Page 1

Data obtenció

Ajuntament de Cubelles

EXERCICI ECONÒMIC DE

22/05/2013

2013 RESUM

(AVANTPROJECTE) CAPÍTOLS

ESTAT DE DESPESES DENOMINACIÓ

Import

1. OPERACIONS NO FINANCERES 1.1 OPERACIONES CORRIENTES 1

DESPESES DE PERSONAL.

6.157.641,65

2

DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.

4.701.306,99

3

DESPESES FINANCERES.

4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS.

109.866,94 3.097.712,23

1.2 OPERACIONES DE CAPITAL

INVERSIONS REALS.

6

3.250.004,50

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.

7

96.280,00

2. OPERACIONS FINANCERES 8

ACTIUS FINANCERS.

9

PASSIUS FINANCERS.

5.646,53 658.041,16

TOTAL PRESSUPOST DESPESES

18.076.500,00

RESUM

(AVANTPROJECTE) CAPÍTOLS

ESTAT D´INGRESSOS DENOMINACIÓ

Import

1. OPERACIONS NO FINANCERES 1.1 OPERACIONES CORRIENTES 1

IMPOSTOS DIRECTES.

2

IMPOSTOS INDIRECTES.

3

TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS.

2.209.205,00

4

TRANSFERÈNCIA CORRENTS.

3.691.304,62

5

INGRESSOS PATRIMONIALS.

8.761.250,00 45.000,00

252.000,00

1.2 OPERACIONES DE CAPITAL 6

ALIENACIÓ D´INVERSIONS REALS.

7

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.

1.750.000,00 898.458,14

2. OPERACIONS FINANCERES 8

ACTIUS FINANCERS.

9

PASSIUS FINANCERS.

5.646,53 463.635,71

TOTAL PRESSUPOST D´INGRESSOS

18.076.500,00


Data obtenció

Ajuntament de Cubelles PRESSUPOST D´INGRESSOS 2013 por Capítulo y Artículo

(AVANTPROJECTE)

Classificació Cap.

Art.

1 1

11 13

1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3

30 31 32 33 34 35 38 39

42 45 46 48

5 6

7

45.000,00

ALTRES IMPOSTOS INDIRECTES.

45.000,00

TAXES PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS PÚBLICS BÀSICS. TAXES PER LA PREST DE SERVIC PÚBL DE CARÀCTER SOCIAL I PREFE TAXES PER LA REALIZAC DE ACTIVID DE COMPETÈNCIA LOCAL. TAXES PER UTILIZAC PRIVAT O EL APROVECH ESP DEL DOM PÚB LOC PREUS PÚBLICS. CONTRIBUCIONS ESPECIALS. REINTEGRAMENTS D'OPERACIONS CORRENTS. ALTRES INGRESSOS.

1.288.000,00 111.500,00 142.700,00 327.000,00 36.225,00 21.780,00 10.000,00 272.000,00 2.209.205,00 2.647.857,91 671.315,00 363.131,71 9.000,00

DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT. DE COMUNITATS AUTÒNOMES. D'ENTITATS LOCALS. DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINS DE LUCRE.

3.691.304,62 175.500,00 76.500,00

INTERESSOS DE DIPÒSITS. PRODUCTES DE CONCESSIONS I APROFITAMENTS ESPECIALS.

252.000,00

INGRESSOS PATRIMONIALS. 60

6 7 7

8.761.250,00

TRANSFERÈNCIA CORRENTS. 52 55

1.750.000,00

DE TERRENYS.

1.750.000,00

ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS. 75 76

Per capítols

8.292.250,00 469.000,00

IMPOSTOS SOBRE EL CAPITAL. IMPOST SOBRE LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES.

TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS.

4 5 5

Per articles

IMPOSTOS INDIRECTES.

3 4 4 4 4

PREVISIONS INICIALS DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES

IMPOSTOS DIRECTES. 29

22/05/2013 11:25:11AM Pàg. 1

648.500,00 249.958,14

DE COMUNITATS AUTÒNOMES. D'ENTITATS LOCALS.

898.458,14

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.

Sumen les Previsions

17.607.217,76

17.607.217,76


Data obtenció

Ajuntament de Cubelles PRESSUPOST D´INGRESSOS 2013 por Capítulo y Artículo

(AVANTPROJECTE)

Classificació Cap.

Art.

8

83

8 9 9

PREVISIONS INICIALS DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES REINTEGRAMENTS DE PRÉSTECS DE FORA DEL SECTOR PÚBLIC.

Per articles

Per capítols

5.646,53 5.646,53

ACTIUS FINANCERS. 91

22/05/2013 11:25:11AM Pàg. 2

463.635,71

PRÉSTECS REBUTS EN EUROS.

463.635,71

PASSIUS FINANCERS.

Sumen les Previsions

18.076.500,00

18.076.500,00


Data obtenció

Ajuntament de Cubelles PRESSUPOST D´INGRESSOS 2013 Per Conceptes, Subconceptes

(AVANTPROJECTE)

Classificació Cap. Art. Conc. Subcon. 1

11

112

1

11

112

1

11

113

1

11

113

1

11

114

1

11

114

1

11

115

1

11

115

11200

PREVISIONS INICIALS DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES Per subconceptes IMPTO SOBRE BÉNS IMMOBLES. BÉNS INMUEB DE NAT RUSTEGA

IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA

IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES DE CARACTERISTIQUES ESPECIALS

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

6.240.000,00 880.000,00 880.000,00 720.000,00 720.000,00

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA. 11600

IMPOST SOBRE INCREMENT DE VALORS TERRENYS NATURALESA URBANA

1

11

116

1

11

116

1

11

1

13

130

13000

IMPOST SOBRE ACTIVITATS EMPRESARIALS

1

13

130

13001

IAE. QUOTA NACIONAL I PROVINCIAL

1

13

130

1

13

450.000,00 450.000,00

IMPOST SOBRI INCREM DEL VALOR DELS TERREN DE NAT URBANA.

8.292.250,00

IMPOSTOS SOBRE EL CAPITAL. 400.000,00 69.000,00 469.000,00

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES.

469.000,00

IMPOST SOBRE LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES.

8.761.250,00

IMPOSTOS DIRECTES.

1 2

29

290

2

29

290

2

29

29000

IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES

45.000,00 45.000,00

IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES.

45.000,00

ALTRES IMPOSTOS INDIRECTES.

45.000,00

IMPOSTOS INDIRECTES.

2 3

30

300

3

30

300

3

30

301

30000

75.000,00

SERVEI D'AIGUA

75.000,00

SERVEI DE PROVEÏMENT D'AIGUA. 30100

Per capítols

6.240.000,00

IMPTO S/ BÉ INMU. BÉ INMU DE CARACTER ESPECIALS. 11500

Per articles

2.250,00

IMPTO SOBRI BÉNS IMMOBLES. BÉNS IMMOBLES DE NAT URBANA 11400

Per conceptes

2.250,00

IMPTO SOBRE BÉNS IMMOBLES. BÉNS INMUEB DE NAT RÚSTICA 11300

22/05/2013 11:26:41AM Pàg. 1

1.000,00

TAXA CONEXIO CLAVEGUERAM Sumen les Previsions

8.882.250,00

8.881.250,00

8.806.250,00

8.806.250,00


Data obtenció

Ajuntament de Cubelles PRESSUPOST D´INGRESSOS 2013 Per Conceptes, Subconceptes

(AVANTPROJECTE)

Classificació

PREVISIONS INICIALS DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES

Cap. Art. Conc. Subcon.

Per subconceptes

Per conceptes

3

30

301

3

30

302

3

30

302

3

30

3

31

311

3

31

311

3

31

313

3

31

313

3

31

3

32

321

3

32

321

3

32

323

3

32

323

3

32

325

3

32

325

3

32

326

3

32

326

3

32

329

32900

TAXA SERVEI PUBLICITAT MITJANS DE COMUNICACIO

6.000,00

3

32

329

32901

TAXES UTILITZACIO EDIFICIS MUNICIPALS I MUSEU

2.000,00

3

32

329

32902

TAXA INSPECCIO TERMICA

3

32

329

32903

TAXA AUTOTAXI I ALTRES VEHICLES DE LLOGUER

500,00

3

32

329

32904

TAXA CONTRAST PROVES POLICIA LOCAL OF 29

200,00

3

32

329

3

32

3

33

1.212.000,00 1.288.000,00

TAXES PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS PÚBLICS BÀSICS. 15.000,00

TAXES CEMENTIRI

15.000,00

SERVEIS ASSISTENCIALS. 31300

SERVEI POLIESPORTIU MUNICIPAL - ESPORTS

96.500,00 96.500,00

SERVEIS ESPORTIUS.

