Page 1

Ajuntament de Cubelles Àrea d’urbanisme i territori

MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 03/2013 DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE CUBELLES MODIFICACIÓ D’USOS AL SÒL NO URBANITZABLE

Serveis Tècnics Municipals

Joan XXIII, núm. 30-32, 1a Planta - 08880 Cubelles - Tel. 938957850 Fax 938950106


Exp. Núm. 6.1.2. 02/2013        

Ajuntament de Cubelles Serveis Tècnics Municipals

INDEX

1. MEMÒRIA

1.1.

Justificació i conveniència de la redacció de la modificació del PGOU

1.2.

Àmbit d’actuació

1.3.

Planejament vigent

1.4.

Objectius, criteris, descripció i justificació de la proposta de modificació

1.5.

Marc legal

1.6.

Justificació als efectes del que disposa l’article 99 del TRLLU

1.7.

Justificació compliment normatives sectorials

1.8.

Determinacions del Pla Territorial Metropolità de Barcelona

2. APROVACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

3. MORMATIVA.


Exp. Núm. 6.1.2. 02/2013        

Ajuntament de Cubelles Serveis Tècnics Municipals

1. MEMÒRIA

1.1. Justificació i conveniència de la redacció de la modificació del PGOU

Els principis generals de l’actuació urbanística preveuen i defineixen clarament un model de desenvolupament urbanístic sostenible, basat en la utilització racional del territori, per compatibilitzar el creixement i el dinamisme econòmics necessaris amb la cohesió social, el respecte al medi ambient i la qualitat de vida de les generacions presents i futures.

Aquesta preocupació per establir un model territorial i urbanístic sostenible es veu plasmada en el reconeixement de la condició de sòl no urbanitzable d’aquells terrenys incompatibles amb la transformació i inadequats al desenvolupament urbà.

Ara bé, la mateixa normativa permet, per mitjà de règims de protecció especial, la utilització racional de determinats territoris, justament perquè te cura de la preservació i la millora dels sistemes de vida tradicionals a les àrees rurals i consolida un model de territori globalment eficient.

El Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del TRLU, estableix en l’article 47.1, el “règim d’ús del sòl no urbanitzable”. D’acord amb aquest règim, els propietaris d’aquesta classe de sòl ”tenen el dret d’ús, de gaudi i disposició de les seves propietats, d’acord amb la naturalesa rústica dels terrenys, sempre sota els imperatius derivats


Exp. Núm. 6.1.2. 02/2013        

Ajuntament de Cubelles Serveis Tècnics Municipals

del principi d’utilització racional dels recursos naturals i dins dels límits establerts a aquesta Llei, per la legislació sectorial, pel planejament urbanístic i per la legislació que sigui aplicable a l’exercici de les facultats de disposició d’aquesta classe de sòl.”

En concordança amb els articles 50 i 51 de la mateixa llei, l’article 47.3 segueix expressant quines actuacions són permeses en sòl no urbanitzable: en el punt 3a, “reconstruir i rehabilitar les masies i les cases rurals que calgui preservar i recuperar per raons arquitectòniques, històriques, ambientals, paisatgístiques o socials”, així com també és permès segons el punt 3b, “reconstruir i rehabilitar altres construccions anteriors a l’entrada en vigor del primer instrument de planejament urbanístic general en cada municipi i que calgui preservar o recuperar per raons històriques o arquitectòniques,” i finalment el punt 3c permet “rehabilitar les construccions rurals en desús per a corregir-ne l’impacte ambiental o paisatgístic negatiu.”

Aquestes actuacions permeses per al sòl no urbanitzable, al municipi de Cubelles es troben limitades al Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) vigent, aprovat per la CUB el 9 de juny de 1993 i publicat al DOGC de 10 de setembre de 1993, que amb més de 20 anys de vigència estableix uns usos per al sòl no urbanitzable que no s’ajusten a la realitat i les necessitats que posarien en valor aquest tipus de sòl, el que fa que hi hagi diferents àmbits molt degradats, amb edificacions abandonades des de fa anys pel finiment del seu ùs agrícola ó ramader, i que no es poden recuperar i/o posar en valor i regenerar aquest tipus de sòl, atès que els usos que els propietaris voldrien desenvolupar no estan recollits al PGOU vigent i sí a la Llei d’urbanisme.


Exp. Núm. 6.1.2. 02/2013        

Ajuntament de Cubelles Serveis Tècnics Municipals

L’Ajuntament de Cubelles ha recullit diverses iniciatives privades dels propietaris per desenvolupar activitats en sòl no urbanitzable, que posarien en valor els àmbits on es desenvoluparien, respectant els valor d’aquest tipus de sòl, creant activitat econòmica al municipi i llocs de treball.

La present modificació respon a la necessitat d’incorporar al PGOU vigent al municipi de Cubelles dels usos permesos al sòl no urbanitzable pel Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del TRLU.

1.2. Àmbit d’actuació

L’objecte principal del planejament general és la regulació urbanística en el territori de l’àmbit municipal, determinant un règim urbanístic del sòl a cada parcel·la o àmbit d’aquest. En aquest sentit, l’àmbit territorial de la present modificació el conformen tots els sòls classificats pel PGOU vigent com a sòl no urbanitzable, claus 16, 17 i 18.

1.3. Planejament vigent

El planejament vigent correspon a la revisió del pla general d’ordenació de Cubelles, aprovada per la CUB el 9 de juny de 1993 i publicat al DOGC de 10 de setembre de 1993.


Exp. Núm. 6.1.2. 02/2013        

Ajuntament de Cubelles Serveis Tècnics Municipals

La classificació urbanística actual dels terrenys d’acord amb el planejament vigent es de sòl no urbanitzable, claus urbanístiques 16, 17 i 18, regulats pels articles del 190 al 211 de la normativa del PGOU vigent.

1.4. Objectius, criteris, descripció i justificació de la proposta de modificació

La present modificació no preveu cap canvi de classificació ni qualificació urbanística de sòl, únicament afecta als usos permesos al sòl no urbanitzable en les seves qualificacions 16, 17 i 18 al PGOU.

L’objectiu és adeqüar a la normativa urbanística del PGOU vigent els usos permesos pel text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del TRLU i el Pla Territorial metropolità de Barcelona (PTMB), aprovat per l’Acord de Govern 77/2010 del 20 d’abril.

Les actuacions permeses, segons els textos legals, en el sòl no urbanitzable són:

A.

Segons aquest text legal la “reconstrucció o rehabilitació” dels masos i

cases rurals edificades en sòl no urbanitzable requerirà l’existència d’una catalogació de les pròpies edificacions en el planejament urbanístic municipal. Aquesta catalogació haurà d’indicar els usos, els quals podran ser objecte de modificació amb el compliment d’uns determinats requisits, i l’abast de l’obra a realitzar en cadascuna d’elles, justificant les raons que en determinen la seva preservació o, si s’escau, recuperació.


Exp. Núm. 6.1.2. 02/2013        

Ajuntament de Cubelles Serveis Tècnics Municipals

El PGOU vigent no incorpora el catàleg a que fà referència el paràgraf anterior, però a “l’Annex 3 de les construccions existents en el sòl no urbanitzable” fa una relació de masies i cases rurals antigues i les localitza als plànols de la sèrie B “Qualificació Urbanística del Sòl”.

Tot i això, tal i com estableix la Disposició transitòria quinzena del text refós de la Llei d’urbanisme, “als efectes del que estableixen els articles 47.3 i 50.2, mentre el planejament general o un pla especial d’iniciativa pública no contingui la catalogació de les construccions situades en sòl no urbanitzable del terme municipal, per a regular-ne la reconstrucció o la rehabilitació, es poden autoritzar aquestes actuacions per mitjà del procediment que estableix l’article 48, amb vista a destinar-les a algun dels usos admesos, inclús l’hoteler.”

Això vol dir que els projectes hauran de ser sotmesos a informació pública per l’ajuntament, per un termini d’un mes, tant el projecte d’aquestes actuacions com, si s’escau, el pla especial urbanístic que el determini, i que ha d’incloure la documentació que determina l’article 48.1 del text refós de la Llei d’urbanisme.

Atenent a la legislació vigent en matèria d’urbanisme, es poden basar en raons de caràcter històric, arquitectònic, paisatgístic, mediambiental o social.

- Arquitectòniques: aquelles masies o cases rurals que totalment o parcialment tinguin un valor arquitectònic per la seva composició o la presència d’elements arquitectònics singulars.


Exp. Núm. 6.1.2. 02/2013        

Ajuntament de Cubelles Serveis Tècnics Municipals

- Històriques: orígens i evolució de la tipologia de la masia; rellevància de l’ús en la història; influència en la configuració dels assentaments en el territori, etc.

- Mediambientals: quan la seva existència determina un teixit rural amb característiques ambientals pròpies.

- Paisatgístiques: aquelles edificacions que conformen un paisatge concret humanitzat o no, amb valor reconegut i que caracteritzen la imatge pròpia d’un territori determinat per raons de la seva exposició i unitat amb l’entorn que pot formar part d’un recorregut paisatgístic.

- Socials: aquelles que afavoreixen el reequilibri territorial i econòmic i permeten la recuperació de la població ja sigui com a primera residència o com a segona.

B.

A més a més es podran reconstruir i rehabilitar construccions anterior a

l’entrada en vigor del primer instrument de planejament urbanístic general del municipi i que calgui preservar i recuperar per raons arquitectòniques o històriques.

El primer instrument de planejament urbanístic general del municipi de Cubelles es va aprovar definitivament el dia 25 d’octubre de 1965. En compliment del Real Decret 1346/76 de 9 d’abril pel que s’aprova la reforma de la Llei del Sòl, es va procedir per l’Ajuntament, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, a la revisió i adaptació d’aquell planejament al nou marc legal. L’expedient de revisió i adaptació es va aprovar definitivament el


Exp. Núm. 6.1.2. 02/2013        

Ajuntament de Cubelles Serveis Tècnics Municipals

dia 5 de desembre de 1984 i va entrar en vigor el 15 de gener de 1986 amb la publicació de la referida aprovació en el Diari Oficial de la Generalitat.

Posteriorment es va realitzar una altre revisió del pla general d’ordenació de Cubelles, aprovada per la CUB el 9 de juny de 1993 i publicat al DOGC de 10 de setembre de 1993, que és el planejament general vigent al municipi.

C.

Així com rehabilitar les construccions rurals en desús per a corregir-ne

l’impacte ambiental o paisatgístic negatiu.

En aquests dos últims supòsits en cap cas es podran reconstruir i rehabilitar amb vista a destinar-les a l’ús d’habitatge familiar.

D’acord amb l’article 47 del TRLU, els usos que es poden admetre a les edificacions al sòl no urbanitzable són:

- Ús d’habitatge familiar rural: Comprèn els edificis destinats a habitatge, situats en finques rústiques amb accés rodat des de la xarxa de camins rurals.

- Ús hoteler en sòl rústic: S’admeten en aquelles edificacions que puguin acreditar una superfície de sostre susceptible de ser utilitzat superior a 1.000 m2, que disposin d’accés rodat i d’estacionament en condicions adequades. No s’admeten hotel apartament ni els usos d’hotel en condomini.

- Ús de turisme rural:


Exp. Núm. 6.1.2. 02/2013        

Ajuntament de Cubelles Serveis Tècnics Municipals

Compren els serveis relacionats amb l’allotjament temporal de persones, exclusivament en la modalitat de turisme rural d’acord amb la legislació sectorial corresponent. Sempre que es garanteixi l’accés i l’estacionament en condicions adequades.

- Artesanals: S’admeten vinculats a l’habitatge familiar, en el benentès que són edificacions pròpies del medi rural, són els usos d’elaboració i transformació artesanal dels recursos naturals i agropecuaris, així com la comercialització d’aquests productes vinculats a la mateixa finca o finques de l’entorn territorial.

- Artístiques: S’admeten conjuntament a l’habitatge familiar els usos vinculats a les professions liberals i artístiques (escultors, pintors, músics..., )

- Restauració: Compren els establiments destinats a restaurant, situats en finques rústiques, sempre que es garanteixi l’accés i l’estacionament en condicions adequades.

- Equipaments i serveis comunitaris: Compren els equipaments i serveis comunitaris no compatibles amb els usos urbans.

