Sota l'Arbre #14 - Març 1999

Page 1

INFORMACIÓ MUNICIPAL DE LA POBLA DE SEGUR Núm.14

Març 1999

-

---


L'ARBRE ~

s No voldria estendrern massa en aquest editori- ció de serveis al polígon industrial, l'Ajuntament ha enal perquè aquest Sota l'Arbre està ple a vessar. I degat un seguit d'iniciatives que creiem que ajudaran a crec que això és bo, perquè fer una ullada a resoldre la manca d'activitat econòmica que, avui per aquest butlletí o repassar els anteriors ens po- avui, és un dels objectius prioritaris a resoldre. den ajudar a veure, sense cap dubte, que la Po- Ala pàgina 4 d'aquest Sota l'Arbre trobareu un resum d'algunes d'aquestes propostes, però més enllà de les mabla ha sofert un canvi espectacular. Però com no ens agrada ser triomfalistes hi ha teixes, no dubteu a fer-nos arribar les vostres idees i iniun aspecte que també ens té preocupats: la for- ciatives. De ben segur que seran ben rebudes i us ajudamació, la creació de llocs de treball, i conseqüent- rem a fer-les realitat en tot allò que puguem. ment, el creixement productiu de la nostra poEl vostre Alcalde. blació. Narcís Balaguè i Bosch. En aquest sentit, i després de la definitiva dota-

AVIS IMPORTANT L'Ajuntament ha comprovat que des de l'última revisió cadastral d'urbana efectuada l'any 1989hi ha hagut variacions en algunes finques urbanes que no s'han donat d'alta en el Centre de Gestió Cadastral, motiu pel qual s'ha cregut necessari donar un servei gratuït a tots aquells que els pugui afectar alguna irregularitat en l'IBI d'URBANA,i evitar possibles sancions. Per això l'Ajuntament ha contractat l'empresa

SERADMS.C.C.L.de Balaguer, el personal de la qual, degudament acreditat a l'Ajuntament, ha començat la revisió des de l' 1 de març passat. Posteriorment, el Centre de Gestió Cadastral farà les corresponents notificacions a aquells que estiguin afectats per l'actualització a fi i efecte de poder efectuar les al- legacions oportunes. Per a qualsevol informació us podeu adreçar a les oficines municipals.

PLENARI PLE EXTRAORDINARI DEL 04/02/99 Aquest ple substitueix el ple ordinari del 2801-1999, que no es va poder celebrar en el seu dia. * Aprovació del Conveni de Col-laboracíó entre el Departament de Política Territorial i Obres Públiques i l'Ajuntament per a la revisió i rehabilitació dels edificis d'habitatges de la Pobla de Segur.

C~

N••X.I.~.LJ ••C••IS••••••••••••••••

* Adhesió de la Pobla de Segur al Consorci de Comunicació Local a fi d'endegar la possada en marxa de l'emissora municipal. * Acceptació de la subvenció de 1.340.000pessetes per al sosteniment de la Llar d'Infants. *Aprovació del Pressupost General Municipalper a l'exercici de 1999per un import total de 535.671.000pessetes ( Ajuntament: 436.791.000 pessetes; Residència: 86.800.000 pessetes; Patronat Municipal d'Esports: 12.080.000pessetes). Vegeuel desglossament detallat en la pàgina 5 d'aquest Sota l'Arbre.

*.A.I.ba.z.u.r.ita.S.à.n.ch.e.z •••••••••••

2.6-.02.-.99 •••

.liíI

Edita: Ajuntament de la Pobla de Segur Coordinació: Cristóbal Trujillo NOTA DE lAREDACCIO . Qualsevol persona no resident a la Pobla que Av. Verdaguer, 35 Redacció: Montse Enjaume desitgi rebre un exemplar de Sota l'Arbre noTel. (973) 68 00 38 Núria Farrús més cal que ho comuniqui a l'Ajuntament i l'hi L~ Fax (973) 68 11 07 EHSauquet farem arribar.

CD

Número 14, març 1999


I

SOTA 00.·.