111.500,00

TAXES PER LA PREST DE SERVIC PÚBL DE CARÀCTER SOCIAL I PREFE 32100

30.000,00

TAXES LLICENCIES URBANISTIQUES

30.000,00

LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. 32300

20.000,00

TAXA INTERVENCIO INTEGRAL - OBERTURA ESTABLIMENTS

20.000,00

TAXES PER ALTRES SERVEIS URBANÍSTICS. 32500

8.000,00

TAXA EXPEDICIO DOCUMENTS

8.000,00

TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS. 32600

16.000,00

TAXA RETIRADA DE VEHICLES

16.000,00

TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES.

60.000,00

68.700,00

ALTRES TAXES PER LA REALIZAC DE ACTIVID DE COMPET LOCAL

142.700,00

TAXES PER LA REALIZAC DE ACTIVID DE COMPETÈNCIA LOCAL. 331

33100

Per capítols

1.212.000,00

TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES SERVEI DE RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES.

31100

Per articles

1.000,00

SERVEI DE CLAVEGUERAM. 30200

22/05/2013 11:26:41AM Pàg. 2

115.000,00

TAXA GUALS Sumen les Previsions

10.463.450,00

10.348.450,00

10.348.450,00

8.806.250,00


Data obtenció

Ajuntament de Cubelles PRESSUPOST D´INGRESSOS 2013 Per Conceptes, Subconceptes

(AVANTPROJECTE)

Classificació Cap. Art. Conc. Subcon.

PREVISIONS INICIALS DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES Per subconceptes

3

33

331

3

33

332

3

33

332

3

33

334

3

33

334

3

33

335

3

33

335

3

33

338

3

33

338

3

33

339

33900

TAXA OCUPACIO LLOCS PUBLICS - PARADES I ATRACCIONS

20.000,00

3

33

339

33901

TAXA MERCAT

30.500,00

3

33

339

3

33

3

34

341

3

34

341

3

34

342

34200

SERVEIS EDUCATIUS. ENSENYAMENT 2012ss

1.250,00

3

34

342

34201

SERVEIS EDUCATIUS. EMPRENEDORIA 2012 ss

1.625,00

3

34

342

34202

SERVEIS EDUCATIUS. BENESTAR SOCIAL 2012 ss

5.000,00

3

34

342

3

34

343

34302

SERVEIS ESPORTIUS. BENESTAR SOCIAL 2012 ss

3

34

343

34303

SERVEIS ESPORTIUS.JOVENTUT 2012 ss

3

34

343

3

34

344

34403

ENTRADES A M., EXP, ESPECTACLES. JOVENTUT 2012ss

1.100,00

3

34

344

34408

ENTRADES A M., EXP, ESPECTACLES. FESTES I TRADICIONS 2012ss

1.000,00

EMPRESES EXPLOTADORES SUBMINISTRAMENTS

1.500,00

TAXA CONTENIDORS, BASTIDES I GRUES

1.500,00

TAXA OCUPACIO VIA PUBLICA - TAULES I CADIRES

15.000,00 15.000,00

TAXA PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB TERRASSES. 33800

COMPENSACIÓ DE TELEFONICA DE ESPAÑA,SA (d 2010)

45.000,00 45.000,00

COMPENSACIÓ DE TELEFÒNICA D'ESPANYA S. A.

50.500,00

ALTRES TAXES PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA DEL DOMINI PÚBLIC.

327.000,00

TAXES PER UTILIZAC PRIVAT O EL APROVECH ESP DEL DOM PÚB LOC 34100

Per capítols

100.000,00

TAXA PER OBERTURA DE CALES I RASES. 33500

Per articles

100.000,00

TAXA UTIL PRIVAT O APROVE ESP PER EMP EXPL D'ÉSSER DE SUM 33400

Per conceptes 115.000,00

TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES. 33200

22/05/2013 11:26:41AM Pàg. 3

100,00

SERVEIS ASSISTENCIALS.

100,00

SERVEIS ASSISTENCIALS.

7.875,00

SERVEIS EDUCATIUS. 12.200,00 700,00

12.900,00

SERVEIS ESPORTIUS.

Sumen les Previsions

10.698.425,00

10.696.325,00

10.675.450,00

8.806.250,00


Data obtenció

Ajuntament de Cubelles PRESSUPOST D´INGRESSOS 2013 Per Conceptes, Subconceptes

(AVANTPROJECTE)

Classificació

PREVISIONS INICIALS DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES

Cap. Art. Conc. Subcon.

Per subconceptes

Per conceptes

3

34

344

3

34

349

34901

P.PUB. SERVEIS I ACTIVITATS - SERVEIS A LES PERSONES

3.000,00

3

34

349

34903

P.PUB. SERVEIS I ACTIVITATS- DINAMITZACIO ECONÒMICA

4.000,00

3

34

349

34904

P. PUB. SERVEIS I ACTIVITATS - RECORDS DEL MUNICIPI

4.000,00

3

34

349

34905

P.PUB. SERVEIS I ACTIVITATS -JOVENTUT

2.000,00

3

34

349

34907

P. PUB. SERVEIS I ACTIVITATS - COMUNICACIÓ

3

34

349

34908

P. PUB. SERVEIS I ACTIVITATS PROMOCIO CULTURAL

3

34

349

3

34

3

35

350

3

35

350

3

35

3

38

389

3

38

389

3

38

3

39

391

39110

MULTES PER INFRACCIONS TRIBUTÀRIES I ANÀLOGUES.(d.2010)

3

39

391

39120

MULTES PER INFRACCIONS DE L'ORDENANÇA DE CIRCULACIÓ.(d 2010)

3

39

391

39190

ALTRES MULTES I SANCIONS.(d.2010)

3

39

391

3

39

392

39200

RECÀRREC PER DECLARACIÓ EXTEMPORÁNEA SENSE REQUERIMI. PREVI

2.500,00

3

39

392

39210

RECÀRREC EXECUTIU 5%

6.000,00

3

39

392

3

39

393

3

39

393

3

39

399

200,00 13.250,00 36.225,00

PREUS PÚBLICS. 21.780,00

BAIXA TENSIO CORRAL D'EN CONA

21.780,00

PER A L'EXECUCIÓ D'OBRES.

21.780,00

CONTRIBUCIONS ESPECIALS. REINTEGRAMENTS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

10.000,00 10.000,00

ALTRES REINTEGRAMENTS D'OPERACIONS CORRENTS.

10.000,00

REINTEGRAMENTS D'OPERACIONS CORRENTS. 22.000,00 150.000,00 15.000,00 187.000,00

MULTES.

8.500,00

RECAR DEL PERÍODE EJEC I PER DECLAR EXTEMP SENSE REQUER PREV 39300

35.000,00

INTERESSOS DE DEMORA

35.000,00

INTERESSOS DE DEMORA. 39901

Per capítols

50,00

ALTRES PREUS PÚBLICS.

38900

Per articles

2.100,00

ENTRADES A MUSEUS, EXPOSICIONS, ESPECTACLES.

35004

22/05/2013 11:26:41AM Pàg. 4

500,00

RECURSOS EVENTUALS. Sumen les Previsions

11.010.455,00

10.973.955,00

10.743.455,00

8.806.250,00


Data obtenció

Ajuntament de Cubelles PRESSUPOST D´INGRESSOS 2013 Per Conceptes, Subconceptes

(AVANTPROJECTE)

Classificació Cap. Art. Conc. Subcon.

22/05/2013 11:26:41AM Pàg. 5

PREVISIONS INICIALS DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES Per subconceptes

3

39

399

39902

RECURSOS EVENTUALS CIES. ASSEGURADORES

3

39

399

39903

EXECUCIONS SUBSIDIARIES

3

39

399

3

39

Per conceptes

Per articles

5.000,00 41.500,00

ALTRES INGRESSOS DIVERSOS.

272.000,00

ALTRES INGRESSOS.

2.209.205,00

TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS.

3 42000

Per capítols

36.000,00

2.647.857,91

PARTICIPACIÓ EN TRIBUTS DE L'ESTAT

4

42

420

4

42

420

4

42

4

45

450

45000

PARTICIPACIÓ EN TRIBUTS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA.

