Page 1

Servei de CONTRACTACIÓ I GESTIÓ ADMINISTRATIVA

memòria exercici 2013

Carme Saladié i Forasté Cap del Servei de Contractació i Gestió Administrativa Març 2014


Servei de CONTRACTACIÓ I GESTIÓ ADMINISTRATIVA

memòria exercici 2013 |2

Introducció El Pla d’Actuació Municipal (PAM) és el principal instrument de planificació estratègica amb què compten les administracions locals per a la seva acció de govern. Les prioritats de govern que consten en el Pla són les següents: fomentar l’activitat comercial i turística al poble Impulsar les polítiques d’ocupació millorar les instal·lacions esportives i educatives, fomentant l’esport base oferir els serveis socio‐sanitaris necessaris per a la gent gran adequar els espais públics i carrers tenint en compte l’accessibilitat de tota la ciutadania optimitzar i millorar l’eficiència interna de l’ajuntament i els espais municipals suport i treball conjunt amb les entitats i amb la ciutadania del municipi, fomentant la cultura i l’educació en valors i civisme potenciar cubelles com a municipi verd i sostenible. polítiques d’estalvi energètic adequar el projecte del centre d’informació i assessorament de les dones pla integral d’estalvi econòmic El Servei de Contractació i Gestió Administrativa, com a servei transversal a totes les Regidories, ha tingut una incidència important en el compliment d’aquestes prioritats col·laborant amb tots els departaments de la Corporació per portar a terme aquelles actuacions projectades. Els principis rectors de la contractació pública permeten assolir els objectius plantejats amb la màxima eficàcia i eficiència en la gestió administrativa i, sobretot en una adequada distribució dels recursos públics econòmics: Llibertat d’accés a les licitacions Publicitat i transparència en les licitacions Igualtat de tracte entre els candidats La finalitat de l’aplicació d’aquests principis rectors és aconseguir l’oferta econòmicament més avantatjosa per l’Ajuntament amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i de control de la despesa, d’una eficient utilització dels recursos públics destinats a la realització d’obres, adquisició de bens i la contractació de serveis.


Servei de memòria exercici 2013 |3

CONTRACTACIÓ I GESTIÓ ADMINISTRATIVA

Contractes menors exercici 2013 El Servei de Contractació i Gestió Administrativa de la Corporació, durant l’exercici de 2013, ha tramitat, en col.laboració amb la resta de departaments, els contractes que es mostren a continuació. Es mostren aquells contractes l’import dels quals supera els 3.000€ essent l’òrgan de contractació la Junta de Govern Local. Els contractes d’import inferior als 3.000€ són competència directa dels Regidors en virtut de delegació efectuada per l’Alcaldia. Els contractes que no superen els llidars de 18.000€ en serveis i subministraments i 50.000€ en obres no requereixen licitació i s’emmarquen dins de la modalitat de contractes menors. Els contractes d’imports superiors als esmentat es tramiten mitjançant una licitació pública amb concurrència de licitadors.

Regidoria d’Obres i Serveis Viàris La Regidoria d’Obres i Serveis Viàris ha contractat obres per import de 337.651,02€ . Aquestes obres han estat contractades mitjançant contractes menors , l’import de cadascun d’ells no suprava els 50.000€ (sense IVA). Pel que fa als contractes de subministrament, mitjançant contractes menors s’han adquirit per import de 82.203,88€ i per import de 35.012,00€ s’han contractat diversos serveis. Així, doncs, la Regidoria d’Obres i Serveis Viàris ha impulsat contractes menors per import total de 454.866,90€ durant l’exercici de 2013. El detall de l’objecte del contracte i les empreses adjudicataries consten en el quadre inferior.

Obres

Subministraments

CONTRACTES MENORS 2012 Serveis

La Regidoria d’Obres i Serveisis Viàris va contractar mitjançantt contractes menors durantt l’exercici de 2012 per import de 142.980,49€

Empresa

Import Adj. IVA inclòs

CONTRACTE MENOR D’OBRES PER LA INSTAL·LACIÓ DE SISTEMES CONTRA INCENDIS AL PAVELLÓ MUNICIPAL DE CUBELLES

INSTAL·LACIONS REQUEJO, S.L.

8.924,96 €

CONTRACTE MENOR D’OBRES DE RETIRADA DEL MINI-GOLF EXISTENT A LA ZONA D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS DEL CARRER GESSAMÍ.

TRANSPORTS I EXCAVACIONS GARRAF, S.L.

3.509,00 €

CONTRACTE MENOR D’OBRES DE MANTENIMENT DEL PAVIMENT ASFÀLTIC DEL MUNICIPI DE CUBELLES.

JORGA CONSTRUCCIONS 2008, S.L.

60.500,00 €

Objecte del Contracte


Servei de memòria exercici 2013 |4

CONTRACTACIÓ I GESTIÓ ADMINISTRATIVA CONTRACTE MENOR D’OBRES PER A LA PAVIMENTACIÓ ASFÀLTICA DELS CARRERS PIULAR, CUNIT, MONT CALVARI I LA CREU DEL MUNICIPI DE CUBELLES.

EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS,S.A.

60.464,00 €

SECE, S.A.

60.465,02 €

EXXABER, S.L.

60.258,00 €

JOSE HENAREJOS MARTINEZ

7.034,94 €

QUALITY CARPES, S.L.

16.722,20 €

SPORT PLUS COURT, S.L.