.CQL.LABORACIÓ ESPECIAL

Aguije peeme, etereí! Moltes gràcies de tot cor, un cop més, i per damunt de les moltíssimes noticies negatives que enfosqueixen la vida de l'ésser humà, el gest, la paraula, la solidaritat s'han fet ressò a la nostra Pobla. Són moltes les coses diferents que he trobat a la Pobla després d'aquests gairebé cinc anys d'absència: persones, carrers, construccions públiques, millores, però per damunt de tot això, he trobat la proximitat de la gent, carinyosa i sensible, alguns amb uns quants anys de més però amb proporció amb el seu cor també més gran, veïns i amics de tota la vida que fan que el Paraguai ens sigui més proper. Com us deia, la solidaritat comença a prop nostre, a casa, al barri, al costat de la persona que em necessita en aquell moment i no més tard, en els petits detalls de cada dia. De nou moltes gràcies al Narcís, el nostre alcalde, i a totes les persones i organismes de l'Ajuntament que han fet possible l'apropament d'una realitat concreta a les vostres vides, al Comú de Particulars per les atencions que van tenir amb mi. A les direccions dels Collegis Sagrada família i Raiers per l'interès, disponibilitat i recepció dels dies que vam passar junts. També vull agrair molt especialment la col-Iaboracíó de l'EPS per organitzar la festa solidària amb el Paraguai. Gràcies al jovent de la Pobla que va fer possible que el Nadal del Paraguai, fos més alegre; gràcies a tots els Número 14, juny 1999

t-

i

que m'heu fet saber el vostre record i ànim, de tot cor us ho agraeixo, per nosaltres és molt important, el saber-nos recordats i estimats. Realment els nens i les nenes són el millor que tenim i nosaltres vivim per a ells, gràcies pels joves interrogants, per les vostres exigències que faran que ara encara més la responsabilitat de fer el que fem sigui encara més gran. Gràcies pels ulls dels "pukú" i dels "karapé", pels ulls oberts com a plats i perquè ara tenim una tasca que es diu "epo, e taita ye, dubi, dubi epo, e dubi dubi ye". Gràcies perquè el cor solidari, a vegades "no necessita escoltar i parlar des del silenci del con transparent". Gràcies per les vostres pregàries, a vegades "carregades d'anys" però amb una gran càrrega d'amor, estimades "sy tuja" (padrines), mostes gràcies. Perquè la Pobla és solidaria, amb gestos, amb persones, a Àfrica, a Amèrica ... No voldria oblidar-me de ningú, i em disculpo si és així. Gràcies per les 480.000 pessetes que he recollit a la Pobla pel projecte de latrinítzacíó' de la comunitat de San Antonio al Paraguai. Des d'aquí em comprometo a fer-vos saber com va avançant el projecte. TAPÉNGUA'JEpoRA MÀVAPAOHÓPARAGUÍPE. Sereu benvinguts, quan vingueu al Paraguai. JAJOTOPÀTA. Ni un adéu; si no un a reveure i fins ben aviat. L/orens Rubio Guillamet


L'ARBRE

FORMACIÓ I OCUPACIÓ

~

O

sr:

..

Un dels objectius prioritaris que té l'Ajuntament és el de fomentar les iniciatives que creïn ocupació. En aquesta línia s'estan emprenent actuacions que per un cantó ajudin a la formació de les persones i per un altre creïn llocs de treball. Tot seguit us en fem un resum de les més significatives actualment en curs o que ja s'han realitzat.

cu

GERIÀTRIC

A partir del passat dia 25 de gener i durant una setmana l'ABSde la Pobla i l'Ajuntament van organitzar un curs de formació per als professionals del món de la geriatria. . En aquest curs es pretenia que els professionals d'aquesta àrea poguessin rebre coneixements tant del tractament de determinades malalties de les persone? de la tercera edat, com conèixer determinats aspectes psicològics propis, a més de poder posar en comú les seves experiències. A fi de dinamitzar el desenvolupament econòmic de la Pobla de Segur, el Consistori col-labora amb el Departament de Treball en la promoció i cofinançament de les Iniciatives Locals d'Ocupació, que es poden generar. Les ILOes defineixen com a projectes empresarials mixtes (privats que tenen el suport i el cofinançament d'algun organisme públic), i amb les següents característiques: - que siguin promogudes i iniciades per membres de la comunitat local i amb una plantilla màxima de 25 treballadors/res, generant llocs de treball estables. -que utilitzin recursos ociosos o infrautilitzats i siguin projectes innovadors. El Ple municipal del dia 3-12-98aprovà, per unanimitat, la participació de l'Ajuntament de la Pobla en la promoció i cofinançament de la IniciativaLocald'Ocupació BOIX,SCCL. Aquesta participació es concreta en el lloguer per 25 anys d'una parcel-la en el polígon industrial, dels quals en subvenciona parcialment els 15primers. L'Ajuntamentresta obert a donar suport a noves iniciatives que es puguin presentar en aquest sentit.