4

45

450

45002

TRANS CTES EN COMPLIMENT DE CONV SERV SOC I POLÍT D'IGUAL

4

45

450

45030

GENERALITAT - EDUCACIO

4

45

450

45050

TRAN CTES EN CUMPL CONV LES SEVES AMB C.A EN MAT EM I DESARR

4

45

450

45080

SUBV CORRENTS DE LA ADMÓN GENERAL DE LA C.A JUSTICIA 2012 ss

5.400,00

4

45

450

45091

PUOSC, REPARACIO MANTENIMENT I CONSERVACIÓ

65.500,00

4

45

450

4

45

4

46

461

46100

DIPUTACIO BARCELONA - ESPORTS

24.773,00

4

46

461

46101

DIPUTACIO BARCELONA - TREBALL

29.712,10

4

46

461

46102

DIPUTACIO BARCELONA - EDUCACIO

117.429,00

4

46

461

46103

DIPUTACIO BARCELONA - JOVENTUT

8.760,00

4

46

461

46104

DIPUTACIO BARCELONA - BENESTAR SOCIAL

4

46

461

46105

DIPUTACIO BARCELONA - TURISME (D2012)

6.000,00

4

46

461

46106

DIPUTACIO BARCELONA - SANITAT

1.665,40

4

46

461

46107

DIPUTACIO - COOPERACIO

4.000,00

2.647.857,91

DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT.

2.647.857,91

DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT. 170.000,00 9.538,00 408.900,00 11.977,00

671.315,00

DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES.

671.315,00

DE COMUNITATS AUTÒNOMES.

31.600,00

Sumen les Previsions

14.559.367,41

14.334.627,91

14.334.627,91

11.015.455,00


Data obtenció

Ajuntament de Cubelles PRESSUPOST D´INGRESSOS 2013 Per Conceptes, Subconceptes

(AVANTPROJECTE)

Classificació Cap. Art. Conc. Subcon.

PREVISIONS INICIALS DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES Per subconceptes

Per conceptes

Per articles

4

46

461

46108

4

46

461

46109

DIPUTACIÓ - PROMOCIO CULTURAL

4

46

461

46110

DIPUTACIÓ - PLATGES

21.200,00

4

46

461

46113

DIPUTACIO BARCELONA - CONSUM I COMERÇ

18.000,00

4

46

461

46114

DIPUTACIÓ BARCELONA - IGUALTAT

10.000,00

4

46

461

46115

DIPUTACIÓ DE BARCELONA - EMPRESA

10.000,00

4

46

461

46120

DIPUTACIÓ DE BARCELONA PROGRAMA SOLVENCIA FINANCERA LOCAL

71.182,21

4

46

461

4

46

4

48

480

4

48

480

4

48

8.010,00

363.131,71

DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CABILDOS.

363.131,71

D'ENTITATS LOCALS. CAIXA PENEDÈS CASAL AVIS APORTACIÓ ANUAL CONVENI 2010

9.000,00 9.000,00

DE FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE

9.000,00

DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINS DE LUCRE.

3.691.304,62

TRANSFERÈNCIA CORRENTS.

4 52100

Per capítols

800,00

DIPUTACIO PARTICIPACIO CIUTADANA

48008

22/05/2013 11:26:41AM Pàg. 6

175.500,00

INTERESSOS COMPTES CORRENTS

5

52

521

5

52

521

5

52

5

55

550

55003

CONCESSIO BAR I PISCINA POLIESPORTIU

5

55

550

55006

CONCESSIONS ADMINISTRATIVES - FESTES I TRADICIONS -

100,00

5

55

550

55007

CONCESSIONS ADMINISTRATIVES

100,00

5

55

550

5

55

551

5

55

551

5

55

555

55500

CONCESSIÓ ÚS PRIVATIU NINXOLS CEMENTIRI (d.2010)

15.000,00

5

55

555

55501

CONCESSIÓ US PRIVATIU ANTENES TELEFONIA MÒBIL (d.2010)

23.800,00

175.500,00 175.500,00

INTERESSOS DE DIPÒSITS. 9.400,00

9.600,00

DE CONCESSIONS ADMTIVAS AMB CONTRAPRESTACIÓ PERIÒDICA 55101

CANON RETIRADA, DESCONTAMINACIO I BAIXA VEHICLES

3.500,00 3.500,00

DE CONCESSIONS ADMTIVAS AMB CONTRAPRESTACIÓ NO PERIÒDICA

Sumen les Previsions

14.958.759,62

14.895.359,62

14.882.259,62

14.706.759,62


Data obtenció

Ajuntament de Cubelles PRESSUPOST D´INGRESSOS 2013 Per Conceptes, Subconceptes

(AVANTPROJECTE)

Classificació

PREVISIONS INICIALS DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES

Cap. Art. Conc. Subcon. 5

55

555

5

55

555

5

55

55502

Per subconceptes CONCESSIONS ÚS PRIVATIUS (xurreries,guinguetes,parkings)

Per conceptes

Per articles

63.400,00 76.500,00

PRODUCTES DE CONCESSIONS I APROFITAMENTS ESPECIALS.

252.000,00

INGRESSOS PATRIMONIALS.

6

60

600

6

60

600

6

60

60000

1.750.000,00

VENDA DE SOLARS

1.750.000,00

VENDA DE SOLARS.

1.750.000,00

DE TERRENYS.

1.750.000,00

ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS.

6 7

75

750

7

75

750

7

75

7

76

760

7

76

760

7

76

75080

648.500,00

PUOSC

648.500,00

DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES.

648.500,00

DE COMUNITATS AUTÒNOMES. 76001

249.958,14

XARXA DE GOVERNS LOCALS

249.958,14 249.958,14

D'ENTITATS LOCALS.

898.458,14

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.

7 8

83

831

8

83

831

8

83

83100

5.646,53

BESTRETES AL PERSONAL MT I LLT

5.646,53

REINTEGRAMENTS DE PRÉSTECS DE FORA DEL SECTOR PÚBLIC A/L P

5.646,53

REINTEGRAMENTS DE PRÉSTECS DE FORA DEL SECTOR PÚBLIC.

5.646,53

ACTIUS FINANCERS.

8 9

91

911

9

91

911

9

91

913

9

91

913

9

91

Per capítols

24.600,00

APROFITAMENTS ESPECIALS AMB CONTRAPRESTACIÓ.

5

9

22/05/2013 11:26:41AM Pàg. 7

91101

PRÉSTECS REBUTS D'ENTITATS LOCALS A MT I LLT

175.000,00 175.000,00

PRÉSTECS REBUTS A/L P D'ENS DEL SECTOR PÚBLIC. 91301

288.635,71

PRESTECS A LLARG TERMINI

288.635,71

PRÉSTAM REBUTS A/L P D'ENS DE FORA DEL SECTOR PÚBLIC

463.635,71

PRÉSTECS REBUTS EN EUROS.

463.635,71

PASSIUS FINANCERS. Sumen les Previsions

18.076.500,00

18.076.500,00

18.076.500,00

18.076.500,00


Data obtenció 22/05/2013

Ajuntament de Cubelles

11:28:27AM Pàg.

PRESSUPOST DE DESPESES 2013 per Orgànica

Cl. Orgànica

10

1

(AVANTPROJECTE)

ALCALDIA, POLITIQUES D'IGUALTAT I INTEGRACIÓ EUROPEA

Prog.

ECONÒMICA

DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS

CRÈDITS INICIALS

231

22617

POLITIQUES IGUALTAT

8.000,00

231

48950

ENTITATS DIVERSES

2.400,00

334

22628

AGERMANAMENT

2.000,00

334

22629

INTEGRACIÓ EUROPEA

3.000,00

912

22601

ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES

8.000,00

912

22616

RECORDS MUNICIPI

1.000,00

912

23300

ALTRES INDEMNITZACIONS

912

48900

ALTRES TRANSFERÈNCIES

210.000,00 42.600,00 Total Orgànica. . . . .

277.000,00


Data obtenció 22/05/2013

Ajuntament de Cubelles

11:28:27AM Pàg.

PRESSUPOST DE DESPESES 2013 per Orgànica

Cl. Orgànica

11

2

(AVANTPROJECTE)

SERVEIS GENERALS

Prog.

ECONÒMICA

DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS

CRÈDITS INICIALS

920

21500

REPARACIONS I MANTENIMENT DE MOBILIARI I ESTRIS

700,00

920

22001

PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS

4.624,46

920

22201

POSTALS.

920

22603

PUBLICACIÓ EN DIARIS OFICIALS.

920

22604

JURÍDICS, CONTENCIOSOS.