13.200,00 €

CONTRACTE MENOR D’OBRES PER LA CONSTRUCCIÓ D’UN POU DE BOMBAMENT AMB SISTEMA ELÈCTRIC DE CONTROL I EMBORNAL PER A L’ELEVACIÓ DEL LES AIGÜES PLUVIALS DE LA LLAR D’INFANTS LA DRAGA.

NGM-OBRAS (IBAN GARCIA CALVO)

28.848,82 €

CONTRACTE MENOR D’OBRES PER L’ARRANJAMENT DE LA COBERTA DE L’ESCOLA VORA DEL MAR DE CUBELLES.

CONSTRUCCIONES BELNI 1994, S.L.

5.868,50 €

CONTRACTE MENOR D’OBRES PELS TREBALLS D’EXECUCIÓ DEL SOLAR MUNICIPAL UBICAT AL C. MAJOR CANTONADA C. DE LA PAU.

EXCAVACIONES F.J. LINARES

11.855,58 €

EUROPEA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.A.

5.687,65 €

CONTRACTE MENOR DE SERVEIS DE MANTENIMENT DE LES MÀQUINES D’AIRE CONDICIONAT-BOMBA DE CALOR AIRE/AIRE PER MÀQUINES DE L’AJUNTAMENT DE CUBELLES.

JOSE Mª GALLARDO BARRAGAN

6.031,85 €

CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER LA GESTIÓ DELS CONSUMS DELS SUBMINISTRAMENTS ENERGÈTICS I MONITORITZACIÓ DE LES PRINCIPALS INSTAL·LACIONS DEL MUNICIPI.

AGGER GESTIÓ, SLP

8.808,80 €

ESTUDIO INTEGRAL METRO, S.L.P.

7.502,00 €

INSTAL·LACIONS REQUEJO, S.L.

6.981,70 €

BUNZL DISTRIBUTION ESPAÑA, S.L.

16.499,63 €

DOUBLET IBERICA, S.A.

10.841,60 €

LAYHER, S.A.

21.714,33 €

CONTRACTE MENOR D’OBRES DE MILLORA, EFICIÈNCIA I ESTALVI ENERGÈTIC EN L’ENLLUMENAT PÚBLIC DELS SECTORS CLOT DEL BASSÓ I MOTA DE SANT PERE. CONTRACTE MENOR D’OBRES DE PAVIMENTACIÓ DEL PAVELLÓ MUNICIPAL DEL POLIESPORTIU. CONTRACTE MENOR D’OBRES PER LA RETIRADA DE LES PILONES DE FORMIGÓ I LA COL·LOCACIÓ DE NOVES PILONES METÀL·LIQUES AL NUCLI ANTIC. CONTRACTE MENOR D’OBRES PER LA CONSTRUCCIÓ D’UNA MARQUESINA PER COBRIR LES GRADES DEL CAMP DE FUTBOL. CONTRACTE MENOR D’OBRES PER L’ARRANJAMENT DE LA PISTA DE TENNIS NÚM. 4 DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL DE CUBELLES.

CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER LA CONTRACTACIÓ DEL MANTENIMENT DE LES UNITATS SANITÀRIES, CATIFES I BACTERIOSTÀTICS MUNICIPALS.

CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER LA CONTRACTACIÓ DE LA REDACCIÓ DEL PROJECTE TÈCNIC EXECUTIU DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE VARIS SECTORS DE CUBELLES. CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER LA CONTRACTACIÓ DE LA POSTA EN MARXA DE LES CALDERES DELS EDIFICIS MUNICIPALS, INSTAL·LACIONS I REVISIONS I REPARACIONS PER A LA POSTA EN MARXA. CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES I MATERIALS DE NETEJA PER LES DIFERENTS INSTAL·LACIONS I DEPENDÈNCIES MUNICIPALS. SUBMINISTRAMENT DE 112 TAULES DURALIGHT STANDARD RECTANGULAR DE 244X76 cm. CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT D’ELEMENTS 2 MODULABLES PER L’AMPLIACIÓ EN 43 M D’UN ESCENARI PROPIETAT DE L’AJUNTAMENT.


Servei de memòria exercici 2013 |5

CONTRACTACIÓ I GESTIÓ ADMINISTRATIVA

CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT PER L’ADQUISICIÓ D’UN VEHICLE (4630FPK), PER A REALITZAR TASQUES DE MANTENIMENT PORTADES A TERME PEL SERVEI MUNICIPAL D’OBRES.

Sr. ANTONIO CARRASQUILLA DÍAZ

5.500,00 €

CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT PER L’ADQUISICIÓ DEL VESTUARI LABORAL D’ESTIU DEL SERVEI MUNICIPAL D’OBRES I SERVEIS MUNICIPAL DE NETEJA D’EDIFICIS.

ALONSO MARTINEZ MIGUEL ANGEL (MAAM)

3.494,89 €

METALCO, S.A.

7.143,46 €

BENITO URBAN S.L.U.

8.611,57 €

INTEROAD, S.L.

8.398,40 €

CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT PER L’ADQUISICIÓ DEL MATERIAL NECESSARI PERLA SUBSTITUCIÓ DE LA VIDRIERA OEST DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL. CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT PER L’ADQUISICIÓ DE MOBILIARI URBÀ. CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE SENYALITZACIÓ VERTICAL PER REALITZAR EL MANTENIMENT RUTINARI DEL MUNICIPI DE CUBELLES.


