Page 1

Tipus: JUNTA DE GOVERN LOCAL Número: 06/2018 LEGISLATURA 2015-2019 Caràcter: SESSIÓ ORDINÀRIA Convocatòria: PRIMERA Data: 14/03/2018 Hora: 14:00 hores CONVOCATÒRIA Em plau convocar-vos en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, a la sessió de la Junta de Govern Local per a tractar els assumptes que a continuació es relacionen. La sessió es celebrarà a la Casa de la Vila. En cas de no poder assistir-hi, us prego que em comuniqueu la justificació. ORDRE DEL DIA ALCALDIA 1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 14/03/2018 2.- INFORMACIONS DE LA PRESIDÈNCIA 3.- INFORMACIONS DE LES REGIDORIES REGIDORA D‘EDUCACIÓ, INFÀNCIA I JOVENTUT 4.- APROVACIÓ, SI S’ ESCAU, DE LA JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ EN L’ ÀMBIT D’ ENSENYAMENT A L’AMPA MAR I CEL , AMB NIF G64613920, PER A L’ANY 2017 REGIDORIA D’ESPORTS 5.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ EXERCICI 2017 DEL CONSELL ESPORTIU DEL GARRAF REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL 6.- COMUNICAR A L’AGENCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA LA SOL·LICITUD D’HABITATGES DE PROMOCIO PUBLICA A TRAVES DE LA MESA DE VALORACIO PER SITUACIONS D’EMERGÈNCIA. REGIDORIA D’URBANISME 7.- APROVACIÓ, URBANÍSTIQUES

SI

S’ESCAU,

DE

L’ATORGAMENT

DE

LLICÈNCIES

1


8.- ALTRES TEMES 9.- PRECS I PREGUNTES L’alcaldessa presidenta

2

Ordre del dia de la Junta de Govern Local de 14/03/2018  
Ordre del dia de la Junta de Govern Local de 14/03/2018  
Advertisement