920

22699

ALTRES DESPESES DIVERSES

1.000,00

920

22706

ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS

35.000,00

920

23302

INDEM. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL

920

46305

MANCOMUNITAT SERVEIS GENERALS

920

48960

TRANSFERENCIES A ENTITATS

21.000,00 9.400,00 42.000,00

Total Orgànica. . . . .

9.000,00 19.652,03 4.569,41 146.945,90


Data obtenció 22/05/2013

Ajuntament de Cubelles

11:28:27AM Pàg.

PRESSUPOST DE DESPESES 2013 per Orgànica

Cl. Orgànica

12

3

(AVANTPROJECTE)

RECURSOS HUMANS

Prog.

ECONÒMICA

DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS

912

23000

DIETES DE CÀRRECS ELECTES

1.000,00

912

23100

LOCOMOCIÓ DELS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GOVERN

1.000,00

920

22106

PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITARI.

920

22706

ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS

920

23020

DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU.

920

23120

LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NO DIRECTIU.

3.000,00

920

23301

ASSISTÈNCIES TRIBUNALS

2.500,00

920

83100

PRÉSTECS AL PERSONAL A MT I LLT Total Orgànica. . . . .

CRÈDITS INICIALS

100,00 1.000,00 500,00

5.646,53 14.746,53


Data obtenció 22/05/2013

Ajuntament de Cubelles

11:28:27AM Pàg.

PRESSUPOST DE DESPESES 2013 per Orgànica

Cl. Orgànica

13

4

(AVANTPROJECTE)

INFORMATICA

Prog.

ECONÒMICA

DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS

CRÈDITS INICIALS

491

20600

LLOGUER D'EQUIPS PROCÉS INFORMACIÓ

36.755,34

491

21300

REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.MAQUINÀRIA, INSTAL

17.630,20

491

21600

REPARACIONS I MANTENIMENT MATERIAL INFORMATIC

48.117,30

491

21601

REPARACIONS I MANTENIMENT INTERCONNEXIONS TEL

7.368,58

491

22138

RENOVACIO LLICENCIES

491

22699

ALTRES DESPESES DIVERSES

1.500,00

491

22706

ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS

25.000,00

491

46513

CONSELL COMARCAL DEL GARRAF

8.550,00

491

48960

TRANSFERENCIES A ENTITATS

1.700,00

491

62600

EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ

18.058,00

Total Orgànica. . . . .

12.000,00 176.679,42


Data obtenció 22/05/2013

Ajuntament de Cubelles

11:28:27AM Pàg.

PRESSUPOST DE DESPESES 2013 per Orgànica

Cl. Orgànica

14

5

(AVANTPROJECTE)

DESPESES DE PERSONAL

Prog.

ECONÒMICA

DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS

CRÈDITS INICIALS

130

12003

SOUS DEL GRUP C1.

10.080,28

130

12004

SOUS DEL GRUP C2.

8.378,58

130

12006

TRIENNIS.

3.485,78

130

12100

COMPLEMENT DE DESTINACIO

10.739,68

130

12101

COMPLEMENT ESPECÍFIC.

11.228,14

132

12001

SOUS DEL GRUP A2.

12.906,52

132

12003

SOUS DEL GRUP C1.

9.884,84

132

12004

SOUS DEL GRUP C2.

262.429,88

132

12005

SOUS DEL GRUP E (G.P)

132

12006

TRIENNIS.

132

12100

COMPLEMENT DE DESTINACIÓ.

165.153,22

132

12101

COMPLEMENT ESPECÍFIC.

464.549,20

132

13000

PERSONAL LABORAL

132

13001

HORES EXTRAORDINÀRIES

132

15000

PRODUCTIVITAT

174.933,02

132

15100

GRATIFICACIONS

104.500,00

132

16000

SEGURETAT SOCIAL.

309.613,10

151

12000

SOUS DEL GRUP A1

29.354,64

151

12001

SOUS DEL GRUP A2.

19.359,78

151

12003

SOUS DEL GRUP C1.

9.884,84

151

12004

SOUS DEL GRUP C2.

16.757,16

151

12006

TRIENNIS.

13.322,60

151

12100

COMPLEMENT DE DESTINACIO

49.138,24

151

12101

COMPLEMENT ESPECÍFIC.

72.451,22

151

15000

PRODUCTIVITAT

18.760,56

151

16000

SEGURETAT SOCIAL.

52.864,91

155

12001

SOUS DEL GRUP A2.

25.813,04

155

12004

SOUS DEL GRUP C2.

25.135,74

155

12006

TRIENNIS.

155

12100

COMPLEMENT DE DESTINACIÓ.

31.448,48

155

12101

COMPLEMENT ESPECÍFIC.

34.682,62

155

13000

PERSONAL LABORAL

155

13001

HORES EXTRAORDINÀRIES

45.940,85

155

15000

PRODUCTIVITAT

74.718,28

155

16000

SEGURETAT SOCIAL.

155

16104

INDEMNITZACIÓ AL PERSONAL LAB. PER JUBILACIONS AN

36.251,70

170

12001

SOUS DEL GRUP A2.

12.906,52

170

12003

SOUS DEL GRUP C1.

9.884,84

170

12004

SOUS DEL GRUP C2.

16.757,16

170

12006

TRIENNIS.

170

12100

COMPLEMENT DE DESTINACIÓ.

23.602,04

170

12101

COMPLEMENT ESPECÍFIC.

24.507,70

7.666,58 45.394,36

41.862,52 1.500,00

6.737,95

684.661,65

296.737,51

2.797,82


Data obtenció 22/05/2013

Ajuntament de Cubelles

11:28:27AM Pàg.

PRESSUPOST DE DESPESES 2013 per Orgànica

Cl. Orgànica

14

6

(AVANTPROJECTE)

DESPESES DE PERSONAL

Prog.

ECONÒMICA

DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS

170

13000

PERSONAL LABORAL

170

15000

PRODUCTIVITAT

170

16000

SEGURETAT SOCIAL.

33.047,98

231

12003

SOUS DEL GRUP C1.

9.884,84

231

12004

SOUS DEL GRUP C2.

8.378,58

231

12006

TRIENNIS.

231

12100

COMPLEMENT DE DESTINACIÓ.

10.739,68

231

12101

COMPLEMENT ESPECÍFIC.

11.228,14

231

13000

PERSONAL LABORAL

22.485,16

231

13001

HORES EXTRAORDINÀRIES

231

15000

PRODUCTIVITAT

231

15100

GRATIFICACIONS

231

16000

SEGURETAT SOCIAL LABORALS

20.113,11

241

13000

PERSONAL LABORAL

25.686,82

241

15000

PRODUCTIVITAT

2.188,96

241

16000

SEGURETAT SOCIAL.

8.539,99

320

12003

SOUS DEL GRUP C1.

9.884,84

320

12004

SOUS DEL GRUP C2.

8.378,58

320

12006

TRIENNIS.

320

12100

COMPLEMENT DE DESTINACIÓ.

11.368,42

320

12101

COMPLEMENT ESPECÍFIC.

16.318,54

320

13000

PERSONAL LABORAL

51.807,81

320

13001

HORES EXTRAORDINÀRIES

320

15000

PRODUCTIVITAT

320

16000

SEGURETAT SOCIAL.

32.273,98

334

12003

SOUS DEL GRUP C1.

4.942,42

334

12004

SOUS DEL GRUP C2.

25.135,74

334

12006

TRIENNIS.

334

12100

COMPLEMENT DE DESTINACIÓ.

17.458,91

334

12101

COMPLEMENT ESPECÍFIC.

22.267,35

334

13000

PERSONAL LABORAL

74.990,04

334

13001

HORES EXTRAORDINÀRIES

334

15000

PRODUCTIVITAT

13.283,79

334

15100

GRATIFICACIONS

3.000,00

334

16000

SEGURETAT SOCIAL.

50.492,09

337

13000

PERSONAL LABORAL

41.233,92

337

15000

PRODUCTIVITAT

337

16000

SEGURETAT SOCIAL.

13.725,64

338

12003

SOUS DEL GRUP C1.

9.884,84

338

12006

TRIENNIS.

1.871,94

338

12100

COMPLEMENT DE DESTINACIÓ.

5.527,06

338

12101

COMPLEMENT ESPECÍFIC.

CRÈDITS INICIALS

20.723,22 8.641,96

2.483,72

200,00 5.953,28 200,00

1.731,92

100,00 6.083,13

3.555,11

500,00

3.567,06

10.947,58


Data obtenció 22/05/2013

Ajuntament de Cubelles

11:28:27AM Pàg.