FORMACIÓ OCU ~CO AL L'ES MU ICI ~ L'lESMunicipal acull des de el passat mes de gener el primer curs de la comarca per formar professionals del món de la geriatria. Aquesta iniciativa ha estat possible gracies a la collaboració entre el Departament de Treball, l'Ajuntament i el propi Institut mercès a la qual l'lESpassa a ser una entitat col-laboradora de la Conselleria de Treball i per tant podrà organitzar cursos de formació. La idea d'aquest curs en concret, que tindrà una durada de 600 hores, va sorgir davant les inquietuds manifestades per diversos alumnes i exalumnes durant el passat període escolar que veien en la geriatria una possible sortida laboral que els permetés romandre a la Pobla. Durant les classes els 14 alumnes aprendran els conceptes teòrics bàsics per a poder treballar a més dedicaran 200 hores a fer pràctiques en diferents centres sanitaris i geriàtrics de la comarca.

D'OFl", •.... Una altra iniciativa de l'Ajuntament es la creació d'una "Casa d'Oficis", a fi de fomentar la incorporació dels joves parats al món laboral. La formació en una casa d'Oficis té una durada d'un any i combina la teoria amb la pràctica. Aquest aprenentatge pretén la qualificació d'especialistes en professions que demanda el mercat, revaloritza el treball artesanal en l'àmbit social i laboral, alhora que promou la tipificació i implantació de les noves professions relacionades amb el medi ambient i la millora de la qualitat de vida.

POSA A TREBALLARLESTEVESIDEES L'Ajuntament està preparant l'organització d'un curs per ajudar a crear la pròpia empresa. Informat a l'Ajuntament al telf: 973680038. Començarem aviat i és de places reduïdes.

CURSDE TURISMERURAL L'Ajuntament està col- laborant en la preparació d'un curs de noves alternatives al temps lliure dins el Medi Rural. Informa't a l'Ajuntament o bé al telf: 973252200 Número 14, març 1999


SOTA

:

L'ECONOMIA DE LA CASA DE TOTS Com cada any us exposem els números de l'Ajuntament (la casa de tots) perquè tots sapiguem què se'n fa dels diners que paguem els poblatans i dels que rep l'Ajuntament d'altres administracions.

PRESSUPOST TOTAL INGRESSOS Patronat

I DESPESES

d'Esports

12.080.000

Residència

86.800.000

Conèixer aquets detalls és molt important perquè això és veritable imatge de l'equip de govern que té una administració. Les paraules són això, paraules, però els fets i les actuacions és el que queda.

Ajuntament

436.791.000

TOTAL

535.671.000

Voldríem fer un resum d'aquesta voluntat:

Taxes i altres ingressos (A)

8.309.000

Despeses personal i monitors (O)

5.440.000

Transferències corrents (B)

3.761.000

Despeses corrents (O)

4.240.000

Transferències corrents (F)

2.000.000

PRESSUPOST DEL PATRONAT D'ESPORTS INGRESSOS

- No augmentar els ingressos provinents dels impostos directes dels poblatans (122mílíons/M) i, en canvi, augmentar la recerca d'ajuts i subvencions provinents d'altres administracions (225 M). - Contenir la càrrega d'endeutament que es manté en 19 M des de fa anys, sense baixar la despesa en inversions, que suposen 162 M per aquesta anualitat. - Per últim reduir al màxim la despesa ordinària, que amb 233 M suposa 20 M menys que l'any passat. En un proper Sota l'Arbre farem un resum comparatiu de tots aquests conceptes durant els últims anys, però us podem avançar que l'economia de la casa de tots està en bon estat.

