Page 1

8 1 0 2 U I T S E PROGRAMAD’ ACTI VI TATS JUNY,JULI OLiAGOST-VI LAPLANA


PROGRAMAD’ ACTI VI TATS JUNY201 8

DI SSABTE1 6-1 7: 30Ha00H-ESCOLACI NGLEROI G

FESTAFIDECURS ACTUACI ONSACTI VI TATSEXTRAESCOLARS ESPECTACLEDEMÀGI AAMBELMAGI SAAKIMÚSI CAAMBDJRAMON

DI UMENGE1 7-1 0Ha1 3H-PATIESCOLES

2aFI RAD’ I NTERCANVI VI NEAVI SI TARLAFI RAO APOSARLATEVAPARADA. PORTALATEVATELADECOLORSON COLOCARLESTEVESCOSESPER I NTERCANVI ARO DONAR.

DI LLUNS1 8-1 5Ha20H-PI SCI NACASAL

OBERTURAPI SCI NATARDES FI NSDI VENDRES22.HORARIDE1 5HA20H


DI SSABTE23-1 1Ha20H-PI SCI NACASAL

OBERTURAPI SCI NA HORARID’ 1 1A20H.TANCAMENT9DESETEMBRE.

1 8: 30H-P.MUSSARA

FLAMADELCANI GÓ ANEM AREUSABUSCARLAFLAMADELCANI GÓ

20: 00H-MAGATZEM

ENCESADELAFOGUERA DURANTELSDI ESPREVI SESPODEN PORTARTRASTOSVELLS IELEMENTSDEFUSTAPERCREMARLOSALAFOGUERA.

21 : 30H-CASAL

REVETLLADESANTJOAN SOPARACÀRRECDELBARDELCASALVI LAPLANENC MÉSI NFORMACI Ó PROPERAMENT


PROGRAMAD’ ACTI VI TATS JULI OL201 8

DI MARTS3-1 8HA20H-PI SCI NA

DEMOSTRACI Ó ICLASSEDE NATACI Ó SI NCRONI TZADA ACÀRRECDELAURAAMORÒSDELCN TARRACO

DI SSABTE7-22: 00H-TERRASSACASAL

HAVANERESALAFRESCA PROJECCI Ó DELESHAVANERESDECALELLADEPALAFRUGELL

DI UMENGE8-TOTELDI A-LAMUSSARA

1 5èAPLECDESARDANES ACTI VI TATSDURANTTOTELDI A 1 0: 30HMI SSAALAPI NEDADELREFUGI 1 4: 30HDI NARPOPULAR( PRÈVI ARESERVA) 1 7HCONTI NUACI Ó APLEC MÉSI NFORMACI Ó:WWW. APLECDELAMUSSARA. CAT


DI SSABTE1 4-20: 30H-PLAÇADELARI BA

9aCAMI NADANOCTURNA APTAPERANENSINENESAMBACOMPANYANT ARRI BADAALCASALVI LAPLANENC

23HA00: 30H-PI SCI NA

PI SCI NANOCTURNA REFRESCA’ TDENI T.ENTRADAGRATUÏ TAPERASOCI SDELCASAL IPARTI CI PANTSALACAMI NADANOCTURNA

DI UMENGE1 5-1 1HA1 4H-PI SCI NACASAL

MULLA’ TPERL’ ESCLEROSIMÚLTI PLE I NFLABLESAQUÀTI CS AMBLACOLLABORACI Ó DELCONSELLESPORTI UDELBAI XCAMP

DI LLUNS23-1 8: 30HA21 : 30H-CONSULTORI

CAMPANYADEDONACI Ó DESANG VI NEADONARSANG


DI SSABTE28-20: 30H-PASSEI GLAMUSSARA

25èANI VERSARIDEL’ ASSOCI ACI Ó DEJUBI LATSIPENSI ONI STES SOPARPOPULAR.MENÚ:MELÓ AMBPERNI L,COCADERECAPTE IPASTÍ SD’ ANI VERSARI .MÉSI NFORMACI Ó PROPERAMENT

TOTSEGUI T

CANTADAD’ HAVANERES ACÀRRECDEL GRUPD’ HAVANERESDEBARCADEL’ ATENEUDETARRAGONA

DI UMENGE1 5-1 1HA1 4H-PI SCI NACASAL

PROGRAMAD’ ACTI VI TATS AGOST201 8 DI VENDRES3-20: 30H-CASALVI LAPLANENC

I ISORTI DANOCTURNABTTVI CI PLANA SORTI DAIARRI BADAALCASALVI LAPLANENC.