PRESSUPOST DE DESPESES 2013 per Orgànica

Cl. Orgànica

14

7

(AVANTPROJECTE)

DESPESES DE PERSONAL

Prog.

ECONÒMICA

DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS

338

15000

PRODUCTIVITAT

1.997,07

338

16000

SEGURETAT SOCIAL.

7.554,49

340

12004

SOUS DEL GRUP C2.

8.378,58

340

12006

TRIENNIS.

340

12100

COMPLEMENT DE DESTINACIÓ.

340

12101

COMPLEMENT ESPECÍFIC.

340

13000

PERSONAL LABORAL

340

15000

PRODUCTIVITAT

340

15100

GRATIFICACIONS

340

16000

SEGURETAT SOCIAL.

15.699,07

431

12001

SOUS DEL GRUP A2.

6.712,86

431

12006

TRIENNIS.

431

12100

COMPLEMENT DE DESTINACIÓ.

3.824,87

431

12101

COMPLEMENT ESPECÍFIC.

8.187,27

431

13000

PERSONAL LABORAL

431

15000

PRODUCTIVITAT

8.029,99

431

15100

GRATIFICACIONS

3.000,00

431

16000

SEGURETAT SOCIAL.

34.332,24

432

13100

LABORAL TEMPORAL

34.845,42

432

15000

PRODUCTIVITAT

432

16000

SEGURETAT SOCIAL.

12.131,12

491

12004

SOUS DEL GRUP C2.

8.378,58

491

12006

TRIENNIS.

491

12100

COMPLEMENT DE DESTINACIÓ.

5.212,62

491

12101

COMPLEMENT ESPECÍFIC.

5.325,04

491

13000

PERSONAL LABORAL

491

13001

HORES EXTRAORDINÀRIES

491

15000

PRODUCTIVITAT

19.017,97

491

16000

SEGURETAT SOCIAL.

82.426,47

912

10000

RETRIBUCIONS CÀRRECS ELECTES

76.868,04

912

12004

SOUS DEL GRUP C2.

912

12006

TRIENNIS.

912

12100

COMPLEMENT DE DESTINACIÓ

5.212,62

912

12101

COMPLEMENT ESPECÍFIC.

7.093,94

912

15000

PRODUCTIVITAT

6.458,29

912

16000

SEGURETAT SOCIAL.

30.071,11

920

12000

SOUS GRUP A1

44.031,96

920

12001

SOUS DEL GRUP A2.

12.938,49

920

12003

SOUS DEL GRUP C1.

34.596,94

920

12004

SOUS DEL GRUP C2.

50.271,48

920

12006

TRIENNIS.

19.637,86

920

12100

COMPLEMENT DE DESTINACIÓ

89.538,81

CRÈDITS INICIALS

250,26 5.212,62 5.325,04 28.249,90 3.792,62 500,00

973,56

84.166,12

2.440,42

500,52

234.455,83 3.000,00

8.378,58 465,06


Data obtenció 22/05/2013

Ajuntament de Cubelles

11:28:27AM Pàg.

PRESSUPOST DE DESPESES 2013 per Orgànica

Cl. Orgànica

14

8

(AVANTPROJECTE)

DESPESES DE PERSONAL

Prog.

ECONÒMICA

DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS

920

12101

COMPLEMENT ESPECÍFIC.

920

15000

PRODUCTIVITAT

51.560,28

920

15200

ALTRES RETRIBUCIONS

78.068,31

920

16000

SEGURETAT SOCIAL.

98.595,43

920

16009

VIGILANCIA SALUT- ALTRES PRESTACIONS MUTUA

15.000,00

920

16200

FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL

13.500,00

920

16204

ACCIÓ SOCIAL.

25.000,00

925

12001

SOUS DEL GRUP A2.

12.906,52

925

12004

SOUS DEL GRUP C2.

32.076,12

925

12006

TRIENNIS.

925

12100

COMPLEMENT DE DESTINACIÓ.

26.583,79

925

12101

COMPLEMENT ESPECÍFIC.

31.660,19

925

15000

PRODUCTIVITAT

925

16000

SEGURETAT SOCIAL.

27.382,86

931

12000

SOUS GRUP A1

44.031,96

931

12003

SOUS DEL GRUP C1.

29.654,52

931

12004

SOUS DEL GRUP C2.

33.534,30

931

12006

TRIENNIS.

931

12100

COMPLEMENT DE DESTINACIÓ

931

12101

COMPLEMENT ESPECÍFIC.

931

15000

PRODUCTIVITAT

24.790,75

931

15100

GRATIFICACIONS

1.000,00

931

16000

SEGURETAT SOCIAL.

932

12003

SOUS DEL GRUP C1.

9.884,84

932

12004

SOUS DEL GRUP C2.

16.757,16

932

12006

TRIENNIS.

932

12100

COMPLEMENT DE DESTINACIÓ.

16.266,67

932

12101

COMPLEMENT ESPECÍFIC.

21.791,77

932

15000

PRODUCTIVITAT

932

16000

SEGURETAT SOCIAL.

20.889,65

934

12000

SOUS DEL GRUP A1.

14.677,32

934

12003

SOUS DEL GRUP C1.

9.884,84

934

12004

SOUS DEL GRUP C2.

8.378,58

934

12006

TRIENNIS.

6.975,08

934

12100

COMPLEMENT DE DESTINACIÓ.

22.125,18

934

12101

COMPLEMENT ESPECÍFIC.

25.240,42

934

15000

PRODUCTIVITAT

13.730,08

934

16000

SEGURETAT SOCIAL.

26.006,17

CRÈDITS INICIALS

147.350,55

3.838,16

8.607,71

9.312,40 74.327,21 137.162,29

82.160,78

2.623,74

5.212,59

Total Orgànica. . . . .

6.157.641,65


Data obtenció 22/05/2013

Ajuntament de Cubelles

11:28:27AM Pàg.

PRESSUPOST DE DESPESES 2013 per Orgànica

Cl. Orgànica

15

9

(AVANTPROJECTE)

TELEFONIA

Prog.

ECONÒMICA

DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS

132

22200

SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS.

10.841,06

151

22200

SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS.

9.591,95

155

22200

SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS.

1.540,39

170

22200

SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS.

3.936,90

231

22200

SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS.

3.305,48

320

22200

SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS.

10.385,96

334

22200

SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS.

9.239,77

338

22200

SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS.

5.164,00

340

22200

SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS.

1.586,29

432

22200

SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS.

6.437,46

491

22200

SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS.

11.453,24

912

22200

SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS.

2.803,68

920

22200

SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS.

13.679,87

931

22200

SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS. Total Orgànica. . . . .

CRÈDITS INICIALS

765,95 90.732,00


Data obtenció 22/05/2013

Ajuntament de Cubelles

11:28:27AM Pàg.

PRESSUPOST DE DESPESES 2013 per Orgànica

Cl. Orgànica

20

10

(AVANTPROJECTE)

DEUTE PUBLIC

Prog.

ECONÒMICA

DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS

011

31009

BBVA 662

334,87

011

31010

BBVA 661

1.337,05

011

31011

BBVA 712

1.461,06

011

31012

BBVA 770

15.615,66

011

31013

CAIXA PENSIONS 907

50.349,31

011

31014

CATALUNYA CAIXA 917

8.366,53

011

31015

CATALUNYA CAIXA 972

7.402,46

011

91100

DIPUTACIO BARCELONA 2008

15.000,00

011

91110

DIPUTACIÓ BARCELONA 2009

15.000,00

011

91120

DIPUTACIÓ BARCELONA 2010

15.000,00

011

91309

BBVA 662

49.599,96

011

91310

BBVA 661

27.772,40

011

91311

BBVA 712

26.700,00

011

91312

BBVA 770

117.244,00

011

91313

CAIXA PENSIONS 907

305.000,00

011

91314

CAIXA CATALUNYA, 917 CREDIT LOCAL 561.000

53.637,08

011

91315

CAIXA CATALUNYA, 972

33.087,72

934

35200

INTERESSOS DE DEMORA

15.000,00

934

35900

ALTRES DESPESES FINANCERES Total Orgànica. . . . .

CRÈDITS INICIALS

10.000,00 767.908,10


Data obtenció 22/05/2013

Ajuntament de Cubelles

11:28:27AM Pàg.

PRESSUPOST DE DESPESES 2013 per Orgànica

Cl. Orgànica

21

11

(AVANTPROJECTE)

HISENDA LOCAL

Prog.