Servei de CONTRACTACIÓ I GESTIÓ ADMINISTRATIVA

Alcaldia

memòria exercici 2013 |6

CONTRACTES MENORS 2012

L’Alcaldia, titular de les Regidories de Recursos Humans, Integració Europea i Igualtat, durant l’exercici de 2013 ha estat impulsora de diversos contractes menors de serveis l’import dels qual és de 29.602,27€

L’Alcaldia va contractar durantantta l’exercici de 2012 per import de 4.360,71€

serveis

Objecte del Contracte

Empresa

Import adjudicació

MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS DE DIGITALITZACIÓ DE DOCUMENTACIÓ, APROVAT PER LA JGL DEL DIA 19/12/2012. CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER LA CONTRACTACIÓ DE L’ASSISTÈNCIA LLETRADA EN EL CONTENCIÓS ADMINISTRATIU INTERPOSAT CONTRA LA RESOLUCIÓ DEL DIRECTOR DE L’ACA. CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER L’ACTUALITZACIÓ DE L’INVENTARI DE BÉNS I DRETS DE L’AJUNTAMENT DE CUBELLES. CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER L’ASSESSORAMENT PER A L’ELABORACIÓ I PROPOSTA DE REDACCIÓ DE LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES DE GÈNERE DE L’AJUNTAMENT DE CUBELLES, EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DE SOL·LICITUD DE RECURSOS DEL CATÀLEG 2013 DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA. CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER LA REALITZACIÓ DE DIFERENTS TALLERS ADREÇATS A DONES ATURADES DE CUBELLES, DINS EL PROGRAMA DE POLÍTIQUES DE GÈNERE I DOS SESSIONS DE L’HORA DEL CONTE ADREÇADES A NENS D’ENTRE 5 I 10 ANYS.

C-DOC CUSTODIA DOCUMENTAL, S.A.

848,27 €

TORNO ABOGADOS, S.L.P.

6.715,50 €

CORE SOLUTIONS, S.L.

14.217,50 €

VAL MÉS MORMACIÓ, S.L.

4.356,00 €

LAURA MASIÀ DELLA (GATES GATUNES)

3.465,00 €


Servei de CONTRACTACIÓ I GESTIÓ ADMINISTRATIVA Regidoria de Benestar Social

L’import dels diferents contractes menors de sevreis que ha impulsat la Regidoria de Benestar Social és de 50.331,32€

Objecte del Contracte CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER LA CONTRACTACIÓ DEL PROJECTE SOCIO-EDUCATIU ADREÇAT A JOVES I ADOLESCENTS EN MEDI OBERT.

CONTRACTES MENORS 2012

Import contractes menors Exercici de 2012: 58.745,13€

Serveis

Empresa EINES SERVEIS SOCIOEDUCA TIUS, S.C.C.L.

Impost adjudicació 15.090,51 €

CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER LA CONTRACTACIÓ DEL MONITORATGE DE LES ACTIVITATS DE SEVILLANES I CASTANYOLES DURANT EL CURS ESCOLAR 2013-2014.

MOTOS FILM, S.C.P.

4.049,37 €

CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE CÀTERING PER A LA “DIADA DE LA GENT GRAN 2013”

L’ENCANT DEL PENEDÈS, S.L.

16.800,00 €

CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER LA CONTRACTACIÓ PEL MONITORATGE PER A LA REALITZACIÓ DE DIFERENTS ACTIVITATS (TALLER DE MEMÒRIA, IOGA, COUNTRY I BALL EN LÍNIA)

MONTSE GAY CARBONELL

4.055,44 €

EDAD ACTIVA, S.L.

10.336,00 €

CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER LA CONTRACTACIÓ PEL MONITORATGE PER A LA REALITZACIÓ DE DIFERENTS ACTIVITATS (TALLER DE MEMÒRIA, IOGA, COUNTRY I BALL EN LÍNIA) DURANT EL CURS ESCOLAR 2013/14

memòria exercici 2013 |7


Servei de CONTRACTACIÓ I GESTIÓ ADMINISTRATIVA Rergidoria de Comunicació, Premsa i Informàtica

memòria exercici 2013 |8

CONTRACTES MENORS 2012

Submin. L’import que la Regidoria de Comunicació, Premsa i informàtica ha destinat a la contractació de serveis ha estat 17.614,65€. Mitjançant contractes menors s’han adquirit subministraments per import de 19.432,44€.L’import total contractat és de 37.047,09€. El detall dels contractes consta en la taula inferior.

Objecte del Contracte CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER LA CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER LA CONTRACTACIÓ DE LA CONSULTORIA I ASSISTÈNCIA EN TVIP I PRODUCCIÓ D’ESPAIS A RÀDIO CUBELLES DE L’1 DE GENER FINS EL 28 DE FEBRER DE 2013. CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER LA PUBLICACIÓ DE 18 CAMPANYES DE PUBLICITAT, 20 SUBSCRIPCIONS I LA QUOTA ANUAL PEL SERVEI D’ANUNCIS OFICIALS DE L’EIX DIARI ENTRE SETEMBRE DE 2013 I AGOST DE 2014. CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER LA CONSULTORIA I L’AUDITORIA PER ADEQUAR L’AJUNTAMENT A LA LOPD I EL SEU REGLAMENT. CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER LA CONTRACTACIÓ PEL DISSENY I ESTRUCTURA DE LA PÈGINA WEB TURÍSTICA DEL PENEDÈS MARÍTIM CUBELLES-CUNIT.

Import contractes menors Exercici de 2012: 97.971,76€

Serveis

Empresa

Import adjudicació

JOSE MANUEL GARCIA IZQUIERDO

4.345,00 €

GARRAF NEWS MEDIA, S.L.

3.660 €

SEGURDADES, S.L.

