Page 1

De ANBO is lid van de FNV en de NPCF

jaargang 3

Nummer 5 Oktober 2012


Burengerucht

INHOUD

Voorwoord voorzitter Wat speelt er binnen senioren vereniging ANBO Politie adviseert ANBO komt op voor belangen senioren Hogere vrijstelling erf belasting Werf een lid Pijn miljoenen nota ongelijk verdeeld Grootste koopkracht verlies gepensioneerden Stop ongelijke behandeling Bestuur colofon

3 4/5/6 6 8 11/12 12 14 15 17 18 19

2


Burengerucht

Voorwoord voorzitter Iedereen is inmiddels via de media bijgepraat over allerlei onheilspellends over ons inkomen, de kosten van de zorg en de korting op de pensioenen. Of een nieuwe regering aan deze niet opbeurende berichten voor ons ouderen een andere draai kan geven is nog maar de vraag. Ik vind het jammer dat ons gevoel van welzijn hierdoor zo negatief wordt be"invloed. Zo sterk be"invloed, dat men soms over het hoofd ziet dat het welzijn niet in het geld, maar in het gevoel zit. Wij als ouderen stammen uit een tijd zonder laptop en mobiele telefoon, ultra-moderne wasmachine, enz. en ik had echt niet het idee dat wij vroeger ongelukkiger waren. Ik geniet van de herfst, het vallende blad, de karretjes die vol zitten met appels en de zon die zich iets minder laat zien, de vroeg invallende duisternis en de gezellige kaarsjes. Genieten van het kleine, dat maakt een leven rijk. Ik wens u allen een prettige herfst. Toos Vermaak, voorzitter a.i.

3


Burengerucht GEEN STEM, GEEN FORUM, GEEN GELUID WAT SPEELT ER BINNEN SENIORENVERENIGING ANBO ? ANBO is een belangenvereniging voor senioren met 180.000 stemgerechtigde leden en een jaaromzet van 10 miljoen euro. Op donderdag 13 september hebben betrokken afdelingsbestuurders van de vereniging vanuit het hele land hun verontrusting uitgesproken over een voorgenomen wijziging van de statuten, in november aanstaande. Deze wijzigingen, gebaseerd op eerdere besluiten, zullen grote gevolgen hebben voor de vereniging ANBO. “In feite wordt de vereniging opgeheven,” aldus een afdelingsbestuurder. De wijziging van de statuten is onderdeel van een top-down veranderingstraject “ANBO Anders”. Twistpunt binnen de vereniging is, dat het landelijk bestuur en de directie van ANBO de landelijke en regionale belangenbehartiging vooropstellen en de lokale belangenbehartiging in grote regio’s wil onderbrengen. De afdelingsbestuurders luiden de noodklok onder het motto: “ANBO Anders, maar niet zó !” Volgens de betrokken afdelingsbestuurders van ANBO is de voorgenomen statutenwijziging van de seniorenvereniging in november aanstaande een geforceerde bezegeling van een ‘management traject’ dat erdoorheen gejaagd wordt zonder dat gewesten, afdelingen en leden hierom gevraagd hebben en zonder dat zij tijdig en naar behoren over de plannen zijn geïnformeerd. Dit stuit op grote weerstand van de betrokken bestuurders, mede omdat tussen de geschreven en mondelinge informatie van de directie en het landelijk bestuur grote verschillen worden geconstateerd. Het is niet bekend wat de statutenwijziging van november gaat betekenen voor de individuele leden, omdat de betreffende tekst nog niet bekend is gemaakt. Daardoor hebben de afdelingsbestuurders binnen ANBO nog geen kans gehad om de gevolgen met de leden te bespreken - en die zijn, op basis van de 4