ECONÒMICA

DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS

CRÈDITS INICIALS

931

20300

LLOGUER DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE

100,00

931

21300

REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.MAQUINÀRIA, INSTAL

100,00

931

22001

PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS

931

22706

ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS

931

22708

SERVEIS DE RECAPTACIÓ

1.000,00 16.450,00 205.000,00

Total Orgànica. . . . .

222.650,00


Data obtenció 22/05/2013

Ajuntament de Cubelles

11:28:27AM Pàg.

PRESSUPOST DE DESPESES 2013 per Orgànica

Cl. Orgànica

22

12

(AVANTPROJECTE)

COMUNICACIO

Prog.

ECONÒMICA

DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS

CRÈDITS INICIALS

491

20300

LLOGUER DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE

1.500,00

491

21300

REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.MAQUINÀRIA, INSTAL

2.500,00

491

22001

PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS

491

22137

MATERIAL GRÀFIC

491

22600

CANONS SGAE

491

22601

ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES.

1.500,00

491

22602

PUBLICITAT I PROPAGANDA

5.000,00

491

22633

MATERIAL DIVERS DIFUSIO RADIO

1.500,00

491

22706

ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS

6.831,00

491

22738

PUBLICACIONS MUNICIPALS

491

22739

SERVEIS MITJANS COMUNICACIO

3.000,00

491

46702

CONSORCI TELEDIGITAL GARRAF

71.000,00

491

48000

ATENCIONS BENEFIQUES I ASSISTENCIALS

1.000,00

491

48100

BECA PERIODISME

6.000,00

491

48101

PREMIS, BEQUES I PENSIONS

3.000,00

491

48923

QUOTA ANUAL FEDERACIO RADIO

491

62514

MATERIAL DE COMUNICACIO

300,00 16.000,00 500,00

26.000,00

250,00 2.181,76

Total Orgànica. . . . .

148.062,76


Data obtenció 22/05/2013

Ajuntament de Cubelles

11:28:27AM Pàg.

PRESSUPOST DE DESPESES 2013 per Orgànica

Cl. Orgànica

23

13

(AVANTPROJECTE)

PARTICIPACIO CIUTADANA

Prog.

ECONÒMICA

DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS

CRÈDITS INICIALS

924

22633

PROCESSOS PARTICIPATIUS

8.000,00

924

22706

ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS

3.000,00

924

22777

SERVEI DE MEDIACIO

924

48100

PREMIS BEQUES I PENSIONS

12.800,00 1.000,00 Total Orgànica. . . . .

24.800,00


Data obtenció 22/05/2013

Ajuntament de Cubelles

11:28:27AM Pàg.

PRESSUPOST DE DESPESES 2013 per Orgànica

Cl. Orgànica

24

14

(AVANTPROJECTE)

ASSEGURANCES I COMPRES

Prog.

ECONÒMICA

DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS

CRÈDITS INICIALS

132

22400

ASSEGURANCES

8.000,00

155

22400

ASSEGURANCES

14.000,00

320

22400

ASSEGURANCES

3.500,00

338

22400

ASSEGURANCES

5.700,00

340

22400

ASSEGURANCES

5.000,00

432

22400

ASSEGURANCES

2.500,00

491

22400

ASSEGURANCES

470,00

920

22000

ORDINARI NO INVENTARIABLE.

920

22400

ASSEGURANCES

35.500,00 50.000,00

Total Orgànica. . . . .

124.670,00


Data obtenció 22/05/2013

Ajuntament de Cubelles

11:28:27AM Pàg.

PRESSUPOST DE DESPESES 2013 per Orgànica

Cl. Orgànica

30

15

(AVANTPROJECTE)

URBANISME I PLANEJAMENT

Prog.

ECONÒMICA

DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS

CRÈDITS INICIALS

151

21400

REPARACIONS MANTENIMENT MATERIAL TRANSPORT

1.700,00

151

21500

REPARACIONS I MANTENIMENT DE MOBILIARI I ESTRIS

500,00

151

21900

REPARACIONS PER EXECUCIÓ SUBSIDIARIA

5.000,00

151

22001

PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS

1.000,00

151

22103

COMBUSTIBLES I CARBURANTS

2.000,00

151

22706

ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS

151

60920

BAIXA TENSIÓ CORRAL D'EN CONA

151

62231

SALA SOCIOCULTURAL

151

62233

REHABILITACIÓ SAFAREIGS

161

46306

PORTADA D'AIGUES

2.720,00

161

76301

PORTADA D'AIGUES

72.280,00

231

62235

CENTRE DE LES DONES

231

62535

MOBILIARI CENTRE DONES

332

62234

BIBLIOTECA

500,00 24.200,00 849,60 7.453,60

121.388,35 40.000,00 1.898.500,00 Total Orgànica. . . . .

2.178.091,55


Data obtenció 22/05/2013

Ajuntament de Cubelles

11:28:27AM Pàg.

PRESSUPOST DE DESPESES 2013 per Orgànica

Cl. Orgànica

31

16

(AVANTPROJECTE)

HABITATGE

Prog.

ECONÒMICA

DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS

152

46531

CCG. POLITIQUES D'HABITATGE

1.000,00

152

48931

TRANSFERENCIES A FAMILIES I ENTITATS

4.000,00

Total Orgànica. . . . .

CRÈDITS INICIALS

5.000,00


Data obtenció 22/05/2013

Ajuntament de Cubelles

11:28:27AM Pàg.

PRESSUPOST DE DESPESES 2013 per Orgànica

Cl. Orgànica

32

17

(AVANTPROJECTE)

PLANEJAMENT

Prog.

ECONÒMICA

DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS

151

62706

ESTUDI INICIAL REVISIO PLA GENERAL

151

62708

RED. PROJECTE RICREU/C. TORT/ESTOR/SOLANA Total Orgànica. . . . .

CRÈDITS INICIALS

139.074,55 52.574,32 191.648,87


Data obtenció 22/05/2013

Ajuntament de Cubelles

11:28:27AM Pàg.

PRESSUPOST DE DESPESES 2013 per Orgànica

Cl. Orgànica

40

18

(AVANTPROJECTE)

MEDI AMBIENT

Prog.

ECONÒMICA

DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS

CRÈDITS INICIALS

162

46301

PLANTA TRANSFORMADORA

515.085,04

162

46304

RECOLLIDA ESCOMBRARIES

830.378,77

162

46307

CARTRO PAPER I ENVASOS

21.951,23

162

46308

DEIXALLERIA

64.350,88

162

46704

CONS. DELS COLLS MIRALPEIX-COSTA GARRAF

163

22700

NETEJA

170

21000

INFRASTRUCTURA I BÉNS NATURALS

170

22699

ALTRES DESPESES DIVERSES

170

22706

ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.

171

22729

MANTENIMENT JARDINS

172

22700

NETEJA ABOCADORS I ALTRES

172

48950

ENTITATS DIVERSES

10.000,00 682.704,96 16.000,00 1.500,00 100,00 390.927,20 56.000,00 800,00

Total Orgànica. . . . .

2.589.798,08


Data obtenció 22/05/2013

Ajuntament de Cubelles

11:28:27AM Pàg.

PRESSUPOST DE DESPESES 2013 per Orgànica

Cl. Orgànica

41

19

(AVANTPROJECTE)

OBRES I SERVEIS

Prog.

ECONÒMICA

DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS

CRÈDITS INICIALS

155

20300

LLOGUER DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE

155

20400

LLOGUER DE MATERIAL DE TRANSPORT

155

21200

REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.EDIFICIS I ALTRES CON

40.000,00

155

21201

MANTENIMENT INTEGRAL EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCC

30.000,00

155

21300

REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.MAQUINÀRIA, INSTAL

10.000,00

155

21400

REPARACIONS MANTENIMENT MATERIAL TRANSPORT

10.000,00

155

22103

COMBUSTIBLES I CARBURANTS

155

22104

VESTUARI

17.666,00

155

22123

MATERIAL DIVERS

70.000,00

155

22699

ALTRES DESPESES DIVERSES

170,00

155

22706

ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS

17.000,00

155

22725

MANTENIMENT MOBILIARI URBÀ

11.000,00

155

22726

MANTENIMENT VIA PUBLICA

80.000,00

155

61106

ADEQUACIO NUCLI ANTIC

155

62002

SENYALITZACIO DE CARRERS

155

62115

TERRENY NAU INDUSTRIAL

31.278,50

155

62200

EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS

23.646,40

155

62215

CONSTRUCCIO NAU LES SALINES

155

62236

COMPLIMENT PLA ACCESSIBILITAT EDIFICIS

155

62307

UTILS BRIGADA

155

76200

AJUNTAMENT DE CUNIT, PASSERA TORRENT D'EN PEDR

16.000,00

164

62211

OBRES CEMENTIRI

31.326,70

165

22727

MANTENIMENT ENLLUMENAT PUBLIC

152.000,00

165

62323

INVERSIONS ENLLUMENAT

100.708,63

320

21200

REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.EDIFICIS I ALTRES CON

15.000,00

320

21201

MANTENIMENT INTEGRAL EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCC

31.500,00

340

62202

MILLORES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

700,00 3.300,00

8.925,00

724.355,86 8.500,00

2.041,27 10.000,00 5.000,00

Total Orgànica. . . . .

