Page 1

Reglament d'Organització i Funcionament del Registre Municipal d'Unions Estables de Parella (BOP núm. 287, Annex III, de 29-11-2008) PREÀMBUL El desenvolupament de la nostra societat ha possibilitat que moltes persones, en exercici de la seva llibertat personal, constitueixin unitats de caràcter estable sense la realització d’un contracte matrimonial, ja que no desitgen sotmetre’s a aquest règim. Aquestes unions són autèntiques famílies no subjectes a cap regulació jurídica i es basen en l’amor mutu, en el consentiment i la solidaritat lliurement acceptades, amb la finalitat de portar a terme una comunitat de vida afectiva. L’article 39 de la Constitució Espanyola estableix l’obligació dels poders públics d’assegurar la protecció social, econòmica i jurídica de la família. En dit precepte no existeix referència a un model de família determinat. Aquest reglament es configura, en conseqüència, com un text que pretén fonamentalment, posar fi a la discriminació legal que pateixen moltes persones al fer ús de la seva llibertat de configurar el model de família que s’adequa al desenvolupament de la seva personalitat, dins del marc de respecte a totes les opcions afectives i als principis de pluralitat, igualtat i llibertat. L’Ajuntament de Cubelles té la voluntat de reconèixer la realitat de les famílies d’aquest municipi, que conviuen plenament unides, sense necessitat de contraure matrimoni i que mereixen la mateixa protecció i defensa que qualsevol altre parella, tant si han contret matrimoni o no, fent que la inscripció en el Registre permeti acreditar l’existència de la parella i pugui resultar útil com a prova per a l’exercici dels seus drets i obligacions. Cubelles, abril de 2008 Prudencia Carrasco Madrid Regidora de Serveis a les Persones


Article 1. Règim Jurídic A l'empara del que disposa la Llei 10/1998, de 15 de juliol, d'unions estables de parella, es dicta aquest Reglament que regula les normes d'organització i de funcionament del Registre Municipal d'Unions Estables de Parella. Aquest registre, que té naturalesa administrativa, es regeix per les presents normes i per les que, amb caràcter complementari, es puguin dictar. El Registre d'unions estables de parella dependrà de la Secretaria General de la Corporació, qui procedirà a la inscripció d'aquelles parelles que havent-ho sol·licitat en els terminis establerts, i aportant la documentació que en aquest Reglament es precisa, siguin aprovades, en virtut del que s'estableixin en aquest Reglament per l'Alcaldia o el Regidor delegat. Article 2. Objecte Tenen accés a aquest registre les unions no matrimonials de convivència estable entre dues persones, siguin o no del mateix sexe. Article 3. Declaracions i actes inscribibles Seran objecte d'inscripció: a) Les declaracions de constitució, modificació i extinció de les esmentades unions. b) Els contractes reguladors de les relacions personals i patrimonials entre els seus membres i les declaracions que afectin de forma rellevant la unió no matrimonial, sempre que no siguin susceptibles d'inscripció o anotació en altre instrument o registre públic i no siguin contraris a l'ordenament jurídic. Article 4. Requisits d'inscripció Podran inscriure's en aquest registre totes aquelles parelles que pel seu lliure i ple consentiment, hagin constituït una unió de convivència no matrimonial i basada en el vincle afectiu, i es requerirà la prèvia aportació de la documentació necessària per acreditar el compliment dels següents requisits: a) Ésser major d'edat. b) No haver estat declarat incapaç. En el cas d'estar-ho podrà formalitzar la inscripció si és posseïdor d'un informe judicial en el que indiqui la capacitat de la persona per formalitzar la inscripció en el registre. c) Estar empadronades, les dues persones que formalitzaran la petició, en aquest municipi, i en el mateix domicili. d) No tenir entre sí una relació de parentiu per consanguinitat o adopció en línia recta. e) No constar inscrit com a integrant d'una unió civil no matrimonial en aquest o en un altre registre de característiques similars. f) Haver viscut en convivència pròpia d'una parella, com a mínim, un període ininterromput de dos anys. En el cas que cap membre de la parella no tingui el veïnatge civil català la inscripció constatarà la declaració de voluntat dels compareixents de constituir-se en unió estable. Per tant, per gaudir dels drets recollits a la Llei 10/1998, de 15 de juliol, s'haurà d'obtenir necessàriament la condició del veïnatge civil català (transcurs de 2 anys en el cas de declaració expressa o 10 anys de forma automàtica). Article 5. Inscripció La inscripció de la declaració de constitució d'una unió consensual, que és voluntària, requerirà la prèvia presentació davant del registre general de l'Ajuntament d'una sol·licitud acompanyada de la


