Page 1

EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 9 DE MAIG DE 2018, ADAPTAT A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 DE DESEMBRE, DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD) ORDRE DEL DIA ALCALDIA 1.- APROVAR L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 25/04/2018 2.- INFORMACIONS DE LA PRESIDÈNCIA L’alcaldessa informa sobre els temes relacionats amb alcaldia 3.- INFORMACIONS DE LES REGIDORIES No n’hi ha REGIDORIA D’EDUCACIÓ, INFÀNCIA I JOVENTUT 4.- APROVAR LA JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ EN L’ÀMBIT D’EDUCACIÓ A L’INSTITUT LES VINYES, AMB NIF Q-0801677-F, PER L’ANY 2017 REGIDORIA D’URBANÍSME 5.- APROVAR L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 5.1.- APROVAR L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIA PRÒRROGA DE L’EXPEDIENT D’OBRA MAJOR NÚM. 6.7.1.3.007/2016. 5.2.- APROVAR L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIA PRÒRROGA DE L’EXPEDIENT D’OBRA MAJOR NÚM. 6.7.1.3.008/2016. 5.3.- APROVAR L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA D’OBRA MAJOR AMB EXPEDIENT NÚM. 6.7.1.3.011/2018 6.- ALTRES TEMES 6.1.- APROVAR L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CUBELLES A LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DERIVAT 2015.05 D1 DE L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELECTRICA AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL A L’EMPRESA ENDESA ENERGIA, SAU 6.2.- APROVAR L’ADHESIÓ A LA TERCERA PRÒRROGA DE L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT DE GAS NATURAL DESTINAT ALS ENS LOCALS DE CATALUNYA ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL A L’EMPRESA ENDESA ENERGIA, SAU.

1


6.3.- APROVAR EL REQUERIMENT A L’EMPRESA HOTELS BY NUMBERS S.L. (NIF B-63943971) PER A LA SUBSANACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA COM A REQUISIT PREVI A L’ADJUDICACIÓ DE L’AUTORITZACIÓ PER L’ÚS PRIVATIU DEL DOMINI PÚBLIC PER A L’EXPLOTACIÓ DE LA GUINGUETA A3 (COD. GU-03) 6.4.- APROVAR EL REQUERIMENT AL CONCESSIONARI DEL SERVEI PÚBLIC DE BAR RESTAURANT I PISCINAL MUNICIPAL DEL POLIESPORTIU DEL MUNICIPI DE CUBELLES PER A L’ADEQUACIÓ DE LES INSTAL.LACIONS DE LA PISCINA 7.- PRECS I PREGUNTES No n’hi ha

2

Acords de la Junta de Govern Local de 9/05/2018  
Acords de la Junta de Govern Local de 9/05/2018  
Advertisement