Burengerucht nu beschikbare informatie, groot. En hoewel de betreffende tekst van de statuten nog niet eens bekend is, moesten amendementen erop al vóór 6 september, een week geleden, zijn ingediend ! De afdelingsbestuurders vinden dit een aantasting van de verenigingsdemocratie en een voorbeeld van onbehoorlijk bestuur. Andere voorbeelden van onbehoorlijk bestuur binnen ANBO zijn: relevante organisatiedocumenten worden door het landelijk bestuur en de directie in het geheel niet of te laat aan gewest- en afdelingsbestuurders verstuurd; onwelgevallige uitspraken worden beloond met verwijdering uit de functie; leden van, maar ook gehele gewest- en afdelingsbesturen worden, zonder transparante procedure, door het landelijk bestuur en de directie verdacht gemaakt, geschorst of geroyeerd; binnen de vereniging wordt geen transparante vorm van hoor en wederhoor toegepast; Uit plannen van het landelijk bestuur blijkt dat de leden van de vereniging geen invloed meer zullen hebben over de wijze waarop in hun afdeling hun belangen worden behartigd, welke activiteiten worden georganiseerd en dat hen – kortom – de zeggenschap in het te voeren beleid wordt ontnomen. Dit is in tegenspraak met de stellige verzekering van de directeur van ANBO dat “er niets voor de afdelingen verandert”. Op vragen over het bovenstaande hebben de leden van de werkgroep tot op heden geen antwoord gekregen. Het interne veranderingstraject “ANBO Anders” is door het landelijk bestuur en de directie van ANBO ingezet als uitvloeisel van een rapport van Berenschot in 2009, om onder andere de communicatie binnen de vereniging te verbeteren. Dit rapport is aanvankelijk geheim gehouden en daarna alleen in beperkte kring binnen ANBO ter lezing beschikbaar gesteld, onder strikte voorwaarden.

5


Burengerucht De afdelingsbestuurders hebben vastgesteld dat het management op relevante onderdelen is afgeweken van de adviezen van dit rapport. De afdelingsbestuurders pleiten in de eerste plaats voor handhaving van de lokale belangenbehartiging op het gebied van zorg (WMO), welzijn, wonen, mobiliteit en toegankelijkheid. De afdelingsbestuurders pleiten in de tweede plaats voor een structurele verbetering van de interne communicatie.

Politie adviseert: vlucht bij woningoverval Bij een woningoverval is de kans op verwondingen het kleinst als het slachtoffer vlucht. Als vluchten geen optie is, moet de bewoner rustig blijven en zich niet verzetten. Dat concludeert de politie uit onderzoek naar honderden woningovervallen, zo schrijft het AD vandaag. Woningovervallen escaleren vaker als bewoners zich verzetten; overvallers raken in paniek en gaan geweld gebruiken. ANBO raadt slachtoffers van woningovervallen aan rustig te blijven en de kenmerken van de dader(s) te onthouden, zodat er goed aangifte gedaan kan worden. Woningovervallen nemen toe Het aantal thuisovervallen op 55-plussers is toegenomen in 2012: 85 overvallen in de eerste zes maanden van 2012, tegen 77 in de zelfde periode vorig jaar. ANBO organiseert al jaren voorlichtingsbijeenkomsten om de kans op een woningoverval te verkleinen. ANBO roept mensen op voor extra beveiliging te zorgen - bijvoorbeeld door een kierstandhouder op de deur te plaatsen - en de deur niet zomaar open te doen. Want in 50 procent van de gevallen vindt een woningoverval plaats nadat eerst is aangebeld

6


Burengerucht

7


Burengerucht ANBO komt op voor de belangen van senioren, landelijk en lokaal in uw gemeente. Lid zijn loont! ANBO komt op voor de belangen van de sterk groeiende groep senioren in Nederland. Want door de toenemende vergrijzing wil de overheid bezuinigen. Voorzieningen als zorg, pensioen en uitkeringen komen daardoor behoorlijk onder druk te staan. Namens onze achterban van bijna 400.000 senioren maken wij ons in politiek Den Haag sterk voor een goed ouderenbeleid. En zeker niet alleen in Den Haag, maar ook bij u in de gemeente.

Nog meer ANBO-voordeel: - en zorgtoeslagformulieren.

academie. -zwembad bij u in de buurt.

