Page 7

Informe d’Intervenció 27/2018 Hisenda Local Ajuntament de Cubelles

Concepte + Ingressos corrents liquidats (capítols 1 a 5) - Despeses corrents liquidades (capítols 1 a 5) - Anualitat teòrica total d’amortització Estalvi net Resultat

Total 15.524.564,68€ 13.097.165,79€ 918.951,41€ 1.508.447,48€ Positiu

2. El volum total del capital viu de les operacions de crèdit vigents a curt i a llarg termini4, calculat d’acord amb l’article 53.2 del TRLHL, inclòs el risc dels avals, en relació amb els ingressos corrents liquidats (en termes consolidats) fos superior al 75% (l’article 53.2 del TRLHL estableix el 110%, però resta vigent la limitació recollida a la nota de tutela del 75% pel règim de comunicació i fins al 110% règim d’autorització): Concepte Total deute viu crèdits i avals Ingressos corrents liquidats Rati legal deute viu (deute/ingressos) Resultat

Total 4.752.044,46€ 14.524.564,68€ 30,61% Inferior al 75%

Donat que l’estalvi net és positiu i el rati legal del deute viu és inferior al 75%, l’operació financera objecte de l’informe no s’ha d’autoritzar de forma prèvia si no únicament cal comunicar-la a l’ens de tutela financera. Així mateix i de l’anàlisi de l’estalvi net i el volum total del capital viu efectuat per la Tresoreria municipal un cop incloses les operacions financeres recollides al pressupost de 2018, es segueix constatant que l’estalvi net és positiu i el rati legal del deute viu no supera el 75%5. El 12 de juliol el banc de Sabadell ens confirma formalment (via correu electrònic) que la Diputació de Barcelona els ha fet un avançament informatiu i que properament els trametrà la petició en ferm per l’aprovació del préstec per part del propi banc. Així mateix, la Diputació de Barcelona tramitarà, un cop aprovat pel Banc de Sabadell el préstec, la proposta de la Diputació a la seva Junta de Govern per la subvenció dels interessos del préstec:

4 5

D’acord amb les dades de la liquidació del pressupost de l’exercici 2017. Anàlisi efectuat per la Tresoreria municipal en data 13 de juliol de 2018 Página 5

Dossier Altres Temes Ple 17-07-2018  
Dossier Altres Temes Ple 17-07-2018  
Advertisement