DESPESES

Ingressos patrimonials (e)

10.000

Inversions i obres (G) TOTAL INGRESSOS

12.080.000

TIPUS D'INGRESSOS

400.000

TOTAL DESPESES

12.080.000

TIPUS DE DESPESES

(A) Utilització d'instal.lacions

8.309.000

(O i F) Despeses de funcionament

(B) Aportacions de l'Ajuntament

3.761.000

(F) Subvencions a entitats

(e) Ingressos extraordinaris

10.000

10.430.000 1.250.000

(G) Inversions i obres previstes

400.000

PRESSUPOST DE LA RESIDÈNCIA NTRA. SRA. DE RIBERA INGRESSOS

DESPESES

Taxes i altres ingressos (A)

51.200.000

Transferències corrents (B)

17.500.000

Ingressos patrimonials (e)

200.000

Transferències capital (B)

17.900.000

TOTAL INGRESSOS

86.800.000

TIPUS D'INGRESSOS (A) Dels usuaris de la Residència

Despeses personal (O)

41.400.000

Despeses corrents (O)

19.600.000 1.400.000

Transferències corrents (F) Inversions i obres (G)

24.400.000

TOTAL DESPESES

86.800.000

TIPUS DE DESPESES 51.200.000

(B) Per donatius de famílies

8.200.000

(B) D'altres administracions

27.200.000

(C) Ingressos extraordinaris

200.000

(O i F) Despeses de funcionament

62.400.000

(G) Inversions i obres previstes

24.400.000

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT INGRESSOS

DESPESES

Impostos directes (A)

70.787.000

Despeses de personal (O)

Impostos indirectes (A)

14.000.000

Despeses corrents i de serveis (O)

Taxes i altres ingressos (A)

67.894.000

Despeses financeres (E)

Transferències corrents (B)

154.539.000

Ingressos patrimonials (C)

2.541.000

Inversions i obres (G)

Alienació de béns (C)

6.000.000

Transferències capital (F)

Transferències de capital (A) (B)

100.585.000

Passius financers (C)

20.445.000

TOTAL INGRESSOS

436.791.000

TIPUS D'INGRESSOS

(A) Ingressos de veïns de Pobla afectats per millores

(C) Ingressos extraordinaris i per préstecs

Número 14,juny 1999

Passius financers (E)

TOTAL DESPESES

149.659.000 8.947.000 14.246.000 162.401.000 7.200.000 10.414.000 436.791.000

TIPUS DE DESPESES

(A) Ingressos ordinaris provinents dels veïns de Pobla

(B) Ingressos provinents d'administracions

Transferències corrents (F)

83.924.000

i entitats

122.155.000 60.390.508

(O) Despeses de funcionament

233.583.000

(E) Despeses financeres per devolució de préstecs

19.361.000

225.259.492

(F) Despeses per ajuts i activitats públiques

21.246.000

28.986.000

(G) Inversions i obres previstes de realitzar

162.601.000


L'ARBRE ~ ~

EL NADAL MÉS FESTIU EL PARE NOEL I ELS REIS VISITEN LA POBLA

El dia 24 a la tarda un munt de nens i nenes de la Pobla van rebre il-lusionats la visita del Pare Noel, que va atendre, un per un, tots els nens que es van apropar fins a fa Plaça de l'Arbre per fer-li saber que durant aquest any havien estat bons minyons. El Pare Noel va arribar a la Pobla carregat de caramels per a tota la mainada. El Reis d'Orient tampoc no van fallar a la cavalcada que els havia preparat la Comissió de Reis de la Pobla per al dia 5 a la tarda. El dia 27 de desembre tres patges reials ja havien recollit les cartes dels nens per als Reis d'Orient al cinema Avinguda. Els tres reis, que havien arribat a la Pobla en les seves corresponents carrosses pel barri de l'Esta-

ció, van seguir els principals carrers de la ciutat i van aturar-se a l'església de la Verge de Ribera. Allà un munt de nens i pares esperaven il-Iuslonats els reis que els portaven els regals que havien demanat. El seguici va continuar la seva visita al Casal d'Avis i a la Residència per acabar a la Plaça de l'Ajuntament on, l'alcalde els va obrir les portes del poble perquè poguessin deixar tots els regals. En tot moment, els tres Reis, -Melxor, Gaspar i Baltasar, guiats per l'estrella d'Orient-, van ser acompanyats per les carrosses i els cotxes dels bombers. L'endemà al matí la mainada de la Pobla va despertar-se amb els regals que els Reis Mags els havien deixat durant la nit. Aquest any els nens segur que també seran molt bons.

Número 14, març 1999


SOTA

... I PARTICIPATIU PESSEBRE EPS

Amb el retorn dels Escoltes de la Pobla de Segur, les passades festes nadalenques els nens i nenes de l'EPS van felicitar-nos el Nadal amb el Pessebre Vivent a la Plaça de l'Arbre, coincidint amb les sortides de les misses del Gall i de Nadal. Un any més, tot i les rigoroses temperatures, molts poblatans van gaudir d'un dels actes d'aquestes festes. I no tan sols això, sinó que dies abans els Escoltes de la Pobla ja havien omplert, amb els seus assajos, la Plaça de l'Arbre de nadales i d'ambient nadalenc.

