor ontspoort en er sprake is van mishandeling. Ouderenmishandeling staat de laatste tijd nogal in de belangstelling. Zo ver mag het natuurlijk niet komen, vindt ANBO, tijdige ondersteuning van mantelzorgers is dan ook van groot belang. Een grotere herkenbaarheid en voldoende waardering van mantelzorgers en concrete en effectieve informatie over mantelzorgondersteuning zijn essentieel. De mantelzorger moet als volwaardige partner in het zorgproces worden gezien, zodat hij of zij meer duidelijkheid krijgt en meer betrokken wordt bij en ge誰nformeerd wordt over de ziekte en het ziekteverloop van de zorgontvanger. Mantelzorg houdt niet alleen de zorg zelf in, maar ook het organiseren en regelen van de zorg. Indicaties van zorg, zorginkoop, eigen bijdragen, afstemming met andere mantelzorgers, professionele zorgverleners, thuiszorg, etc. De afstemming met professionele zorgverleners loopt soms niet goed en zou verbeterd moeten worden. Ook pleit ANBO voor innovatie in de zorg die zorgtaken van mantelzorgers zou kunnen verlichten. Mantelzorg in Europa Niet alleen in Nederland speelt mantelzorg een belangrijke rol in de zorg. Ook in veel andere landen van Europa heeft deze zorg een belangrijke functie. Door samen te werken met andere (ouderen)organisaties in Europa kunnen we van elkaar leren. ANBO is actief in twee Europese projecten waarin mantelzorg en de positie van mantelzorgers specifiek aan de orde komen. In het project European gaat het om het bestrijden en voorkomen van ouderen22


Burengerucht mishandeling. Het project WeDO beoogt de kwaliteit van langdurige zorg (waaronder mantelzorg) aan senioren te verbeteren. Gevolgen van de bezuinigingen voor mantelzorgers Het persoonsgebonden budget verdwijnt grotendeels en wordt vervangen door zorg in natura. Veel mantelzorgers hebben straks niet meer de mogelijkheid om zelf (geĂŻndiceerde) zorg aan hun naaste te bieden. In de Wet werk en bijstand wordt de partnertoets vervangen door een huishoudinkomenstoets. Als iemand in een huishouden een inkomen heeft, dan wordt geen bijstandsuitkering meer verstrekt. Hierbij wordt gekeken naar het inkomen van alle gezinsleden, en niet meer alleen naar het inkomen van de partners. Uitzondering is mogelijk onder strenge criteria voor: een broer en zus als een van beide zorg nodig heeft; ouders/kinderen als een van beide zorg nodig heeft. Dit kan een sterke inkomensdaling tot gevolg hebben voor mantelzorgers. In de Beginselenwet zorginstellingen worden de rechten van cliĂŤnten versterkt zonder enige rekening te houden met mantelzorgers. De Wet tegemoetkoming chronisch zieken wordt inkomensafhankelijk. Het budget voor deze wet gaat omlaag. De huur- en zorgtoeslag gaan omlaag. Stijging zorgverzekeringspremie en eigen risico, versobering van het basispakket van de zorgverzekering.. Extramurale begeleiding gaat vanuit de AWBZ naar de Wmo. Per 1 januari 2013 voor nieuwe indicaties; per 2014 voor iedereen. Het recht op begeleiding vervalt en het is aan de gemeenten hoe zij begeleiding vormgeven. In het kader van woonbehoeften van mantelzorgers worden procedures rondom aan- of bijbouwen versimpeld en krijgt de mantelzorger voorrang bij woningtoewijzing als zij dichter bij de zorgvrager willen gaan wonen. Echter er blijkt een steeds groter beroep gedaan te worden op de eigen financiĂŤle verantwoordelijkheid voor noodzakelijke woningaanpassingen. Dat is voor diverse mantelzorgers een 23


Burengerucht -

Vergoedingsregelingen worden beperkt zoals het mantelzorgcompliment (van â‚Ź 250 naar â‚Ź 200) en de verhoogde vrijstelling bij erfbelasting voor mantelzorgers (strengere criteria).