6.609,65 €

INAMBA ASSESSORIA TECNICA MBC (Antonia Ballester Casanella)

3.000,00 €

CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL AUDIOVISUAL PER LA SALA JOAN RAICH JOVE SOCIOCULTURAL ANNEXA A L’ESCOLA CHARLIE RIVEL. CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE HEWLETT-PACKARD VUIT ORDINADORS DE SOBRETAULA ESPAÑOLA, S.L. CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE 145 LLICÈNCIES CLIENT DEL SOFTWARE PANDA ANTIVIRUS PER A L’ANY 2014.

PANDA SECURITY, S.L.

9.939,63 €

6.492,75 € 3.000,06 €


Servei de memòria exercici 2013 |9

CONTRACTACIÓ I GESTIÓ ADMINISTRATIVA

Regidoria de Cultura i Societat Els contractes menors impulsats per la Regidoria de Cultura i Societatsón basicment de subministrament per import de 11.131,45€ i de serveis per import de 109.498,29€. La despesa total de la Regidoria en aquests contractes és de 120.629,74€. El detall dels contractes consta a la taula inferior.

Serveis

CONTRACTES MENORS 2012

Subminist.

La Regidoria de Cultura i Societat va contractar durant l’exercici de 2012 per import total de 112.190,81€

Objecte del Contracte

Empresa

Import adjudicació

CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER EL MUNTATGE, IL·LUMINACIÓ, SONORITZACIÓ DE LES CARROSES I LLOGUER D’UNA ESCALA PER A L’ARRIBADA DE SES MAJESTATS ELS REIS MAGS.

CUÏC, S.L.

10.678,25 €

CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER LA CONTRACTACIÓ DEL MUNTAGE, IL·LUMINACIÓ, SONORITZACÓ DE LES CARROSSES I LLOGUER D’UNA ESCALA PER A L’ARRIBADA DE SS.MM ELS REIS MAGS D’ORIENT EL DIA 05/01/13

CUÏC, S.L.

11.035,20 €

CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER LA CONTRACTACIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ, MUNTATGE, IL·LUMINACIÓ, SONORITZACIO I DESMUNTATGE DE LA CARROSSA PEL CARNAVAL 2013

CUÏC, S.L.

7.495,95 €

CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER LA CONTRACTACIÓ DE L’ORQUESTRA “SE ATORMENTA UNA VECINA + DISCO MÓBIL” PER L’ACTUACIÓ DEL BALL DE CARNAVAL, EL DIA 9/2/13.

LAIONRIC, S.L.

8.457,90 €

LITOCROM PREIMPRESSIÓ, S.C.P.

7.690,80 €

CENTAÑO MANAGEMENT D’ESPECTACLES, S.L.

6.050,00 €

CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER LA COMPOSICIÓ, MAQUETACIÓ, DISSENY, IMPRESSIÓ I EDICIÓ DE 550 EXEMPLARS DEL LLIBRE “EL PATRIMONI DE LA GUERRA CIVIL A CUBELLES”. CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER LA CONTRACTACIÓ DE L’ACTUACIÓ DEL MAG LARI EL DILLUNS 12 D’AGOST AMB MOTIU DE LA FESTA MAJOR 2013.


Servei de memòria exercici 2013 | 10

CONTRACTACIÓ I GESTIÓ ADMINISTRATIVA CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER LA CONTRACTACIÓ DE L’ORQUESTRA “LA BANDA DEL DR. PARANOIA” PER L’ACTUACIÓ DEL DISSABTE 27 DE JULIOL AMB MOTIU DE LA FESTA MAJOR PETITA 2013

PRODUCCIONS ARTÍTIQUES VICTORI, S.L.

4.114 €

CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER LA CONTRACTACIÓ DE L’ACTUACIÓ DE L’ORQUESTRA “LA CHATTA” PER AL CONCERT DE LA TARDA I EL BALL DE NIT DE DIJOUS 15 D’AGOST AMB MOTIU DE LA FESTA MAJOR 2013.

MUSICS DE CATALUNYA SCCL

10.285 €

CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER LA CONTRACTACIÓ DE L’ESPECTACLE PIROTÈCNIC DEL DIA 14/08/2013, AMB MOTIU DE LA FESTA MAJOR.

PIROTÈCNIA IGUAL, S.A.

13.039 €

ZOOM MANAGEMENT, S.L.

5.203,00 €

CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER LA CONTRACTACIÓ DE SONORITZACIÓ DE DIFERENTS ACTES DE LA FESTA MAJOR 2013.

JOAN RAICH JOVÉ

4.960,89 €

CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER LA CONTRACTACIÓ DE GRALLERS I TIMBALERS SITGETANS AMB MOTIU DE A FESTA MAJOR DE CUBELLES 2013.

GRALLERS I TIMBALERS SITGETANS

4.770,00 €

SOCIETAT D’AUTORS I EDITORS (SGAE)

3.013,30 €

CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER LA CONTRACTACIÓ DE LES ORQUESTRES “GIRASOL” I “RAGGATUNNING” PER L’ACTUACIÓ DE DIMECRES 14 D’AGOST AL BALL DE L’EMPALMADA, AMB MOTIU DE LA FESTA MAJOR 2013.

CENTAÑO MANAGEMENT D’ESPECTACLES, S.L.

12.705,00 €

CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL PIROTÈCNIC PER LA FESTA MAJOR PETITA I LA FESTA MAJOR 2013.

PIROGESTIÓN, S.L.

7.000,45 €

CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DEL SOPAR QUE S’OFEREIX A L’AGRUPACIÓ DE BALLS POPULARS DE CUBELLES EL DIMECRES 14 D’AGOST AMB MOTIU DE LA FESTA MAJOR 2013.