PESSEBRE A LA RESIDÈNCIA

Un grup de padrins que viuen a la Residència van organitzar per segon any consecutiu la representació d'un pessebre vivent en el recinte de la Residència durant les festes de Nadal.

L'ESCALA HI-FI FA DEU ANYS

CONCERT DE NADAL

l )

La Coral Verge de Ribera i els Petits Cantaires de la Pobla de Segur van oferir el dia 27 de desembre un concert a la Parròquia Verge de Ribera. Molta gent va seguir atentament tots els temes, en un repertori que també incloïa nadales. L'activitat de la Coral no s'atura i ara tenen previst d'oferir un concert a Andorra.

Número 14, juny 1999

L'Escala Hi-Fique cada any organitza el Grup Escènic "Lo Tamarro" per les festes de Nadal va celebrar enguany els seus deu anys damunt de l'escenari. L'ocasió s'ho valia, i l'escala es va vestir de festa. D'aquesta manera es van reunir a dalt de l'escenari bona part de la gent que en aquests anys han donat vida a tot el munt d'artistes que han actuat en l'Escala Hi-Fi.Un muntatge de vídeo projectat en una pantalla gegant va recollir les millors imatges de les actuacions dels últims nou anys. Un cop més, va agradar a tot el públic, unes 700 persones que van veure l'Escala Hi-Fien els dos dies que es va celebrar, el 2 i el 3 de gener, i que van poder gaudir de la música de Dagoll Dagom o la Janet Jakson, passant per Molotov i l'anunci del Cola-Cao. Felicitats Escala Hi-Fi!


L'ARBRE ~

O

sr:

MÉS OBRES, MILLORES,

URBANITZAOO DEL CARRER MIRASOL L'Ajuntament ja disposa del projecte d'urbanització del carrer Mirasol. Aquest projecte concretitza la solució que cal adoptar per a urbanitzar aquest carrer, concretament des del carrer de la font fins a la perllongació del mateix, a la vegada el projecte també contempla la pavimentació de la vorera del Comú de Particulars. D'acord amb aquest projecte es duran a terme les obres de pavimentació del carrer, es renovarà la xarxa de subministrament d'aigua potable i enllumenat públic i es soterrarà el subministrament d'energia elèctrica i telefonia a les diferents edificacions. 'S'adequarà la trobada del carrer amb el carrer de la Font construïnt una rampa i una escala compensada de manera que es resoldran el problemes d'accessibilitat que actualment plantejaven les dues escales existents, adequant-les a la normativa existent en relació a l'eliminació de barreres arquitectòniques. Aquestes normes ja van ser aprovades en el seu moment per l'Ajuntament. El projecte d'urbanització no comportarà cap modificació d'alineacions de les actuals façanes de les edificacions i únicament adapta les rasants actuals a un millor traçat per adequar les entrades i els desaigües necessaris pertal de facilitar l'evacuació de l'aigua del carrer."

r I

Detall alçat de l'accés peatonal

-

----------------------------

-~-----

[

Detall de la planta de l'accés peatonal

Planta

La Pobla renovarà el seu enllumenat: L'Ajuntament ja té redactats els 5 projectes per poder atendre el condicionament dels enllumenats públics amb majors deficiències així com el de millora de la xarxa de Sant Joan de Vinyafrescal. L'inversió prevista supera els 60 milions de pessetes. Un d'aquests projectes i el que fa referència a Sant Joan, confiem poder-los realitzar el més aviat possible i pel que fa a la resta estem buscant ajudes que puguin fer viable el seu finançament. També com heu pogut veure, l'enllumenat del Camp de Futbol està pràcticament acabat. De totes aquestes millores en donarem una informació més am lia en el ro er Sota l'Arbre.

