Page 1

Tipus: JUNTA DE GOVERN LOCAL Número: 19/2013 LEGISLATURA 2011-2015 Caràcter: ORDINÀRIA Convocatòria: PRIMERA Data: 23/10/2013 Hora: 14:00 hores CONVOCATÒRIA Em plau convocar-vos en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, a la sessió de la Junta de Govern Local per a tractar els assumptes que a continuació es relacionen. La sessió es celebrarà a la Casa de la Vila. A partir de la present els expedients d’aquesta queden a la vostra disposició a la Secretaria. En cas de no poder assistir-hi, us prego que em comuniqueu la justificació. Prego signeu el rebut. ORDRE DEL DIA ALCALDIA 1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 9/10/2013 2.- INFORMACIONS DE LA PRESIDÈNCIA 3.- INFORMACIONS DE LES REGIDORIES 4.- DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA NÚM. 586/2013, DE 17 DE MAIG, DICTADA PEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA EN EL ROTLLE D’APEL·LACIÓ NÚM. 277/2012 CONTRA LA SENTÈNCIA 217/2012, DE 23 D’ABRIL, PER LA QUAL ES DESESTIMA EL RECURS D’APEL·LACIÓ INTERPOSAT PER *** CONTRA LA SENTÈNCIA NÚM. 217/2012, DE 23 D’ABRIL DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 15 DE BARCELONA EN EL RECURS 577/2011-E 5.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES CONTRA ALS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I AL PLEC DE PRESCRIPCIONS T5ÈCNIQUES QUE REGEIXEN EL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE LA MUTUA D’ACCIDENTS DE TREBALL I MALALTIES PROFESSIONALS PER L’AJUNTAMENT DE CUBELLES.

1


6.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA CONVOCATÒRIA DE PROVES SELECTIVES, MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS-OPOSICIÓ PER TORN DE PROMOCIÓ INTERNA, PER A LA PROVISIÓ D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A MIG DE GESTIÓ VACANT A LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI D’AQUEST AJUNTAMENT. REGIDORIA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 7.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS DE MEDIACIÓ CIUTADANA DE L’OFICINA DE PARTICIPACIÓ I INFORMACIÓ CIUTADANA DE L’AJUNTAMENT DE CUBELLES REGIDORIA D’OBRES I SERVEIS 8.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTUACIONS PRIORITÀRIES A EXECUTAR DINS DE L’ÀMBIT DE L’AIGUA I CLAVEGUERAM COM A INVERSIÓ PER PART DE L’EMPRESA CONCESSIONÀRIA SOREA DURANT L’ANY 2013 DINS DEL MARC DE LA CONCESSIÓ MUNICIPAL REGIDORIA DE MEDI AMBIENT I SANITAT 9.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’APORTACIÓ ECONÒMICA AL CONSORCI DELS COLLS MIRALPEIX – COSTA DEL GARRAF CORRESPONENT A L’ANY 2013 REGIDORIA D’URBANISME 10.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL REQUERIMENT A L’EMPRESA ADEC BUILDING FACTORY, SA PER A LA REPARACIÓ DE DEFECTES APAREGUTS A L’OBRA D’URBANITZACIÓ D’ACCÉS I ENTORN DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL DE CUBELLES I EL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL 11.- APROVACIÓ, URBANÍSTIQUES

SI

S’ESCAU,

DE

L’ATORGAMENT

DE

LLICÈNCIES

12.- ALTRES TEMES 13.- PRECS I PREGUNTES L’alcaldessa presidenta

Mònica Miquel i Serdà Cubelles, 21 d’octubre de 2013

2

Odre del dia de la Junta de Govern Local del 23 d'octubre de 2013