Page 1

Tipus: Ple Número: 07/18 Legislatura 2015-2019 Caràcter: SESSIÓ ORDINÀRIA Data: 19 de juny de 2018 Hora: 18:30 hores CONVOCATÒRIA Segons estableix l’article 46.2 a. de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Règim Local, us convoco en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria, per tractar els assumptes de l’ordre del dia que figura al peu d’aquest escrit. La reunió tindrà lloc a la sala d’exposicions CSIDE segons l’article 16 del ROM. En cas de no poder assistir-hi, us prego que em comuniqueu la justificació. ORDRE DEL DIA I. APROVACIÓ D’ACTES 1.1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 15 DE MAIG DE 2018 II. PART INFORMATIVA 2.- INFORMACIONS DE PRESIDÈNCIA 3.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA 4.- DONAR COMPTE DELS TEMES DE PERSONAL 5.- DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ EMÈS EN COMPLIMENT DE L’ARTICLE 218 DEL REIAL DECRET LEGISLATIU 2/2004 DE 5 DE MARÇ 6.- DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE LA TELEVISIÓ DIGITAL PÚBLICA DEL GARRAF III. PART RESOLUTIVA ALCALDIA/PRESIDÈNCIA 7.- APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DEL DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM) DE CUBELLES


REGIDORIA DE RECURSOS HUMANS 8.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA RESOLUCIÓ DELS RECURSOS DE REPOSICIÓ INTERPOSATS CONTRA LA MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 9.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA RECTIFICACIÓ D’ERRADA MATERIAL DETECTADA EN LA MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 10.- ALTRES TEMES IV. PART DE CONTROL 11.- MOCIONS 11.1.- MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE UC 11-RCAT, ERC,ICV, CIU, PSC I GUANYEM CUBELLES 11.2.- MOCIÓ PEL COMPROMÍS DE L’AJUNTAMENT DE CUBELLES AMB LA REDUCCIÓ DE RESIDUS PLÀSTICS QUE PRESENTA GUANYEM CUBELLES 12.- ALTRES MOCIONS 13.- PRECS I PREGUNTES Cubelles, 14 de juny de 2018 L’Alcaldessa presidenta

Rosa M. Fonoll i Ventura

Ordre del dia del Ple ordinari de 19-06-2018  
Ordre del dia del Ple ordinari de 19-06-2018  
Advertisement