®

Número 14, març 1999


Rehabilitació dels habitatges de RENFE:El

Senyalització de la Pobla: L'Ajuntament ha

Consorci de l'Àrea ha adjudicat el concurs de projectes de rehabilitació dels antics habitatges de RENFE al grup d'arquitectes lleidatans integrat per Ramón Fité, Julio José Mojón, Francesc Coit i Orlan Martí, que van competir amb 13 projectes més. El projecte guanyador preveu conservar l'estructura actual de les 36 edificacions existents, preveient dos tipologies, pisos de 90 metres quadrats i apartaments de45.

encarregat un projecte de senyalització del municipi que preveu la col·locació de grans cartells a les diferents entrades viaries de la població, mentre que tots els llocs d'interès de la Pobla estaran indicats per dins del casc urbà per tal d'orientar i guiar als possibles visitants, a més d'oferir tot tipus d'informació. Elpressupost per dur a terme aquest projecte serà de 7,8 milions pe pessetes i més endavant us informarem ampliament d'aquest projecte.

L'Ajuntament de la Pobla ja fa temps que es plantejava l'ampliació del cementiri atès que les necessitats actuals d'inhumació no són suficients en el recinte, per tant tenint en compte les necessitats de sepultura del municipi en els propers anys, les noves edificacions hauran de construir-se fora del recinte actual, de manera que no es destrueixi l'ordenació existent. Per això es planteja el creixement del cementiri per la seva façana est amb la voluntat de respectar, mantenir i reforçar l'ordenació actual. La creació d'un nou accés al recinte comportarà una reordenació de les circulacions que es produeixen actualment de manera que es reforçarà l'eix vertebrador originat per la disposició de la capella i les escales de comunicació del nivell més alt amb l'interior. L'edificació de la primera fase de blocs de nínxols es disposarà a l'esquerra de la nova entrada principal i par al-Iela als blocs actuals, adaptant-se topogràficament i comunicant amb ells. Tot el conjunt respectarà la tradició catòlica dels cementiris tancats, mantindrà el to de repòs que té el recinte actual, i les noves edificacions ordenades a partir de l'eix vertebrador continuaran mantenint aquesta absència de tensió revaloritzant, dignificant i reforçant la solemnitat religiosa.

Número 14, juny 1999

o==~~~~

,0000000000000=000000000000 cp.+iI+"""'"' •.•••••••••••Ioóòi..'"""'"'..,¡¡¡¡,,¡; •••••••• """"'"~Ol./iIo.., o o o o o o

o _o~o---'I:::I

,0000000000 0000000000

®


L'ARBRE

E$ ~

TEMES CULTURALS .' r,

ACTMTA:

ELA •.•_•.•.~

Arran del projecte que la Biblioteca Municipal va presentar i que va resultar un dels guanyadors en el concurs per dinamitzar biblioteques de municipis de menys de 5000 habitants convocat pel "Ministerio de Educación y Cultura", la biblioteca de la Pobla ja ha començat a treballar en aquestes activitats que pretenen vincular l'espai públic amb els seus usuaris. Durant les passades festes de Nadal

Diverses entitats comercials i entitats de Lleida,com la Paeria, el diari Segre, RODIi el Castillo, van organitzar un concurs de dibuix per a totes les comarques lleidatanes. Amb el títol "Pintem el Nadal 98" es deixava la imaginació a l'abast de tots els nens. Alumnes de la Llar d'Infants Municipal i del Col-legí Públic els Raiers van participar-hi amb força èxit. El concurs era obert a tots els nens de menys de 4 anys fins als 11 anys, dividits en diverses categories segons l'edat. En la categoria de menys de 4 anys, la Xènia Sellart

_

•.

CA

es va organitzar una exposició de dibuixos de temàtica nadalenca en què hi van participar els dos col-legis, des dels nens de la Llar d'Infants fins als alumnes de secundària. Posteriorment, en un acte celebrat en la mateixa biblioteca, tots els nens van rebre un diploma per la seva participació i un obsequi de mans de l'alcalde i de les autoritats. Per la seva banda, alumnes d'ESO de l'lES de la Pobla estan treballant un crèdit que té com a objectiu conèixer una biblioteca, el seu funcionament i la seva organització. Aquest és, precisament, un dels objectius que s'han fixat els responsables de la Biblioteca Municipal, donar a conèixer l'organigrama de la biblioteca per tal de treure'n el màxim profit. A través d'una sèrie de visites, els alumnes dels col-legis, usuaris potencials, podran saber de quin material disposa la Biblioteca de la Pobla i com poder-lo localitzar. Les activitats, però, van més enllà i ja s'està treballant per exemple en la celebració de la Diada de Sant Jordi, al mes d'abril, entre altres.

va ser una de les finalistes; la Jana Corral i l'Ariadna Borràs també ho van aconseguir, però ara en la categoria de 4 a 6 anys; en la que comprenia els nens entre els 6 i els 8 anys, una de les premiades va ser l'Úrsula Beltran. Tots els participants van ser convidats a una festa a Lleida, on hi havia el Grup d'Animació Xip-Xap i on van berenar xocolata desfeta. Durant la festa celebrada al Chiqui Parc de Lleida els nens guanyadors van rebre els seus premis.

