Page 1

PORTAL DE L’EMPLEAT Índex 1. Introducció 2. Accés al portal de l’empleat 3. Marcatges entrada/sortida 3.1.

Marcatge manual entrada / sortida

4. Sol·licitud d’incidències 4.1.

Incidències d’absentisme

4.2.

Incidències de marcatge

4.2.1.

Incidències d’absentisme

4.2.2.

Incidències de presència

5. Consulta de l’estat de les nostres sol·licituds 6. Consulta d’informes 6.1.

AAPP

6.2.

Hores extres

6.3.

Serveis extres/Serveis per disponibilitat

6.4.

Calendari anual

7. Exemples de sol·licitud d’incidències 7.1.

Sol·licitud incidències d’absentisme

a) Com sol·licitar 1 dia de vacances? b) Com sol·licitar 3 dies de permís per hospitalització d’un familiar? 7.2.

Sol·licitud incidències de marcatge (absentisme)

a) Com sol·licitar 1/2 dia d’AAPP? b) Com sol·licitar una visita al metge dintre d’una jornada de laboral? c) Com sol·licitar la conciliació familiar per entrar fins a les 09:30 havent esmorzat? 7.3.

Sol·licitud incidències de marcatge (presència)

a) Com sol·licitar compensar)?

la

realització

d’un

servei

extraordinari

(per


1. Introducció Amb la nova implantació del programa de gestió de presència eTempo, els treballadors municipals tenen accés al seu registre de marcatges i control d’absentisme i són responsables de que aquest registre estigui actualitzat i de que les dades que hi consten siguin correctes. En cas que es detectin incorreccions, s’haurà de comunicar al departament de RR.HH per regularitzar les incidències que corresponguin tan aviat siguin detectades. Amb aquest manual, us mostrem les principals accions i consultes que es poden realitzar a través del portal de l’empleat:

2. Accés al portal de l’empleat Des de la intranet municipal accedim a l’opció: PORTAL DE L’EMPLEAT (eTempo). La primera vegada que s’accedeix al eTempo s’ha d’accedir amb Nom d’usuari: DNI (amb lletra) Contrasenya: DNI (amb lletra) Per modificar la contrasenya un cop s’ha accedit per primer cop, seleccionem: 

Editar perfil.

Des d’aquesta pantalla també podem modificar l’idioma.

2 Versió 2 Autor: departament de RR.HH dilluns, 18 / octubre / 2016


3 Versiรณ 2 Autor: departament de RR.HH dilluns, 18 / octubre / 2016


4 Versiรณ 2 Autor: departament de RR.HH dilluns, 18 / octubre / 2016


3. Marcatges entrada / sortida L’eTempo ens permet registrar els nostres marcatges d’entrada i sortida fitxant des de l’ordinador. Accedir al menú: 

Anotacions

Entrada / Sortida 

Confirmem que està seleccionada l’opció Sistema.

Obrim el desplegable “sentit de pas” i seleccionem si el marcatge és una entrada o una sortida.

Guardem els canvis.

Els marcatges fets dintre de l’opció “sistema” no requereixen validació.

5 Versió 2 Autor: departament de RR.HH dilluns, 18 / octubre / 2016


3.1.

Marcatge manual d’entrada/sortida

Es obligatori registrar totes les entrades i sortides en qualsevol dels dispositius habilitats, tant de la jornada ordinària com de la jornada extraordinària. Qualsevol errada, oblit, anomalia o impossibilitat de realitzar algun dels marcatges haurà de ser comunicat al departament de RR.HH que iniciarà el procediment per regularitzar la incidència.

6 Versió 2 Autor: departament de RR.HH dilluns, 18 / octubre / 2016


4. Sol·licitud d’Incidències Hi ha dos tipus d’incidències. a) Incidències d’absentisme b) Incidències de marcatge (poden ser d’absentisme o de presència)

4.1. Incidències d’absentisme Es consideren incidències d’absentisme aquelles incidències que justifiquen una jornada sencera de treball. Aquestes incidències s’han de sol·licitar prèviament al seu gaudiment. Accedir al menú: 

Anotacions

Incidència  Detallem la data/es que gaudirem de la llicència/permís.  Despleguem les incidències disponibles i escollim una.  Podem afegir comentaris al nostre validador i/o al departament de RRHH a l’apartat comentaris.  Podem adjuntar documents escanejats clicant al clip de color verd.  Guardem els canvis.

Els justificants originals de les llicències/ permisos que requereixen justificació es faran arribar al departament de RR.HH per a la seva validació.