Els diferents usos d’equipaments quedaran supeditats a les condicions tècniques i directrius de la normativa sectorial corresponent.

En el cas que l’equipament sigui de titularitat privada caldrà la redacció tramitació i aprovació d’un Pla especial urbanístic.


Exp. Núm. 6.1.2. 02/2013        

Ajuntament de Cubelles Serveis Tècnics Municipals

- Educació en el lleure: Compren les activitats d’ensenyament vinculades al medi natural i aquelles d’esbarjo, espai o repòs que es desenvolupen en espais a l’aire lliure i en contacte amb la natura (cases de colònies, centres de natura...)

En tots els casos, els usos de les construccions, han de ser compatibles amb les activitats agràries implantades en l’entorn immediat respectiu.

Tal i com estableix l’article 50 de la LUC, en el procediment d’atorgament de llicències, la comissió territorial d’urbansime de Barcelona ha d’informar sobre els projectes relatius a la reconstrucció i rehabilitació de les construccions.

Igualment queda vigent l’Annex 3 de les presents normes, on en compliment de l’accord de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona de 19 de gener de 1993, hi ha una relació detallada de diversos tipus de construccions existents en el medi rural en aquella data, degudament classificades segons usos i localitzades als plànols “Qualificacions Urbanístiques de Sòl”, sèrie B, del Pla General vigent. Així mateix defineix unes normes de caràcter general que regularan les futures actuacions en cada una d’elles.

1.5. Marc legal

La legislació aplicable bàsica correspon a la legislació urbanística, del sòl i ambiental.


Exp. Núm. 6.1.2. 02/2013        

Ajuntament de Cubelles Serveis Tècnics Municipals

i.

Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme

ii.

Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost.

iii.

Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme.

iv.

Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de sòl.

v.

Llei 6/2009, del 28-04-2009, d'avaluació ambiental de plans i programes

En relació a altra legislació de caràcter sectorial i matèries que incideixen en el planejament urbanístic per la seva amplitud i diversitat, es fa referència concreta en cada cas.

Altres instruments de planejament territorial a considerar: i.

Llei 1/1995, de 16 de març, per la qual s’aprova el Pla territorial general de Catalunya.

ii.

ACORD GOV/77/2010, de 20 d'abril, pel qual s'aprova definitivament el Pla territorial metropolità de Barcelona (PTMB).

1.6. Justificació disposicions article 99 del TRLUC, segons nou redactat d’acord amb la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme.


Exp. Núm. 6.1.2. 02/2013        

Ajuntament de Cubelles Serveis Tècnics Municipals

Atès el caràcter global d’aquesta modificació a tot el sòl no urbanitzable del municipi, la documentació espeficicada a l’article 99 del TRLUC serà incorporada al projecte o pla especial urbanístic que es sotmetrà a la tramitació de l’article 50 del mateix text legal.

1.7. Justificació compliment normatives sectorials

Memòria social

La memòria social del pla d’ordenació urbanística municipal és el document d’avaluació i justificació de les determinacions del pla relatives a les necessitats socials d’accés a l’habitatge. Atès que aquesta modificació afecta als usos del sòl no urbanitzable, que ha de mantenir-se exent dels processos d’urbanització i no és permés l’ús d’habitatge, excepte els casos concrets que regula la Llei d’urbanisme i que no influeixen en les necessitats d’accés a l’habitatge, no es requereix aquest document.

Informe ambiental

La present modificació tracta únicament de la inclusió dels usos, al sòl no urbanitzable del municipi, dels permesos pel text refós de la llei d’urbanisme i que no estan recollints a la normativa urbanística vigent, sense modificar cap altre paràmetre ni alterar la classificació i qualificació dels sòls.

D’acord amb el que es preveu a l’article 7 de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, s’han de sotmetre a avaluació


Exp. Núm. 6.1.2. 02/2013        

Ajuntament de Cubelles Serveis Tècnics Municipals

ambiental, entre altres, les modificacions de planejament urbanístic general que alterin la qualificació, si les noves qualificacions comporten l’admissió de nous usos o de més intensitats d’ús respecte a l’ordenació que es modifica.

Al mateix text legal, però es preveu que si aquestes modificacions, per les característiques que tenen i per la poca entitat, es constata, sense necessitat d’estudis o d’altres treballs addicionals, que no poden produir efectes significatius en el medi ambient, no estarien subjectes a avaluació ambiental.

Per aquest motiu, en data 28 d’octubre de 2013, es va sol·licitar a l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona, del Departament de Territori i Sostenibilitat, una resolució sobre la no subjecció a avaluació ambiental d’aquest document.

En data 31 d’octubre de 2013 es va emetre un escrit pel Departament de Territori i Sostenibilitat indicant que “la Modificació puntual de referència no és inclosa en cap dels supòsits previstos en l’article 5 de la Llei 6/2009, relatiu als plans sotmesos a avaluació ambiental”.

No obstant això, tal i com indica la mateix escrit, es sol·licitarà informe a l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona, com organisme afectat per raó de les seves competències sectorials, un cop aprovat el document inicialment i simultàniament al tràmit d’informació pública.

Estudi mobilitat generada


Exp. Núm. 6.1.2. 02/2013        

Ajuntament de Cubelles Serveis Tècnics Municipals

Els estudis de la mobilitat generada avaluen l’increment potencial de desplaçaments provocat per una nova planificació o una nova implantació d’activitats i la capacitat

d’absorció dels serveis viaris i dels sistemes de

transport. D’acord amb l’article 3

del Decret 344/2006, de regulació dels

estudis d’avaluació de la mobilitat generada, els estudis d’avaluació de la mobilitat generada s’han d’incloure com a document

independent en les

modificacions de planejament general que comportin nova classificació de sòl urbà o urbanitzable, que no és aquest cas.

1.8.

Determinacions del Pla Territorial Metropolità de Barcelona

El Pla Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB) determina el sistema d’espais oberts segons les seves característiques i la seva funció territorial els diferents tipus de sòl que han de quedar al marge dels processos d’urbanització i estableix la normativa i els criteris de gestió de cadascun d’ells.

L’aprovació del Pla territorial no afecta el planejament urbanístic vigent, excepte pel que fa a les determinacions en l’àmbit del sòl no urbanitzable que es detallen en el Títol II d’aquesta Norma d’ordenació territorial i en les Directrius del Paisatge i que són d’aplicació directa.

Les normes relatives al sistema d’espais oberts incloses al PTMB són d’aplicació directa i executives, tal i com estableix l’article 1.16 del text legal. Les normes prevalen sobre les del planejament territorial sectorial i urbanístic vigents en aquells aspectes en què siguin més restrictives amb relació a les


Exp. Núm. 6.1.2. 02/2013        

Ajuntament de Cubelles Serveis Tècnics Municipals

possibles obres, edificacions i implantació d’activitats que poguessin afectar els valors de l’espai que en motiven la protecció.

L’article 2.6 del PTMB estableix les condicions per a les edificacions en sòl de protecció especial, el 2.7 específicament en sòl de protecció especial de la vinya, i el 2.9 en sòl de protecció preventiva.

L’article 2.11 del mateix text legal defineix les edificacions, instal·lacions i infraestructures en els espais oberts.

Espais oberts de protecció especial.

En els espais de protecció especial, només es poden autoritzar les actuacions assenyalades a l’artcle 2.6 del PTMB, que són les següents:

En edificacions de nova planta o ampliació de les existents:

1. Les que tenen per finalitat el coneixement o la potenciació dels valors objecte de protecció o la millora de la gestió de l’espai en el marc dels objectius de preservació que estableix el Pla, la qual cosa comporta el compliment de les especificacions que s’assenyalen al punt 7 del present article. Aquestes edificacions corresponen al tipus A de l’article 2.11 del PTMB 2. Les edificacions i ampliacions que podrien ser admissibles d’acord amb el que estableix l’article 47 del Text refós de la Llei d’urbanisme, quan es compleixin les condicions i exigències que assenyalen els apartats 4, 5, 6 i 7 d’aquest article per tal de garantir que no afectaran els valors que


Exp. Núm. 6.1.2. 02/2013        

Ajuntament de Cubelles Serveis Tècnics Municipals

motiven la protecció especial d’aquests espais. Aquestes edificacions corresponen als tipus B i C de l’article 2.11 del PTMB.

Aquestes edificacion, així com les motivades per formes intensives d’explotacions agrícoles o ramaderes, requereixen, per a ser autoritzades, la incorporació a l’estudi d’impacte i integració paisatgística, que és preceptiu d’acord amb el que disposen les Directrius del paisatge per tractar-se d’edificacions aïllades, d’un capítol que analitzi els efectes de la inserció de l’edificació en l’entorn territorial i demostri la seva compatibilitat amb la preservació dels valors que motiven la protecció especial d’aquest sòl.

Espais oberts de protecció preventiva.

Sense perjudici de les restriccions específiques per a determinades àrees establertes en el pla d’ordenació urbanística municipal o altres instruments urbanístics, cal considerar, en general, els espais de protecció preventiva com una opció preferent davant de la dels espais de protecció especial per a implantacions admeses en sòl no urbanitzable.

En els espais de protecció preventiva, només es poden autoritzar les actuacions assenyalades a l’artcle 2.11 del PTMB, que són les següents:

El Pla considera com a factors favorables per a l’autorització d’edificacions, instal·lacions i infraestructures en els espais oberts els següents:

a) que aportin qualitat al medi natural, agrari i paisatgístic; b) que siguin d’interès públic.


Exp. Núm. 6.1.2. 02/2013        

Ajuntament de Cubelles Serveis Tècnics Municipals

Als efectes d’aquest article, aportar qualitat s’entén com tenir conseqüències positives i duradores envers un territori endreçat en un àmbit que transcendeixi àmpliament l’extensió específica de l’actuació.

El Pla considera un argument favorable per a l’autorització d’activitats en els espais oberts la reutilització i millora d’edificis existents de qualitat i localització adequades, mentre que per a l’autorització de noves edificacions recomana una especial exigència pel que fa a la seva inserció territorial i paisatgística.

Amb la finalitat d’orientar l’autorització d’edificacions, instal·lacions i infraestructures en els diferents tipus d’espais oberts, i sense perjudici de les especificacions establertes per la legislació urbanística i la normativa sectorial, el Pla distingeix tres tipus d’intervencions en funció dels seus efectes i objecte:

1- Aquelles que aporten qualitat i valor afegit al medi natural, agrari i paisatgístic

La seva presència està associada a la gestió i millora del territori rural, com és el cas de les masies incloses als catàlegs de masies i cases rurals, les edificacions i instal·lacions pròpies de l’agricultura a cel obert, la ramaderia i la silvicultura extensives, el turisme rural i les instal·lacions i edificacions per a la protecció i valorització del medi natural. També es consideren incloses en aquest tipus les instal·lacions de les activitats agràries intensives que formen part de l’explotació a cel obert d’una finca molt més gran que l’espai que ocupen i contribueixen a la viabilitat del conjunt de l’activitat agrària que manté la qualitat de la finca.


Exp. Núm. 6.1.2. 02/2013        

Ajuntament de Cubelles Serveis Tècnics Municipals

2- Aquelles que no aporten qualitat al medi natural i paisatgístic

No contribueixen a la gestió, endreça i millora del territori no urbanitzat. Es tracta d’edificacions sovint assimilables a les d’ús industrial, com és el cas de les edificacions per a activitats agràries intensives no associades a l’explotació i la gestió territorial d’una finca gran i altres edificacions o instal·lacions d’interès privat i un ús intensiu del sòl, com són els càmpings. Es tracta d’activitats no prohibides per la legislació urbanística però que no poden ser incloses en el tipus A.

3- Aquelles que són d’interès públic d’acord amb la legislació vigent

Comprèn les infraestructures i equipaments d’interès públic que han de situar-se en el medi rural, entre els quals, i als efectes de les determinacions d’aquest Pla territorial, es distingeixen: infraestructures lineals (C1) com carreteres, ferrocarrils, conduccions i altres elements significatius; elements d’infraestructures (C2) com parcs solars, parcs eòlics, antenes de telecomunicacions, instal·lacions de tractament del cicle de l’aigua, plantes de tractament de residus, i altres elements, així com elements d’equipament públic que la legislació urbanística no prohibeix en sòl no urbanitzable (C3) com cementiris, establiments penitenciaris i d’altres.

