Page 1

Data obtenció 25/03/2014

Ajuntament de Cubelles

12:11:25PM Pàg.

PRESSUPOST DE DESPESES

Cl. Orgànica

72

31

2014

ENSENYAMENT

Prog.

Econ.

DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS

320 320

20300 21200

320

21300

320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320

22001 22005 22104 22106 22609 22707 22720 22721 22722 22732 45390 46521 46526 47102 47103 48100 48900 48920 48922 48950 62213 62219 62900

320

64103

320 320

75300 78950

LLOGUER DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC.I UTILL. PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS. MATERIAL ESCOLAR VESTUARI. PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITARI. FESTES POPULARS TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES EXTERNES PROJECTE CIUTAT EDUCADORA ACTIVITATS EDUCATIVES PROJECTES EDUCATIUS CURSOS CATALA CENTRE DE RECURSOS PEDAGOGICS CCG. TRANSPORT ESCOLAR CENTRE DE RECURSOS PEDAGOGICS CONCESSIONARI SERVEI LLAR INFANTS CONCESSIONARI LLAR INFANTS SUBV, GENERALITAT PREMIS BEQUES I PENSIONS ALTRES TRANSFERÈNCIES TRANSFERENCIES A ENTITATS TAXA ASSOC. CIUTATS EDUCADORES ENTITATS DIVERSES OBRES ESCOLES LLAR D'INFANTS LA DRAGA ALTRES INV NOVES ASOC AL FUNCIONAM OPERATIU DELS SERV PROJECTE CIBERAULA. DESPESES EN APLICACIONS INFORMÀTIQUES. INS LES VINYES ENTITATS DIVERSES Total Orgànica. . . . .

Crèdits inicials

1.000,00 15.000,00 18.420,00 2.500,00 5,00 500,00 3.000,00 21.000,00 500,00 500,00 36.000,00 11.500,00 1.000,00

135.171,86 144.375,00 500,00 3.729,00 300,00 10.595,00

8.000,00 413.595,86

72-Ensenyament