Page 28

ANNEX Nº 3 AL PRÉSTEC MERCANTIL AMB AMORTITZACIONS PERIÒDIQUES A INTERÈS VARIABLE REVISABLE BASANTBASANT-SE EN L’EURIBOR Nº xxxxxxxxxxxxx, el qual forma part integrant de la mateixa a tots els efectes

Clàusula 1 Els pagaments derivats d'aquest préstec s'han de fer en el compte amb el codi IBAN (24 caràcters), obert a nom de la part prestatària, a l'oficina (núm.) de l’entitat de crèdit Banco Sabadell. A fi d'atendre els pagaments esmentats, la part prestatària domicilia irrevocablement en aquest compte les quantitats que ha de percebre en concepte de participació municipal en els tributs de l'Estat durant tot el període en què aquest préstec no estigui totalment cancel·lat. S'entén que aquesta domiciliació irrevocable de transferències s'efectua amb un fraccionament previ de l'import total a transferir en la proporció que representen les anualitats de les operacions de crèdit, de cada entitat de crèdit, en el conjunt de les anualitats de les operacions vigents acollides al sistema de domiciliació, d'acord amb el conveni entre el Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i l’entitat de crèdit Banco Sabadell relatiu a les operacions de crèdit a concertar amb els ajuntaments de Catalunya amb la clàusula de domiciliació de la participació municipal en els tributs de l'Estat.

Dossier Altres Temes Ple 17-07-2018  
Dossier Altres Temes Ple 17-07-2018  
Advertisement