Page 4

Informe d’Intervenció 27/2018 Hisenda Local Ajuntament de Cubelles

ANTECEDENTS En el pressupost per a l’exercici 2018 es preveu la concertació d’operacions financeres per un import total de 2.888.101,28€, destinades a finançar les inversions que hi són previstes tal com queda reflectit en l’annex d’inversions del pressupost que s’annexa a aquest informe. Es projecten tres operacions de crèdit, una primera per import de 175.000,00€ a concertar a través del programa de crèdit “Caixa Crèdit” de la Diputació de Barcelona, una segona per import de 2.422.475,68€ a concertar a través del programa de crèdit “Crèdit Local” també de la Diputació de Barcelona, i una tercera per import de 290.625,60€ a concertar directament amb una entitat financera. Pel que fa la primera operació per import de 175.000,00€ que es concerta pel mecanisme de “Caixa Crèdit”, consta aprovació per Decret d’Alcaldia número 424/2018, de 12 de juliol. Pel que fa la segona i la tercera operació finalment des de la Diputació de Barcelona ens han informat que podíem tramitar el muntant total, 2.713.101,28€, a través del programa de crèdit “Crèdit Local” que gaudeix d’unes condicions molt més beneficioses que acudir al crèdit directe amb qualsevol entitat financera. En aquest sentit el present expedient recull el total de les dues operacions abans esmentades, per imports de 2.422.475,68€ i 290.625,60€ que consten per separat en l’annex d’inversions aprovat en el pressupost de 2018.

CONSIDERACIONS D’acord amb l’article 48 del TRLHL totes les entitats locals poden concertar operacions de crèdit, entre elles les de llarg termini. No obstant, hauran d’atendre als principis de prudència financera1, entesa tal com el conjunt de condicions que han de complir les operacions financeres per minimitzar el seu risc i cost. En aquest sentit està previst la tramitació d’un conveni amb la Diputació de Barcelona a mode de subvenció dels interessos del préstec a concertar. D’acord amb l’article 49 es podrà acudir al crèdit públic i privat pel finançament de les seves inversions com és el cas. En aquest sentit es detalla l’operació financera a concertar quines inversions del pressupost 2018 finança: ORG PRO ECO DESCRIPCIÓ INFORMATICA 13 491 62600 EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ 13 491 64100 APLICACIONS INFORMATIQUES COMUNICACIÓ 22 491 62514 MATERIAL DE COMUNICACIO PANTALLES INFORMATIVES. EQUIPS PER A PROCESSOS 22 491 62608 D'INFORMACIÓ. 22 491 63301 RENOVACIO TECNICA RADIO CUBELLES 22 491 64004 PATENTS I MARQUES

PPT 2018

PCL

116.000,00 70.000,00

116.000,00 56.000,00

27.417,00

27.417,00

88.000,00

88.000,00

5.000,00 1.000,00

5.000,00 1.000,00

1

Es compleixen els principis de prudència financera i en aquest sentit ho recullen les dades facilitades per la Tresoreria municipal, i a més a més, l’operació es troba dintre del mecanisme “Crèdit Local”. Página 2

Dossier Altres Temes Ple 17-07-2018  
Dossier Altres Temes Ple 17-07-2018  
Advertisement