Sota l'Arbre #12 - Juny 1998

Page 1

Juny 1998

* Promopallars'98 * Col-laboracíó especial: Sisco Farràs * Inaugurada l'estació d'autobusos * Pressupost per l'any 1998 * Activitats d'estiu


L'ARBRE

mnoRIAL

~ ~

Cada any aquest número del Sota l'Arbre coincideix amb la Festa Major, el Promopallars i el començament de l'estiu.

Com us deia al programa d'actes, Festa i Fira que amb els anys han anat canviant per adequar-les a la realitat actual, tot i recordant el que en dies passats vàrem ser.

Aquestes festes son l'inici d'un seguit d'altres que Festa i Fira que ens ha de servir per compartir amb alees perllonguen durant els mesos de juny i juliol. gria el present d'una Pobla que va creixent, en la confianEl Tradicionàrius, la Diada dels Raiers, la festa ça d'un futur per al que estem treballant amb esforç. dels Bombers i la Festa Major de juliol, son la . continuació de l'esperit de festa que ens omple Festa i Fira que vol ser l'exponent d'un poble que amb durant aquests dies a tots els poblatans, i del pas segur va canviant la seva fisonomia per afrontar els que en volem fer partíceps a tots els que les reptes que les noves perspectives del 2000 ens exigiran. vulguin compartir amb nosaltres. Us hi convidem de tot cor. Aprofitem doncs, aquests dies per gaudir i presumir de la nostra Pobla compartint aquest orgull amb tots els que A més aquest any la Fira Promopallars estarà més amb la seva amistat ens ajuden a fer-la més gran i més plena de "poblatans" que mai, perquè ens hono- pròspera, i oblidant als que amb la crítica fàcil i destrucren amb 'la seva presència les altres sis Pobla's tiva no ho volen fer. de Catalunya, i amb les que signarem un protocol per anar treballant, per agermanar-nos, més Bona festa a tots. enllà del que ja ens uneix a totes, el nom. Farem Narcís Balagué i Bosch realitat allò de "TOTS SOM LA POBLA". El vostre alcalde

NATALICIS * Fadera El.kibibi Chahouati * Eloi Gonzàlez Carreres

26-04-98 29-04-98

PLENARI PLE EXTRAORDINARI DEL 02/04/98 * S'acorda donar el com de Plaça del Pintor Porta a la plaça situada enmig del carrer d'Oran, on es troba la seva casa.

PLE EXTRAORDINARI DEL 08/04/98 * Es dona compte de la liquidació dels pressupostos

del 1997, donant uns romanents per aplicar aquest any de 21.679.155 per l'Ajuntament, 17.410.822 per la Residència i 1.554.779 al Patronat d'Esports. * S'aproven el pressupostos per a 1998, per un import de 498.182.000 pts pel que fa a l'Ajuntament, 116.418.000 pts per al funcionament del Patronat d'Esports, fent un total de consolidació per aquest any de 620.514.000 pts. * Sol- licitud d'inclusió de l'electrificació de Sant Joan de Vinyafrescal al programa d'ajuts específics per a nuclis

* Laura Coll Pons * Joan Bochaca Gabarra * Xenia Pradas Bernadó

08-05-98 17-05-98 31-05-98

agregats, bienni 98/99. * Acceptació de la subvenció de 95.745.000 pts, atorgada a l'ajuntament pel Departament de Governació per a la construcció del Mur de defensa del camí de la Riba, la. i 2a. fase.

PLE ORDINARI DEL 30/04/98 * Sol licitud de correcció dels desajustos en les aportacions de l'Estat als Ajuntament durant el proper quinquenni 1999-2003. * Sol-licitud per a que es revisi la llista de medicaments exclosos del finançament de la Seguretat Social i en tot cas que el Servei Català de la Salut es faci càrrec dels que tinguin valor terapèutic. * Aprovació del servei de bàscula pública en règim de concessió, iniciant l'expedient per atorgar l'adjudicació de la mateixa. * Inici de l'expedient de contractació de les obres del Mur de defensa del Camí de la Riba la. i 2. fase.

PLE EXTRAORDINARI DEL 16/06/98 * Adhesió de la Pobla de Segur a l'agrupació de les Pobla's de Catalunya.

