Page 3

Ordenança Fiscal núm. 23

Disposició final Aquesta Ordenança fiscal, ha estat aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada a Cubelles, el 16 de novembre de 1998, i modificada pels Plens de dates 18/11/02, 28/12/04 ,3/11/05 , 13/11/2006 , 21/12/2009, 12/12/2011 i 30/10/2012. Començarà a regir el dia 1 de gener de 2013, i continuarà vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. La Secretària

General.

Carme López-Feliu i Font

Vist i plau L’Alcaldessa presidenta

Mònica Miquel i serdà

Plaça de la Vila, 1 - Tel. 93 895 03 00 - 08880 CUBELLES

3

201323.pdf  
201323.pdf  
Advertisement