BONA CUINA, S.C.C.L.

4.131,00 €

CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER LA CONTRACTACIÓ DEL GRUP “VUIT” PER L’ACTUACIÓ DE DISSABTE 10 D’AGOST AMB MOTIU DE LA FESTA MAJOR DE 2013.

CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PEL PAGAMENT DELS DRETS D’AUTOR DELS DIFERENTS ACTES DE LA FESTA MAJOR PETITA I LA FESTA MAJOR.


Servei de memòria exercici 2013 | 11

CONTRACTACIÓ I GESTIÓ ADMINISTRATIVA Regidoria de Dinamització Econòmica i Turisme Els contractes menors impulsats per la Regidoria de Dinamització Econòmica i Turisme són basicment de subministrament per import de 20.482,00€ i de serveis per import de 27.244,87€. La despesa total de la Regidoria en aquests contractes és de 47.726,87€. El detall dels contractes consta a la taula inferior.

Serveis

CONTRACTES MENORS 2012

Subminist.

La Regidoria de Dinamització Econòmica i Turisme va contractar durant l’exercici de 2012 per import total de 44.971,94€

Empresa

Import adjudicació

CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER LA CONTRACTACIÓ DE LA REALITZACIÓ DE DOS CURSOS DE CARRETONS ELEVADORS PER A L’ANY 2013 DIRIGITS A PERSONES USUÀRIES DEL SOLC.

Objecte del Contracte

JOSE ANTONIO RUMIN LLORCA (AUTOESCOLA RIVEL)

3.800,00 €

CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER LA REALITZACIÓ DE DOS CURSOS D’ANGLÈS PER L’ATENCIÓ AL PÚBLIC DIRIGIT A PERSONES USUÀRIES DEL SOLC.

CARMEN NAVARRO NAVARRO

5.000,00 €

CONTRACTE MENOR DE SERVEIS DE VIGILÀNCIA I CONTROL DEL MERCAT DE VENDA NO SEDENTÀRIA DE CUBELLES DE L’1 DE GENER AL 13 DE SETEMBRE DE 2013.

AVELOR SERVICIOS AUXILIARES

3.963,96 €

CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER LA REALITZACIÓ DE DOS CURSOS D’ANGLÈS PER L’ATENCIÓ AL PÚBLIC DIRIGIT A PERSONES USUÀRIES DEL SOLC.

CEFOR CENTRE D’ESTUDIS (CARMEN NAVARRO NAVARRO)

7.500,00 €

CONTRACTE MENOR DE SERVEI PER LA CONTRACTACIÓ DE L’ACTUACIÓ MUSICAL DEL GRUP “USERNAME&THE PASSWORDS” PER DIVENDRES 6 DE SETEMBRE

D-GIRA, S.C.P.

3.509,00 €

CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER LA CONTRACTACIÓ DE L’ACTUACIÓ MUSICAL DE LA FESTA DE LA VEREMA.

MUSICS DE GIRONA SCCL

3.471,91 €

CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE 600 RACIONS DE XATÓ PER LA 12a. XATONADA POPULAR DE CUBELLES.

8 RESTAURANTS DEL MUNICIPI

3.300,00 €

CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT PER L’ADQUISICIÓ DE LES COPES COMMEMORATIVES PER LA FESTA DE LA VEREMA 2013.

SERVID TRADE, S.L.

3.525,94 €

CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT PEL LLOGUER DE CARPES PER LA FESTA DE LA VEREMA DE CUBELLES 2013.

MEDIRFLASH, S.L.

13.656,06 €


Servei de memòria exercici 2013 | 12

CONTRACTACIÓ I GESTIÓ ADMINISTRATIVA Regidoria de Governació i Seguretat Ciutadana La Regidoria de Governació i Seguretat Ciutadana ha contractat durant l’exercici de 2013, mitjançant contracte menor per import de 8.008,00€. El detall dels contractes consta a la taula inferior.

subministrament CONTRACTES MENORS 2012 La Regidoria de Governació i Seguretat Ciutadana va contractar durant l’exercici de 2012 per import total de 18.085,00€.

Objecte del Contracte CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DELS MENÚS DEL CAP DE SETMANA PELS AGENTS DE LA POLICIA LOCAL QUE FAN TORN DE 12 HORES.

Empresa RESTAURANT PIZZERIA SAMI’S S.C.P.

Import adjudicació 8.008,00 €

Regidoria de Joventut Els serveis contractats per la Regidoria de Joventut durant l’exercici de 2013, mitjançant contracte menor sumen un import de 10.457,82€. El detall dels contractes consta a la taula inferior.

Serveis

CONTRACTES MENORS 2012 La Regidoria de Joventut va contractar durant l’exercici de 2012 per import total de 14.549,91€

Objecte del Contracte

Empresa

Import adjudicació

CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER LA CONTRACTACIÓ DEL CURS DE MONITOR/A DE LLEURE QUE ES REALITZARÀ A L’ESPAI JOVE DEL 16 DE MARÇ AL 20 D’ABRIL.

DESCOBERTA S.L.U.

3.510,00 € exempt d'IVA

CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER LA CONTRACTACIÓ DEL PARC NADAL 2013, QUE TINDRÀ LLOC ELS DIES 27, 28 I 29 DE DESEMBRE AL PAVELLÓ POLIESPORTIU.

JAUMAR BUSCA’T L’AVENTURA, S.L.