L'EMISSORA MUNICIPAL I LA CASA BOIXAREU L'Ajuntament ja té encarrilats dos projectes culturals de gran envergadura: l'emissora municipal i el projecte de rehabilitació i utilització de Casa Boixareu. Ambdós vénen a consolidar uns objectius àmpliament desitjats per tots els poblatans. El primer completa un programa de comunicació que, juntament amb Sota l'Arbre, serveix de fines-

®

tra a les activitats, els projectes i les realitats de tots els poblatans per a fer-les arribar a tothom. Elsegon perquè, juntament amb el Molíde l'Oli,consolidarà un espai per a una oferta dinàmica de l'exponent cultural i històric de la nostra Pobla. De tots aquests temes de gran projecció cultural us en parlarem més àmpliament en els propers Sota l'Arbre. Número 14, març 1999


CARNAVAL

VTRAVESSA

D"ESQuI ..ALPINISME PALlARS JUSSÀ

L'arribada de la rua que acompanyava el rei del carnestoltes va ser un dels actes més esperats de les festes del Carnaval. Tot i les baixes temperatures d'aquella tarda, un nombrós seguici, disfressat, va acompanyar el rei Carnestoltes. Al migdia, però, s'havia fet la tradicional escudella a la Plaça del Daldo. Durant tot el dia va estar obert el concurs de disfresses per als comerciants, que després de l'èxit de la primera edició celebrada l'any passat, s'esperava amb força ganes i més participació. Les festes del Carnestoltes van acabar dimarts amb l'enterrament de la sardina després que la comitiva fúnebre recorrés els carrers de la Pobla expressant el seu dolor. Finalment a la Placeta del carrer d'Oran, molta gent es va afegir a la sardinada popular.

El passat dia 15 de febrer la VallFosca va acollir la V Travessa d'esquí-alpinisme Pallars Jussà amb un nou rècord de participants, que s'apropà als 300. En aquesta edició els guanyadors van ser Federico i Carlos Galera del Club Peñalara de Madrid amb un temps de 2 hores i 13 minuts. Cal dir que el dinar de cloenda d'aquesta festa de l'esquí va tenir lloc a la Ciutat de Vacances de la Pobla, on les autoritats van fer els seus parlaments.

LA POBLA ACOLLIRÀ EL CAMPIONAT D'ESPANYA DE TRIAL La Pobla de Segur acollirà el proper dia 17 d'octubre la prova final del Campionat d'Espanya de Trial, segons ha confirmat ja la Real Federación Española de Motociclismo. Aquesta prova, en què es podran veure els millors representats de l'especialitat com Marc Colomer, David Cobos, Marcel Justribó o Jordi Pascuet, i que qui sap si decidirà el títol, ha estat possible gràcies al club de la Pobla Moto Sport Pallars, que ha comptat amb el suport dels ajuntaments de la Pobla i de Conca de Dalt. Elrecorregut previst tindrà un total de 12quilòmetres distribuïts en 18trams que transcorreran per Claverol i Sossis, amb sortida a l'Àrea Vacacional on se situarà el centre de control, així com l'espai necessari per acollir tota la maquinària que comporta la celebració d'un esdeveniment d'aquestes característiques. D'altra banda, els organitzadors ja compten amb el suport de més de 80 voluntaris i, en aquests moments, estan cercant els patrocinadors que es facin càrrec dels més de 2 milions de pessetes de pressuost.

A l'Ajuntament hi ha els fulls oficials de reculli da de signatures PROSELECCIONS ESPORTIVES CATALANES. Número 14,juny 1999


L'ARBRE ¡

~ ~

. IMATGESPERRECORDAR

Moment del comiat dels artistes de l'Escala en Hi-Fi

Pessebre del Comú de Particulars

Festa infantil a la biblioteca

Inauguració del local social de l'Area Vacacional

Un dels molts grups que van participar al Carnaval

La nostra felicitació al Club Infantil de Futbol per la seva bona maxa en el campionat

Ajuntament de la Pobla de Segur Pallars Jussà

Lleida


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.