Page 1

Tipus: JUNTA DE GOVERN LOCAL Número: 04/2018 LEGISLATURA 2015-2019 Caràcter: SESSIÓ ORDINÀRIA Convocatòria: PRIMERA Data: 14/02/2018 Hora: 14:00 hores CONVOCATÒRIA Em plau convocar-vos en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, a la sessió de la Junta de Govern Local per a tractar els assumptes que a continuació es relacionen. La sessió es celebrarà a la Casa de la Vila. En cas de no poder assistir-hi, us prego que em comuniqueu la justificació. ORDRE DEL DIA ALCALDIA 1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 24/01/2018 2.- INFORMACIONS DE LA PRESIDÈNCIA 3.- INFORMACIONS DE LES REGIDORIES 4.- DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA NÚM. 251/2017, DE 20 DE DESEMBRE, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 14 DE BARCELONA, EN EL PROCEDIMENT ORDINARI 395/2015-BY, INTERPOSAT PER GAUDIR COSTA SL SOCIEDAD UNIPERSONAL CONTRA L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ADOPTAT EL 9/09/2015 5.- DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA NÚM. 14/2018, DE 26 DE GENER, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 5 DE BARCELONA EN EL RECURS NÚM. 316/2016-B PROCEDIMENT ABREUJAT, INTERPOSAT PER *** EN EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PATRIMONIAL 6.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 48/2018, DE 24 DE GENER, RESPECTE DEL RECURS 458/2017, RECURS ORDINARI SECCIÓ: B, DE DATA 8 DE GENER DE 2018, INTERPOSAT PER GAS NATURAL SUR SDG SA I GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA, DAVANT DEL JUTJAT CONTENCIÒS ADMINISTRATIU NÚM. 5 DE BARCELONA PER INCOMPLIMENT DELS REQUISITS ESTABLERTS A L’ARTICLE 9.4 DE LA LLEI 24/2015, DE 29 DE JULIOL, DESTINATS A DETERMINAR SI UNA UNITAT FAMILIAR ES TROBA EN SITUACIÓ D’EXCLUSIÓ SOCIAL

1


7.- DONAR COMPTE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 802/2017, DE 29 DE DESEMBRE, PEL QUAL D’APROVA LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DEL CONVENI AMB LA UNIVERSITAT DE BARCELONA, ANUALITAT 2017, PER LES EXCAVACIONS A LA COVA DEL TRADER 8.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 798/2017, DE 29 DE DESEMBRE DE 2017, SEGONS EL QUAL S’APROVA L’ORDRE DE TREBALL A LA MANCOMUNITAT TEGAR DEL GARRAF PER A LA RETIRADA DE VEGETACIÓ AL·LÒCTONA I REPLANTACIÓ DE VEGETACIÓ AUTÒCTONA EN EL SEU LLOC A LA DESEMBOCADURA DEL RIU FOIX. 9.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 769/2017, DE 27 DE DESEMBRE, PEL QUAL S’APROVA L’OBERTURA D’UN COMPTE CORRENT INSTITUCIONAL I LA FORMALITZACIO D’UN CONTRACTE D’IMPOSICIO A TERMINI AMB CAIXA D’ENGINYERS 10.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA 71/2018, DE 29 DE GENER, RESPECTE A LA DESIGNACIÓ DEL CENTRE SOCIAL INTEGRADOR I DE DINAMITZACIÓ ECONÒMICA AMB EL NOM DE “CENTRE SOCIAL JOAN ROIG I PIERA” 11.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 768/2017, DE DATA 27 DE DESEMBRE, PER L’APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER LA REALITZACIÓ DEL PARC DE NADAL 12.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 775/2017, DE DATA 29 DE DESEMBRE, PER L’APROVACIÓ SI S’ESCAU, DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER REFORÇAR LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES EN MATÈRIA DE COMPRENSSIÓ LECTORA I ESCRITA EN L’ÀMBIT DE LES LLENGÜES ESTRANGERES PER AL CURS 2017/2018 13.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 779/2017, DE DATA 29 DE DESEMBRE, PER L’APROVACIÓ SI S’ESCAU, DEL CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT PER L’ADQUISICIÓ D’UN ARBRE DE NADAL 14.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 781/2017, DE DATA 29 DE DESEMBRE, PER L’APROVACIÓ SI S’ESCAU, DEL CONTRACTE MENOR DE LS D’OBRES DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA I CLAVEGUERAM A UNA GUINGUETA DE NOVA CONCESSIÓ 15.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 782/2017, DE DATA 29 DE DESEMBRE, PER L’APROVACIÓ SI S’ESCAU, DEL CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE 6 DESFIBRIL·LADORS 16.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 793/2017, DE DATA 29 DE DESEMBRE, PER L’APROVACIÓ SI S’ESCAU, DEL CONTRACTE MENOR DEL SERVEI DE CÀTERING DE LA DIADA DE LA GENT GRAN 2017, CELEBRADA EL DIA 30 DE SETEMBRE DE 2017

2


17.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA D’INCOACIÓ DELS EXPEDIENTS DE CONTRACTACIÓ 18.- APROVACIO, SI S’ESCAU, DE L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU ESPECIAL D’ALIENACIÓ DE L’IMMOBLE PROPIETAT D’AQUEST AJUNTAMENT SITUAT A L’AVINGUDA ONZE DE SETEMBRE NÚM. 172, DE CUBELLES, INTEGRANT DEL PATRIMONI MUNICIPAL DEL SÒL I D’HABITATGE, A FAVOR DE L’EMPRESA VICASA 2014 S.L 19.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DEL 2017 CONCEDIDA AL GRUP DE RISCOS CUBELLES (GRC) REGIDORIA DE TURISME, COMERÇ I FIRES 20.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA CONVOCATÒRIA DEL CONCURS DE MESTRES XATONAIRES I DEL CONCURS INFANTIL DE MESTRES XATONAIRES DE CUBELLES PER A L’ANY 2018 REGIDORIA D’URBANISME 21.- APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DEL PROJECTE DE REFORMA DEL PASSEIG MARÍTIM DE LA PLATJA LLARGA DE CUBELLES 22.- APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DEL D’ACCESSIBILITAT DEL SECTOR MAS TRADER I 23.- APROVACIÓ, URBANÍSTIQUES

SI

ESCAU,

DE

PROJECTE

L’ATORGAMENT

DE

DE

MILLORES LLICÈNCIES

24.- ALTRES TEMES 25.- PRECS I PREGUNTES Cubelles, 13 de febrer de 2018 L’alcaldessa presidenta Rosa M. Fonoll i Ventura

3

Ordre del dia de la Junta de Govern Local de 14-02-2018  
Ordre del dia de la Junta de Govern Local de 14-02-2018  
Advertisement