7 Versió 2 Autor: departament de RR.HH dilluns, 18 / octubre / 2016


8 Versiรณ 2 Autor: departament de RR.HH dilluns, 18 / octubre / 2016


4.2. Incidències de marcatges Es considera una incidència de marcatge qualsevol fitxatge que no es correspongui amb la nostra hora d’entrada i/o sortida habitual. Hi ha dos tipus: 4.2.1.

Incidències d’absentisme

Seran incidències d’absentisme quan la jornada realitzada sigui inferior a la nostra jornada de treball habitual. Ex. ½ AAPP, visita al metge, compensació d’hores, etc. Prèviament a l’anotació de la incidència caldrà la realització d’una petició. Abans de la realització de la incidència: Accedir al menú: 

Anotacions

Comptador

 Omplir la data que es preveu gaudir la llicencia/permís.  Desplegar el llistat de peticions i escollir la petició que correspongui.  Valor: 0:01.  Podem afegir comentaris al nostre validador i/o al departament de RRHH a l’apartat comentaris.  Podem adjuntar documents escanejats clicant al clip de color verd.  Guardem els canvis. Els comptadors requereixen validació del responsable del servei. Un cop realitzada la incidència, perquè quedi reflectida al nostre diari d’assistència caldrà associar-la al marcatge irregular realitzat aquell dia. Podem fer-ho de dues formes: 1) Si fitxem des de l’etempo: En el mateix moment que fitxem associem la llicència/permís que justifica la nostra incidència de marcatge. 2) Si fitxem des d’un dels rellotges biomètrics: Si realitzem els marcatges des dels rellotges biomètrics haurem d’associar-los a la llicència / permís per regularitzar la nostra jornada: Accedir al menú: 9 Versió 2 Autor: departament de RR.HH dilluns, 18 / octubre / 2016


Consultes

Entrades / Sortides realitzades

 Filtrar els marcatges del dia als que cal vincular la llicència / permís. * Només cal associar la incidència al marcatge d’entrada o sortida (segons el cas) no als dos marcatges.

 Desplegar el llistat de llicències i escollir-ne una.  Podem annexar documents escanejats des de l’opció del clip verd.  Guardem els canvis. Les llicències i permisos de marcatges (absentisme) requereixen validació del responsable de servei i, si es cau, del departament de RR.HH Els justificants originals de les llicències/permisos que requereixen justificació es faran arribar al departament de RR.HH per a la seva validació.

10 Versió 2 Autor: departament de RR.HH dilluns, 18 / octubre / 2016


11 Versiรณ 2 Autor: departament de RR.HH dilluns, 18 / octubre / 2016


4.2.2.

Incidències de presència

Les incidències de presència són marcatges realitzats fora del nostre horari habitual de treball. Ex. Realització de serveis extres, realització disponibilitat.

Perquè un servei extra o per disponibilitat un cop fitxat s’incorpori al registre personal del treballador/a, caldrà associar els marcatges realitzats a la incidència de presència. 1) Si fitxem des de l’etempo: En el mateix moment que fitxem associem la realització de serveis a la incidència que correspongui. 2) Si fitxem des d’un dels rellotges biomètrics: Si realitzem els marcatges des dels rellotges biomètrics haurem d’associar-los a la incidència per regularitzar la nostra jornada: Accedir al menú: 

Consultes

Entrades / Sortides realitzades

Filtrar els marcatges del dia als que cal vincular la realització de serveis. * Només cal associar la incidència al marcatge d’entrada a la realització del servei. 12

Versió 2 Autor: departament de RR.HH dilluns, 18 / octubre / 2016


 Desplegar el llistat de llicències de presència i escollir-ne una: o Realització de serveis extres o Realització de serveis per disponibilitat  Podem annexar documents escanejats des de l’opció del clip verd.  Guardem els canvis (al disquet que apareix a baix a la dreta). Les incidències de marcatges de presència requereixen la validació del responsable de servei. Les incidències per realitzar servies extres requereixen que, prèviament a la realització del servei extra arribin al departament de RR.HH els fulls d’autorització per a la realització del servei extraordinari signats per l’alcaldia, segons estableix el conveni vigent.

13 Versió 2 Autor: departament de RR.HH dilluns, 18 / octubre / 2016


5. Consultar l’estat de validació de les nostres sol·licituds Si volem conèixer si les nostres peticions de llicències i permisos han estat validades o no, i per quin motiu, podem realitzar la consulta: 

Consultes

Validacions

Filtrem per ‘Pendents’ per veure les sol·licituds pendents de validar. Ja sigui pel nostre responsable o pel departament de RR.HH. 