documentació necessària per acreditar el compliment de les condicions establertes en l'article 4 d'aquest Reglament. Aquesta sol·licitud s'haurà d'acompanyar, en tot cas, per cada membre, dels següents documents: a) Fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o altre equivalent. b) Certificat d'empadronament al municipi de Cubelles. c) Certificat in extenso de naixement, on es faci constar l'estat civil i no consti cap limitació a la plena capacitat d'obrar. d) Autorització judicial o del tutor/a corresponent, en cas d'incapacitació. e) Declaració jurada on es faci constar que no es troba inscrit com a integrant d'una unió no matrimonial en aquest o en un altre registre de característiques similars. f) Certificat de convivència de la parella que acrediti al menys dos anys de vida en comú. Article 6. Tramitació de la sol·licitud L'encarregat/a del registre examinarà la sol·licitud i la documentació presentada i, si s'escau, indicarà als sol·licitants els defectes que hi pugui haver; a aquests efectes ho notificarà als interessats perquè en un termini de 10 dies hàbils comptadors des de la recepció de l'escrit els esmenin. En cas contrari, s'entendrà desistida la sol·licitud i s'arxivarà l'expedient. Article 7. Formalització de la inscripció en el Registre. Acreditat degudament el compliment dels requisits necessaris per a la inscripció, l'encarregat/a del registre fixarà, d'acord amb els sol·licitants, hora i dia en què aquests hauran de procedir a ratificar conjuntament la seva sol·licitud mitjançant compareixença personal, davant l'encarregat/a del registre. En la compareixença els interessats hauran de declarar l'existència entre ells d'una unió de convivència no matrimonial, procedint-se en el mateix acte, a la lectura i signatura de l'acta d'inscripció. En la mateixa acta podrà fer-se constar quantes circumstàncies relatives a la seva unió manifestin els compareixents, i podran integrar-se els convenis reguladors de les relacions personals i patrimonials que existeixin entre els membres de la unió o que acordin o puguin acordar aquests en aquell moment. Les anotacions que es refereixin a l'extinció de la unió consensual podran practicar-se a instància d'un sol membre de la mateixa. Les sol·licituds que es refereixin a l'extinció de la unió consensual es formularan mitjançant instància dirigida a l'Alcaldia, instància que haurà de ser ratificada davant l'encarregat/a del registre, prèvia identificació del sol·licitant, signant-la aquest novament, fent-ho l'encarregat/a del registre a continuació, amb la indicació "davant meu". De tal sol·licitud es donarà compte a l'altre membre de la unió consensual per que en un termini no inferior a deu (10) dies pugui formular escrit d'al·legacions que serà incorporat al protocol del registre. Un cop examinades les al·legacions es dictarà Decret de l'Alcaldia o Resolució del Regidor delegat acordant, si s'escau, la inscripció de l'extinció de la unió consensual. Article 8. Expedient administratiu L'encarregat del Registre obrirà un expedient administratiu per cada sol·licitud d'inscripció que es presenti. Aquest expedient estarà integrat per la documentació presentada, l'acta de la compareixença i la resta de documentació de suport de les inscripcions de constitució, extinció o de qualsevol altre declaració que es faci constar al Registre. Article 9. Llibre de registre General La inscripció bàsica es materialitzarà en un llibre general en el que es practicaran les inscripcions a que es refereixen els articles precedents, recollint les dades personals suficients per a la correcta identificació dels membres de la unió consensual, el domicili, l'extracte de les manifestacions fetes i la data de compareixença.


El llibre de registre estarà foliat i segellat, amb les corresponents diligències d'obertura i tancament. La primera inscripció de cada parella tindrà caràcter d'inscripció bàsica i al seu marge s'anotarà qualsevol altre assentament que es produeixi amb posterioritat en el llibre general. Article 10. Llibre Registre El Registre tindrà també un Llibre registre en el que es practicaran, per ordre cronològic, els assentaments que deixin constància fefaent de les inscripcions realitzades, i en el que s'expressarà la corresponent referència a l'expedient, així com les pàgines del Llibre General en les que constin aquestes. Tant el Llibre General com el Llibre Registre tindran el seu duplicat informatitzat. Article 11. Confidencialitat del Registre A fi de garantir la intimitat personal i familiar dels inscrits en el Registre, no es donarà cap tipus de publicitat al contingut de les inscripcions i/o assentaments, excepció feta de les certificacions que lliuri la Secretària General de la corporació, a instància exclusivament de qualsevol dels membres de la unió consensual interessada, així com dels Jutges i Tribunals de Justícia. Article 12. Taxes Tant les inscripcions que es practiquin, així com les certificacions que es lliurin meritaran la taxa corresponent, regulada en les Ordenances Fiscals aprovades per l'Ajuntament per a cada exercici econòmic. DISPOSICIÓ FINAL Aquest Reglament entra en vigor un cop sigui publicat en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, i hagi transcorregut el termini de quinze dies hàbils previst a l'article 65.2 de la Llei reguladora de les bases del règim local. Cubelles, 18 de novembre de 2008 L'Alcaldessa Presidenta, M. Lluïsa Romero i Tomás. Davant meu, la Secretaria General, Carme LópezFeliu i Font.

Reglament Parelles de fet