Edita: Ajuntament de la Pobla de Segur Coordinació: Cristóbal Trujillo Av.Verdaguer, 35 Redacció: Montse Enjaume Tel. (973) 680038 Núria Farrús Fax (973) 68 11 07 EHSauquet

NOTA DE LA REDACCIO Qualsevol persona no resident a la Pobla que desitgi rebre un exemplar de Sota l'Arbre només cal que ho comuniqui a l'Ajuntament i li farem arribar.

Número 12,juny 1998


SOTA~

COL.LABO ACI6 ESPECIAL

¡

25 ANYS DEL TANCAMENT DE XERALLcf L'any 1950, la revista PIRINEOS (Vol VI. pp 663-664), comentava com l'E.N.H.E.R., para atender a sus necesidades constructivas ha puesto en servicio unafdbrica de cemento cerca del caserío de Xerallo, sobre lo que fueron unos prados de la finca Mas d'en Serra junto al río Manyanet. Dicha empresa se ha visto precisada de construir esta fabrica debido al enorme gasto de cemento que exigia su plan de construcción de 13 centrales, algunas a ritmo acelerado. (...) La abundancia de carbón y las excelentes canteras existentes cerca del punto elegido han echo posible el establecimiento de estas nue vas instalaciones extractivas e industriales en las inmediaciones del consumo, evitando los gastos de transporte, sumamente gravosos en esta zona pirenaica. Durant els 23 anys que va funcionar (1950-1972), la fàbrica de ciment va representar, al marge de les construccions hidroelèctriques, l'activitat industrial més important del Pallars Jussà i de l'Alta Ribagorça, tant pel volum de producció com ple nombre de treballadors. En poc més de dues dècades es van produir 3 milions de tones de ciment que van servir per a construir 12 aprofitaments hidroelèctrics en la Conca de Ribagorçana i les preses de Mequinença i Ribarroja al riu Ebre. El ciment sobrant es venia a diferents indrets de l'Estat, utilitzant la línia fèrria La Pobla - Lleida com a sistema de transport. Respecte el nombre d'obrers que hi van treballar les xifres oscil-Ien entre 200 i 250, que representaven prop d'un miler de persones que vivien directament d'aquesta indústria, al marge de la gent que treballava en empreses que giraven al seu entorn (tallers mecànics i elèctrics, comerç, transport...). El dens fum que sortia de la xemeneia de Xerallo, era contemplat per la gent del país com un símbol de vida i de progés, en mig d'unes comarques que patien una de les crisis demogràfica i econòmica més greus de la seva història. Durant els anys 50 i 60, Sarroca de Bellera, on estava ubicada la fàbrica, i la Pobla de Segur, on vivien bona part dels treballadors, van ser els dos únics municipis del Pallars que van estar al marge d'aquesta crisi generalitzada. En un moment en que les grans ciutats iniciaven un procés d'industrialització accelerat i les zones rurals es buidaven de gent, la fàbrica de ciment de XeraIlo representava l'únic referent industrial de la comarca, equiparable a qualsevol indústria de l'entorn de Barcelona, fins i tot pel que fa la mobilització obrera contra el franquisme. Així, l'any 1958, Xerallo participarà activament en una vaga general per recolzar la jornada de Reconciliació Nacional, convocada pel PCE-PSUC. Jornades similars es van repetir durant la dècada dels 60. Quan a mitjans de 1972 van començar a circular rumors sobre la venda i el possible tancament de la fàbrica, la incredulitat de la població va ser absoluta. Dos anys abans l'ENHER havia efectuat una substancial millora del procés de fabricació, substituint la via humida d'obtenció de ciment per una via seca. La inversió havia superat els 200 milions de pessetes. Quin sentit tenia invertir tants diners en una empresa en perill de tancament? La realitat, tanmateix, anava per altres camins. A finals de 1972, l'ENHER, amb la col-laboració del sindicat vertical, va començar a traslladar treballadors a altres llocs. Era el primer senyal d'un seguit de maniobres soterrades que culminaran el 8 de gener de 1973 amb la signatura de l'escriptura de compra-venda de la fàbrica de Xerallo entre l'INI, accionista majoritari de l'ENHER, i el grup de "Cementeras Catalanas". La venda no incloïa ni al personal, ni les vivendes dels obrers, ni la pedrera d'on s'extreia la primera matèria. Sis dies després d ela venda, el14 de gener, "Cementeras Catalanas" tanca-