23HA00: 30H-PI SCI NA

PI SCI NANOCTURNA REFRESCA’ TDENI T.ENTRADAGRATUÏ TAPERASOCI SDELCASALI PARTI CI PANTSALASORTI DANOCTURNA


DI SSABTE4-1 8H-LAMUSSARA

FESTI VALMUSSART 1 0AVETLLADADEMÚSI CAIPOESI AALAMUSSARA DI RECCI Ó:FRANCESCCERROFERRAN 1 8H ALPOBLEDELAMUSSARA 21HSOPARICONCERTALREFUGIDELAMUSSARA MÉSI NFORMACI Ó PROPERAMENT FACEBOOK,TWI TTERII NSTAGRAM @FMUSSART

DI SSABTE1 1-20H-LAPLANETA

SOPARD’ ESTI U 20: 30HCONCERTD’ ESTI UDELACORALAMI CSDELACANÇÓ 21 : 30HSOPARPOPULAR. 23: 30HCONCERTEN DI RECTEAMBVERSI O. CAT

DI UMENGE1 9-1 0H-PORXOSDELCASAL

1 1 aTROBADAPLAQUESDECAVA TROBADADECOLECCI ONI STESDEPLAQUESDECAVA

DI SSABTE25-CASALVI LAPLANENC

FESTADELSOCI BALLAMBELDUETRUBEN’ S.MÉSI NFORMACI Ó PROPERAMENT


FESTESOCIDELCASALVI LAPLANENC QUOTAD’ ENTRADA SOCII NFANTI L( 01 3ANYS) :20€ SOCIADULT( 1 41 00ANYS) :50€ FAMÍ LI ES( MÍ NI M 3I NTEGRANTS) :1 00€ * FI NSAL30DEJUNY50% DEDESCOMPTEEN LAQUOTAD’ ENTRADA

QUOTASOCIANUAL SOCIMI NI I NFANTI L( 35ANYS) :25, 00€ SOCII NFANTI L( 61 3ANYS) :30, 00€ SOCIADULT1( 1 449ANYS) :42, 00€ SOCIADULT2( 5064ANYS) :32, 00€ SOCIJUBI LAT1( 6574ANYS) :22, 00€ SOCIJUBI LAT2( +75ANYS) :1 6, 00€ PODEUSOL· LI CI TARL’ ALTADESOCIATRAVÉSDELCORREU: CASAL VI LAPLANENC@GMAI L. COM ELSSOCI SISÒCI ESDELCASALTENEN ACCÉSGRATUÏ TALAPI SCI NA IDESCOMPTESEN ALTRESACTI VI TATS

ENTRADESPI SCI NADI ASENCER/ TARDA ENTRADADI A ENTRADATARDA( apar t i r1 6h) :

5, 00€ 3, 00€

ACTI VI TATS JUNY/ JULI OL/ AGOST DI LLDI V-9: 00Ha1 3: 00H-CASADECULTURA

CASALD’ ESTI U TORNSSETMANALS.PREUPERSETMANA46€ ESREALI TZARAN ELSTORNSQUECOMPTI N AMBUN MÍ NI M D’ I NSCRI TS I NSCRI PCI ONS:www. bi t . l y/ est i u1 8vi l apl ana


ACTI VI TATSJULI OL DI LLDI V-TARDA-PI SCI NACASAL

CURSETDENATACI Ó DURANT4SETMANESJULI OL.I NSCRI PCI ONS:www. bi t . l y/ est i u1 8vi l apl ana PREUS:2SETM.51€;3SETM.77€;4SETM.1 01€

2SESSI ONSSETMANALS-PI SCI NACASAL

AQUAGYM DURANT4SETMANESJULI OL.2SESSI ONSSETMANALSDE45MI NUTS HORARIDETARDA,DESPRÉSDELCURSETDENATACI Ó PREUS:2SETM.51€;3SETM.77€;4SETM.1 01€ I NSCRI PCI ONS:www. bi t . l y/ est i u1 8vi l apl ana

DC-20Ha21HiDV-1 7Ha1 8H-CASACULTURA

PI LATES CALPORTARMÀRFEGA.MÉSI NFORMACI Ó:649052332( ALBA)

DI MECRES-1 8: 30Ha1 9: 30H-CAMPDEFUTBOL

HI I TENTRENAMENTENINTERVALSD’ALTAINTENSITAT AJUDAAMI LLORARLAFORÇAIRESI STÈNCI ARÀPI DAMENTIACCELERA ELMETABOLI SME,AJUDANTACREMARCALORI ES.MÉSI NFORMACI Ó: 649052332( ALBA)

DI LLiDC-1 7Ha1 8H-CASADECULTURA

GI MNÀSTI CAABDOMI NALHI POPRESSI VA CALPORTARESTORA.CONTACTE679668396( DOLORS) PREUS:CURSCOMPLET30€SOCI SCASAL( 8SESSI ONS) 1 5€SOCI SCASAL( 4SESSI ONS) NO SOCI SIMENYSDE4SESSI ONS5€/ SESSI Ó


