Page 3

Informe d’Intervenció 27/2018 Hisenda Local Ajuntament de Cubelles

INFORME DE LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL 27/2018 Número: Destinataris: Ple Assumpte: Sol·licitud d’operació de crèdit a llarg termini per a finançar inversions al pressupost 2018 Data inici: 12/07/2018

DOCUMENTACIÓ EXPEDIENT x

x x x

x x x

Decret d’Alcaldia número 417/2018, de 10 de juliol, relatiu a l’aprovació del conveni tipus de la subvenció entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Cubelles per la subvenció amb càrrec al programa de crèdit local per subsidiar el tipus d’interès dels préstecs contractats per al finançament d’inversions. Autorització per sol·licitar l’informe a la CIR per part del Banc de Sabadell. Annex d’inversions del pressupost 2018. Sol·licitud del préstec a través del programa de crèdit local el 12 de juliol de 2018, que inclou informe d’Intervenció sobre les dades econòmiques de pressupostos i liquidacions enviat al Banc Sabadell per tal d’aprovar l’operació de préstec en el marc dels programa de crèdit local de la Diputació de Barcelona (PCL, en el successiu). Càlculs dels ratis pel préstec en tramitació facilitats per la Tresoreria municipal. Esborrany annex per la proposta de préstec i esborrany per la proposta de conveni per subsidiar el tipus d’interès facilitats per la Diputació de Barcelona. Altra documentació relativa a la tramitació del present expedient.

LEGISLACIÓ x x

x

x

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL, en el successiu). Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic pel que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP, en el successiu). Nota informativa sobre el règim de tutela financera dels ens locals per a l’exercici 2018 emesa per la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor, Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, de la Generalitat de Catalunya (nota de tutela, en el successiu). Bases d’Execució de Pressupost vigents (BEP, en el successiu).

Página 1

Dossier Altres Temes Ple 17-07-2018  
Dossier Altres Temes Ple 17-07-2018  
Advertisement