Page 1

Tipus: Ple Número: 01/17 Legislatura 2015-2019 Caràcter: SESSIÓ ORDINÀRIA Data: 17 de gener de 2017 Hora: 18:30 hores CONVOCATÒRIA Segons estableix l’article 46.2 a. de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Règim Local, us convoco en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria, per tractar els assumptes de l’ordre del dia que figura al peu d’aquest escrit. La reunió tindrà lloc a la sala d’exposicions CSIDE segons l’article 16 del ROM. En cas de no poder assistir-hi, us prego que em comuniqueu la justificació. ORDRE DEL DIA I. APROVACIÓ D’ACTES 1.1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 20 DE DESEMBRE DE 2016 II. PART INFORMATIVA 2.- INFORMACIONS DE PRESIDÈNCIA 3.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA 4.- DONAR COMPTE DELS TEMES DE PERSONAL 5.- DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ EMÈS EN COMPLIMENT DE L’ARTICLE 218 DEL REIAL DECRET LEGISLATIU 2/2004 DE 5 DE MARÇ III. PART RESOLUTIVA REGIDORIA DE MEDI AMBIENT I SALUT 6.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA CONCESSIÓ DEL DRET FUNERARI SOBRE EL NÍNXOL NÚM. 362 DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE CUBELLES, SENSE APLICACIÓ DE LES TAXES PER ATENDRE UNA INHUMACIÓ REGIDORIA DE CULTURA

7.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA CONCERTACIÓ DIRECTA D'ARRENDAMENT DEL LOCAL PROPIETAT DE LA SOCIETAT RECREATIVA I CULTURAL L'ALIANÇA AMB L'AJUNTAMENT DE CUBELLES PER A USOS SOCIOCULTURALS


8.- ALTRES TEMES IV. PART DE CONTROL 9.- MOCIONS 9.1.- MOCIÓ PER RECLAMAR MESURES URGENTS PER PAL·LIAR ELS EFECTES I ERADICAR LA POBRESA ENERGÈTICA PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC 9.2.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSC DE CUBELLES DEMANANT L'INICI URGENT DELS PROCESSOS DE CONCERTACIÓ TERRITORIAL AMB ELS MUNICIPIS EN MATÈRIA D'OCUPACIÓ 9.3.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL GUANYEM CUBELLES PER ACABAR AMB DISCRIMINACIONS ENTRE LA CIUTADANIA DE CUBELLES AL REGLAMENT DEL CEMENTIRI MUNICIPAL 10.- ALTRES MOCIONS 11.- PRECS I PREGUNTES 12 de gener de 2017 L’Alcaldessa presidenta

Rosa M. Fonoll i Ventura

Ordre de dia del Ple ordinari del 17/01/2017  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you