va definitivament la fàbrica, eliminant així un incòmode competidor. A falta d'altres mitjans reivindicatius, la protesta contra el tancament es va canalitzar a través de la premsa. Quan encara no s'havien apaivagat les notícies del robatori del retaule gòtic d'Abella de la Conca (juny de 1972), el Pallars tomava a ser el centre de l'atenció informativa per una altra calamitat. Els diaris locals i nacionals es van omplir d'articles i cartes al director oposant-se al tancament. Tots ells coincidien en els efectes negatius que tindria la clausura de la fàbrica per al futur de la comarca. Però el únics que tenien la possibilitat de modificar aquella decisió eren els polítics. Ràpidament es va crear una comissió, formada per polítics locals i provincials, que es van entrevistar amb els ministres d'Indústria i Obres Públiques, que van prometre la imminets reobertura de la fàbrica. Van anar passant els mesos i la promesa dels ministres d'anava esvaint. A mitjans de 1973 tothom havia assumit que el tancament de Xerallo era un fet irreversible. Gairebé sis anys després, Luís Tirapu, una de les persones que en el seu dia van lluitar més per la reobertura de la fàbrica, explicava, en una entrevista a "El Periódico" (19-11-78), les repercussions que va tenir el tancament per la comarca i, sobretot, per la Pobla de Segur: En un principio fue un duro golpe para la economía del Pallars. La Pobla de Segur perdió en pocos años, ademds de sus fuentes substanciales de riquera, de un 15 a un 20 por ciento de la población. Pero en cierto sentido, el cierre tuvo también su aspecto positivo: fue un potente revulsivo capar de despertar un proceso de sensibilizacion en amplios sectores de la población ... Los resultados de estos esfuerzos fueron: el estudio "Situació i perspectives del Pallars", el desarrollo de una Cooperativa Agrícola con fdbrica de productos ldcteos y piensos; el funcionamiento de una Cooperativa industrial cuya actividad principal es la confección de prendas de vestir; la creación de una "Fundacion Pública Municipal" en la Pobla de Segur, que en su corto período de existencia ha adquirido uno s locales que ENHER poseia en esta localidad para la instalación de una industria delramo del meta!. Han passat 25 anys del tancament i Xerallo ja forma part de la història comarcal de "lo que pudo haber sido y no fué". Però, al marge de l'exercici de memòria, Xerallo ens ofereix avui una imatge que sintetitza el Pallars del 2.000: en un primer pla, unes fileres de cases de segona residència; prop d'elles, les restes oxidats de la fàbrica; al fons, un paisatge de pobles semi abandonats.

Sisco Farràs

Número 12,juny 1998


L'ARBRE ~ ~

Gràfic 1: Ingressos per habitant de 1995 respecte de la mitjana del tram de població

120-+----------------------------------------------------------------------------------------~ 100-+------------------------------------------------------------------------------------80-+---------------------------------------------------------------------------------60-+---------------------------------------------------------------------------------40-+--

20

o

Passius financ.

Gràfic 2: Impostos per habitant de 1995 respecte de la mitjana del tram de població 30,---------------~--------------------------------------------------------------------------

25t----;-;::-20+-----15+-----10+-----5

o

Impt. De béns immob.

Impt. De vehicles

di Impt. D'activitats

Impt. D'increm. Valor terrenys

econòmiques

Impt. Sobre construccions

Gràfic 3: Despeses per habitant de 1995 respece de la mitjana del tram de població 140 120 100 80 60 40 20

o

_

M41%1+

IIflM LA POBLA DE SEGUR

Transf. de capital

_

I%&@%

Actius finance.

Passius financ.

Mitjana del tram de població

Com es pot veure en aquests gràfics, els ingressos de la Pobla en comparació amb els municipis de la seva categoria, provenen més de les transferències corrents i de capital d'altres Administracions que els impostos i taxes que paguen els poblatans (gràfic núm. 1). També es pot veure que els impostos per habitants son molt inferiors a la Pobla que als municipis de la seva categoria (gràfic núm. 2) Per últim les despeses tot hi ser també inferiors a la Pobla, ho son encara més en el capítol del deute municipal, que en despeses financeres no arriben a la meitat i en passius ni a la tercera part (gràfic núm. 3)