4- Els camps de golf i altres implantacions legalment admissibles en sòl no urbanitzable que comporten canvis de certa extensió en la cobertura vegetal del sòl poden ser admesos en sòl de protecció especial amb caràcter excepcional, sempre i quan es justifiqui que aporten qualitat al


Exp. Núm. 6.1.2. 02/2013        

Ajuntament de Cubelles Serveis Tècnics Municipals

medi natural, agrari o paisatgístic (és a dir, que encaixen en la descripció de les implantacions de tipus A exposada al punt 3 d’aquest punt), que són compatibles amb els valors intrínsecs i la funcionalitat del sòl que han motivat el règim de protecció establert pel Pla, i que no existeix una alternativa raonable de localització en el sòl de protecció preventiva o que aquesta és ambientalment desfavorable.

Les construccions, instal·lacions i parcel·lacions urbanístiques no emparades pel planejament urbanístic situades en sòl no urbanitzable que han quedat incloses en espais de protecció especial, tenen assignat de manera general l’objectiu d’extinció per la seva incompatibilitat amb la funció del sistema d’espais oberts, segons estableix l’article 2.21 del PTMB.

Quan no sigui plantejable una extinció a curt termini amb mitjans proporcionats, per motius d’índole social o econòmics, les edificacions resten en situació de fora d’ordenació, sense perjudici que es puguin acordar fórmules d’extinció diferida.


Exp. Núm. 6.1.2. 02/2013        

Ajuntament de Cubelles Serveis Tècnics Municipals

2. APROVACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

D’acord amb el text refós de la Llei d’urbanisme, i amb la Llei reguladora de les bases del règim local, l’aprovació definitiva de la modificació del pla general correspon a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona.

L’aprovació inicial i la provisional (després d’un període d’informació pública d’un mes) de la modificació correspon legalment al ple municipal amb el quòrum preceptiu de majoria absoluta, en tractar-se d’una modificació puntual del planejament urbanístic general.

Quant a les mesures per fomentar els drets d’iniciativa, d’informació i de participació ciutadana, cal tenir present l’abast limitat de la modificació. Per tant, després de l’aprovació inicial pel ple la proposta se sotmetrà a informació pública pel termini d’un mes, i la difusió es farà a través d’anuncis en el BOP, en el DOGC, en un diari de gran difusió i en la premsa local o comarcal.

També es tindrà accés al contingut de la modificació completa a través de la pàgina web de l’Ajuntament.


Exp. Núm. 6.1.2. 02/2013  

   

Ajuntament de Cubelles Serveis Tècnics Municipals

3. NORMATIVA

De la Normativa urbanística del Pla General vigent es modifica els següents articles segons aquest quadre comparatiu del redactat actual i vigent i el proposat per aquesta modificació: CAPITOL 7. SOL NO URBANITZABLE SECCIÓ 1. DISPOSICIONS GENERALS. ARTICLES VIGENTS AL PGOU

ARTICLES PROPOSSATS

Art. 190. Àmbit d'aplicació.

Art. 190. Àmbit d'aplicació.

Les

Normes

classificats

d'aquest

com

a

No

capítol

s'apliquen

Urbanitzables,

als així

terrenys Les com

Normes

als classificats

d'aquest

com

a

No

capítol

s'apliquen

Urbanitzables,

als així

terrenys com

als

Urbanitzables No Programats en tan no estiguin aprovats els Urbanitzables No Programats en tan no estiguin aprovats els corresponentprogrames d'actuació urbanística. Als efectes corresponentprogrames d'actuació urbanística. Als efectes


Exp. Núm. 6.1.2. 02/2013  

   

Ajuntament de Cubelles Serveis Tècnics Municipals

d'aplicació

temporal

d'aquestes

normes

en

els

sòls d'aplicació

temporal

d'aquestes

normes

en

els

sòls

urbanitzables no programats s'estarà a allò que es disposa per urbanitzables no programats s'estarà a allò que es disposa per a la zona Rural (clau 18).

a la zona Rural (clau 18).

Art. 191. Definició i objectius.

Art. 191. Definició i objectius.

El Sòl No Urbanitzable compren els sectors del territori El Sòl No Urbanitzable compren els sectors del territori delimitats en el Pla General i en els que no són permesos els delimitats en el Pla General i en els que no són permesos els processos d'urbanització de caràcter urbà, configurant-se com processos d'urbanització de caràcter urbà, configurant-se com a elements essencials i definidors de la continuïtat de les a elements essencials i definidors de la continuïtat de les seves actuals característiques naturals, especialment pel que seves actuals característiques naturals, especialment pel que fa a les seves condicions agràries i ecològiques, així com del fa a les seves condicions agràries i ecològiques, així com del paper d'entorn obert que envolta el fet urbà.

paper d'entorn obert que envolta el fet urbà.

En concret, aquest Pla General assenyala com a objectius de En concret, aquest Pla General assenyala com a objectius de la regulació del sòl no urbanitzable els següents:

la regulació del sòl no urbanitzable els següents:


Exp. Núm. 6.1.2. 02/2013  

   

Ajuntament de Cubelles Serveis Tècnics Municipals

a)

b)

c)

d)

e)

Preservar l'explotació agrària i ramadera, especialment en

a)

Preservar l'explotació agrària i ramadera, especialment en

els sòls en producció, així com en els que es poden

els sòls en producció, així com en els que es poden

obtenir millors rendiments.

obtenir millors rendiments.

Protegir els elements naturals més destacats, preservant b)

Protegir els elements naturals més destacats, preservant

els seus valors ecològics i paisatgístics.

els seus valors ecològics i paisatgístics.

Reconduir els processos d'ocupació del territori per c)

Reconduir els processos d'ocupació del territori per

l'edificació residencial, prevenint situacions patològiques

l'edificació residencial, prevenint situacions patològiques

d'ocupació i urbanització.

d'ocupació i urbanització.

Acomodar ordenadament els diferents usos o activitats d)

Acomodar ordenadament els diferents usos o activitats

que es poden permetre a cada tipus de sòl no

que es poden permetre a cada tipus de sòl no

urbanitzable.

urbanitzable.

Establir criteris sobre característiques i localitzacions e)

Establir criteris sobre característiques i localitzacions

adequades per a instal·lacions i usos d'interès públic i

adequades per a instal·lacions i usos d'interès públic i

social, de manera que no influeixin negativament en

social, de manera que no influeixin negativament en

l'equilibri dels diversos sectors de sòl no urbanitzable.

l'equilibri dels diversos sectors de sòl no urbanitzable.


Exp. Núm. 6.1.2. 02/2013  

   

Ajuntament de Cubelles Serveis Tècnics Municipals

Art. 192. Desplegament del Pla General.

Art. 192. Desplegament del Pla General.

1. A excepció d'aquells casos en que explícitament ho 1. A excepció d'aquells casos en que explícitament ho assenyalin les presents Normes, el Pla General defineix de

assenyalin les presents Normes, el Pla General defineix de

forma unívoca i amb caràcter d'aplicació directa i

forma unívoca i amb caràcter d'aplicació directa i

immediata les condicions de les edificacions, així com els

immediata les condicions de les edificacions, així com els

usos en elles admissibles, que es poden aixecar en

usos en elles admissibles, que es poden aixecar en

aquesta classe de sòl. Tot això d'acord amb el que disposa

aquesta classe de sòl. Tot això d'acord amb el que disposa

l'article 040.4 d'aquestes Normes. Per a la construcció

l'article 040.4 d'aquestes Normes. Per a la construcció

d'edificacions i instal·lacions d'utilitat pública o interès

d'edificacions i instal·lacions d'utilitat pública o interès

social, així com estatges familiars es seguirà el tràmit que

social, així com estatges familiars es seguirà el tràmit que

estableix

estableix els articles 48 i 50 del text refós de la Llei

l’article

44.2

del

Reglament

de

Gestió

Urbanística. Pel cas de finques antigues que no acompleixin la superfície mínima edificable, però amb existència d'estatge rural amb anterioritat suficient a l'aprovació inicial d'aquest

d’urbanisme.


Exp. Núm. 6.1.2. 02/2013  

   

Ajuntament de Cubelles Serveis Tècnics Municipals

Pla General es podran autoritzar ampliacions dels mateixos en les condicions generals que es fixen en aquestes normes. 2. En compliment de l'acord de la Comissió d'Urbanisme de 2. En compliment de l'acord de la Comissió d'Urbanisme de Barcelona de 19 de gener de 1.993, es desplega en

Barcelona de 19 de gener de 1.993, es desplega en

l'annex núm. 3 de les presents normes, la relació detallada

l'annex núm. 3 de les presents normes, la relació detallada

de diversos tipus de construccions existents en el medi

de diversos tipus de construccions existents en el medi

rural, degudament classificades segons usos, així com

rural, degudament classificades segons usos, així com

normes de caràcter general que regularan les futures

normes de caràcter general que regularan les futures

actuacions en cada una d'elles.

actuacions en cada una d'elles.

3. Optativament es podran desenvolupar Plans Especials que 3. Optativament es podran desenvolupar Plans Especials que contemplin algun dels següents objectius:

contemplin algun dels següents objectius:

ƒ La protecció dels horts, cultius, i espais forestals.

ƒ La protecció dels horts, cultius, i espais forestals.

ƒ La millora del medi rural.

ƒ La millora del medi rural.


Exp. Núm. 6.1.2. 02/2013  

   

Ajuntament de Cubelles Serveis Tècnics Municipals

ƒ La protecció del paisatge i dels bens naturals i

ƒ La protecció del paisatge i dels bens naturals i

ƒ culturals.

ƒ culturals.

ƒ La protecció i adequació de les vies i camins rurals.

ƒ La protecció i adequació de les vies i camins rurals.

Aquests

Plans

Especials

no

podran

alterar

les

Aquests

Plans

Especials

no

podran

alterar

les

determinacions del Pla General i seran competents, no

determinacions del Pla General i seran competents, no

obstant això, per a augmentar la superfície establerta com

obstant això, per a augmentar la superfície establerta com

a mínima de les unitats registrals i/o edificables, d'acord

a mínima de les unitats registrals i/o edificables, d'acord

amb la regularització que se'n fa a cada tipus de sòl.

amb la regularització que se'n fa a cada tipus de sòl.

Art. 193. Vies d'ús col·lectiu.

Art. 193. Vies d'ús col·lectiu.

1. S'entén per via d'ús col·lectiu aquell camí o via, avui 1. S'entén per via d'ús col·lectiu aquell camí o via, avui existent, i que serveix tradicionalment a més de dues

existent, i que serveix tradicionalment a més de dues

finques rurals.

finques rurals.

2. Solament es podran obrir noves vies d'ús col·lectiu, pistes 2. Solament es podran obrir noves vies d'ús col·lectiu, pistes forestals, camins o qualsevol altra tipus de vialitat si així ho

forestals, camins o qualsevol altra tipus de vialitat si així ho


Exp. Núm. 6.1.2. 02/2013  

   

Ajuntament de Cubelles Serveis Tècnics Municipals

preveu aquest Pla General, per ell mateix o pels Plans

preveu aquest Pla General, per ell mateix o pels Plans

Especials que el desenvolupin; o bé, així es fixi en els

Especials que el desenvolupin; o bé, així es fixi en els

Plans de l'Administració de l'Agricultura, o d'altres

Plans de l'Administració de l'Agricultura, o d'altres

organismes amb competència sobre el medi rural.

organismes amb competència sobre el medi rural.

3. Es

podran

autoritzar

tancaments

entre

finques,

i 3. Es

podran

autoritzar

tancaments

entre

finques,

i

d’aquestes amb les vies d'ús col·lectiu, així com d'altres

d’aquestes amb les vies d'ús col·lectiu, així com d'altres

tipus de vies tipus rurals. En el front a les vies d'ús

tipus de vies tipus rurals. En el front a les vies d'ús

col·lectiu la tanca haurà de separar-se un mínim de l'eix de

col·lectiu la tanca haurà de separar-se un mínim de l'eix de

la via. En qualsevol cas aquestes tanques no podran tenir

la via. En qualsevol cas aquestes tanques no podran tenir

més de 1,20 metres d'altura respecte el nivell natural de la

més de 1,20 metres d'altura respecte el nivell natural de la

via amb material opac, podent arribar fins a dos(2) metres

via amb material opac, podent arribar fins a dos(2) metres

amb tancament metàl·lic de filat. La faixa de terreny afecte

amb tancament metàl·lic de filat. La faixa de terreny afecte

al vial d'ús col·lectiu, quan la finca es tanqui, podrà ésser

al vial d'ús col·lectiu, quan la finca es tanqui, podrà ésser

adquirida per l'Ajuntament.

adquirida per l'Ajuntament.


