Page 1

NORMATIVA ESPECÍFICA D’ÚS DE LES PISTES DE TENNIS  Les pistes de tennis són d’ús exclusiu per a la pràctica d’aquest esport. Tant les pilotes com les raquetes hauran de ser les apropiades pel tennis. Les reserves de les pistes es poden fer per telèfon o de forma personal a la recepció del Poliesportiu Municipal. L’ús de les pistes està supeditat al pagament de la taxa corresponent. Es podrà reservar la pista amb 24 hores d'antelació i practicar anul·lacions de reserva com a mínim dues hores abans. Si els/les jugadors/es que ha realitzat la reserva no es troben en pista en els 10 primers minuts, perden tot el dret a utilitzar la pista, tenint dret a ser utilitzada per altres jugadors/es prèvia inscripció dels que els substitueixin.  Transcorregut el temps d’utilització previst, podran continuar jugant, abonant la taxa corresponen, si no hi hagués altres jugadors/es inscrits esperant. D’existir aquests, hauran d’abandonar la pista puntualment. El temps màxim de reserva de pista serà de dues hores consecutives i no es podran fer canvis de pista un cop assignades. Les pistes podran ser reservades pels abonats/des majors de 16 anys i menors acompanyats d'una persona adulta. Els/Les usuaris/àries i/o abonats/des han de seguir les observacions i requeriments del personal del servei. Dins les pistes només es permetrà l’entrada estricte dels/les usuaris/àries de la reserva. Abans d’accedir a les pistes, els/les usuaris/àries hauran d’eliminar tot tipus de restes de terra, fang o de qualsevol altre tipus que puguin dur al calçat. Igualment, en sortir de la pista no deixaran abandonat cap tipus d’utensilis, ampolles, pots, bosses, etc,.. La Regidoria d’Esports no es farà responsable d’aquells objectes descuidats dins les pistes, com de les pilotes que hagin pogut caure fora de la zona de joc. Si el/la usuari/ària observa alguna anomalia o desperfecte a les instal·lacions, ho haurà de notificar a la recepció de la mateixa. Dins de les pistes resta totalment prohibit fumar ni introduir cap tipus d’aliment, ni cap objecte extern a la pràctica del pàdel. Es podran introduir begudes refrescants (no alcohòliques i amb envasos no de vidre). En cas de necessitat, la Regidoria d’Esports podrà reservar, o suspendre, la utilització de les instal·lacions per la celebració de qualsevol esdeveniment esportiu d’interès municipal, així com per tasques de manteniment. Tots els usuaris i/o abonats han de tenir cura del bon ús de les instal·lacions. L’ incompliment de les normes d’utilització podrà suposar l’expulsió de les instal·lacions.  La reserva i la utilització de les instal·lacions suposa l’acceptació d’aquestes nomes generals.


El personal responsable de l’espai esportiu pot decidir el tancament de la instal·lació, quan per raons climatològiques, d’ordre interior o seguretat consideri que es pugui veure afectada la integritat de les persones o produir-se danys a les instal·lacions, i ha d’informar-ne immediatament als responsables de la Regidoria d’Esports. RESPONSABILITATS L’Ajuntament no es farà responsable dels possibles accidents i/o lesions que es produeixin per l’ús de les instal·lacions, tant per part dels esportistes com del públic en general. L’Ajuntament no es farà responsable de la possible subtracció o pèrdua de objectes de valor que puguin sofrir els/les usuaris/àries al interior de les instal·lacions. Els/les usuaris/àries són responsables dels danys que per la seva negligència puguin sofrir les instal·lacions i/o el material esportiu o d’altre classe que pertany a aquestes, i resten oblidats a abonar els danys ocasionats, sota aplicació per part de l’Ajuntament de la normativa sancionadora legal que correspongui.

Reglament ús Pistes de Tennis  
Reglament ús Pistes de Tennis  
Advertisement