8.924,96 1.459.043,32


Data obtenció 22/05/2013

Ajuntament de Cubelles

11:28:27AM Pàg.

PRESSUPOST DE DESPESES 2013 per Orgànica

Cl. Orgànica

42

20

(AVANTPROJECTE)

PREVENCIÓ DE RISCOS

Prog.

ECONÒMICA

DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS

134

21000

INFRASTRUCTURA I BÉNS NATURALS

134

22706

ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.

134

48951

SUBVENCIONS A ENTITATS NOMINATIVES BEP Total Orgànica. . . . .

CRÈDITS INICIALS

15.000,00 560,00 5.000,00 20.560,00


Data obtenció 22/05/2013

Ajuntament de Cubelles

11:28:27AM Pàg.

PRESSUPOST DE DESPESES 2013 per Orgànica

Cl. Orgànica

43

21

(AVANTPROJECTE)

SUBMINISTRAMENTS

Prog.

ECONÒMICA

DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS

CRÈDITS INICIALS

132

22100

ENERGIA ELÈCTRICA.

132

22101

AIGUA.

160,99

155

22101

AIGUA.

975,78

164

22100

ENERGIA ELÈCTRICA

6.037,57

165

22100

ENERGIA ELÈCTRICA.

440.742,73

231

22101

AIGUA.

313

22100

ENERGIA ELÈCTRICA.

6.037,57

313

22101

AIGUA.

2.340,60

320

22100

ENERGIA ELÈCTRICA.

320

22101

AIGUA.

320

22102

GAS.

334

22100

ENERGIA ELÈCTRICA.

334

22101

AIGUA.

334

22102

GAS.

342

22100

ENERGIA ELÈCTRICA.

342

22101

AIGUA.

342

22102

GAS.

430

22100

ENERGIA ELÈCTRICA

430

22101

AIGUA

920

22100

ENERGIA ELÈCTRICA

920

22101

AIGUA

9.056,36

217,98

54.338,14 6.312,60 49.928,27 9.056,36 301,79 1.673,89 48.300,57 4.200,03 11.420,01 6.037,57 321,94 24.150,29 1.010,98 Total Orgànica. . . . .

682.622,02


Data obtenció 22/05/2013

Ajuntament de Cubelles

11:28:27AM Pàg.

PRESSUPOST DE DESPESES 2013 per Orgànica

Cl. Orgànica

44

22

(AVANTPROJECTE)

SERVEI M. NETEJA EDIFICIS

Prog.

ECONÒMICA

DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS

155

21200

REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.EDIFICIS I ALTRES CON

155

21300

REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.MAQUINÀRIA, INSTAL

155

22110

PRODUCTES DE NETEJA I LAVABO.

320

21200

REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.EDIFICIS I ALTRES CON Total Orgànica. . . . .

CRÈDITS INICIALS

6.560,00 600,00 16.500,00 393,78 24.053,78


Data obtenció 22/05/2013

Ajuntament de Cubelles

11:28:27AM Pàg.

PRESSUPOST DE DESPESES 2013 per Orgànica

Cl. Orgànica

50

23

(AVANTPROJECTE)

SEGURETAT CIUTADANA

Prog.

ECONÒMICA

DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS

132

20400

LLOGUER DE MATERIAL DE TRANSPORT

35.000,00

132

20600

LLOGUER D'EQUIPS PROCÉS INFORMACIÓ

10.000,00

132

21300

REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.MAQUINÀRIA, INSTAL

3.000,00

132

21400

REPARACIONS MANTENIMENT MATERIAL TRANSPORT

12.500,00

132

21600

REPARACIONS I MANTENIMENT MATERIAL INFORMATIC

132

22103

COMBUSTIBLES I CARBURANTS.

13.000,00

132

22104

VESTUARI.

35.000,00

132

22109

MATERIAL TECNIC

7.500,00

132

22204

COMUNICACIONS INFORMATIQUES . SIP XARXA RESCAT

3.000,00

132

22699

ALTRES DESPESES DIVERSES

12.000,00

132

22706

ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.

3.000,00

Total Orgànica. . . . .

CRÈDITS INICIALS

5.000,00

139.000,00


Data obtenció 22/05/2013

Ajuntament de Cubelles

11:28:27AM Pàg.

PRESSUPOST DE DESPESES 2013 per Orgànica

Cl. Orgànica

51

24

(AVANTPROJECTE)

SANITAT, SALVAMENT I NETEJA DE PLATGES

Prog.

ECONÒMICA

DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS

CRÈDITS INICIALS

164

22700

NETEJA I TOALETA

179

20300

LLOGUER DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE

3.000,00

179

21400

REPARACIONS MANTENIMENT MATERIAL TRANSPORT

1.000,00

179

22699

ALTRES DESPESES DIVERSES

3.036,00

179

22707

TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES - SALVAMENT

179

22728

MANTENIMENT DE PLATGES

179

62309

INSTAL·LACIONS PLATGES

313

21300

REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.MAQUINÀRIA, INSTAL

313

22109

MATERIAL TECNIC

313

22606

REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS.

313

22707

ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS SALUT

313

22750

DESRATITZACIÓ

313

22752

SERVEIS DIVERSOS ( REC. GOSSOS ...)

313

46302

CAAD MANCOMUNITAT

313

48950

ENTITATS DIVERSES

43.475,80

90.000,00 164.000,00 6.000,00 150,00 3.120,00 100,00 1.000,00 10.300,00 3.500,00 35.530,01 1.200,00

Total Orgànica. . . . .

365.411,81


Data obtenció 22/05/2013

Ajuntament de Cubelles

11:28:27AM Pàg.

PRESSUPOST DE DESPESES 2013 per Orgànica

Cl. Orgànica

52

25

(AVANTPROJECTE)

COOPERACIO

Prog.

ECONÒMICA

DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS

CRÈDITS INICIALS

231

22706

ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.

231

22707

TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES EXTERNES

231

23000

DIETES CARRECS ELECTES

100,00

231

23020

DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU.

100,00

231

23100

LOCOMOCIO DELS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GOVERN

300,00

231

23120

LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NO DIRECTIU.

300,00

231

48900

FONS CATALÀ DE COOPERACIO

1.100,00

231

48910

COOPERACIO

1.000,00

231

48950

ENTITATS DIVERSES

4.200,00 10.000,00

5.000,00 Total Orgànica. . . . .

22.100,00


Data obtenció 22/05/2013

Ajuntament de Cubelles

11:28:27AM Pàg.

PRESSUPOST DE DESPESES 2013 per Orgànica

Cl. Orgànica

60

26

(AVANTPROJECTE)

BENESTAR SOCIAL

Prog.

ECONÒMICA

DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS

CRÈDITS INICIALS

231

20300

LLOGUER DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE

231

21300

REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.MAQUINÀRIA, INSTAL

1.453,76

231

22001

PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS

1.925,60

231

22300

TRANSPORTS

231

22609

SETMANA GENT GRAN

22.000,00

231

22619

ANIMACIO GENT GRAN

34.540,00

231

22631

PROJECTE INTEGRACIO SOCIAL

23.925,51

231

22699

ALTRES DESPESES DIVERSES

231

46300

A MANCOMUNITAT MINUSVALIDS GARRAF

231

46506

CONSELL SERVEIS SOCIALS

208.912,45

231

48000

AJUTS SOCIALS

120.000,00

231

48911

SUBVENCIONS TRIBUTS I P.P.

6.600,00

231

48912

BEQUES EXTRESCOLARS

6.000,00

231

48950

ENTITATS DIVERSES

9.000,00

231

48951

SUBVENCIONS A ENTITATS NOMINATIVES BEP

7.006,05

550,00

187,00

Total Orgànica. . . . .