Exp. Núm. 6.1.2. 02/2013  

   

Ajuntament de Cubelles Serveis Tècnics Municipals

Art. 194. Divisions i segregacions.

Art. 194. Divisions i segregacions. 1. Es proibeixen les parcel·lacions urbanístiques en sòl no urbanitzable, tal i com estableix l’article 47.2 del TRLUC.

1. Queden prohibides les divisions i segregacions de terrenys 2. Queden prohibides les divisions i segregacions de terrenys que es trobin en una o vàries de les següents situacions: a)

Donar lloc a superfícies més petites que les que el Pla

a)

Donar lloc a superfícies més petites que les que el Pla

General preveu, per ell o pels documents que el

General preveu, per ell o pels documents que el

desenvolupen; o bé, per les establertes per a activitats

desenvolupen; o bé, per les establertes per a activitats

agràries en la legislació vigent.

agràries en la legislació vigent.

b) Finques

c)

que es trobin en una o vàries de les següents situacions:

de superfície inferior al doble de les

b) Finques

de superfície inferior al doble de les

dimensions mínimes establertes en les legislacions

dimensions mínimes establertes en les legislacions

citades en el paràgraf anterior.

citades en el paràgraf anterior.

No tinguin accés directe des de les vies i camins existents.

c)

No tinguin accés directe des de les vies i camins existents.


Exp. Núm. 6.1.2. 02/2013  

   

Ajuntament de Cubelles Serveis Tècnics Municipals

2. En aplicació d'allò que disposa el punt anterior s'estableix 3. En aplicació d'allò que disposa el punt anterior s'estableix el següent: a)

Es consideraran incorporats a la documentació del Pla

el següent: c)

Es consideraran incorporats a la documentació del Pla

General els corresponents plànols cadastrals; i així

General els corresponents plànols cadastrals; i així

mateix el de vies d'ús col·lectiu i d'altres camins

mateix el de vies d'ús col·lectiu i d'altres camins

existents amb anterioritat a l'aprovació d'aquest Pla

existents amb anterioritat a l'aprovació d'aquest Pla

General.

General.

b) D'acord amb allò previst a l'article 140 del Decret

d) D'acord amb allò previst a l'article 193 del text refós de

Legislatiu 1/1990, el municipi instarà la inscripció en el

la Llei d’urbanisme, el municipi instarà la inscripció en

Registre de la Propietat de la situació en que resten les

el

finques en les que es sol·liciti llicència, indicant el

d’innecessàrietat de parcel·lació urbanística.

règim urbanístic que els hi sigui d'aplicació.

Registre

de

la

Propietat

de

la

declaració

D'acord amb allò que assenyala l'article 191 de la Llei

D'acord amb allò que assenyala l'article 264 del Decret d’urbanisme es proibeixen tota divisió o segregació que faciliti Legislatiu 1/1990, es considerarà infracció urbanística el o tingui per finalitat facilitar la construcció d’edificacions o la fraccionament simultani o successiu del sòl en lots o porcions implantació d’usos que no estiguin permesos en sòl no


Exp. Núm. 6.1.2. 02/2013  

   

Ajuntament de Cubelles Serveis Tècnics Municipals

concretes i determinades de terrenys quan per raó de les urbanitzable. seves característiques físiques, de la seva delimitació per vials S’han de sotmetre a la fiscalització prèvia municipal tota de nova creació o de l’implantaria de serveis comuns pugui divisió o segregació successiva de terrenys. L’ajuntament originar-se un nucli de població, d'acord amb allò que es declararà innecessària la llicència de parcel·lació, sens disposa a l'article 185 d'aquestes normes, i/o vulneri les perjudici que la divisió o la segregació de terrenys s’hagi previsions del present Pla General o qualsevol altra legislació d’ajustar a les condicions específiques de la legislació aplicable.

sectorial.

Art. 195. Usos agrícoles.

Art. 195. Usos agrícoles.

1. Respecte l'ús residencial s'estableix la categoria d'estatge 1. Respecte l'ús residencial s'estableix la categoria d'estatge rural, definit funcionalment per la seva relació amb

rural, definit funcionalment per la seva relació amb

l'explotació agrària. Estructuralment pot estar, o no,

l'explotació agrària i destinada a habitatge familiar o a

connectat amb l'edificació destinada a la resta d'usos

l’allotjament de persones treballadores que estiguin

agrícoles. En cap cas es podran donar situacions

directament i justificadament associades a una de les

objectives de formació de nucli de població tal i com queda

activitats agrícola, ramadera, d’explotació de recursos


Exp. Núm. 6.1.2. 02/2013  

   

Ajuntament de Cubelles Serveis Tècnics Municipals

definit en l'article 185 d'aquestes normes.

naturals o, en general rústica. Les construccions han de costutiur un conjunt integrat, adequat al medi rural.

2. Respecte de l'ús pròpiament agrícola s'estableixen les 2. Respecte de l'ús pròpiament agrícola s'estableixen les següents categories:

següents categories:

ƒ Granja.

ƒ Granja.

ƒ Magatzem agrícola.

ƒ Magatzem agrícola.

ƒ Casetes d'eines.

ƒ Casetes d'eines.

ƒ Vivers i hivernacles.

ƒ Vivers i hivernacles.

ƒ Coberts.

ƒ Coberts. Art. 196. Activitats o equipaments d’interés públic.

Art. 196. Instal·lacions d'utilitat pública.

À excepció de l'ús d'estatge, dels usos agrícoles i de les El instal·lacions

d'obres

públiques,

la

resta

d'activitats

sòl

no

urbanitzable

pot

ser

objecte

d’actuacions

o específiques per a destinar-lo a activitats o equipaments

construccions solament poden autoritzar-se si reuneixen les d’interés públic que s’hagin d’emplaçar en el medi rural. A condicions d'instal·lacions d'utilitat pública i/o interès social aquest efecte, són d’interés públic les definides a l’article 47.4 que hagin d'instal·lar-se en el medi rural, d'acord amb allò que


Exp. Núm. 6.1.2. 02/2013  

   

Ajuntament de Cubelles Serveis Tècnics Municipals

estableix l'article 127 del Decret Legislatiu 1/1990. En tots els del TRLUC. casos hauran d'estar adscrits als usos admesos que s'estableixin en la regulació de cada tipus de zona en el sòl no urbanitzable.

L’autorització

d’aquestes

actuacions

ha

de

justificar

degudament que l’àmbit d’actuació no està sotmès a un règim especial de protecció amb el qual siguin incompatibles, per raó dels seus valors, per l’existència de riscs o pel fet d’estar subjecte a limitacions o a servituds per a la protecció del domini públic. Així mateix, les actuacions que s’autoritzin no han de disminuir de manera significativa la permeabilitat del sòl nio han d’afectar de manera negativa la connectivitat territorial.

Art. 197. Instal·lacions d'obres públiques.

Art. 197. Instal·lacions d'obres públiques.

1. En compliment d'allò previst a l'article 127 del Decret 1. En compliment d'allò previst a l'article 53 del text refós de la Legislatiu 1/1990, es poden autoritzar les construccions i

llei d’urbanisme, es poden autoritzar provisionalment els

instal·lacions vinculades a l'execució, conservació i servei

usos i instal·lacions vinculades a l'execució, conservació i


Exp. Núm. 6.1.2. 02/2013  

   

Ajuntament de Cubelles Serveis Tècnics Municipals

de les obres públiques. Hauran de tenir en compte les

servei de les obres públiques. Hauran de tenir en compte

prescripcions i condicions d'edificació previstes per a cada

les prescripcions i condicions d'edificació previstes per a

tipus de sòl no urbanitzable.

cada tipus de sòl no urbanitzable.

2. Així i tot, en règim d'autorització provisional, s'estableixen 2. Així i tot, en règim d'autorització provisional, s'estableixen les condicions següents:

les condicions següents: a)

L'autorització provisional es renovarà cada dos anys,

a)

L'autorització provisional es renovarà cada dos anys,

devent-se justificar la continuïtat del motiu que la va

devent-se justificar la continuïtat del motiu que la va

originar.

originar.

No

es

podran

concedir

més

de

tres

renovacions.

No

es

podran

concedir

més

de

tres

renovacions.

b) Dins l'expedient haurà de figurar expressa referència

b) Dins l'expedient haurà de figurar expressa referència

respecte la no pertorbació o alteració dels valors

respecte la no pertorbació o alteració dels valors

naturals. Aquestes autoritzacions no podran concedir-

naturals. Aquestes autoritzacions no podran concedir-se

se si s'afecta greument l'equilibri ecològic o els valors

si s'afecta greument l'equilibri ecològic o els valors

naturals, paisatgístics i/o ambientals.

naturals, paisatgístics i/o ambientals.


Exp. Núm. 6.1.2. 02/2013  

   

Ajuntament de Cubelles Serveis Tècnics Municipals

Art. 198. Estatges no rurals.

Art. 198. Reconstrucció i rehabilitació.

Definirem com estatge no rural aquell habitatge situat en el

1. Atenent a la legislació vigent en matèria d’urbanisme es

medi rural i que no estigui vinculat a l’aprofitament o explotació

podran reconstruir i rehabilitar les masies i les cases rurals

sistematitzada del mateix. Tindran la condició d'edificacions

que calgui preservar i recuperar per tenir una valor basats

aïllades, d'acord amb les normes que el Pla General estableix,

en raons de caràcter històric, arquitectònic, paisatgístic,

prohibint-se expressament les construccions característiques

mediambiental o social.

de les zones urbanes. A tal fi s'ajustaran a les característiques tipològiques, tan en la forma com en els materials, de les edificacions rurals tradicionals, a fi d'aconseguir la seva integració a l'entorn natural pròxim. En cap cas podran donar-se situacions de formació de nucli de població d'acord amb el que es regula en l'article 185 de les presents normes

- Arquitectòniques: aquelles masies o cases rurals que totalment o parcialment tinguin un valor arquitectònic per la

seva

composició

o

la

presència

d’elements

arquitectònics singulars. - Històriques: orígens i evolució de la tipologia de la masia; rellevància de l’ús en la història; influència en la configuració dels assentaments en el territori, etc.


Exp. Núm. 6.1.2. 02/2013  

   

Ajuntament de Cubelles Serveis Tècnics Municipals

- Mediambientals: quan la seva existència determina un teixit rural amb característiques ambientals pròpies. - Paisatgístiques: aquelles edificacions que conformen un paisatge concret humanitzat o no, amb valor reconegut i que caracteritzen la imatge pròpia d’un territori determinat per raons de la seva exposició i unitat amb l’entorn que pot formar part d’un recorregut paisatgístic. - Socials: aquelles que afavoreixen el reequilibri territorial i econòmic i permeten la recuperació de la població ja sigui com a primera residència o com a segona. La “reconstrucció o rehabilitació” dels masos i cases rurals edificades en sòl no urbanitzable requerirà l’existència d’una catalogació de les pròpies edificacions en el planejament urbanístic municipal. Aquesta catalogació


Exp. Núm. 6.1.2. 02/2013  

   

Ajuntament de Cubelles Serveis Tècnics Municipals

haurà d’indicar els usos, els quals podran ser objecte de modificació amb el compliment d’uns determinats requisits, i l’abast de l’obra a realitzar en cadascuna d’elles, justificant les raons que en determinen la seva preservació o, si s’escau, recuperació. Atès que el PGOU vigent no incorpora el catàleg a que fà referència el paràgraf anterior, i transitòriament fins no ho incorpori, l’autorització d’aquestes actuacions seguirà el procediment establert a la Disposició transitòria quinzena del TRLUC. 2. A més a més es podran reconstruir i rehabilitar construccions anterior a l’entrada en vigor del primer instrument de planejament urbanístic general del municipi i

que

calgui

preservar

i

recuperar

per

raons


Exp. Núm. 6.1.2. 02/2013  

   

Ajuntament de Cubelles Serveis Tècnics Municipals

arquitectòniques o històriques. 3. Així com rehabilitar les construccions rurals en desús per a corregir-ne l’impacte ambiental o paisatgístic negatiu. En aquests dos últims supòsits en cap cas es podran reconstruir i rehabilitar amb vista a destinar-les a l’ús d’habitatge familiar. Art. 199. Intervenció municipal.