Les sol·licituds que han estat aprovades o rebutjades les podem veure filtrant per ‘Aprovades’ o ‘Denegades’. 

En el camp observacions podrem llegir les anotacions i comentaris que el nostre responsable i/o RR.HH han fet al respecte d’aquesta incidència. 

Caldrà regularitzar les observacions anotades.

14 Versió 2 Autor: departament de RR.HH dilluns, 18 / octubre / 2016


15 Versiรณ 2 Autor: departament de RR.HH dilluns, 18 / octubre / 2016


6.

Consulta d’informes

L’eTempo ens permet consultar informes que ens mostren les diferents variables associades a la nostra presència / absentisme. Podem accedir a aquests informes de de l’opció: 

Informes

Els informes que es generen són: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

AAPP Vacances Diari d’assistència del mes actual Diari d’assistència del mes anterior Calendari Anual Borsa Serveis Extres Serveis per Disponibilitat

Només es generen quan hi ha informació que mostrar en el registre del treballador/a.

6.1. AAPP Ens permet veure quins dies d’aapp hem gaudit en la data de consulta.

16 Versió 2 Autor: departament de RR.HH dilluns, 18 / octubre / 2016


Aquest llistat ens mostra els dies, ½ dies o 1 + ½ gaudits durant l’any en curs. Corresponguin al còmput de l’any actual o al còmput de l’any anterior. Els dies d’assumptes propis sol·licitats però no gaudits en la data de la consulta no ens reflecteixen a l’informe fins que no s’han gaudit. Podem veure el valor dels dies1 d’aapp pendents de gaudir des de: 

Consultes

Variables

AC_AAAPP DIES1

ó l’acumulat d’assumptes propis per antiguitat des de: 

1

AC_ AAPP DIES ANTIGUITAT

Hores, en el cas de per personal amb jornades irregulars. 17

Versió 2 Autor: departament de RR.HH dilluns, 18 / octubre / 2016


Cal tenir en compte: a) Els assumptes propis es demanen com a INCIDENCIA quan l’absentisme justifica el dia sencer. b) Si l’assumpte propi només justifica una part de la jornada s’ha de sol·licitar COMPTADOR (previ) i fer una posterior associació del marcatge realitzat. c) Els assumptes propis sol·licitats i validats no es podran anul·lar des del portal. Caldrà fer arribar un correu electrònic al responsable del servei que l’adreçarà al departament de RR.HH amb la seva conformitat. d) Els dies2 d’assumpte propi també poden ser: a. de l’any anterior (entre l’1 i 15 de gener) b. d’antiguitat (més de 18 anys de servei) c. o d’antiguitat de l’any anterior e) En el cas d’assumptes propis demanats per personal d’oficines en horari d’hivern un dijous cal sol·licitar: a. Dia sencer: AAPP 1+ ½ DIA b. Només matí: AAPP DIJOUS 2

Hores, en el cas de per personal amb jornades irregulars. 18

Versió 2 Autor: departament de RR.HH dilluns, 18 / octubre / 2016


i. Si l’absentisme es produeix al matí, cal associar a la incidència a l’horari d’entrada de la tarda. c. Només tarda: AAPP DIJOUS i. Si l’absentisme es produeix a la tarda, cal associar la incidència a l’horari de sortida al matí. f) En el cas d’assumptes propis sol·licitats per personal de la Policia Local en cap de setmana: a. Dia sencer: AAPP 1+ ½ DIA b. Només 4 hores: AAPP POLICIA ½ DIA CAP DE SETMANA c. Només 8 hores: AAPP DIA

6.2. Vacances Ens permet veure quins dies de vacances hem gaudit en la data de consulta. Els dies de vacances sol·licitats però no gaudits no es reflecteixen a l’informe. Les vacances sol·licitades i validades no es podran anul·lar des del portal. Caldrà fer arribar un correu electrònic al responsable del servei que comunicarà la seva conformitat amb la modificació sol·licitada al departament de RR.HH per fer els canvis. Les vacances sol·licitades però no gaudides en la data de la consulta no ens reflecteixen a l’informe. Podem veure el valor dels dies de vacances pendents de gaudir des de: 

Consultes

Variables

AC_VACANCES

19 Versió 2 Autor: departament de RR.HH dilluns, 18 / octubre / 2016


Cal tenir en compte: a) Las vacances sol·licitades i validades no es podran anul·lar des del portal. Caldrà fer arribar un correu electrònic al responsable del servei que l’adreçarà al departament de RR.HH amb la seva conformitat. b) Las vacances també poden ser: a. de l’any anterior (entre l’1 i 15 de gener) c) Les vacances per antiguitat es calculen per defecte a cada treballador afegint-se al valor anual inicial.