8


Burengerucht

9


Burengerucht

Hogere vrijstelling erfbelasting door mantelzorgcompliment

Inwonende en mantelzorgende kinderen die het mantelzorgcompliment van de Sociale Verzekeringsbank hebben ontvangen komen in aanmerking voor ruim 600.000 euro vrijstelling bij de erfbelasting. Afzien van de 200 euro mantelzorgcompliment -waarmee de overheid het werk van mantelzorgers wil waarderen- kost bij de erfenis veel geld. Zieke ouder Veel mantelzorgers die hun enige overgebleven zieke ouder verzorgen, hoeven het mantelzorgcompliment niet; zij vragen het niet aan. Ze vinden het normaal om voor hun zieke vader of moeder te zorgen. Maar volgens ANBO weten ze niet, dat er sinds 1 januari2010 inde Successiewet een uitzonderingsregel is opgenomen waarbij bloedverwanten die samenwonen onder voorwaarden toch partner voor de erfbelasting kunnen zijn. Eén daarvan is dat men in het jaar voorafgaand aan het overlijden van de ouder, het mantelzorgcompliment moet hebben ontvangen. Voorwaarden ANBO raadt kinderen die inwonen bij hun ouder en voor hen zorgen, aan de voorwaarden goed te bekijken. Want kinderen hebben bij de erfenis van hun ouder normaal een fiscale vrijstelling van ruim 19 duizend euro. Is het bedrag van de erfenis meer, dan is de erfbelasting 10% over de volgende (afgerond) € 99.000 en nog eens 20% boven dat bedrag. Een voorbeeld Moeder is overleden. Zij laat de ouderlijke woning en spaargeld na, totaal € 300.000. De enige erfgenaam is haar dochter die haar moeder de afgelopen drie jaren heeft verzorgd. Zij woonde ook bij haar moeder. De dochter heeft vorig jaar een mantelzorgcompliment ontvangen. Zij voldoet aan de overige voorwaarden om voor de erfbelasting als partner te worden aangemerkt.

10


Burengerucht Haar vrijstelling voor de erfbelasting is € 603.600. Het bedrag van de erfenis is minder; zij hoeft geen erfbelasting te betalen. Als zij geen mantelzorgcompliment had ontvangen, is het verhaal heel anders. Haar vrijstelling is in dat geval € 19.114,- De erfenis is dan belast voor (€ 300.000 min € 19.114) een bedrag van € 280.886.Over de eerste € 115.708 is de belasting 10%, € 11.570 dus. Over het restant van € 165.178 is het tarief 20%, € 33.035.De totale erfbelasting is dan € 44.605.

Ook ANBO bezorgd over EU-inmenging pensioen Nieuwe, Europese regelgeving voor de Nederlandse pensioenfondsen is onnodig en kan de fondsen financieel verder in het nauw drijven. ANBO speekt opnieuw zijn zorg uit, na nieuwe cijfers van minister Kamp van Sociale Zaken. Door de nieuwe regels moeten pensioenfondsen, net als verzekeraars, hun financiële buffers aanvullen en veiliger beleggen. Hierdoor daalt het rendement van de fondsen en kunnen ze op termijn fors minder geld uitkeren aan gepensioneerden. De Volkskrant schrijft vandaag dat het effect van de nieuwe regels is dat de Nederlandse pensioenen met tien procent moeten dalen. Minister Kamp heeft laten becijferen dat de pensioenfondsen tien miljard euro extra zouden moeten reserveren. Vrij verkeer van werknemers Een andere reden van zorg is dat de nieuwe regels voorschrijven dat buitenlandse werknemers, die in Nederland gaan werken, hun pensioen kunnen meenemen. Omdat niet alle Europese landen een goede pensioenvoorziening hebben, kunnen Nederlandse pensioenfondsen in de positie komen dat zij onvolledige pensioenen moeten aanvullen, 11


Burengerucht terwijl daar niet voor gespaard is. 80% is tegen Ook ANBO-leden zijn kritisch. Waar Europa een rol moet spelen in het toezicht op de banken en de nationale begrotingen, is Brusselse inmenging in ons pensioenstelsel ongewenst, blijkt uit eigen onderzoek. Ruim 80 procent van de ondervraagde leden vindt dat Europa niet mag beslissen over de manier waarop wij ons pensioenstelsel vormgeven. Financieringstekorten Nu zijn de pensioenfondsen nog een nationale aangelegenheid, maar in sommige landen dreigen nu financieringstekorten te ontstaan. Daarom wil de Europese Commissie onder andere de kapitaalseisen aanscherpen. De Tweede Kamer lobbyt, bij monde van speciaal 'pensioenrapporteur' Pieter Omtzigt (CDA), voor een uitzondering voor het Nederlandse pensioenstelsel. Niet alleen is ons stelsel robuust genoeg, de pensioenfondsen hebben nu al allerlei mogelijkheden om in te grijpen als de financiering in gevaar komt. Werf een lid en kies uw cadeau Hoe meer leden ANBO telt, hoe beter we uw belangen kunnen behartigen. Wanneer u ons helpt leden te werven, ontvangt u als dank een prachtig cadeau tijdens onze ‘lid-werft-lid-actie’. Met elk lid dat u aanbrengt, wordt uw beloning groter. Wie de meeste nieuwe leden werft, wint de hoofdprijs: een ballonvaart voor maar liefst vijf personen. Lid zijn loont! Een nieuw ANBO-lid krijgt tijdens deze actie drie maanden gratis lidmaatschap  Samen staan we sterker