Art. 199. Intervenció municipal.

En els projectes que es presentin, la intervenció municipal en L’autorització de les obres i els usos està subjecta a la funció de les competències que té assignades d'acord amb el tramitació de la llicència urbanística municipal, i en els casos que disposa l'article 107 del Decret Legislatiu 1/1990, podrà regulats pels articles 48, 49 i 50 del TRLUC al procediment introduir les condicions i modificacions que estimi necessàries que estableixen dits preceptes. a fi de mantenir la coherència urbanística del Pla General vers aquest tipus de sòl.

En els projectes que es presentin, la intervenció municipal, podrà introduir les condicions i modificacions que estimi


Exp. Núm. 6.1.2. 02/2013  

   

Ajuntament de Cubelles Serveis Tècnics Municipals

necessàries a fi de mantenir la coherència urbanística del Pla General vers aquest tipus de sòl. Els projectes hauran de ser sotmesos a informació pública per l’ajuntament, per un termini d’un mes, tant el projecte d’aquestes actuacions com, si s’escau, el pla especial urbanístic

que

el

determini,

i

que

ha

d’incloure

la

documentació que determina l’article 48.1 del text refós de la Llei d’urbanisme. Art. 200. Condicions de caràcter tècnic i higiènic.

Art. 200. Condicions de caràcter tècnic i higiènic.

1. L'atorgament de qualsevol llicència o autorització està 1. L'atorgament de qualsevol llicència o autorització està supeditat a l'acompliment de les normes generals i

supeditat a l'acompliment de les normes generals i

específiques sobre condicions higièniques, en especial

específiques sobre condicions higièniques, en especial

d'evacuació d'aigües residuals, i tècnico-constructives

d'evacuació d'aigües residuals, i tècnico-constructives

dictades per les diferents administracions competents.

dictades per les diferents administracions competents.


Exp. Núm. 6.1.2. 02/2013  

   

Ajuntament de Cubelles Serveis Tècnics Municipals

A aquest efecte, junt a la documentació del projecte tècnic

A aquest efecte, junt a la documentació del projecte tècnic

d'edificació, s'haurà d'acompanyar:

d'edificació, s'haurà d'acompanyar:

a)

Documentació detallada de la localització, amb plànols

a)

Documentació detallada de la localització, amb plànols

acetats de l'edifici projectat en relació a camins rurals,

acetats de l'edifici projectat en relació a camins rurals,

canals, ramals de rec, basses, etc..

canals, ramals de rec, basses, etc..

b) Plànols i memòries explicatius de la captació i portada

b) Plànols i memòries explicatius de la captació i portada

d'aigua potable, especificant el punt de captació,

d'aigua potable, especificant el punt de captació,

canalització, detalls constructius i materials a usar.

canalització, detalls constructius i materials a usar.

S'especificarà, a més, l'ús a que es destina, aportant

S'especificarà, a més, l'ús a que es destina, aportant

certificat sanitari oficial acreditatiu de la potabilitat de

certificat sanitari oficial acreditatiu de la potabilitat de

les aigües.

les aigües.

c)

Especificació del sistema escollit per a depuració,

c)

Especificació del sistema escollit per a depuració,

tractament i destí de les aigües residuals, tenint en

tractament i destí de les aigües residuals, tenint en

compte la prohibició de construir pous morts, mines

compte la prohibició de construir pous morts, mines

filtrants, etc., així com el seu abocament sense

filtrants, etc., així com el seu abocament sense


Exp. Núm. 6.1.2. 02/2013  

   

Ajuntament de Cubelles Serveis Tècnics Municipals

depuració prèvia. A tal fi s'adjuntaran plànols i

depuració prèvia. A tal fi s'adjuntaran plànols i

memòries explicatives, amb especificació del punt de

memòries explicatives, amb especificació del punt de

destí i canalització, així com detalls constructius i

destí i canalització, així com detalls constructius i

materials, en especial els que deuen assegurar la

materials, en especial els que deuen assegurar la

impermeabilització i depuració dels residus.

impermeabilització i depuració dels residus.

d) Inscripció com a indivisibles de les finques afectes a

d) Inscripció com a indivisibles de les finques afectes a

l'edificació per a la que es sol·licita la llicència, d'acord

l'edificació per a la que es sol·licita la llicència, en el

amb el que disposa l'article 284 del Decret Legislatiu

cas que la superfície de les mateixes no sigui, com a

1/1990, en el cas que la superfície de les mateixes no

mínim, el doble de la finca edificable en la zona en

sigui, com a mínim, el doble de la finca edificable en la

qüestió.

zona en qüestió. Els efectes de la llicència restaran

condicionats a la prèvia acreditació d'aquesta càrrega

condicionats a la prèvia acreditació d'aquesta càrrega

registral.

registral. e)

e)

Certificació registral de la finca en la que es sol·licita llicència, així com, si s'escau, de la finca matriu.

Els

efectes

de

la

llicència

restaran

Certificació registral de la finca en la que es sol·licita llicència, així com, si s'escau, de la finca matriu.

f)

Pel cas d'estatge rural, acreditació documental de la


Exp. Núm. 6.1.2. 02/2013  

   

Ajuntament de Cubelles Serveis Tècnics Municipals

f)

Pel cas d'estatge rural, acreditació documental de la

condició d'agricultor ó ramader resident en l'explotació

condició d'agricultor resident en l'explotació en la que

en la que es sol·licita la llicència.

es sol·licita la llicència.

Complementàriament l'Ajuntament donarà audiència als

Complementàriament l'Ajuntament donarà audiència als

propietaris veïns. A aquest efecte els projectes hauran

propietaris veïns. A aquest efecte els projectes hauran

d'anar acompanyats d'una relació dels mateixos.

d'anar acompanyats d'una relació dels mateixos.

2. Previ informe municipal, l'Ajuntament aixecarà l'expedient 2. Previ informe municipal, l'Ajuntament aixecarà l'expedient a la Comissió d'Urbanisme, la qual adoptarà la resolució

a la Comissió d'Urbanisme, la qual adoptarà la resolució

definitiva després d'un període d'informació pública de 15

definitiva després d'un període d'informació pública de un

dies. Tot això d'acord amb el que disposa l'article 44 del

mes. Tot això d'acord amb el que disposa l'article 48 de la

Reglament de Gestió Urbanística.

Llei d’urbanisme.


Exp. Núm. 6.1.2. 02/2013  

   

Ajuntament de Cubelles Serveis Tècnics Municipals

Art. 201. Zones i subzones.

Art. 201. Zones i subzones.

El Pla General divideix el Sòl No Urbanitzable en les següents El Pla General divideix el Sòl No Urbanitzable en les següents zones:

zones:

ƒ De Valor Agrícola

ƒ De Valor Agrícola

clau 16

clau 16

ƒ De Valors Protegits

ƒ De Valors Protegits

clau 17

clau 17

Subzona Intensitat I

clau 17a.

Subzona Intensitat I

clau 17a.

Subzona Intensitat II

clau 17b.

Subzona Intensitat II

clau 17b.

ƒ Rural

clau 18

ƒ Rural

clau 18

ƒ De protecció i Servitud

clau 19

ƒ De protecció i Servitud

clau 19

ƒ Zona Marítimo-Terrestre

clau 20

ƒ Zona Marítimo-Terrestre

clau 20


Exp. Núm. 6.1.2. 02/2013  

   

Ajuntament de Cubelles Serveis Tècnics Municipals

SECCIÓ 2. ZONA DE VALOR AGRÍCOLA (CLAU 16) ARTICLES VIGENTS AL PGOU

ARTICLES PROPOSSATS

Art. 202. Definició.

Art. 202. Definició.

Comprèn els sòls no urbanitzables vinculats a un procés de Comprèn els sòls no urbanitzables vinculats a un procés de producció agrícola, així com aquells que, veïns als anteriors, producció agrícola, així com aquells que, veïns als anteriors, poden tenir un destí final agrícola, funció tan de la seva poden tenir un destí final agrícola, funció tan de la seva morfologia com de la qualitat del sòl.

morfologia com de la qualitat del sòl.

El reconeixement d'aquest valor agrícola passa per la El reconeixement d'aquest valor agrícola passa per la preservació d'aquests sòls de qualsevol procés de parcel·lació preservació d'aquests sòls de qualsevol procés de parcel·lació i edificació que no estigui, d'alguna manera, vinculat a la i edificació que no estigui, d'alguna manera, vinculat a la pròpia producció agrícola.

pròpia producció agrícola.


Exp. Núm. 6.1.2. 02/2013  

   

Ajuntament de Cubelles Serveis Tècnics Municipals

Art. 203. Usos.

Art. 203. Usos.

En aquesta zona, i amb caràcter general, s'admeten els En aquesta zona, i amb caràcter general, s'admeten els següents usos: a)

Estatge Rural.

b)

Agrícola, en les seves modalitats de granja, magatzem agrícola, vivers i hivernacles, casetes d'eines i coberts.

Es admès, així mateix, l'ús industrial de primera categoria vinculat a la producció agrícola (tallers de reparació, etc.) junt a. les carreteres i vies públiques i amb accés directe des d'elles.

següents usos: En noves construccions: a) Activitats agrícoles, ramadera, d’explotació de recursos naturals o, en general, rústica. Entre les construccions pròpies

d’una

explotació

de

recursos

naturals

procedents d’activitats extractives, s’hi inclouen les instal·lacions destinades al primer tractament i a la selecció d’aquests recursos, sempre que aquestes activitats de selecció produeix un impacte ambiental menor si es duen a terme al lloc d’origen. b) Les construccions destinades a habitatge familiar o a


Exp. Núm. 6.1.2. 02/2013  

   

Ajuntament de Cubelles Serveis Tècnics Municipals

l’allotjament de persones treballadores temporeres que estiguin directament i justificadament associades a una de les activitats d’explotació a què fa referència la lletra a. c) Les estacions de subministrament de carburants i de prestació d’altres serveis de la xarxa viària. d) Les construccions i les instal·lacions vinculades a l’execució, el manteniment i el funcionament de les obres públiques. e) Les construccions destinades a l’activitat de càmping i a l’aparcament de caravanes, autocaravanes i remolcs tenda autoritzades pel pla d’ordenació urbanística municipal, que exigeixen en tot els casos la tramitació


Exp. Núm. 6.1.2. 02/2013  

   

Ajuntament de Cubelles Serveis Tècnics Municipals

prèvia d’un pla especial urbanístic. f) Les construccions auxiliars destinades a l’activitat de turisme rural. En construccions reconstruïdes i/o rehabilitades segons estableix l’article 198 : a) Ús d’habitatge familiar rural: Comprèn els edificis destinats a habitatge, situats en finques rústiques amb accés rodat des de la xarxa de camins rurals. b) Ús hoteler en sòl rústic: S’admeten

en

aquelles

edificacions

que

puguin

acreditar una superfície de sostre susceptible de ser


Exp. Núm. 6.1.2. 02/2013  

   

Ajuntament de Cubelles Serveis Tècnics Municipals

utilitzat superior a 1000 m2, que disposin d’accés rodat i d’estacionament en condicions adequades. No s’admeten hotel apartament ni els usos d’hotel en condomini. c) Ús de turisme rural: Compren els serveis relacionats amb l’allotjament temporal de persones, exclusivament en la modalitat de turisme rural d’acord amb la legislació sectorial corresponent. Sempre que es garanteixi l’accés i l’estacionament en condicions adequades. d) Artesanals: S’admeten vinculats a l’habitatge familiar, en el benentès que són edificacions pròpies del medi rural,


Exp. Núm. 6.1.2. 02/2013  

   

Ajuntament de Cubelles Serveis Tècnics Municipals

són els usos d’elaboració i transformació artesanal dels recursos

naturals

i

agropecuaris,

així

com

la

comercialització d’aquests productes vinculats a la mateixa finca o finques de l’entorn territorial. e) Artístiques: S’admeten conjuntament a l’habitatge familiar els usos vinculats

a

les

professions

liberals

i

artístiques

(escultors, pintors, músics..., ) f) Restauració: Compren els establiments destinats a restaurant, situats en finques rústiques, sempre que es garanteixi l’accés i l’estacionament en condicions adequades.


