Page 1

Tipus: JUNTA DE GOVERN LOCAL Número: 11/2019 LEGISLATURA 2015-2019 Caràcter: SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT Convocatòria: PRIMERA Data: 15/05/2019 Hora: 14:00 hores CONVOCATÒRIA Em plau convocar-vos en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, a la sessió de la Junta de Govern Local per a tractar els assumptes que a continuació es relacionen. La sessió es celebrarà a la Casa de la Vila. En cas de no poder assistir-hi, us prego que em comuniqueu la justificació. ORDRE DEL DIA 1.- RATIFICACIÓ, SI ESCAU, DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ 2.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ADMISSIÓ DE L’OPORTUNITAT D’OCUPACIÓ PRIVATIVA DEL PASSEIG VILANOVA, 1-3 PER A LA INSTAL·LACIÓ D’UN QUIOSC DE VENDA DE CUPONS PRO-CECS REGIDORIA DE RECURSOS HUMANS 3.- APROVACIÓ SI ESCAU DE LES BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A L’ACCÉS EN RÈGIM DE FUNCIONARI DE CARRERA DE 2 AGENTS DE POLICIA LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE CUBELLES, SUBGRUP C2 REGIDORIA D’ESPORTS 4.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ EXERCICI 2018 DE L’ESPORTISTA ALBERT ALVAREZ BERDALA REGIDORIA D’URBANISME 5.- APROVACIÓ DEFINITIVA, SI ESCAU, DEL “PROJECTE PER A LA REDUCCIÓ DE SOBREEIXIMENTS A LES ESTACIONS DE BOMBAMENT PRINCIPAL I PLATJA DEL SISTEMA CUNIT-CUBELLES” 6.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER LA DIRECCIÓ D’OBRES DE LES INSTAL.LACIONS DE LA NOVA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CUBELLES 7.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER LA DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ D’OBRES I CONTROL DE QUALITAT DE LA NOVA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CUBELLES.

1


8.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS DE SUPORT A LA DIRECCIÓ D’OBRES DE LA NOVA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CUBELLES. REGIDORIA D’ESPAI PÚBLIC 9.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONTRACTE MENOR D’OBRES PEL SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE LA TANCA PERIMETRAL SOBRE UN MURET DE BLOC DE FORMIGÓ AL SOLAR MUNICIPAL ADJACENT A LA DEIXALLERIA DE CUBELLES, A FAVOR DE L’EMPRESA RIVISA ICM, S.A 10.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONTRACTE MENOR D’OBRES DE D’ARRANJAMENT DE LA VORERA DEL CARRER DE LES ROSES, AMB L’EMPRESA RAC BARCELO, SL 11.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONTRACTE MENOR D’OBRES PER L’ADEQUACIÓ DEL PARC INFANTIL DE LA PL. DE LA RENAIXENÇA DE CUBELLES, AMB L’EMPRESA HAPPYLUDIC PLAYGROUND AND URBAN EQIPMENT SL 12.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONTRACTE MENOR D’OBRES DE PAVIMENTACIÓ DEL PARC INFANTIL DE MAS TRADER, AMB L’EMPRESA HAPPYLUDIC, SL 13.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONTRACTE MENOR D’OBRES D’ARRANJAMENT DE LA VORERA SITUADA AL CARRER FREDERIC TRAVÉ DE CUBELLES. REGIDORIA DE COMERÇ, TURISME I FIRES 14.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA DECLARACIÓ DESERTA D’UNA LLICÈNCIA D’ÚS COMÚ ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC PER A L’EXPLOTACIÓ D’UN TRENET TURÍSTIC PEL MUNICIPI DE CUBELLES Cubelles, en la data de la signatura electrònica L’alcaldessa

2

Profile for AjCubelles

Ordre del dia de la Junta de Govern Local Extraordinària i Urgent 15/05/2019  

Ordre del dia de la Junta de Govern Local Extraordinària i Urgent 15/05/2019  

Advertisement