 

Korting op uw zorgverzekering en vele andere voordelen Acht keer per jaar het ANBO Magazine vol nieuws, tips en interviews Gratis gebruik van de ANBO Advieslijn

De lid-werft-lid-actie start op 15 september. Vanaf dan kunt u via de actiewebsite nieuwe leden aanmelden. Kijk nu alvast welk cadeau u kunt uitkiezen!

12


Burengerucht

13


Burengerucht 'Pijn Miljoenennota ongelijk verdeeld' De pijn van de vandaag gepresenteerde begrotingsplannen voor 2013 is onevenredig verdeeld en voor senioren het meest ingrijpend. Vooral bij de zorg. Aldus ANBO in een reactie op de Miljoenennota en de maatregelen die voortkomen uit het Kunduz-akkoord. Veel senioren zullen de opeenstapeling van de verhoging van de zorgpremie en het eigen risico, de verhoging van de btw en de toename van de eigen bijdragen gaan merken. "En dit alles terwijl gepensioneerden al het meest aan koopkracht hebben ingeleverd de afgelopen jaren door het niet indexeren van hun aanvullend pensioen", aldus Liane den Haan directeur van ANBO. Inkomensgat Ook vindt er geen inkomensreparatie plaats voor de negatieve gevolgen van de verhoging van de AOW-leeftijd. Dit geldt met name voor senioren met een smalle beurs, die net voor hun pensioen zitten en met een inkomensgat geconfronteerd worden, omdat de AOW een maand later ingaat. Lees meer in Senioren en de Rijksbegroting 2013 (PDF, 5 pagina's). Coรถrdinerend minister ouderenbeleid ANBO hoopt dat het nieuwe kabinet snel met andere effectievere en meer doeltreffende maatregelen komt voor de zorgkosten. De belangenorganisatie namens 400.000 senioren bepleit een coordinerende minister voor ouderenbeleid, die verantwoordelijk is voor de samenhang en effecten van maatregelen aangaande inkomen, arbeid, zorg, wonen en mobiliteit.

14


Burengerucht

Grootste koopkrachtverlies gepensioneerden In 2011 is de koopkracht bij gepensioneerden met 1,1 procent gekrompen, zo heeft het CBS bekend gemaakt. Dit kwam onder meer doordat veel pensioenen vorig jaar niet of nauwelijks ge誰ndexeerd zijn of zelfs verlaagd werden. Vooral gepensioneerden met een klein aanvullend pensioen gingen er het meest op achteruit. Werknemers Het gemiddelde koopkrachtverlies van de Nederlandse bevolking was 0,4 procent en in 2010 0,6 procent. Bij bijstandsontvangers (-1,0 procent) en arbeidsongeschikten (-0,8 procent) liep de koopkracht naar verhouding ook flink terug. Werknemers zagen hun koopkracht in 2011 met 0,5 procent stijgen en bij zelfstandigen daalde de koopkracht met 0,6 procent. Alleen de hoogste inkomens gingen er met 0,8 procent op vooruit. Vooral werknemers en een groep zelfstandigen wisten hun koopkracht wel te verbeteren. Stapeling

ANBO trok al eerder aan de bel en heeft vorig jaar al geregeld gewezen op de mogelijk negatieve koopkrachteffecten. Want de koopkracht van senioren staat ook onder druk door minder zorg- en huurtoeslag, hogere zorgpremies en meer verplicht eigen risico voor de zorg. Sommige senioren, die ook eigen bijdragen voor de AWBZ en/of de Wmo betalen, moeten bovendien per maand meer dan 200 euro extra ophoesten. Dat blijkt uit het Panelonderzoek Koopkracht 2011-2012, dat onlangs is gehouden onder ruim 1300 ANBO-leden. Volgens ANBO komt de koopkracht van senioren door de maatregelen steeds meer onder druk te staan. Ook omdat het aanvullend pensioen al jaren niet meer is ge誰ndexeerd en energiekosten en gemeentelijke belastingen alsmaar stijgen. ANBO zal erop toezien, dat de stapeling van al deze effecten prominent aan de orde komt in het nieuwe kabinet.