6.3. Calendari Anual En permet veure totes les INCIDENCIES de dia sencer tant les gaudides com les previstes gaudir fins a final d’any.

6.4. Borsa de Serveis extres / disponibilitat Ens permet consultar els dies que hem realitzat un serveix extra o per disponibilitat, quantes hores hem realitzat i quantes s’acumulen a la borsa. En el mateix informe també podem veure els dies i hores que hem compensat els serveis extraordinaris realitzats. Així com els dies d’AAPP o VACANCES podem consultar a data d’avui quantes hores tenim pendents de compensar des de l’opció: 

Consultes 20

Versió 2 Autor: departament de RR.HH dilluns, 18 / octubre / 2016


Variables

AC_SERVEIS EXTRES ó AC_SERVEIS PER DISPONIBILITAT

7. Exemples de sol·licitud d’incidències Tot seguit trobareu exemples sobre com sol·licitar les incidències d’absentisme o marcatge més habituals.

7.1. Sol·licitud incidències absentisme 7.1.1.

Com sol·licitar 1 dia de vacances?

Accedir al menú:

Anotacions

Incidència

 Omplir la data del dia (dies) de vacances que voleu gaudir.  Desplegar el llistat d’incidències i escollir: VACANCES (1)  Podem afegir comentaris al nostre validador i/o al departament de RRHH a l’apartat comentaris.  Guardem els canvis. Els dies de vacances requereixen únicament la validació del responsable de departament. (1) Quan les vacances sol·licitades siguin entre l’1 i el 15 de gener i correspongui a l’any anterior caldrà escollir la incidència VACANCES DE L’ANY ANTERIOR.

21 Versió 2 Autor: departament de RR.HH dilluns, 18 / octubre / 2016


7.1.2.

Com sol·licitar un permís per hospitalització de familiar?

Accedir al menú: 

Anotacions

Incidència

 Omplir la data inici i la data fi del permís que volem gaudir.  Desplegar el llistat d’incidències i escollir HOSPITALITZACIO 2on GRAU.  Podem adjuntar documents escanejats des de l’opció del clip de color verd.  Guardem els canvis. Un cop validada pel responsable del servei, aquesta sol·licitud quedarà pendent de validar pel departament de RRHH fins que arribi el justificant original.

22 Versió 2 Autor: departament de RR.HH dilluns, 18 / octubre / 2016


7.2. Sol·licitud incidències de marcatge (absentisme) 7.2.1.

Com sol·licitar 1/2 dia d’AAPP?

Prèviament a la realització del permís caldrà la realització d’una petició. Accedir al menú: 

Anotacions

Comptador

 Omplir la data que es preveu gaudir del ½ assumpte propi.  Desplegar el llistat de peticions i escollir el ½ AAPP que correspongui (antiguitat, any anterior, antiguitat de l’any anterior...)  Valor: 0:01.  Podem afegir comentaris al nostre validador i/o al departament de RRHH a l’apartat comentaris.  Podem adjuntar documents escanejats clicant al clip de color verd.  Guardem els canvis. Els comptadors requereixen validació del responsable del servei. Un cop realitzada la incidència, perquè quedi reflectida al nostre diari d’assistència caldrà associar-la al marcatge irregular realitzat aquell dia. 23 Versió 2 Autor: departament de RR.HH dilluns, 18 / octubre / 2016


Podem fer-ho de dues formes: 1) Si fitxem des de l’etempo: En el mateix moment que fitxem associem el ½ AAPP la llicència/permís que justifica la nostra incidència de marcatge. 2) Si fitxem des d’un dels rellotges biomètrics: Haurem d’associar-los a la llicència / permís per regularitzar la nostra jornada: Accedir al menú: 

Consultes

Entrades / Sortides realitzades

 Filtrar els marcatges del dia als que cal vincular la llicència / permís. Només cal associar la incidència al marcatge d’entrada, si entrem més tard o al de sortida , si sortim abans.  Desplegar el llistat de llicències i escollir-ne una.  Podem annexar documents escanejats des de l’opció del clip verd.  Guardem els canvis. 7.2.2.

Com sol·licitar una visita al metge dintre d’una jornada de laboral?