Exp. Núm. 6.1.2. 02/2013  

   

Ajuntament de Cubelles Serveis Tècnics Municipals

g) Equipaments i serveis comunitaris: Compren els equipaments i serveis comunitaris no compatibles amb els usos urbans. Els diferents usos d’equipaments quedaran supeditats a les condicions tècniques i directrius de la normativa sectorial corresponent . En el cas que l’equipament sigui de titularitat privada caldrà la redacció tramitació i aprovació d’un Pla especial urbanístic. h) Educació en el lleure: Compren les activitats d’ensenyament vinculades al medi natural i aquelles d’esbarjo, espai o repòs que es desenvolupen en espais a l’aire lliure i en contacte amb


Exp. Núm. 6.1.2. 02/2013  

   

Ajuntament de Cubelles Serveis Tècnics Municipals

la natura (cases de colònies, centres de natura...) En tots els casos, els usos de les construccions, han de ser compatibles amb les activitats agràries implantades en l’entorn immediat respectiu. Art. 204. Règim general aplicable a la zona.

Art. 204. Règim general aplicable a la zona.

1. Les condicions d'edificació per l'ús d'estatge rural són les 1. Les condicions d'edificació per l'ús d'estatge rural són les següents: a)

Finca mínima: 1 Hectàrea (10.000 metres quadrats).

següents: a)

Finca mínima: 1 Hectàrea (10.000 metres quadrats).

Excepcionalment s'admetrà aquest ús en finques

Excepcionalment s'admetrà aquest ús en finques

existents amb anterioritat a l'aprovació definitiva

existents amb anterioritat a l'aprovació definitiva

d'aquest Pla General sempre que tinguin una superfície

d'aquest Pla General sempre que tinguin una superfície

mínima de 6.000 m² i es destinin a explotació agrícola

mínima de 6.000 m² i es destinin a explotació agrícola

de regadiu i que disposin d'informe favorable de la

de regadiu i que disposin d'informe favorable de la


Exp. Núm. 6.1.2. 02/2013  

   

Ajuntament de Cubelles Serveis Tècnics Municipals

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. b) Usos admesos: estatge uni i bifamiliar. c)

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. b) Usos admesos: estatge uni i bifamiliar.

Alçada màxima sobre el terreny de l'últim forjat: 7

c)

metres.

metres.

d) Separació a tots els límits: 5 metres.

2. Les

condicions

d'edificació

per

l'ús

d) Separació a tots els límits: 5 metres.

d'instal·lacions 2. Les

agrícoles són les següents: a)

Alçada màxima sobre el terreny de l'últim forjat: 7

Alçada màxima del carener: 5 metres del nivell del terreny.

b) Separació mínima a tots els límits: 5 metres.

condicions

d'edificació

per

l'ús

d'instal·lacions

agrícoles són les següents: a)

Alçada màxima del carener: 5 metres del nivell del terreny.

b) Separació mínima a tots els límits: 5 metres.

S'exceptua d'aquesta regla el cas de partió amb altres

S'exceptua d'aquesta regla el cas de partió amb altres

finques no urbanitzables, en les que es podrà acostar

finques no urbanitzables, en les que es podrà acostar

al límit, sense produir obertures sobre el predi veí. Serà

al límit, sense produir obertures sobre el predi veí. Serà


Exp. Núm. 6.1.2. 02/2013  

   

Ajuntament de Cubelles Serveis Tècnics Municipals

necessari el consentiment formal del veí.

necessari el consentiment formal del veí.

En el cas de granges de porcs i avícoles, aquestes

En el cas de granges de porcs i avícoles, aquestes

s'hauran de situar a una distància mínima de 1000

s'hauran de situar a una distància mínima de 1000

metres entre elles i respecte el sòl urbà i urbanitzable

metres entre elles i respecte el sòl urbà i urbanitzable

programat, així com a 1000 metres de les carreteres.

programat, així com a 1000 metres de les carreteres.

3. Les condicions d'edificació per l'ús de magatzem agrícola 3. Les condicions d'edificació per l'ús de magatzem agrícola són les següents: a)

Separació mínima a tots els límits: 5 metres.

b) Alçada màxima del carener: 5 metres. c)

Separació a carreteres i vies d'ús col·lectiu: 10 metres.

són les següents: a)

Separació mínima a tots els límits: 5 metres.

b) Alçada màxima del carener: 5 metres. c)

Separació a carreteres i vies d'ús col·lectiu: 10 metres.

4. Les condicions d'edificació per l'ús de caseta d'eines són 4. Les condicions d'edificació per l'ús de caseta d'eines són les següents: a)

Alçada màxima del carener: 4 metres.

b) Es pot construir als límits de la finca.

les següents: a)

Alçada màxima del carener: 4 metres.

b) Es pot construir als límits de la finca.


Exp. Núm. 6.1.2. 02/2013  

   

Ajuntament de Cubelles Serveis Tècnics Municipals

c)

Superfície edificada màxima: 4 metres quadrats.

c)

Superfície edificada màxima: 4 metres quadrats.

5. Les condicions d'edificació per l'ús de vivers i hivernacles 5. Les condicions d'edificació per l'ús de vivers i hivernacles són les següents: a)

Alçada màxima del carener: 7 metres.

són les següents: a)

Alçada màxima del carener: 7 metres.

b) La separació als límits de la finca haurà d'ésser la

b) La separació als límits de la finca haurà d'ésser la

necessària per a tal d'evitar que es produeixi ombra a

necessària per a tal d'evitar que es produeixi ombra a

d'altres possibles vivers i hivernacles.

d'altres possibles vivers i hivernacles.

c)

La instal·lació de vivers i hivernacles haurà de resoldre

c)

La instal·lació de vivers i hivernacles haurà de resoldre

el correcte drenatge de les aigües d'escorrentia pluvial

el correcte drenatge de les aigües d'escorrentia pluvial

a fi de no desequilibrar les capes freàtiques.

a fi de no desequilibrar les capes freàtiques.

d) La separació mínima a carreteres i vies d'ús col·lectiu

d) La separació mínima a carreteres i vies d'ús col·lectiu

serà de tres (3) metres.

serà de tres (3) metres.

6. Les condicions d'edificació per l'ús de cobert són les 6. Les condicions d'edificació per l'ús de cobert són les següents: a)

Les construccions es podran situar annexes a l'estatge

següents: a)

Les construccions es podran situar annexes a l'estatge


Exp. Núm. 6.1.2. 02/2013  

   

Ajuntament de Cubelles Serveis Tècnics Municipals

rural de la mateixa finca.

rural de la mateixa finca.

b) Alçada del carener respecte de carreteres i vies d'ús

b) Alçada del carener respecte de carreteres i vies d'ús

col·lectiu: 5 metres. A la resta de límits es podrà

col·lectiu: 5 metres. A la resta de límits es podrà

acostar fins la partió, previ consentiment exprés del

acostar fins la partió, previ consentiment exprés del

veí.

veí.

7. La finca mínima segregable es fixa en quatre hectàrees i 7. La finca mínima segregable es fixa en quatre hectàrees i mig (4,5 Ha.).

mig (4,5 Ha.).

8. No es admès l'ús d'estatge no rural. 9. Els criteris compositius i els materials es correspondran 8. Els criteris compositius i els materials es correspondran amb els models tradicionals utilitzats a la zona, tan en la

amb els models tradicionals utilitzats a la zona, tan en la

forma com en els. materials. La intervenció municipal

forma com en els. materials. La intervenció municipal

podrà incidir en aquests aspectes sota el principi del

podrà incidir en aquests aspectes sota el principi del

manteniment de les característiques del medi rural i en

manteniment de les característiques del medi rural i en

aplicació de les competències que li atorga la Llei del Sòl.

aplicació de les competències que li atorga la Llei del Sòl.

10. Les condicions d'edificació que es fixen en aquest article 9. Les condicions d'edificació que es fixen en aquest article


Exp. Núm. 6.1.2. 02/2013  

   

Ajuntament de Cubelles Serveis Tècnics Municipals

s'entenen d'obligat compliment, sense perjudici que siguin

s'entenen d'obligat compliment, sense perjudici que siguin

insuficients per a la seva autorització per part de la

insuficients per a la seva autorització per part de la

Comissió d'Urbanisme, en aquells aspectes que són de la

Comissió d'Urbanisme, en aquells aspectes que són de la

seva competència en base a allò que disposa l’article 44

seva competència en base a allò que disposa els articles

del Reglament de Gestió Urbanística, o de l'Ajuntament en

48, 49 i 50 de la Llei d’urbanisme.

la resta dels casos, o bé, es donin les condicions objectives de formació de nucli de població d'acord amb el que es disposa a l'article 185 d'aquestes Normes.


Exp. Núm. 6.1.2. 02/2013  

   

Ajuntament de Cubelles Serveis Tècnics Municipals

SECCIÓ 3. ZONA DE VALORS PROTEGITS (CLAU 17) ARTICLES VIGENTS AL PGOU

ARTICLES PROPOSSATS

Art. 205. Definició i subzones.

Art. 205. Definició i subzones.

1. Constitueixen la zona de valors protegits tots aquells sòls 1. Constitueixen la zona de valors protegits tots aquells sòls no urbanitzables en els que les especials condicions

no urbanitzables en els que les especials condicions

naturals, paisatgístiques i/o arquitectòniques defineixen

naturals, paisatgístiques i/o arquitectòniques defineixen

elements de singular vàlua que, al marge del seu ús

elements de singular vàlua que, al marge del seu ús

pròpiament agrícola o rural, deuen ésser contemplats per a

pròpiament agrícola o rural, deuen ésser contemplats per a

tal de proporcionar una major cobertura urbanística a

tal de proporcionar una major cobertura urbanística a

aquests terrenys i/o edificacions.

aquests terrenys i/o edificacions.

2. En funció dels valors que es pretenen protegir el territori es 2. En funció dels valors que es pretenen protegir el territori es divideix en dues subzones diferents:

divideix en dues subzones diferents:

ƒ Subzona 17a.

ƒ Subzona 17a.

ƒ Subzona 17b.

ƒ Subzona 17b.


Exp. Núm. 6.1.2. 02/2013  

   

Ajuntament de Cubelles Serveis Tècnics Municipals

3. Constitueixen la subzona 17a aquella en la que els valors 3. Constitueixen la subzona 17a aquella en la que els valors forestals, paisatgístics i/o naturals defineixen una àrea

forestals, paisatgístics i/o naturals defineixen una àrea

homogènia, allunyada de tota expectativa urbana i que el

homogènia, allunyada de tota expectativa urbana i que el

Pla General pretén fomentar i conservar.

Pla General pretén fomentar i conservar.

4. La zona 17b és la conformada al voltant d'edificis rurals 4. La zona 17b és la conformada al voltant d'edificis rurals d'interès històric-arquitectònic i que configura amb ells una

d'interès històric-arquitectònic i que configura amb ells una

unitat morfològica. La seva integral protecció és condició

unitat morfològica. La seva integral protecció és condició

necessària pel manteniment dels valors arquitectònics.

necessària pel manteniment dels valors arquitectònics.

Art. 206. Regulació general de la subzona 17a.

Art. 206. Regulació general de la subzona 17a.

1. Solament es poden autoritzar activitats i instal·lacions 1. Solament es poden autoritzar activitats i instal·lacions relacionades amb el valor que es protegeix.

relacionades amb el valor que es protegeix.

2. Queda expressament prohibit l'ús extractiu.

2. Queda expressament prohibit l'ús extractiu.

3. Es prohibeix la tala d'arbres que no responguin a plans 3. Es prohibeix la tala d'arbres que no responguin a plans


Exp. Núm. 6.1.2. 02/2013  

   

Ajuntament de Cubelles Serveis Tècnics Municipals

d'explotació

forestal

previstos

per

l'Administració

d'explotació

forestal

previstos

per

l'Administració

d'Agricultura, devent-se assegurar, en tot cas i per raons

d'Agricultura, devent-se assegurar, en tot cas i per raons

d'interès urbanístic, la permanència de les masses

d'interès urbanístic, la permanència de les masses

forestals o de l'arbrat.

forestals o de l'arbrat.