Font: Departament de governació - DGAdministració Local Número 12,juny 1998


SOTA~

L'ECON MA

E LA CAS- DE TOTS ~

Al número del juny de l'any passat vàrem iniciar aquest pagaments ordinaris a 60, 90 o 120 dies de l'aprovació apartat amb la confiança de fer en primer lloc més de les corresponents factures i segons l'import de les matransparents, si cap, els comptes de l'Ajuntament, els teixes. Queden excloses d'aquests terminis les invers icomptes de la casa de tots, i en segon evitar que el ons que tenen ajuts o subvencions d'altres Administracidesconeixement o els remors molts cops mal intenci- onso onats desvirtuïn la bona situació econòmica de l'Ajun- Tornant al pressupost previst per aquest any, més del 40% tament o si més no la realitat de la mateixa. del mateix es destina a noves inversions i tan sols un 3,5 Pel que fa a liquidació dels pressupostos de 1997, i % a retornar deutes. Els impostos, taxes i arbitris han setenint en compte que es varen realitzar o han quedat guit el ritme moderat de creixement que ja vàrem aplicar contretes pràcticament totes les inversions previstes l'any passat i alguns no han variat. inicialment, dona un resultat positiu de quasi 22 mili- Per últim remarcar què el que l'any passat anunciàvem ons pel que fa a l'Ajuntament, 17 milions a la Residèn- com una inversió que quedava pendent de desbloquejar cia i 1,5 milions al Patronat d'Esports. això vol dir que els ajuts previstos, aquest any ja podem anunciar que és aquests diners podran aplicar-se a la regularització una realitat; ens referim al Mur de la Riba que juntament d'exercicis passats i a fer més inversions en aquest anYals nous vestidors de les piscines, a l'ampliació de les 1998. obres previstes al Polígon Industrial, alguns detalls per No hem volgut parlar de beneficis perquè com ja hem acabar l'escorxador, el condicionament inicial de l'endit vàries vegades els Ajuntaments no tenen beneficis, torn de la casa Boixareu al conjunt de casa Mauri, el teuperò aquest concepte podria ser el més aproximat al lat del Col-legí Els Raiers, i esperant resoldre els detalls que volen dir aquests resultats. que permetin iniciar les obres del carrer Mirasol, formen Pel que fa a l'endeutament d'enguany, d'un total de qua- el gruix de les obres previstes per enguany. Possiblement si 500 milions pressupostats, només es preveu dema- podrem iniciar l'ampliació del cementiri i alguna actuanar 6 milions de crèdit, el que suposa tant sols quel- ció més que per prudència no volem incloure en aquescom més d'un 1%, i d'aquest 6 milions, 2,3 son sense ta relació, però hi estem treballant. interessos ja que estan concedits per la Diputació. La dotació de medis als serveis municipals tant admiSi tenim en compte aquest endeutament, el deute total nistratius com d'obres, son una constant que permet de l'Ajuntament és del 12,69 % del seu pressupost or- millorar dia a dia l'atenció a tots els ciutadans. dinari, molt lluny del 25 % permès legalment. Traduït a En resum i per acabar, un any més hem preparat un presuna interpretació més senzilla, l'ajuntament retorna supost ajustat en els ingressos i contingut pel que fa a la cada dia 17 pts per cada poblatà. La Residència no té despesa, però el suficientment ampli perquè no s'aturi cap tipus d'endeutament. el desenvolupament de la Pobla. En l'actualitat l'Ajuntament atén normalment els seus PRESSUPOST

DE L'AJUNTAMENT

INGRESOS

DESPESES

Impostos directes (A) Impostos

Taxes i contribucions

7.150.000

especials (A)

corrents (B)*

Ingressos Patrimonials Alienació

70.021.810

indirectes (A)

Transferències

(C)

de bens (C)

Transferències

PER A 1997

capital (A) (B)

Passius financers (C) TOTAL INGRESSOS

78.668.600 183.006.450 18.265.000 6.000.000 128.970.140

Despeses personal (D) Despeses corrents

77.150.000

i de serveis (D)*

175.478.000

Despeses financeres (E) Transferències

9.720.000

corrents (F)

13.486.000

Inversions i obres (G) transferències

212.587.000

capital (G)

491.000

Passius financers (E)