Prèviament a la realització de la visita al metge caldrà la realització d’una petició. Accedir al menú: 

Anotacions

Comptador

 Omplir la data que es preveu anar al metge.  Desplegar el llistat de peticions i escollir: VISITA METGE  Valor: 0:01.  Podem afegir comentaris al nostre validador i/o al departament de RRHH a l’apartat comentaris.  Podem adjuntar documents escanejats clicant al clip de color verd.  Guardem els canvis. Els comptadors requereixen validació del responsable del servei. 24 Versió 2 Autor: departament de RR.HH dilluns, 18 / octubre / 2016


Un cop realitzada la incidència, perquè quedi reflectida al nostre diari d’assistència caldrà associar-la al marcatge irregular realitzat aquell dia. Podem fer-ho de dues formes: 1) Si fitxem des de l’etempo: En el mateix moment que fitxem associem la incidència: VISITA METGE. 2) Si fitxem des d’un dels rellotges biomètrics: Haurem d’associar al nostre marcatge d’entrada la incidència VISITA METGE per regularitzar la nostra jornada: Accedir al menú: 

Consultes

Entrades / Sortides realitzades

 Filtrar els marcatges del dia als que cal vincular la conciliació.  Només cal associar la incidència al marcatge d’entrada.  Desplegar el llistat de llicències i escollir: VISITA METGE  Guardem els canvis. 7.2.3. Com sol·licitar permís per conciliació familiar? Els treballadors/es amb horari d’oficina que facin ús del permís d’entrada fins a les 9:30 hores amb motiu de conciliació familiar (havent esmorzat) hauran de sol·licitarho segons el següent: Caldrà fitxar en el moment d’arribada (des del rellotge o des del eTempo). a)

Si fitxeu des de l’eTempo:

Accedir al menú: 

Anotacions

Entrada / Sortida

Sentit de pas “Entrada”

Incidència: CONCILIACIÓ

b) Si fitxeu des del rellotge biomètric:

Accedir al menú: 

Consultes

Entrades / Sortides realitzades 25

Versió 2 Autor: departament de RR.HH dilluns, 18 / octubre / 2016


 Filtrar els marcatges del dia als que cal vincular el permís per conciliació. * Només cal associar la incidència al marcatge d’entrada.

 Desplegar el llistat de llicències i escollir: CONCILIACIO.  Guardem els canvis. L’associació d’incidències per conciliació es podrà fer un cop al dia, un cop a la setmana, de forma quinzenal o mensual. El que sí heu de tenir en compte és que l’últim dia de cada de cas el diari d’assistència estigui actualitzat perquè els informes d’assistència es generin correctament.

7.3. Sol·licitud incidències de marcatge (presència) 7.3.1. Com sol·licitar la realització d’un servei extraordinari (per compensar)? Prèviament a la realització del servei extra caldrà la realització d’una petició per a la seva realització. Accedir al menú: 

Anotacions

Comptador

 Omplir la data que es preveu anar al metge.  Desplegar el llistat de peticions i escollir: P. REALITZAR SERVEI EXTRA  Valor: 0:01.  Podem afegir comentaris al nostre validador i/o al departament de RRHH a l’apartat comentaris.  Podem adjuntar documents escanejats clicant al clip de color verd.  Guardem els canvis. Els comptadors requereixen validació del responsable del servei. Un cop realitzada la incidència, perquè quedi reflectida al nostre diari d’assistència caldrà associar-la al marcatge extraordinari realitzat aquell dia. Podem fer-ho de dues formes: * Només cal associar la incidència al marcatge d’entrada.

1) Si fitxem des de l’etempo: 26 Versió 2 Autor: departament de RR.HH dilluns, 18 / octubre / 2016


En el mateix moment que fitxem associem la incidència d’entrada a: REALITZAR SERVEI EXTRA. 2) Si fitxem des d’un dels rellotges biomètrics: Haurem d’associar al nostre marcatge d’entrada la incidència REALITZAR SERVEI EXTRA per regularitzar la nostra jornada: Accedir al menú: 

Consultes

Entrades / Sortides realitzades

 Filtrar els marcatges del dia als que cal vincular la realització del servei extra.  Només cal associar la incidència al marcatge d’entrada.  Desplegar el llistat de llicències i EXTRA.

escollir: REALITZAR SERVEI

 Guardem els canvis.

27 Versió 2 Autor: departament de RR.HH dilluns, 18 / octubre / 2016

Manual d'ús Portal de l'Empleat  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you