Page 1

ALBA GARCIA SÀNCHEZ DADES PERSONALS Data de naixement: 3 d'octubre de 1962 Adreça: Llibertat, 113-115, 2n 1a 08800 Vilanova i la Geltrú Telèfon: 675 785 723 E-Mail: albagarcia.experta.genere@gmail.com FORMACIÓ ACADÈMICA 2009

Màster en Polítiques Públiques en Seguretat UOC i Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

2007

Màster en polítiques d'igualtat de gènere: Agents d'igualtat Universitat Autònoma de Barcelona.

2006

Postgrau "Gènere i Igualtat d'Oportunitats" Universitat Autònoma de Barcelona

1991

Màster d'Estudis sobre les Dones Universitat de Barcelona

1986

Llicenciatura d’Història de l'Art Universitat de Barcelona

FORMACIÓ CONTÍNUA -

Curs sobre la intel·ligència emocional en el lloc de treball (20h) Curs “Aprendre el valor de la diferència a partir del pensamiento de Maria Zambrano”, Campus Universitari de la Mediterrània, UPC , Vilanova i la Geltrú (20h) Curs Aspectes de gènere en la salut, Àrea de Salut Pública, Diputació de Barcelona, octubre-novembre 2003 (20h) Curs sobre la Unió Europea, Patronat Català Pro Europa (100 h) Curs “El treball de les dones. Arrels històriques i perspectives de futur” (20h) Curs de “Direcció i motivació d’equips de treball”. Servei de Formació Local de la Diputació de Barcelona i Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat (40h) Seminari “El treball amb grups d’usuaris” CIFA ,Patronat Flor de Maig, Diputació de Barcelona (20h) Curs “Les Agressions a les Dones en l’entorn familiar”, Oficina Tècnica del Pla d’Igualtat de la Diputació de Barcelona i Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat (20 h) Curs “Història de les dones, Història Oral” Consell Comarcal del Baix Llobregat, Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat (40 h)

IDIOMES Català: Anglès:

CONEIXEMENTS INFORMÀTICS Nivell C Intermediate

Ofimàtica


EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL 2011

Cap del Programa de la Dona de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat Col·laboracions en projectes d'investigació de gènere Col·laboració com a docent en el Màster de participació i polítiques locals UAB, en el Master de URV i en el Master de URV en el Postgrau de UAB.

2007-2011

Directora del Programa de Seguretat Contra la Violència Masclista del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya Col·laboració com a docent amb l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya

1992-2001

Cap del Programa de la Dona de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

2001-2003

Cap de gabinet de la Presidència del Consell Comarcal del Garraf

PONÈNCIES 2011

Intercambio de Experiencias en Seguridad y Género organizado por la Colectiva de mujeres para el Desarrollo Local, Andrysas y Policia Nacional Civil, San Salvador, El Salvador

2010

Jornadas Violencia contra la mujer: visibilizando realidades invisibles Instituto Aragonés de la Mujer, Huesca

2010

Jornadas: Las formas menos visibles de la violencia de género, Dirección General de Atención, Gobierno Vasco, Bilbao

2010

Seminario Torres sobre Violencia de Género. Universidad de Jaen, Jaen

2010

II Jornadas sobre Trata, Barcelona

2010

II Jornades Internacionals sobre Génere, Seguretat Pública i Violència Masclista: Les violències sexuals, Generalitat de Catalunya, Barcelona

2010

III Congrés de les Dones del Baix Llobregat, Viladecans

2009

Seminario Internacional de Buenas Prácticas en Violencia Basada en el Género, Bogotà, Colombia

2009

II Conferència sobre Feminicidio, Brussel·les

2009

Trobada Hispana-Marroquina “Violència contra las mujeres:diferentes realidades y diversas visiones estratégicas, Tetuan Marroc

2008

I Jornades Internacionals sobre Génere, Seguretat Pública i Violència Masclista, Barcelona

1995

Participació en la IV Conferència mundial sobre la dona de Beijing


PUBLICACIONS 2011 “Una Catalunya lliure de violències masclistes: un dret de ciutadania, una prioritat pública”, a Revista l’Espurna, Núm 14, Juny de 2011. (també a http://dom.cat/34j) 2009 "Gènere, seguretat pública i violència masclista". Revista Catalana de Seguretat Pública núm. 20, maig 2009, de l'Institut Català de Seguretat Pública, Mollet del Valles. "Apunts per a una història del moviment feminista en el Baix Llobregat (1976-2000)” pàgina 477 en "Constructors de consciència i de canvi. Una aproximació als moviments socials des del Baix Llobregat”, de Prat Enric, Renom Mercè i Retuerta Mª Luz 2008 “Polítiques de Seguretat contra la violència masclista” a Apunts de Seguretat, Núm. 1, Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, Generalitat de Catalunya, maig, 2008. http://dom.cat/34i 2007 "Polítiques i estratègies d'igualtat en l'àmbit local. L'experiència de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat". A Bodelon, Encarna i Giménez, Pilar (coordinadores): Construint els drets de les dones: dels conceptes a les polítiques locals, Col·lecció Estudis, Sèrie Igualtat i Ciutadania, 1, Diputació de Barcelona, Xarxa de Municipis, Barcelona, 2007. Bodelon, Encarna, (coordinadora), Andreu, Emília., Garcia Sánchez, Alba., Zarco, Hel·lena., Marc Legislatiu i competencial de les polítiques d'igualtat de gènere en l'àmbit local i propostes de futur Diputació de Barcelona "Polítiques públiques locals de gènere” a BODELÓN, E.; DE LA FUENTE, M. (coords.): Diccionari - Mapa de Recursos Dona i Àmbit Local, Pub. Electrònica, Projecte CIP, ICPS, Barcelona 2007. http://www.icps.cat/diccionari.asp “Espais de dones” a BODELÓN, E.; DE LA FUENTE, M. (coords.): Diccionari - Mapa de Recursos Dona i Àmbit Local, Pub. Electrònica, Projecte CIP, ICPS, Barcelona 2007. http://www.icps.cat/diccionari.asp “Vocalies de dones” a BODELÓN, E.; DE LA FUENTE, M. (coords.): Diccionari - Mapa de Recursos Dona i Àmbit Local, Pub. Electrònica, Projecte CIP, ICPS, Barcelona 2007. http://www.icps.cat/diccionari.asp 2005 Ponència Programes específics al territori: l'experiència de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. Jornades Internacionals "Les violències contra les dones. Experiències d'intervenció socials i institucionals" Institut Català de les Dones, Barcelona (en procés de publicació) 2002 Un programa d'investigació: recuperar la presència, l'aportació i l'experiència de les dones com a patrimoni cultural de les persones. Més enllà del 2000. Fer viable el patrimoni. 2ones. Jornades d'Estudi del Patrimoni del Baix Llobregat, Edició del Consell Comarcal del Baix Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, 2002. 1999 Polítiques públiques dirigides a les dones en l'àmbit de l'administració local en el Baix Llobregat en Materials del Baix Llobregat. Les dones en el Baix Llobregat i altres escrits, Núm.. 4, Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, 1999.

Curriculum Alba García