Handige en interessante websites - Voor algemene informatie over mantelzorg en activiteiten op de Dag van de Mantelzorg: www.mezzo.nl - Het expertisecentrum mantelzorg: www.eiz.nl - Kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling: www.movisie.nl - Combineren van werk en mantelzorg: www.werkenmantelzorg.nl - Informatie voor vrijwilliger en hulpvrager: www.informelezorg.nl - Digitaal steunpunt voor mantelzorgers: www.mantelzorgerbenjenietalleen.nl - Belangenbehartiging voor mensen met een persoonsgebonden budget: www.persaldo.nl

24


Burengerucht 60-plussers gezocht om fietsproducten te testen voor Fietsersbond ANBO is trekker van het ‘Blijf veilig mobiel’ programma om de verkeersveiligheid van senioren te verbeteren. Veilig en prettig blijven fietsen is hier onderdeel van. Om een verbeterslag te maken doet de Fietsersbond onderzoek. De komende tijd worden producten getest die senioren kunnen helpen om veilig en prettig te blijven fietsen. De Fietsersbond onderwerpt de producten zelf aan een technische (kwaliteits)test. Maar we hebben uw hulp nodig om te beoordelen of deze producten in de praktijk ook echt helpen. De producten variĂŤren van spiegels en koplampen tot driewielers en extra stabiele tweewielers Testpanel De Fietsersbond zoekt 60plussers die de producten willen gebruiken en beoordelen. Vindt u het leuk om deel uit te maken van het testpanel van de fietsersbond? Stuur dan een bericht aan: k.bakker@fietsersbond.nl Ervaringen gezocht Ook is de Fietsersbond benieuwd naar ervaringen die mensen al hebben opgedaan met de hieronder genoemde producten. Ga naar www.fietsersbond.nl/veilige-fiets of stuur uw ervaringen per e-mail aan k.bakker@fietsersbond.nl. De Fietsersbond gaat producten testen die kunnen helpen om: beter te zien: koplampen en brillen beter te horen: welke hoortoestellen werken goed in het verkeer? veilig af te slaan: spiegels en richtingaanwijzers makkelijker op en af te stappen: pedalen met extra grip, zadellift, fietsen met lage instap, zitfietsen stabieler te fietsen: driewielers en extra stabiele tweewielers

25


Burengerucht

Bestuur: Voorzitter L. Smit (Bert) Langewei 8 4033 CE Lienden telf.: 0344 60101915 e-mail: smit.l@wxs.nl Penningmeester G.W.M. van Raaij (Bert) Ooievaarslaan 8 4105 WR Culemborg telf.: 0623 795348 e-mail: gwmvanraaij@gmail.com Secretaris A.P.J.H. Bergacker (Jan) Ganzert 21 4031 KA Ingen telf.: 0344 692783 e-mail: janbergacker@kpnmail.nl Coรถrdinator W. Langeveld (Wim) Smalriemseweg 23 4112 NA Beusichem telf.: 0345 503008 e-mail: wimlangeveld@hetnet.nl Bestuurslid C.A.A. Vermaak (Toos) Tijdelijk adres: Laan van Nieuw Meerten 15 4033 DC Lienden telf. : 0344 576052 e-mail: c.vermaak@hetnet.nl Bestuurslid Vacant: u misschien?

26


Burengerucht

Colofon: ANBO – Buren Ganzert 21 4031 KA INGEN e-mail: anboburen@gmail.com Redactie: Pamela Bakhuizen – Anderson e-mail: pamela-anderson@live.nl Vormgeving: Johan van Wamel Advertenties: Mechelien Buiis e-mail: kwebbel@online.nl 27


Burengerucht

28

Burengerucht  
Burengerucht  

anbo buren

Advertisement