15


Burengerucht

Wij staan voor u klaar: Elke donderdagochtend van 9-13.00 uur op de minimarkt aan de klaproosstraat in Eck en Wiel Elke zaterdagochtend van 9 tot 13.00 uur op het parkeerterrein van de MCD in Eck en Wiel

16


Burengerucht

Stop ongelijke behandeling migranten ouderen ANBO en zo’n tien belangenorganisaties, waaronder de FNV, vragen de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) om de ongelijke behandeling van migranten ouderen te stoppen. De CGB heeft de klacht in behandeling genomen. Want zo’n veertigduizend 65-plussers, die te weinig AOW hebben opgebouwd en aangewezen zijn op de AIO (Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen) hebben geen recht op een tweetal koopkrachttoeslagen. Die toeslagen worden gekort op hun aanvullende bijstandsuitkering, terwijl andere AOW-ers die koopkrachttegemoetkomingen wél krijgen. Mislopen Het gevolg is dat alleenstaande AOW-ers met een AIO-aanvulling en echtparen in dezelfde situatie dit jaar respectievelijk netto 440 euro en 840 euro mislopen in vergelijking met andere AOW-ers. Een inkomensachteruitgang die als gevolg van de afbouw van de zogeheten dubbele heffingskorting in 2032 kan oplopen tot zelfs ruim 2.500 euro. Indirecte discriminatie 65-plussers die onvoldoende AOW hebben opgebouwd en onvoldoende aanvullend pensioen ontvangen om aan het sociaal minimum te komen, zijn aangewezen op de AIO die valt onder de Wet Werk en Bijstand (WWB). En omdat die aanvulling uit de bijstand komt, gelden andere regels. Omdat vooral allochtone ouderen worden getroffen, is volgens ANBO en partners sprake van indirect o nderscheid naar ras. De belangenorganisaties willen dat de Commissie Gelijke Behandeling hier een stokje voor steekt, “want dit is indirecte discriminatie.” ‘Gastarbeiders’ Zestig procent van de ouderen met een AIO-uitkering wonen al dertig jaar of langer in Nederland. Voor een volledige AOW moet iemand 50 jaar in Nederland hebben gewoond. Betrokkenen werkten veelal in sectoren die geen pensioenvoorziening kenden, vaak tegen een lage beloning. Indien er wel een pensioenvoorziening was, dan hebben veel werknemers met een laag inkomen te weinig pensioen opgebouwd om het zogenoemde AOW-gat op te vullen. Bovendien hebben werkgevers in het verleden de pensioenrechten vaak afgekocht, omdat zij in de veronderstelling waren dat ‘gastarbeiders’ toch binnen afzienbare tijd terug zouden gaan naar het land van herkomst

17


Burengerucht Bestuur: Voorzitter a.i. C.A.A. Vermaak (Toos) Laan van Nieuw Meerten 15 4033 DC Lienden telf. : 0344 576052 e-mail: c.vermaak@hetnet.nl Penningmeester S.M.L. van der Geld - Setrodikoro (Tineke) Kattegat 2 4011 ES Zoelen telf.: 0344-684282 of 06-51045358 e-mail: tinekevandergeld@xs4all.nl Secretaris A.P.J.H. Bergacker (Jan) Ganzert 21 4031 KA Ingen telf.: 0344 692783 e-mail: janbergacker@kpnmail.nl CoÜrdinator W. Langeveld (Wim) Smalriemseweg 23 4112 NA Beusichem telf.: 0345 503008 e-mail: wimlangeveld@hetnet.nl Bestuurslid: P.R. Bakhuizen – Anderson (Pamela) Pr. Marijkelaan 23 4021 EA Maurik telf.: 0344 693641 e-mail: pamela-anderson@live.nl

18


Burengerucht

Colofon: ANBO – Buren Ganzert 21 4031 KA INGEN e-mail: anboburen@gmail.com Redactie: Pamela Bakhuizen – Anderson e-mail: pamela-anderson@live.nl Vormgeving: Johan van Wamel Advertenties: Mechelien Buiis e-mail: kwebbel@online.nl

19


Burengerucht

20

Burengerucht Oktober  

burengerucht Oktober