187,00 30.148,37

472.435,74


Data obtenció 22/05/2013

Ajuntament de Cubelles

11:28:27AM Pàg.

PRESSUPOST DE DESPESES 2013 per Orgànica

Cl. Orgànica

70

27

(AVANTPROJECTE)

FESTES TRADICIONS

Prog.

ECONÒMICA

DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS

CRÈDITS INICIALS

334

20200

LLOGUER D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS

334

21300

REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.MAQUINÀRIA, INSTAL

2.932,86

334

22001

PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS.

10.000,00

334

22609

ACTIVITATS EXPOSICIÓ PERMANENT CHARLIE RIVEL

3.000,00

334

22699

ALTRES DESPESES DIVERSES

5.300,00

334

22706

ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.

334

48100

PREMIS BEQUES I PENSIONS

334

48950

ENTITATS DIVERSES

334

48951

SUBVENCIONS A ENTITATS NOMINATIVES BEP

338

20300

LLOGUER DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE

338

22601

ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES

338

22609

ACT. CULT., JOVES I FESTES POPULARS

338

22701

SEGURETAT.

338

48900

ALTRES TRANSFERÈNCIES

19.677,14

400,00 3.400,00 25.000,00 200,00 14.895,09 4.598,29 142.000,00 2.000,00 12.300,00

Total Orgànica. . . . .

245.703,38


Data obtenció 22/05/2013

Ajuntament de Cubelles

11:28:27AM Pàg.

PRESSUPOST DE DESPESES 2013 per Orgànica

Cl. Orgànica

71

28

(AVANTPROJECTE)

JOVENTUT

Prog.

ECONÒMICA

DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS

CRÈDITS INICIALS

313

22602

PROMOCIÓ DE LA SALUT

323

22606

CURSOS I TALLERS DE FORMACIÓ

4.700,00

334

22609

PROMOCIÓ DE LA CULTURA

3.300,00

334

48100

PREMIS BEQUES I PENSIONS

337

22609

ACTIVITATS PER INFANTS I JOVES

337

48950

ENTITATS DIVERSES

4.200,00

341

22609

FOMENT DE L'ESPORT

2.500,00

924

22609

PARTICIPACIÓ JUVENIL

10.000,00

925

22602

PUNT D'INFORMACIÓ JUVENIL

15.000,00

500,00 12.000,00

3.000,00 Total Orgànica. . . . .

55.200,00


Data obtenció 22/05/2013

Ajuntament de Cubelles

11:28:27AM Pàg.

PRESSUPOST DE DESPESES 2013 per Orgànica

Cl. Orgànica

72

29

(AVANTPROJECTE)

ENSENYAMENT

Prog.

ECONÒMICA

DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS

CRÈDITS INICIALS

320

21200

REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.EDIFICIS I ALTRES CON

320

21300

REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.MAQUINÀRIA, INSTAL

15.000,00

320

22001

PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS.

10.000,00

320

22005

MATERIAL ESCOLAR

320

22104

VESTUARI.

425,00

320

22106

PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITARI.

500,00

320

22609

FESTES POPULARS

3.000,00

320

22707

TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES EXTERNES

6.000,00

320

22720

PROJECTE CIUTAT EDUCADORA

320

22721

ACTIVITATS EDUCATIVES

1.500,00

320

22722

PROJECTES EDUCATIUS

30.000,00

320

22732

CURSOS CATALA

11.500,00

320

45390

CENTRE DE RECURSOS PEDAGOGICS

320

46521

CCG. TRANSPORT ESCOLAR

320

47102

CONCESSIONARI SERVEI LLAR INFANTS

350.234,51

320

47103

CONCESSIONARI LLAR INFANTS SUBV, GENERALITAT

408.900,00

320

48100

PREMIS BEQUES I PENSIONS

320

48900

ALTRES TRANSFERÈNCIES

320

48920

TRANSFERENCIES A ENTITATS

320

48950

ENTITATS DIVERSES

15.000,00

320

78950

ENTITATS DIVERSES

8.000,00

1.000,00

2.500,00

500,00

2.000,00 500,00

500,00 4.213,00

Total Orgànica. . . . .

640,00

871.912,51


Data obtenció 22/05/2013

Ajuntament de Cubelles

11:28:27AM Pàg.

PRESSUPOST DE DESPESES 2013 per Orgànica

Cl. Orgànica

80

30

(AVANTPROJECTE)

ESPORTS

Prog.

ECONÒMICA

DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS

CRÈDITS INICIALS

340

20200

LLOGUER D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS

340

21300

REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.MAQUINÀRIA, INSTAL

14.000,00

340

21500

REPARACIONS I MANTENIMENT DE MOBILIARI I ESTRIS

2.295,60

340

22136

ELEMENTS ESPORTIUS

2.000,00

340

22609

FESTES POPULARS

340

22707

TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES

340

46602

CONSELL ESPORTIU DEL GARRAF

340

48950

ENTITATS DIVERSES

600,00

10.000,00 170.000,00 8.034,40 66.600,00 Total Orgànica. . . . .

273.530,00


Data obtenció 22/05/2013

Ajuntament de Cubelles

11:28:27AM Pàg.

PRESSUPOST DE DESPESES 2013 per Orgànica

Cl. Orgànica

90

31

(AVANTPROJECTE)

COMERÇ

Prog.

ECONÒMICA

DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS

CRÈDITS INICIALS

431

20000

LLOGUER DE TERRENYS I BÉNS NATURALS

431

22699

ALTRES DESPESES DIVERSES

431

22701

SEGURETAT.

8.000,00

431

22706

ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS

6.000,00

431

22771

FOMENT DEL COMERÇ

7.000,00

431

22772

SERVEI DE CONSUM

3.000,00

433

22606

REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS.

1.000,00

433

48950

ENTITATS DIVERSES

14.520,00 400,00

6.000,00 Total Orgànica. . . . .

45.920,00


Data obtenció 22/05/2013

Ajuntament de Cubelles

11:28:27AM Pàg.

PRESSUPOST DE DESPESES 2013 per Orgànica

Cl. Orgànica

91

32

(AVANTPROJECTE)

TURISME

Prog.

ECONÒMICA

DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS

CRÈDITS INICIALS

432

20900

CANONS

432

22001

PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS.

432

22601

ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES.

1.000,00

432

22606

REUNIONS I CONFERENCIES

3.000,00

432

22609

FESTES POPULARS

432

22699

ALTRES DESPESES DIVERSES

1.000,00

432

22706

ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS

1.000,00

432

22746

SERVEI TURISME

432

46601

AGENCIA DESENVOLUPAMENT ECONOMIC GARRAF

432

48100

PREMIS BEQUES I PENSIONS

2.000,00 100,00

45.000,00

10.000,00 4.720,00 1.000,00 Total Orgànica. . . . .

68.820,00


Data obtenció 22/05/2013

Ajuntament de Cubelles

11:28:27AM Pàg.

PRESSUPOST DE DESPESES 2013 per Orgànica

Cl. Orgànica

92

33

(AVANTPROJECTE)

EMPRESA

Prog.

ECONÒMICA

DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS

433

22606

REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS.

3.000,00

433

22699

ALTRES DESPESES DIVERSES

1.000,00

433

22706

ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.

10.000,00

441

47101

CONC. SERVEI TRANSPORT URBA

77.000,00

Total Orgànica. . . . .

CRÈDITS INICIALS

91.000,00


Data obtenció 22/05/2013

Ajuntament de Cubelles

11:28:27AM Pàg.

PRESSUPOST DE DESPESES 2013 per Orgànica

Cl. Orgànica

93

34

(AVANTPROJECTE)

EMPRENEDORIA

Prog.

ECONÒMICA

DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS

CRÈDITS INICIALS

241

20200

LLOGUER D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS

241

22001

PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS.

241

22606

FOMENT DE L'EMPRENEDORIA

10.000,00

241

22699

ALTRES DESPESES DIVERSES

1.000,00

241

22706

ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.

10.000,00

241

22711

SERVEI ORIENTACIO LABORAL

35.000,00

241

46311

MANCOMUNITAT OFICINA D'INICIATIVES ECONOMIQUES

13.188,68

241

47900

ALTRES SUBVENCIONS A EMPRESES PRIVADES.

241

48901

CURSOS SUBVENCIONATS

241

48903

TALLERS I PLANS D'OCUPACIO

8.046,50 500,00

9.262,40 30.815,00

Total Orgànica. . . . . Total general

5.000,00 122.812,58 18.076.500,00

Pressupost 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you