4. Sense

perjudici

de

l'obligació

de

sol·licitar

d'altres 4. Sense

perjudici

de

l'obligació

de

sol·licitar

d'altres

autoritzacions serà preceptiva, per qualsevol activitat, la

autoritzacions serà preceptiva, per qualsevol activitat, la

corresponent llicència municipal. En la sol·licitud es deurà

corresponent llicència municipal. En la sol·licitud es deurà

justificar expressament la compatibilitat de l'activitat

justificar expressament la compatibilitat de l'activitat

respecte els valors protegits. A la llicència municipal es

respecte els valors protegits. A la llicència municipal es

faran constar les mesures que es deuran adoptar per a tal

faran constar les mesures que es deuran adoptar per a tal

d'assegurar la preservació total d'aquests sectors.

d'assegurar la preservació total d'aquests sectors.

5. Les condicions d'edificació per l'ús d'estatge rural i dels 5. Les condicions d'edificació per l'ús d'estatge rural i dels usos agrícoles complementaris (instal·lacions agrícoles,

usos agrícoles complementaris (instal·lacions agrícoles,

magatzem agrícola, vivers i hivernacles, casetes d’eines i

magatzem agrícola, vivers i hivernacles, casetes d’eines i

coberts), excepció de granges, es regiran d'acord amb allò

coberts), excepció de granges, es regiran d'acord amb allò


Exp. Núm. 6.1.2. 02/2013  

   

Ajuntament de Cubelles Serveis Tècnics Municipals

que es disposa a la zona de valor agrícola (clau 16).

que es disposa a la zona de valor agrícola (clau 16).

6. Complementàriament es podran autoritzar instal·lacions 6. Complementàriament es podran autoritzar instal·lacions d'utilitat pública i interès social, sense ànim de lucre, en les

d'utilitat pública i interès social, sense ànim de lucre, en les

següents condicions:

següents condicions:

a)

Finca

mínima:

2

hectàrees.

Es

deurà

justificar

mínima:

2

hectàrees.

Es

deurà

justificar

documentalment l'existència de la finca amb anterioritat

a l'aprovació inicial d'aquest Pla General, o bé,

a l'aprovació inicial d'aquest Pla General, o bé,

acomplir allò que s'estipula en el punt 8 d'aquest

acomplir allò que s'estipula en el punt 8 d'aquest

article.

article.

L'alçada màxima de l'edificació serà, com a màxim, de

b) Ocupació màxima per l'edificació: 6%. c)

10 metres inclosos els elements de coronació. d) El nombre de plantes admès és de dues (planta baixa i

Separació mínima a tots els límits: 5 metres.

L'alçada màxima de l'edificació serà, com a màxim, de 10 metres inclosos els elements de coronació.

d) El nombre de plantes admès és de dues (planta baixa i

una planta pis). e)

Finca

documentalment l'existència de la finca amb anterioritat

b) Ocupació màxima per l'edificació: 6%. c)

a)

una planta pis). e)

Separació mínima a tots els límits: 5 metres.


Exp. Núm. 6.1.2. 02/2013  

   

Ajuntament de Cubelles Serveis Tècnics Municipals

f)

L'edificació haurà de tenir cura, tan pel que fa al volum

f)

L'edificació haurà de tenir cura, tan pel que fa al volum

exterior com a la tècnica i els materials constructius, la

exterior com a la tècnica i els materials constructius, la

integració al medi natural pròxim. La intervenció

integració al medi natural pròxim. La intervenció

municipal podrà introduir les condicions i modificacions

municipal podrà introduir les condicions i modificacions

que estimi necessàries pel bon acompliment d'aquest

que estimi necessàries pel bon acompliment d'aquest

aspecte.

aspecte.

7. No és admès l'ús d'estatge o rural. 8. La finca mínima segregable serà, com a mínim, de 5 7. La finca mínima segregable serà, com a mínim, de 5 hectàrees.

hectàrees.

9. Les condicions d'edificació que es fixen en aquest article 8. Les condicions d'edificació que es fixen en aquest article s'entenen d'obligat acompliment, sense perjudici que siguin

s'entenen d'obligat acompliment, sense perjudici que siguin

insuficients per a la seva autorització per part de la

insuficients per a la seva autorització per part de la

Comissió d'Urbanisme, en aquells aspectes que són de la

Comissió d'Urbanisme, en aquells aspectes que són de la

seva competència en base a allò que disposa l'article 44

seva competència en base a allò que disposa els articles

del Reglament de Gestió Urbanística, o de l'Ajuntament en

48, 49 i 50 de la Llei d’urbanisme.


Exp. Núm. 6.1.2. 02/2013  

   

Ajuntament de Cubelles Serveis Tècnics Municipals

la resta de casos, o bé, es donin les condicions objectives de formació de nucli de població segons es disposa a l'article 185 d'aquestes Normes. Art. 207. Regulació general de la subzona 17b.

Art. 207. Regulació general de la subzona 17b.

1. Pel desplegament de la zona serà necessària l'aprovació 1. Pel desplegament de la zona serà necessària l'aprovació prèvia d'un Pla Especial de Conservació i Rehabilitació,

prèvia d'un Pla Especial de Conservació i Rehabilitació,

vinculat o no al Catàleg Històrico-Arquitectònic a que fa

vinculat o no al Catàleg Històrico-Arquitectònic a que fa

referència

referència

l'article

urbanístiques.

En

237 aquest

de Pla

les

presents

Especial

es

normes fixaran

l'article

urbanístiques.

En

237 aquest

de Pla

les

presents

Especial

es

normes fixaran

unívocament les condicions de les edificacions, les quals,

unívocament les condicions de les edificacions, les quals,

en el seu conjunt, no podran ultrapassar en més d'un 15%

en el seu conjunt, no podran ultrapassar en més d'un 15%

l'actual sostre edificat, sense que això representi increment

l'actual sostre edificat, sense que això representi increment

del nombre d'estatges actualment existents. El Pla

del nombre d'estatges actualment existents. El Pla

Especial haurà d'incloure un estudi exhaustiu de les

Especial haurà d'incloure un estudi exhaustiu de les

edificacions existents, analitzant les seves característiques

edificacions existents, analitzant les seves característiques


Exp. Núm. 6.1.2. 02/2013  

   

Ajuntament de Cubelles Serveis Tècnics Municipals

arquitectòniques i constructives, tot i procurant llur

arquitectòniques i constructives, tot i procurant llur

continuïtat, justificant adequadament les substitucions i

continuïtat, justificant adequadament les substitucions i

nous volums que es projectin. En qualsevol cas s'haurà

nous volums que es projectin. En qualsevol cas s'haurà

d'assegurar la continuïtat tipològica i formal del conjunt

d'assegurar la continuïtat tipològica i formal del conjunt

rural.

rural.

2. Els usos admissibles a la zona són: a)

2. Els usos admissibles a la zona són:

Residencial, en qualsevol de les seves variants, excepte el de residencial mòbil.

En construccions reconstruïdes i/o rehabilitades segons

b) Agrícola, en les seves categories de cobert i magatzem estableix l’article 198 :

agrícola. c)

Instal·lacions d'utilitat pública i interès social.

a) Ús d’habitatge familiar rural: Comprèn els edificis destinats a habitatge, situats en

Per a tal de poder canviar els usos actualment existents

finques rústiques amb accés rodat des de la xarxa de

per qualsevol altra dels aquí autoritzats serà necessària la

camins rurals.


Exp. Núm. 6.1.2. 02/2013  

   

Ajuntament de Cubelles Serveis Tècnics Municipals

prèvia aprovació del Pla Especial a que es fa esment en el paràgraf anterior.

b) Ús hoteler en sòl rústic: S’admeten

en

aquelles

edificacions

que

puguin

acreditar una superfície de sostre susceptible de ser utilitzat superior a 1000 m2, que disposin d’accés rodat i d’estacionament en condicions adequades. No s’admeten hotel apartament ni els usos d’hotel en condomini. c) Ús de turisme rural: Compren els serveis relacionats amb l’allotjament temporal de persones, exclusivament en la modalitat de turisme rural d’acord amb la legislació sectorial corresponent. Sempre que es garanteixi l’accés i l’estacionament en condicions adequades.


Exp. Núm. 6.1.2. 02/2013  

   

Ajuntament de Cubelles Serveis Tècnics Municipals

d) Artesanals: S’admeten vinculats a l’habitatge familiar, en el benentès que són edificacions pròpies del medi rural, són els usos d’elaboració i transformació artesanal dels recursos

naturals

i

agropecuaris,

així

com

la

comercialització d’aquests productes vinculats a la mateixa finca o finques de l’entorn territorial. e) Artístiques: S’admeten conjuntament a l’habitatge familiar els usos vinculats

a

les

professions

liberals

i

artístiques

(escultors, pintors, músics..., ) f) Restauració: Compren els establiments destinats a restaurant, situats


Exp. Núm. 6.1.2. 02/2013  

   

Ajuntament de Cubelles Serveis Tècnics Municipals

en finques rústiques, sempre que es garanteixi l’accés i l’estacionament en condicions adequades. g) Equipaments i serveis comunitaris: Compren els equipaments i serveis comunitaris no compatibles amb els usos urbans. Els diferents usos d’equipaments quedaran supeditats a les condicions tècniques i directrius de la normativa sectorial corresponent . En el cas que l’equipament sigui de titularitat privada caldrà la redacció tramitació i aprovació d’un Pla especial urbanístic. h) Educació en el lleure:


Exp. Núm. 6.1.2. 02/2013  

   

Ajuntament de Cubelles Serveis Tècnics Municipals

Compren les activitats d’ensenyament vinculades al medi natural i aquelles d’esbarjo, espai o repòs que es desenvolupen en espais a l’aire lliure i en contacte amb la natura (cases de colònies, centres de natura...) En tots els casos, els usos de les construccions, han de ser compatibles amb les activitats agràries implantades en l’entorn immediat respectiu. 3. Transitòriament, i en tan no s'aprovi el Pla Especial a que 3. Transitòriament, i en tan no s'aprovi el Pla Especial a que solament

fa referència el punt 1 d'aquest article, es poden autoritzar

s'autoritzaran les obres de consolidació i millora que siguin

seguint el procediment que estableix l’article 48 de la Llei

necessàries pel bon manteniment de les edificacions en

d’urbanisme, tal i com assenyala la disposició transitòria

les degudes condicions d'habitabilitat, amb manteniment

quinzena del mateix text legal.

fa

referència

el

punt

1

d'aquest

article,

dels criteris formals existents i sota la inspecció dels Organismes Públics competents.


Exp. Núm. 6.1.2. 02/2013  

   

Ajuntament de Cubelles Serveis Tècnics Municipals

SECCIÓ 4. ZONA RURAL (CLAU 18). ARTICLES VIGENTS AL PGOU

ARTICLES PROPOSSATS

Art. 208. Definició.

Art. 208. Definició.

Comprèn els sòls no urbanitzables que no deuen ésser objecte Comprèn els sòls no urbanitzables que no deuen ésser objecte d'una especial protecció, admetent-se en ells edificacions, d'una especial protecció, admetent-se en ells edificacions, instal·lacions i/o usos no pròpiament rurals o agrícoles, sense instal·lacions i/o usos no pròpiament rurals o agrícoles, sense que en cap cas es pugui configurar un nucli de població.

que en cap cas es pugui configurar un nucli de població.

Art. 209. Usos.

Art. 209. Usos.

En aquesta zona són admesos els usos següents:

En aquesta zona són admesos els usos següents:

ƒ Estatge rural.