6.947,82 €


Servei de memòria exercici 2013 | 13

CONTRACTACIÓ I GESTIÓ ADMINISTRATIVA Regidoria de Medi Ambient Els contractes menors impulsats per la Regidoria de Medi ambient han estat d’obres per import de 28.435,00€, de subministrament per import de 18.464,60€ i de seveis per import de 9.938,50€. L’import total contractat és de 56.838,10€. El detall dels contractes consta a la taula inferior.

Obres

Sub

CONTRACTES MENORS 2012 La Regidoria de Medi Ambient va contractar durant l’exercici de 2012 per import total de 59.849,05€.

Serveis

Objecte del Contracte

Empresa

Import adjudicació

CONTRACTE MENOR D’OBRES DELS TREBALLS DE MILLORA AMBIENTAL I PAISATGÍTICA A LA DESEMBOCADURA DEL RIU FOIX.

ECOIMA

28.435,00 €

CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PELS TREBALLS DE DESBROSSADA DE PARCEL·LA DE PROPIETAT MUNICIPAL COM A MESURA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS.

FORESTALS DEL GARRAF

3.985,30 €

CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER LA CONTRACTACIÓ DE LA NETEJA D’ABOCADORS INCONTROLATS EN DIFERENTS PUNTS DEL MUNICIPI.

F. JAVIER LINARES ABIA

5.953,20 €

AMTEVO MEDIO AMBIENTE, S.L.

18.464,60 €

CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE CONTENIDORS ORGÀNICA DE 240 LITRES I DE REBUIG DE 1000 LITRES.

Regidoria de Participació Ciutadana

Els serveis contractats per la Regidoria de Participació Ciutadana durant l’exercici de 2013, mitjançant contracte menor sumen un import de 3.878,02€. El detall del contracte consta a la taula inferior.

Serveis


Servei de memòria exercici 2013 | 14

CONTRACTACIÓ I GESTIÓ ADMINISTRATIVA Objecte del Contracte CONTRACTE MENOR DE SERVEIS DE MEDIACIÓ CIUTADANA DE L’OFICINA DE PARTICIPACIÓ I INFORMACIÓ CIUTADANA DE L’AJUNTAMENT DE CUBELLES

Empresa

Import

GESTIÓ INTEGRAL DEL CONFLICTO, S.L.

3.878,02 €

Regidoria d’Esports Els contractes menors impulsats per la Regidoria d’esports han estat de subministrament per import de 17.083,70€. El detall dels contractes consta a la taula inferior.

CONTRACTES MENORS 2012

Serveis

La Regidoria d’Esports va contractar durant l’exercici de 2012 per import total de 5.196,95€

Objecte del Contracte

Empresa

Import

CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL ESPORTIU PER LES CLASSES D’EDUCACIÓ FÍSICA PER SER INSTAL·LAT EN LA SALA POLIVALENT “JOSEP ANDREU CHARLIE RIVEL”.

ELKSPORT DISTRIBUCIONES, S.L.

8.855,70 €

CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE L’EQUIPAMENT ESPORTIU DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL.

BENITO URBAN, S.L.U.

8.228,00 €

Regidoria d’Hisenda Local La Regidoria d’Hisenda Local ha contractat subministraments per import de 16.562,98€. El detall del contracte consta a la taula inferior.

CONTRACTES MENORS 2012 La Regidoria d’Hisenda Local va contractar durant l’exercici de 2012 per import total de64.971,94€

Subministraments


Servei de memòria exercici 2013 | 15

CONTRACTACIÓ I GESTIÓ ADMINISTRATIVA

Objecte del Contracte

Empresa

Import adjudicació

CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D’OFICINA PELS DIFERENTS DEPARTAMENTS DE L’AJUNTAMENT DE CUBELLES.

LYRECO ESPAÑA, S.A.

5.400,00 €

MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE SOBRES, SEGELLS, PAPER OFICIAL I CARPETES D’EXPEDIENTS. (ARXIVAT A LA CAIXA 2012 EXPSUB07/2012)

GRÀFIQUES 2006 S.C.P.

2.453,64 €

OCÉ-ESPAÑA, S.A.

5.307,06 €

F. VIDAL, S.A.

3.402,28 €

CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE PAPER PELS DIFERENTS DEPARTAMENTS DE L’AJUNTAMENT DE CUBELLES. CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI PER L’ADEQUACIÓ DE NOUS ESPAI A LES DEPENDÈNCIES DE LA POLICIA LOCAL I COMPLETAR L’EXISTENT A JOVENTUT I HISENDA LOCAL.

Regidoria d’Urbanisme i Territori La Regidoria d’urbanisme i territori ha contractat mitjançant contractes menors obres per import de 24.000,00€. El detall del contracte consta a la taula inferior.

Obres

CONTRACTES MENORS 2012 La Regidoria d’Urbanisme i Territori va contractar durant l’exercici de 2012 per import total de 15.385,91€

Objecte del Contracte CONTRACTE MENOR D’OBRES PER LA REALITZACIÓ DE L’ELECTRIFICACIÓ DEL CARRER CLARIANA.

Empresa

Import Adj. IVA inclòs

ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA

24.000,00 €


Servei de memòria exercici 2013 | 16

CONTRACTACIÓ I GESTIÓ ADMINISTRATIVA

Contractació assegurances Gestió de les assegurances de la Corporació En data 29 de juny de 2011 es dicta Decret de l’Alcaldia núm. 610/2011 que estableix un règim específic de delegacions de competències a favor de diferents regidors de la Corporació, i en aquest sentit s’atribueix al Regidor d’Hisenda Local la competència envers les assegurances de la Corporació. A partir d’aquesta data s’inicia la regularització dels expedient d’assegurances amb les cobertures corresponents i adequades als riscos de la Corporació. Aquesta regularització ha suposat una evolució dels costos de les pòlisses des del seu inici l’any 2012 fins l’actual contracte.

