Page 1

NOTA DE PERSONAL Es comunica a tot el personal de la Corporació que amb l’aprovació del Reial Decret Llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el treball i l’ocupació, recull les següents modificacions: Les prestacions de maternitat i paternitat passen a denominar-se “NAIXEMENT I CURA DE MENOR”. Existeix un període transitori d'aplicació fins a la seva implantació definitiva el 01/01/2021. Des de l'entrada en vigor d'aquesta norma i durant tot l'any 2019:  Per al Personal Laboral: En cas de part, la mare biològica gaudirà de 16 setmanes, sent 6 setmanes obligatòries ininterrompudes i immediatament posteriors al part i a jornada completa. Les 10 setmanes restants podrà gaudir-les, a jornada completa o parcial, de manera continuada al període obligatori o de manera interrompuda, en aquest cas, ha de ser en períodes setmanals (acumulats o independents) des de la finalització de les 6 setmanes obligatòries fins que el fill compleixi 12 mesos d'edat, i podrà cedir a l'altre progenitor un període de fins a quatre setmanes del seu període de gaudi no obligatori. En cas de part, l'altre progenitor comptarà amb un període de suspensió total de 8 setmanes, de les quals les 2 primeres, haurà de gaudir-les de forma ininterrompuda immediatament després del part i les altres sis, i les setmanes cedides per la mare biològica, les podrà gaudir de manera continuada o interrompuda per períodes setmanals. En cas d'adopció, guarda amb finalitats d'adopció o acolliment, cada progenitor disposarà d'un període de suspensió de 6 setmanes a gaudir a temps complet de forma obligatòria i ininterrompuda immediatament després de la resolució judicial o decisió administrativa. A més d'aquestes 6 setmanes, disposaran d'un total de 12 setmanes a gaudir de forma ininterrompuda dins dels dotze mesos següents a la


resolució judicial, per la qual es constitueix l'adopció o bé a la decisió administrativa de guarda amb finalitats d'adopció o d'acolliment. Cada progenitor podrà gaudir individualment d'un màxim de 10 setmanes sobre les dotze setmanes totals de gaudi voluntari, quedant les restants sobre el total de les 12 setmanes a la disposició de l'altre progenitor.  Per al personal funcionari: Permís per naixement per a la mare biològica: 16 setmanes de durada, de les quals sis seran immediates posteriors al part, de descans obligatori, ininterrompudes i a jornada completa. Les 10 setmanes restants, es podran gaudir a jornada completa o parcial, de manera interrompuda o acumulada en períodes setmanals complets, des de la finalització de les 6 setmanes obligatòries posteriors al part, fins que el fill/a compleixi dotze mesos. Permís per adopció, guarda amb finalitats d'adopció o acolliment: 16 setmanes de durada, de les quals 6 setmanes seran obligatòries, ininterrompudes i a jornada completa, immediatament després de la resolució judicial per la qual es constitueix l'adopció o a la decisió administrativa de guarda amb finalitats d'adopció o acolliment. Les 10 setmanes restants, es podran gaudir, en el cas que tots dos progenitors treballin, en períodes setmanals, de forma acumulada o interrompuda, a jornada completa o parcial, des que finalitzin les 6 setmanes de descans obligatori fins que el fill/a compleixi 12 mesos. En els casos que l'adopció sigui d'un major de 12 mesos, les 10 setmanes de període voluntari seran ininterrompudes (16 seguides). Permís del progenitor diferent de la mare biològica per naixement, adopció, guarda amb finalitats d'adopció o acolliment: La durada del permís serà de 8 setmanes, sent les 2 primeres ininterrompudes i immediatament posteriors a la data de naixement, resolució judicial o decisió administrativa d'adopció, acolliment o guarda amb finalitats d'adopció. Les 6 setmanes restants podran ser continuades o interrompudes des que finalitzin les sis setmanes de descans obligatori o quan finalitzin els permisos per naixement i/o adopció, guarda amb finalitats d'adopció o acolliment.

El Regidor de Recursos Humans Signat

CPISR-1 C digitalment per José Manuel CPISR-1 C José Manuel Ecija Ecija Albalate Data: 2019.04.30 Albalate 13:05:31 +02'00'

Profile for AjCubelles

Nota personal 7: Naixement i cura del menor  

Nota personal 7: Naixement i cura del menor  

Advertisement