En noves construccions:

ƒ Agrícola, en totes les seves modalitat. ƒ Estatge no rural, de tipus unifamiliar.

a) Activitats agrícoles, ramadera, d’explotació de recursos naturals o, en general, rústica. Entre les construccions


Exp. Núm. 6.1.2. 02/2013  

   

Ajuntament de Cubelles Serveis Tècnics Municipals

ƒ Activitats extractives.

pròpies

ƒ Instal·lacions d'utilitat pública i interès social.

procedents d’activitats extractives, s’hi inclouen les

ƒ Instal·lacions d'obres públiques.

instal·lacions destinades al primer tractament i a la

Així mateix, al llarg de les carreteres i vies públiques de

selecció d’aquests recursos, sempre que aquestes

circulació s'admetran els usos de residencial mòbil i estacions

activitats de selecció produeix un impacte ambiental

de servei.

menor si es duen a terme al lloc d’origen.

d’una

explotació

de

recursos

naturals

b) Les construccions destinades a habitatge familiar o a l’allotjament de persones treballadores temporeres que estiguin directament i justificadament associades a una de les activitats d’explotació a què fa referència la lletra a. c) Les estacions de subministrament de carburants i de prestació d’altres serveis de la xarxa viària. d) Les construccions i les instal·lacions vinculades a


Exp. Núm. 6.1.2. 02/2013  

   

Ajuntament de Cubelles Serveis Tècnics Municipals

l’execució, el manteniment i el funcionament de les obres públiques. e) Les construccions destinades a l’activitat de càmping i a l’aparcament de caravanes, autocaravanes i remolcs tenda autoritzades pel pla d’ordenació urbanística municipal, que exigeixen en tot els casos la tramitació prèvia d’un pla especial urbanístic. f) Les construccions auxiliars destinades a l’activitat de turisme rural. En construccions reconstruïdes i/o rehabilitades segons estableix l’article 198 : a) Ús d’habitatge familiar rural: Comprèn els edificis destinats a habitatge, situats en


Exp. Núm. 6.1.2. 02/2013  

   

Ajuntament de Cubelles Serveis Tècnics Municipals

finques rústiques amb accés rodat des de la xarxa de camins rurals. b) Ús hoteler en sòl rústic: S’admeten

en

aquelles

edificacions

que

puguin

acreditar una superfície de sostre susceptible de ser utilitzat superior a 1000 m2, que disposin d’accés rodat i d’estacionament en condicions adequades. No s’admeten hotel apartament ni els usos d’hotel en condomini. c) Ús de turisme rural: Compren els serveis relacionats amb l’allotjament temporal de persones, exclusivament en la modalitat de turisme rural d’acord amb la legislació sectorial


Exp. Núm. 6.1.2. 02/2013  

   

Ajuntament de Cubelles Serveis Tècnics Municipals

corresponent. Sempre que es garanteixi l’accés i l’estacionament en condicions adequades. d) Artesanals: S’admeten vinculats a l’habitatge familiar, en el benentès que són edificacions pròpies del medi rural, són els usos d’elaboració i transformació artesanal dels recursos

naturals

i

agropecuaris,

així

com

la

comercialització d’aquests productes vinculats a la mateixa finca o finques de l’entorn territorial. e) Artístiques: S’admeten conjuntament a l’habitatge familiar els usos vinculats

a

les

professions

(escultors, pintors, músics..., )

liberals

i

artístiques


Exp. Núm. 6.1.2. 02/2013  

   

Ajuntament de Cubelles Serveis Tècnics Municipals

f) Restauració: Compren els establiments destinats a restaurant, situats en finques rústiques, sempre que es garanteixi l’accés i l’estacionament en condicions adequades. g) Equipaments i serveis comunitaris: Compren els equipaments i serveis comunitaris no compatibles amb els usos urbans. Els diferents usos d’equipaments quedaran supeditats a les condicions tècniques i directrius de la normativa sectorial corresponent . En el cas que l’equipament sigui de titularitat privada caldrà la redacció tramitació i aprovació d’un Pla


Exp. Núm. 6.1.2. 02/2013  

   

Ajuntament de Cubelles Serveis Tècnics Municipals

especial urbanístic. h) Educació en el lleure: Compren les activitats d’ensenyament vinculades al medi natural i aquelles d’esbarjo, espai o repòs que es desenvolupen en espais a l’aire lliure i en contacte amb la natura (cases de colònies, centres de natura...) En tots els casos, els usos de les construccions, han de ser compatibles amb les activitats agràries implantades en l’entorn immediat respectiu. Art. 210. Desplegament del Pla General.

Art. 210. Desplegament del Pla General.

1. Amb caràcter general i d’immediata vigència es defineixen 1. Amb caràcter general i d’immediata vigència es defineixen les condicions de les edificacions i instal·lacions. A

les condicions de les edificacions i instal·lacions. Es

excepció dels usos vinculats al fet agrícola, la resta es

tramitaran segons el que disposa els articles 48, 49 i 50 de


Exp. Núm. 6.1.2. 02/2013  

   

Ajuntament de Cubelles Serveis Tècnics Municipals

tramitaran segons el que disposa l'article 127 del Decret

la Llei d’urbanisme.

Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol. 2. Pel desplegament de l'ús de residencial mòbil serà 2. Pel desplegament de l'ús de càmping i l’aparcament de necessària la prèvia tramitació i aprovació d'un Pla

caravenes, autocaravanes i remolcs tenda serà necessària

Especial, l'àmbit del qual serà la totalitat de la finca en la

la prèvia tramitació i aprovació d'un Pla Especial, l'àmbit

que es desplegui, la qual tindrà caràcter de finca

del qual serà la totalitat de la finca en la que es desplegui,

indivisible, i així es farà constar en el Registre de la

la qual tindrà caràcter de finca indivisible, i així es farà

Propietat.

constar en el Registre de la Propietat.

Art. 211. Regulació general.

Art. 211. Regulació general.

1. Les condicions d'edificació per l'ús d'estatge rural, així com 1. Les condicions d'edificació per l'ús d'estatge rural, així com tots els usos derivats de l'ús agrícola, es regiran per les

tots els usos derivats de l'ús agrícola, es regiran per les

mateixes condicions que regulen la zona de Valor Agrícola

mateixes condicions que regulen la zona de Valor Agrícola

(clau 16) .

(clau 16) .

2. Les condicions d'edificació per a estatges no rurals són les 2. Les condicions d'edificació per a estatges no rurals són les següents:

següents:


Exp. Núm. 6.1.2. 02/2013  

   

Ajuntament de Cubelles Serveis Tècnics Municipals

a)

Finca mínima: 4,5 Hectàrees (45.000 metres quadrats).

b) Ocupació màxima de la finca per l'edificació: 2%. c)

Alçada màxima de l'últim forjat respecte el nivell natural

a)

b) Ocupació màxima de la finca per l'edificació: 2%. c)

del terreny: 6 metres. d) Nombre màxim de plantes: planta baixa i una planta

Separació mínima a tots els límits: 20 metres.

Alçada màxima de l'últim forjat respecte el nivell natural del terreny: 6 metres.

d) Nombre màxim de plantes: planta baixa i una planta

pis. e)

Finca mínima: 4,5 Hectàrees (45.000 metres quadrats).

pis. e)

Separació mínima a tots els límits: 20 metres.

3. Les condicions d'edificació per a instal·lacions d'utilitat 3. Les condicions d'edificació per a instal·lacions d'utilitat pública són les següents: a)

Finca mínima: 2 Hectàrees (20.000 metres quadrats).

b) Ocupació màxima per l'edificació: 10%. c)

Alçada màxima de les edificacions: 10 metres, inclosos els elements de coronació.

d) Separació mínima a tots els límits: 10 metres.

pública són les següents: a)

Finca mínima: 2 Hectàrees (20.000 metres quadrats).

b) Ocupació màxima per l'edificació: 10%. c)

Alçada màxima de les edificacions: 10 metres, inclosos els elements de coronació.

d) Separació mínima a tots els límits: 10 metres.

4. Les condicions d'edificació per l'ús residencial mòbil són 4. Les condicions d'edificació per l'ús residencial mòbil són


Exp. Núm. 6.1.2. 02/2013  

   

Ajuntament de Cubelles Serveis Tècnics Municipals

les següents: a)

les següents:

Finca mínima: 5 Hectàrees (50.000 metres quadrats).

a)

Finca mínima: 5 Hectàrees (50.000 metres quadrats).

b) Ocupació màxima per l'ús: 50%; el qual s'haurà de

b) Ocupació màxima per l'ús: 50%; el qual s'haurà de

distribuir en espais no superiors a. 5.000 metres

distribuir en espais no superiors a. 5.000 metres

quadrats de sòl cadascun. La resta es sistematitzarà

quadrats de sòl cadascun. La resta es sistematitzarà

amb arbrat fonamentalment i no podrà ésser edificat ni

amb arbrat fonamentalment i no podrà ésser edificat ni

ocupat en absolut per l'ús principal.

ocupat en absolut per l'ús principal.

c)

L'edificació

es

regirà

per

les

seves

normes

c)

L'edificació

es

regirà

per

les

seves

normes

especifiques i solament es podrà desplegar en planta

especifiques i solament es podrà desplegar en planta

baixa.

baixa.

d) Les instal·lacions esportives i recreatives annexes a

d) Les instal·lacions esportives i recreatives annexes a

l'ús principal podran ocupar parcialment la zona no

l'ús principal podran ocupar parcialment la zona no

ocupable per l'ús residencial i fins a un màxim del 20%

ocupable per l'ús residencial i fins a un màxim del 20%

de la mateixa. En cas de necessitar una major

de la mateixa. En cas de necessitar una major

superfície aquesta s'obtindrà a base de reduir l'espai

superfície aquesta s'obtindrà a base de reduir l'espai


Exp. Núm. 6.1.2. 02/2013  

   

Ajuntament de Cubelles Serveis Tècnics Municipals

destinat específicament a residencial mòbil.

destinat específicament a residencial mòbil.

5. La finca mínima registral segregable és de quatre 5. La finca mínima registral segregable és de quatre hectàrees i mig (4,5 Ha.). En cap cas però, es podran

hectàrees i mig (4,5 Ha.). En cap cas però, es podran

implantar usos en els que la seva superfície no es

implantar usos en els que la seva superfície no es

correspongui amb la superfície mínima definida en

correspongui amb la superfície mínima definida en

aquestes Normes.

aquestes Normes.

6. Els criteris compositius i els materials s'ajustaran al model 6. Els criteris compositius i els materials s'ajustaran al model tradicional propi de la zona, llevat de les edificacions i

tradicional propi de la zona, llevat de les edificacions i

instal·lacions que requereixin una tipologia pròpia, la qual

instal·lacions que requereixin una tipologia pròpia, la qual

s'adaptarà, dins el possible, a aquest criteri arquitectònic.

s'adaptarà, dins el possible, a aquest criteri arquitectònic.

Es tindran en compte els aspectes paisatgístics com a

Es tindran en compte els aspectes paisatgístics com a

elements a respectar, en especial en aquelles edificacions

elements a respectar, en especial en aquelles edificacions

que, pel seu volum, podrien representar un fort impacte en

que, pel seu volum, podrien representar un fort impacte en

el territori. La intervenció municipal podrà incidir en tots

el territori. La intervenció municipal podrà incidir en tots

aquells aspectes que cregui convenient en base a la

aquells aspectes que cregui convenient en base a la


Exp. Núm. 6.1.2. 02/2013  

   

Ajuntament de Cubelles Serveis Tècnics Municipals

integració de l'edificació en el medi rural on es situa.

integració de l'edificació en el medi rural on es situa.

7. Les condicions d'edificació que es fixen en aquest article 7. Les condicions d'edificació que es fixen en aquest article s'entenen d'obligat acompliment, sense perjudici que siguin

s'entenen d'obligat acompliment, sense perjudici que siguin

insuficients per a la seva autorització per part de la

insuficients per a la seva autorització per part de la

Comissió d'Urbanisme, en aquells aspectes que són de la

Comissió d'Urbanisme, en aquells aspectes que són de la

seva competència en base a allò que disposa l'article 127

seva competència en base a allò que disposa els articles

del Decret Legislatiu 1/1990, o de l'Ajuntament en la resta

48, 49 i 50 de la Llei d’urbanisme.

dels casos, o bé, es donin les condicions objectives de formació de nucli de població segons es disposa a l'article 185 d'aquestes Normes.

Cubelles, novembre de 2013.

L’arquitecte municipal, Xavier Pérez Díaz

MÈMORIA MP PGOU USOS SNU.pdf  
MÈMORIA MP PGOU USOS SNU.pdf  
Advertisement