PÒLISSES

ANUALITAT

IMPORT

ESTALVI

ASSEGURANCES

2012

90.394,93€

ASSEGURANCES

2013

75.400,59€

16,59%

ASSEGURANCES

2014

70.352,59€

6,69%

Despeses Assegurances 2014 Tot Risc Danys Materials Asseg. accidents Treballadors Asseg. de defensa jurídica i reclamació Asseg. flota vehicles Responsabilitat autoritats y personal serv adm. pub Asseg. Resp. Civil Enric Valldosera Asseg. Resp. Guillem Molla Asseg. Resp. Ramon Arenas Asseg. Responsavilitat Civil Interventora Asseg. Responsavilitat Civil Secretària Asseg. Responsbilitat Civil Ajuntament Asseg. Resp. Abel Lora

17.750,00 € 2.297,98 € 4.001,47 € 5.698,10 € 4.776,75 € 622,82 € 2.247,01 € 1.563,21 € 127,38 € 127,38 € 30.096,90 € 1.043,59 € TOTAL 70.352,59 €


Servei de CONTRACTACIÓ I GESTIÓ ADMINISTRATIVA

Licitacions 2013 Relació de contractes adjudicats l’exercici de 2013.

CONTRACTE DE SERVEIS ELABORACIÓ DEL PORTAL WEB REGIDORIA

COMUNICACIÓ

PREU BASE LICITACIÓ

30.000€

EMPRESES LICITADORES

TOTBITS SOLUTIONS, S.L. TÉCNICAS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN, S.L. IDISC INFORMATION TECHOLOGIES, S.L. SERVICIONS MICROINFORMATICA, S.A. ATTEMPTO INFORMATION THECNOLOGY

EMPRESA ADJUDICATARIA

IDISC INFORMATION TECHOLOGIES, S.L.

IMPORT ADJUDICACIÓ

17.847,50 €

ESTALVI

40,51%

CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE ROBA PER LA POLICIA LOCAL REGIDORIA

GOVERNACIÓ I SEGURETAT CIUTADANA

PREU BASE LICITACIÓ

71.799,66€ / 2 anys

EMPRESES LICITADORES

PRODUCTOS TEXTILES UNIFORM S.L. PACO GARCIA, PRENDAS Y ARTÍCULOS DE UNIFORMIDAD S.A. INSIGNA UNIFORMES, S.L.

EMPRESA ADJUDICATARIA

INSIGNA UNIFORMES, S.L.

IMPORT ADJUDICACIÓ

Licitació per preus unitaris

memòria exercici 2013 | 17


Servei de CONTRACTACIÓ I GESTIÓ ADMINISTRATIVA CONTRACTE DE SERVEIS DIRECCIÓ OBRA PAVELLÓ REGIDORIA

UEBANISME

PREU BASE LICITACIÓ

73.822,10€

EMPRESES LICITADORES

PUJOL ARQUITECTURA S.L.P

EMPRESA ADJUDICATARIA

PUJOL ARQUITECTURA S.L.P

IMPORT ADJUDICACIÓ

73.822,10€

CONTRACTE DE SERVEIS SOCORRISME PLATGES REGIDORIA

MEDI AMBIENT

PREU BASE LICITACIÓ

90.000€

EMPRESES LICITADORES

RESCATADORES, S.L. PRO-ACTIVA SERVEIS AQUÀTICS,S.L.

EMPRESA ADJUDICATARIA

RESCATADORES, S.L

IMPORT ADJUDICACIÓ

90.000€

CONTRACTE DE SERVEIS DE NETEJA DE LES PLATGES REGIDORIA

MEDI AMBIENT

PREU BASE LICITACIÓ

254.950,98€/ 2 anys

EMPRESES LICITADORES

CONCESIONARIA BARCELONESA S.L. INNOVIA COPTALIA, S.A.U. CESPA, COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS AUXILIARES, S.A.

EMPRESA ADJUDICATARIA

INNOVIA COPTALIA, S.A.U.

IMPORT ADJUDICACIÓ

235.675,00€

ESTALVI

7,56%

ESTALVI CONTRACTE ANTERIOR

14,98%

memòria exercici 2013 | 18


Servei de CONTRACTACIÓ I GESTIÓ ADMINISTRATIVA CONTRACTE DE SERVEIS DE CORRESPONDÈNCIA REGIDORIA

ALCALDIA

PREU BASE LICITACIÓ

23.699,06€

EMPRESES LICITADORES

SERVEIS 3 POBLES POSTALS, S.L.L.

EMPRESA ADJUDICATARIA

SERVEIS 3 POBLES POSTALS, S.L.L.

IMPORT ADJUDICACIÓ

Adjudicat per preus unitaris

CONTRACTE DE SERVEIS DE DISSENY PROGRAMA FESTA MAJOR REGIDORIA

FESTES I TRADICIONS

CÀNON

1.000€ /2 anys

EMPRESES LICITADORES

PRODUCCIONES MIC, S.L.

EMPRESA ADJUDICATARIA

PRODUCCIONES MIC, S.L.

CONTRACTE DE SERVEIS DE NETEJA DE LES PLATGES REGIDORIA

MEDI AMBIENT

PREU BASE LICITACIÓ

254.950,98€/ 2 anys

EMPRESES LICITADORES

CONCESIONARIA BARCELONESA S.L. INNOVIA COPTALIA, S.A.U. CESPA, COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS AUXILIARES, S.A.

