Page 1

EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 23 D’ABRIL DE 2014, ADAPTAT A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 DE DESEMBRE, DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD) ALCALDIA 1.- APROVAR L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 9/04/2014 2.- INFORMACIONS DE LA PRESIDÈNCIA L’alcaldessa presidència informa sobre els temes relacionats amb l’Àrea d’Alcaldia. 3.- INFORMACIONS DE LES REGIDORIES No n’hi ha 4.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA DELS EXPEDIENTS DE CONTRACTACIÓ. 5.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 11/2014 DE DATA 16 DE GENER, DE L’APROVACIÓ DE LA SUSPENSIÓ DEL PROCEDIMENT FINS A LA RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS I PROPOSTES PRESENTADES ALS PLECS DE CLÀUSULES DEL CONTRACTE DE SERVEI DE CEMENTIRI DEL MUNICIPI DE CUBELLES. 6.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 29/2014 DE DATA 27 DE GENER, DE L’APROVACIÓ DE LA SUSPENSIÓ DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE PROPOSTES DEL PROCEDIMENT NEGOCIAT PER ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT EN LA MODALITAT D’ARRENDAMENT DE 17 TERMINALS PORTÀTILS INDIVIDUALS, 5 TERMINALS MÒBILS DE VEHICLES I 1 TERMINAL FIX, PER IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIONS TETRA, CONNECTAT AMB LA XARXA RESCAT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA FINS A LA RESOLUCIÓ DE L’ERRADA DETECTADA AL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGEIXEN EL CONTRACTE. 7.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 163/2014 DE DATA 10 DE MARÇ, DE L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’OBJECTE DE LA CONTRACTACIÓ INCOADA MITJANÇANT DECRET D’ALCALDIA 731/2013, DE 16 DE SETEMBRE. 8.- DONAR COMPTE DE LA TRAMESA ELECTRÒNICA AL SERVEI DE GOVERN LOCAL DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DE SOL·LICITUDS D’AJUTS DEL CATÀLEG DE SERVEIS DE L’ANY 2014 REGIDORIA DE DINAMITZACIÓ ECONÒMIA I TURISME 9.- APROVAR LA QUOTA ANUAL, DE L’ANY 2014, PER PART DE L’AJUNTAMENT DE CUBELLES A L’ AGENCIA DE DESENVOLUPAMENT ECONOMIC DEL GARRAF – NODE GARRAF

1


10.- APROVAR L’APORTACIÓ A LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PENEDÈSGARRAF PER AL 2014 EN REFERÈNCIA AL SERVEI DE L’OFICINA D’INICIATIVES ECONÒMIQUES 11.- APROVAR L’APORTACIÓ A LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PENEDÈSGARRAF PER AL 2014 EN REFERÈNCIA AL SERVEI DEL CENTRE D’ATENCIÓ D’ANIMALS DOMÈSTICS DE COMPANYIA (CAAD). REGIDORIA DE MEDI AMBIENT I SANITAT 12.- APROVAR DE L’APORTACIÓ ORDINARIA A LA MANCOMUNITAT TEGAR DEL GARRAF, CORRESPONENT ALS SERVEIS DE L’ANY 2014 REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL 13.- APROVAR L’APORTACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CUBELLES PELS SERVEIS SOCIALS D’ATENCIÓ PRIMÀRIA SEGONS CONVENI SIGNAT AMB EL CONSELL COMARCAL DEL GARRAF PER A L’EXERCICI 2014. REGIDORIA D’URBANISME 14.- APROVAR L’APORTACIÓ A LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PENEDÈSGARRAF PER AL 2014 EN REFERÈNCIA A LA PORTADA D’AIGÜES A AQUEST MUNICIPI 15.- APROVAR L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES No n’hi ha 16.- ALTRES TEMES 16.1.- APROVAR EL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER LA CONTRACTACIÓ DE L’ACTUACIÓ DE LES ORQUESTRES “LA MONTECARLO” I “LOS TREMENDOS” AL BALL DE L’EMPALMADA AMB MOTIU DE LA FESTA MAJOR 2014, REPRESENTADES PER L’EMPRESA CENTAÑO MANAGEMENT D’ESPECTACLES S.L. 16.2.- APROVAR EL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS DE MEDIACIÓ CIUTADANA DE L’OFICINA DE PARTICIPACIÓ I INFORMACIÓ CIUTADANA DE L’AJUNTAMENT DE CUBELLES, AMB L’EMPRESA GESTIÓN INTEGRAL DEL CONFLICTO S.L. 16.3.- APROVAR LA GUIA D’ÚS DE LES XARXES SOCIALS DE L’AJUNTAMENT DE CUBELLES 16.4.- APROVAR L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE PREVENCIÓ DE RISCOS ALIÈ (AMB RECONEIXEMENTS MÈDICS I AVALUACIÓ DE RISCOS PSICOSOCIALS) 2


16.5.- APROVAR EL REQUERIMENT PREVI A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL CENTRE D’INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT PER A DONES DE CUBELLES 16.6.- APROVAR EL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS DE MANTENIMENT DELS SERVIDORS INFORMÀTICS I SERVEI DE SUPORT AL DEPARTAMENT D’INFORMATICA, AMB L’EMPRESA INGENIERIA Y SUMINISTROS PROFESIONALES S.L. 16.7.- APROVAR LA RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES CONTRA EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I AL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIXENEL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE CEMENTIRI DEL MUNICIPI DE CUBELLES. 16.8.- APROVAR EL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER LA CONTRACTACIÓ DEL PROJECTE FORMATIU PER A LA MILLORA DE LES COMPETÈNCIES PROFESSIONALS DEL PERSONAL USUARI DE L’AJUNTAMENT DE CUBELLES, AMB L’EMPRESA ANTONI CERDÀ LUCAS 16.9.- APROVAR LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER L’ACTUALITZACIÓ DE L’INVENTARI DE BÉNS I DRETS DE L’AJUNTAMENT DE CUBELLES, AMB L’EMPRESA CORE SOLUTIONS S.L., APROVAT PER JUNTA DE GOVERN LOCAL EN DATA 22 DE MAIG DE 2013 16.10.- APROVAR EL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER LA CONTRACTACIÓ DE L’ACTUACIÓ DE L’ORQUESTRA COSTA BRAVA PEL CONCERT DE TARDA I BALL DE NIT DEL DIVENDRES 15 D’AGOST AMB MOTIU DE LA FESTA MAJOR 2014, REPRESENTADA PER L’EMPRESA MUSICS DE CATALUNYA SCCL 16.11.- APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CUBELLES I EL CONSELL ESPORTIU DEL GARRAF PER L’ANY 2014. 17.- PRECS I PREGUNTES No n’hi ha

3

Acords JGL 23-04-14  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you