Page 1

EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 11 DE GENER DE 2017, ADAPTAT A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 DE DESEMBRE, DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD) ORDRE DEL DIA ALCALDIA 1.- APROVAR L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 28/12/2016 2.- INFORMACIONS DE LA PRESIDÈNCIA L’alcaldessa informa sobre els temes relacionats amb l’Àrea d’Alcaldia 3.- INFORMACIONS DE LES REGIDORIES No n’hi ha. 4.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA 615/2016, D’1 DE DESEMBRE, RESPECTE DEL RECURS ORDINARI NÚM. 398/2016 SECCIÓ E INTERPOSAT DAVANT DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 4 DE BARCELONA PER OBRAS QUINTANA SA CONTRA EL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 474/2016, DE 9 DE SETEMBRE 5.- DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA NÚM. 383/2016, DE 14 DE DESEMBRE, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 3 DE BARCELONA EN EL RECURS NÚM. 106/16 INTERPOSAT PER *** CONTRA EL DECRET DE L’ALCALDIA 429/2015 PEL QUAL L’AJUNTAMENT DE CUBELLES ACORDA L’ABONAMENT DELS INTERESSOS DE DEMORA EN LA TRAMITACIÓ I PAGAMENT A CADASCUN DELS EXPROPIATS DE L’IMMOBLE SITUAT AL PG. NARCÍS BARDAJÍ, 14 6.- DONAR COMPTE DE LA INTERLOCUTÒRIA NÚM. 218/2016, DE 24 DE NOVEMBRE, QUE POSA FI AL RECURS ORDINARI NÚM. 233/2016 - E INTERPOSAT PER LA DELEGACIÓ DEL GOVERN A CATALUNYA DAVANT DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 11 DE BARCELONA PER INCOMPLIMENT DE LA LLEI 39/1981, DE 28 D’OCTUBRE DE REGULACIÓ DE L’ÚS DE BANDERES 7.- DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEL PROGRAMA COMPLEMENTARI DE FINANÇAMENT DE LES LLARS D’INFANTS PER AL CURS 2015-2016, EN EL MARC DEL PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALS 2016-2019” 8.- DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DE LA CONCESSIÓ DELS AJUTS CORRESPONENTS A LA FASE SEGONA DEL PROGRAMA COMPLEMENTARI D’ESCOLARIZACIÓ EN PRIMERA INFÀNCIA PER AL CURS 2015-2016 DEL PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALS 2016-2019”

1


9.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA DELS EXPEDIENTS DE CONTRACTACIÓ 10.- APROVAR LA CONVOCATÒRIA DE LES BASES GENÈRIQUES I DE LA CONVOCATÒRIA QUE REGULEN EL CONCURS DE CONTES “VÍCTOR ALARI 2017” DE RÀDIO CUBELLES REGIDORIA D’URBANISME 11.- APROVAR L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES No n’hi ha. 12.- ALTRES TEMES 12.1.- APROVAR EL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS 12.2.- APROVAR LES BASES REGULADORES DEL CONCURS DE MESTRES XATONAIRES I DEL CONCURS INFANTIL DE MESTRES XATONAIRES DE CUBELLES 13.- PRECS I PREGUNTES No n’hi ha.

2

Acords JGL 11/01/2017  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you