EMPRESA ADJUDICATARIA

INNOVIA COPTALIA, S.A.U.

IMPORT ADJUDICACIÓ

235.675,00€

ESTALVI

7,56%

ESTALVI CONTRACTE ANTERIOR

14,98%

memòria exercici 2013 | 19


Servei de CONTRACTACIÓ I GESTIÓ ADMINISTRATIVA CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL OFICINA REGIDORIA

HISENDA LOCAL

PREU BASE LICITACIÓ

35.000,00€

EMPRESES LICITADORES

EXABIT SERVICIOS INFORMÀTICOS S.L. OCE-ESPAÑA S.A. - OFFICE DEPOT S.L. - JORDI CATALÀ MIRAS - LYRECO ESPAÑA S.A. TOMPLA SOBRE EXPRÉS S.L. F. VIDAL, S.A. DOMÈNECH MIRABET, S.A.

EMPRESA ADJUDICATARIA

OFFICE DEPOT, S.L. Lot 1 i 2: Material d’oficina i paper fotocopiadora. EXABIT SERVICIOS INFORMÁTICOS, S.L. Lot 3: Consumibles Informàtics. TOMPLA SOBRE EXPRÉS, S.L. Lot 4: Sobres, Paper i Carpetes Expedients

IMPORT ADJUDICACIÓ

35.000 € IVA inclòs (Lot 1 i 2: 8.000 € ; Lot 3: 16.000 € ; Lot 4: 6.000 €)

ESTALVI

ADJUDICACIÓ PER PREUS UNITARIS

ESTALVI CONTRACTE ANTERIOR

17,06%

CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT MOBILIARI ARXIU REGIDORIA

CULTURA I SOCIETAT

PREU BASE LICITACIÓ

58.000€

EMPRESES LICITADORES

EYPAR, SA - EXPERT LINE, SL EUN SISTEMES, SL DESLIBLOC, SL

EMPRESA ADJUDICATARIA

EXPERT LINE, S.L

IMPORT ADJUDICACIÓ

47.991,02 €

ESTALVI

17,26%

memòria exercici 2013 | 20


Servei de CONTRACTACIÓ I GESTIÓ ADMINISTRATIVA

memòria exercici 2013 | 21

CONTRACTE DE SERVEI DE DISSENY I IMPRESSIÓ BUTLLETÍ MUNICIPAL REGIDORIA

COMUNICACIÓ

PREU BASE LICITACIÓ

Lot 1: 22.869,00 € (IVA 21% inclòs) ; Lot 2: 80.150,40 € (IVA 21% inclòs)

EMPRESES LICITADORES

ART COMUNICACIÓ, AGÈNCIA DE PUBLICITAT, S.L. PRODUCCINES MIC S.L. FACTORIA M, PUBLICITAT & COMUNICACIÓ S.L. ARTS GRÀFIQUES - GRINVER S.A. CEL•LULA ACCIÓ CREATIVA EDICIONES GRÁFICAS REY, S.L. ABEL MIRÓ LÓPEZ - ESTUDI DE COMUNICACIÓ INTUS S.L.

EMPRESA ADJUDICATARIA

PRODUCCINES MIC S.L.

IMPORT ADJUDICACIÓ

Lot 1: 11.616,00 € IVA inclòs ; Lot 2: 74.479,00 € IVA inclòs

ESTALVI

Lot 1: 49,21% ; Lot 2: 7,07%

Relació d’expedients incoats exercici 2013 (actualment en tràmit) DATA

CONTRACTE

07/05/2013

PAVIMENTACIÓ ASFALTICA

13/03/2013

OBRES PAVELLÓ

17/01/2013

CONSERGERIA POLIESPORTIU

05/03/2013

PREVENCIÓ DE RISCOS

08/11/2013

VEHICLES

22/11/2013

EPIS PERSONAL OBRES

22/03/2013

SERVEI COMUNICACIONS POLICIA

07/02/2013

MANTENIMENT CEMENTIRI

Licitacions exercici de 2012: no es tramita cap expedient


Servei de CONTRACTACIÓ I GESTIÓ ADMINISTRATIVA

memòria exercici 2013 | 22

Conclusions

actuació contractació ESTALVI El compromís de la Regidoria d’Hisenda Local previst en el Pla d’Actuació Municipal (PAM) fa referència a la Contractació Pública (revisió dels contractes i Optimització dels recursos). L’ optimització dels recursos econòmics públics és, precisament, la máxima finalitat de la contractació. Les adjudicacions dels contractes públics tramitats a través d’una licitació permeten aconseguir l’oferta econòmicament més avantatjosa per l’Administració. Des del Servei de Contractació i Gestió Administrativa de la Corporació estem treballant, en col.laboració amb la resta de departaments de l’Ajuntament, per aconseguir un estalvi en totes aquelles actuacions que es pretenen portar a terme. Treballem per afavorir i fomentar la concurrència de les empreses en les licitacions que tramita l’Ajuntament per obtenir diversitat d’ofertes i d’acord amb els criteris establerts per a l’adjudicació dels contractes, escollir la millor oferta per a la realització de la prestació requerida. Aquest document posa de manifest l’activitat del Servei de Contractació i Gestió Administrativa de la Corporació juntament amb les dades objectives de cadascun dels contractes adjudicats, o bé incoats, durant l’exercici de 2013. Cubelles, 7 de març de 2014.

Memòria Contractació i Gestió Administrativa 2013.pdf  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you