Page 1

Tipus: Comissió Informativa de Caràcter General i Permanent Número: 5/14 Legislatura 2011-2015 Caràcter: Extraordinari i urgent Data: 4 de juny de 2014 Hora: 20:00h CONVOCATÒRIA Us convoco en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria, per tractar els assumptes de l’ Ordre del dia que figura al peu d’aquest escrit. La reunió tindrà lloc a la sala de reunions de l’Ajuntament. En cas de no poder assistir-hi, us prego que em comuniqueu la justificació. Així mateix, us prego que signeu el rebut. ORDRE DEL DIA ALCALDIA/PRESIDÈNCIA 1.- RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CARÀCTER URGENT DE LA SESSIÓ 2.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ D’ESTATUTS DE LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PENEDÈS GARRAF 3.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PLA ECONÒMIC FINANCER DE LA CORPORACIÓ PELS EXERCICIS 2014 I 2015

L’ alcaldessa presidenta

Mònica Miquel i Serdà Cubelles, 3 de juny de 2014

Comissió Informativa extraordinària i urgent de 4 de juny de 2014  
Comissió Informativa extraordinària i urgent de 4 de juny de 2014  
Advertisement