Page 1

Tipus: Ple Número: 02/17 Legislatura 2015-2019 Caràcter: SESSIÓ ORDINÀRIA Data: 21 de febrer de 2017 Hora: 18:30 hores CONVOCATÒRIA Segons estableix l’article 46.2 a. de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Règim Local, us convoco en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria, per tractar els assumptes de l’ordre del dia que figura al peu d’aquest escrit. La reunió tindrà lloc a la sala d’exposicions CSIDE segons l’article 16 del ROM. En cas de no poder assistir-hi, us prego que em comuniqueu la justificació. ORDRE DEL DIA I. APROVACIÓ D’ACTES 1.1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 17 DE GENER DE 2017 II. PART INFORMATIVA 2.- INFORMACIONS DE PRESIDÈNCIA 3.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA 4.- DONAR COMPTE DELS TEMES DE PERSONAL 5.- DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ EMÈS EN COMPLIMENT DE L’ARTICLE 218 DEL REIAL DECRET LEGISLATIU 2/2004 DE 5 DE MARÇ III. PART RESOLUTIVA ALCALDIA/PRESIDÈNCIA 6.- RATIFICACIÓ PER PART DEL PLE MUNICIPAL DEL PROTOCOL D’ACTUACIÓ I PREVENCIÓ DAVANT DE SITUACIONS DE VIOLÈNCIA OCUPACIONAL PER AL PERSONAL TREBALLADOR DE L’AJUNTAMENT DE CUBELLES 7.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL (ROM) DE L’AJUNTAMENT DE CUBELLES


REGIDORIA D’HISENDA 8.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 14, REGULADORA DE LA TAXA PER LA RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS O ESTACIONATS DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT EN LA VIA PÚBLICA 9.- ALTRES TEMES IV. PART DE CONTROL 10.- MOCIONS 10.1.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL, SÍ ES POT PERQUÈ LES/ELS CONSUMIDORES/RS PUGUIN RECUPERAR ELS IMPORTS PAGATS INDEGUDAMENT PER CLÀUSULES TERRA EN LA HIPOTECA 10.2.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL GUANYEM CUBELLES PERQUÈ L’AJUNTAMENT DE CUBELLES CONTRACTI ENERGIA ELÈCTRICA 100% RENOVABLE 11.- ALTRES MOCIONS 12.- PRECS I PREGUNTES

16 de febrer de 2017 L’Alcaldessa presidenta

Rosa M. Fonoll i Ventura

Ordre del dia del Ple ordinari del 21/02/2017  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you