Page 1

BASES CONCURS DE PINTURA RÀPIDA 2014 1. Aquest concurs està obert a tots els artistes majors d’edat que hi vulguin participar. La inscripció es gratuïta. 2. El concurs es realitzarà el diumenge 27 d’abril de 2014 de les vuit del matí fins a dos quarts de dues del migdia en el municipi de Cubelles. 3. La inscripció i el segellat dels bastidors es realitzarà al Centre Social situat al carrer Joan Roig i Piera, 3-5, de les vuit fins a un quart de deu del matí. 4. Només es presentarà a concurs una obra per artista. L’artista podrà escollir la modalitat i l’estil de pintura que desitgi. 5. Tema: Cubelles (carrers, places, monuments, racons,....) no s’admetrà cap obra realitzada fora del municipi. No es podrà emmarcar cap obra. 6. Les obres han de tenir unes dimensions mínimes d’un 12F (61 x 50 cm). 7. El lliurament de les obres es realitzarà com a hora màxima a dos quarts de dues del migdia en el mateix lloc de les inscripcions. 8. El jurat estarà format per persones qualificades que designarà la regidoria de Cultura i Societat. La decisió serà inapel·lable . 9. Les obres es presentaran sense signar, un cop el jurat hagi realitzat el seu veredicte, es podran signar. 10. Al finalitzar la decisió del jurat, es llegirà el veredicte i quedarà oberta al públic l’exposició dels quadres realitzats d’aquells artistes que així ho desitgin. 11. El jurat podrà declarar desert algun o la totalitat dels premis. 12. Els premis seran els següents, un primer premi de 500,00€ i un segon premi de 300,00€ i tres tercers premis de 200,00€ i d’acord amb allò previst a l’art. 75.3 del R.D. 439/2007, de 30 de març, pels que s’aprova el reglament de l’IRPF i el Reglament de Plans i Fons de Pensions, els premis quina base de retenció sigui superior a 300,00€ estaran subjectes a retenció. 13. Les obres guanyadores, que hauran d’anar signades per l’autor, quedaran en propietat de l’Ajuntament de Cubelles, així com els drets. 14. Durant el transcurs de certamen l’organització tindrà la màxima cura de les conservació de les obres però no es farà responsable dels possibles danys. 15. L’organització es reserva el dret d’alterar o decidir en qualsevol cas tot allò no previst en aquestes bases, així com els drets de reproducció de les obres premiades en aquest concurs. 16. Els participants portaran tot el material que els faci falta per la realització de la seva obra. 17. Si per causes meteorològiques, el concurs no es pogués dur a terme, l’organització podrà determinar una altre data, que serà notificada als participants.


18. La participació en el concurs suposa la total acceptació de les bases.

Diligència per a fer constar que les bases del concurs de pintura ràpida consten de 18 punts i han estat aprovades per Junta de Govern Local de data 27 de novembre de 2013. Cubelles, 4 de desembre de 2013

Bases concurs de pintura ràpida 2014