BASESCONCURSPORTADES NI FMVI LAPLANA TERMI RE SETEMB 3

PRI MER-Lat emàt i cadel apor t adas’ hadecent r arenVi l apl anai / ol aFest aMaj or deVi l apl ana.Cadaconcur santpodr àpr esent arunaúni caobr ai nèdi t a.Queda pr ohi bi telpl agipar ci alot ot aldequal sevoli mat gei / ocar t el lj aexi st ent . SEGON-El sor i gi nal spodr anr eal i t zar seenqual sevolf or matgar ant i ntquel a seva r epr oducci ó gr àf i ca si guif àci l .No s' admet r an t i nt es met al · l i t zades o f l uor escent s,nir el l eusivol umsenganxat s. TERCER-Lapor t adahaur àd’ adopt arl af or maver t i cal ,elseuf or matser àDI NA5 ( 1 48mm x21 0mm)inohipodr anhavert ext osnii nscr i pci onsenunmar gede 5mm acadaext r em. QUART-Al st r ebal l s,hihaur àdef i gur ardef or mavi si bl el ai nscr i pci ó:« Fest a Maj ordeVi l apl ana»i« del5al21d' oct ubr ede201 8» . CI NQUÈ-L’ aut or / aescompr omet ,sis’ escau,af erl esmodi f i caci onsnecessàr i es peral acor r ect apubl i caci ó. SI SÈ-Elt er mi nidepr esent aci ós’ exhaur ei xeldi a3deset embr ede201 8al es3 del at ar da. SETÈ-Elj ur atest ar àf or matpermembr esdel aCor por aci óMuni ci pal . VUI TÈ-Elpr emidelconcur sser àunabonamentperaduesper sonesat ot sel s act esdel aFest aMaj ordeVi l apl ana201 8. NOVÈ-Elver edi ct edelJur atser ài napel · l abl eis’ anunci ar àal esxar xessoci al sde l ’ Aj unt amentapar t i rdel4deset embr e. DESÈ-Elt r ebal lpr emi atquedar àenpr opi et atdel ' Aj unt amentdeVi l apl anaien f ar àl ’ úsqueest i miconveni ent . ONZÈ-Elj ur atesr eser vaeldr etadecl ar arelpr emideser t . DOTZÈ-LLI URAMENT:ELECTRÒNI CAMENT:S’ haur àdel l i ur arenf or matdi gi t al ( PDFoJPG)percor r euel ect r òni caf est esvi l apl ana@gmai l . com enaquestcas cal dr ài ndi carenelcor r euel ect r òni cunpseudòni m quehaur àdedonarnom a l ’ ar xi uadj unt ,j unt amentambelnom icognomsdel ’ aut or ,l ’ adr eça,elt el èf oniel cor r euel ect r òni c. PRESENCI ALMENT:A l es of i ci nes de l ’ Aj unt ament .Les obr es han d’ anar acompanyadesd’ unsobr et ancatambunpseudòni m,j unt amentambelnom i cognomsdel ’ aut or ,l ’ adr eça,elt el èf onielcor r euel ect r òni c. ÚLTI MA-Lesbasesd’ aquestconcur ss’ ent enenaccept adespel sconcur sant s,pel solf etdepar t i ci par hi .


Est i guesi nf or mat ent otmoment ! Subscr i ut ealcanalde l ’ Aj unt amentdeVi l apl ana

1 .Descar r ega’ tl ’ apl i caci ó Tel egr am alt eusmar t phone 2.I nst al · l al ’ apl i caci óidona’ t d’ al t aambelt euusuar i 3.Buscaelcanal @Aj Vi l apl anaovesalweb www. t . me/ Aj Vi l apl ana 4.Subscr i ut ealCanal .

Assegur a’ tdet eni ract i vades l esnot i f i caci onsicomençaa r ebr et ot esl esnovet at s!


PROGRAMAD’ ACTI VI TATSESTI U201 8 AJUNTAMENTDEVI LAPLANA CONSELLESPORTI UBAI XCAMP CASALVI LAPLANENC ASSOCI ACI Ó DEJUBI LATSIPENSI ONI STESDEVI LAPLANA GRUPDETEATREDEVI LAPLANA AMPAESCOLACI NGLEROI G CORALAMI CSDELACANÇÓ VI LAPLANARI D ANCVI LAPLANA BANCDESANGITEI XI TS LO PEDRÍ S VI CI PLANA BARCASALVI LAPLANENC REFUGIDELAMUSSARA

ELSORGANI TZADORSESRESERVEN ELDRETAMODI FI CARO SUPRI MI RQUALSEVOLDELSACTESPREVI STOS

Programa d'activitats - Juny, juliol i agost 2018 | Vilaplana  

Programa d'activitats - Juny, juliol i agost 2018 | Vilaplana

Programa d'activitats - Juny, juliol i agost 2018 | Vilaplana  

Programa d'activitats - Juny, juliol i agost 2018 | Vilaplana

Advertisement