Page 9

Informe d’Intervenció 27/2018 Hisenda Local Ajuntament de Cubelles

Altres extrems a tenir en compte són: x x x x x

La Corporació no està subjecte a un pla de sanejament financer. La Corporació no està subjecte a un pla econòmic i financer. La Corporació no està subjecte a un pla d’ajust. Els ingressos corrents es venen recaptant amb normalitat. A més a més, no es preveu cap variació substancial en aquest sentit en el pla mig de 2019 a 2021, aprovat per Decret d’Alcaldia número 149/2018, de 14 de març. Així mateix el citat pla recull pel període 2019 a 2021 la càrrega financera de les operacions que s’estimen concertar entre d’elles l’actual préstec, no observant-se en el temps que els citats indicadors, en aquest cas els macroeconòmics, s’incompleixin, a excepció de la estabilitat pressupostària a 2021.

CONCLUSIONS Informo favorablement sobre les dades que s’han exposat, d’acord amb allò que estableix l’article 52.2 del TRLRHL, amb relació a la formalització de l’operació de crèdit projectada per import de 2.713.101,28€ per finançar les inversions previstes en el pressupost de l’exercici 2018 per mitjà del programa de crèdit “Crèdit Local” de la Diputació de Barcelona, indicada en els antecedents. L’expedient s’haurà d’aprovar supeditat a l’efectiva aprovació per part del Banc de Sabadell pel que fa el crèdit i per part de la Diputació de Barcelona de la subvenció dels interessos. Aquesta és l’opinió del sotasignat, no obstant, la Corporació decidirà allò que estimi més convenient per a la defensa dels seus interessos. Interventor accidental digitalment per CPISR-1 C Noël Signat CPISR-1 C Noël Casals i Ramon 2018.07.13 14:06:09 Casals i Ramon Data: +02'00'

Página 7

Dossier Altres Temes Ple 17-07-2018  
Dossier Altres Temes Ple 17-07-2018  
Advertisement