9.270.000

6.100.000 498.182.000

TIPUS D'INGRESOS

(A) Ingressos ordinaris que provenen dels ve'" ns de la Pobla 109.800.573

TOTAL DESPESES

498.182.000

TIPUS DE DESPESES (D) Despeses de funcionament 252.628.000

*

(A) Ingressos de veï ns de la Pobla afectats per millores 63.704.977

(E) Despeses financeres per devolució 18.990.000

(B) Ingressos que provenen d'altres Administracions 294.311.450

(F) Despeses previstes per activitats 13.486.000

(C) Ingressos extraordinaris 30.365.000

(G) Inversions i obres previstes de realitzar 213.078.000

* En aquestes partides estan inclosos els diners del Conveni amb Ensenyament

Número 12,juny 1998

per al funcionament

de préstecs

de les regidories

de l'lES Municipal


L'ARBRE ~

O

INFRAST UCTU ES

sr:

INAUGURADA L'FSTACIÓ D'AUTOBUSOS

El passat dia 27 de març, el Director General de Transports de la Generalitat, Enric Ticó, va presidir, acompanyat per l'alcalde de la localitat, així com a nombroses autoritats locals, els actes de l'inauguració oficial de la nova estació d'autobusos que ha estat construïda a la plaça de la Font, al lloc on estava situada l'antiga bàscula municipal. Aquesta nova estació substitueix a l'existent fins a aquell moment a l'Avinguda Verdaguer, solucionant de forma definitiva els problemes de circulació que provocaven els autocars durant el seu estacionament en un punt de màxima circulació viaria dins la Pobla. La nova ínstal-Iació que disposa de servei de paqueteria i manté el despatx de bitllets, ha suposat una inversió de 12milions de pessetes i en el seu disseny s'ha procurat utilitzar materials que la integrin dins l'entorn paisatgístic i urbà on es troba situada.

CLAVEGUERAM

La millora en els serveis bàsics com l'aigua, clavegueres, llum, etc. és una tasca que callada però continuadament va portant a terme l'Ajuntament. Aquestes actuacions a vegades prenen una dimensió espectacular com, per exemple, la substitució integra de la xarxa de clavegueram del carret Borrell i Nicolau, que gracies a l'esforç de la brigada municipal que va treballar fins i tot a les nits es va poder resoldre de forma ràpida i satisfactòria .. Us recordem Servei Català a tots que és de la Salut necessari ferse la targeta d e I S ervel. e a- TRft o 671026 00 3 talà de la sa- 25/Q0221978028 lut per poder'àl<daf¡ns: 01/02 gaudir dels serveis sanitaris que aquest dispensa a tots els usuaris

®

Número 12, juny 1998

1


SOTA~

LA

BLA __

OMENATGE PÒSTUM ~

AL INIO PORTA

~

El passat dia 2 d'abril, en sessió plenària extraordinària s'acordà assignar el nom de plaça del pintor Porta a la plaça situada al mig del carrer d'Oran. Aquest fet pretenia ser un homenatge a aquest pintor tant vinculat a la nostra població des de el seu naixement l'any 1901 i que reposa en ella des de el dia 4 d'abril de -,... 1993. La seva obra que ha estat elogiada en diferents indrets i per nombrosos mestres ha reflexat sempre la seva particular visió del paisatges i les contrades properes a la Pobla. Per això i en presencia de la seva vídua l'Ajuntament va voler fer tot un seguit d'accés que servissin per recordar aquest il-lustre personatge d ela nostra vila. En primer lloc el dia 5 d'abril va ser inaugurada l'exposició d'obres cedides pels col-leccionístes d ela Pobla, sense els quals no hagués estat possible realitzat-la. Aquesta exposició restà oberta fins a I dia 12, i la qual durant els dies que es va poder visitar va veure com despertava l'interès de nombrosos poblatans i pallaresos. D'altra banda i acomplint l'acord plenari abans esmentat el dia 11 d'abril a les 7 de la tarda i en presencia de la seva familia es procedí a descobrir una al-legoría commemorativa, obra d'en Francesc Nayach, a la façana de la que fou casa del pintor, atorgant posteriorment el nom de plaça del pintor Porta a la plaça situada en aquell indret. Per últim cal dir que la seva vídua en agraïment a l'Ajuntament i a tots els seus conciutadans va cedir una obra de l'Enric Porta a l'Ajunta~........::= •...••.. .....:::.......;;;...¡;=......:............:.._-,~_:';""" __ ---";"":""':;"=""'--=~::"""'::;";"';:"_~Iii....;..---'::=~...a..::!!!!!:::..J ment. Número 12, juny 1998


L'ARBRE ~ ~

Tal i com ja varem informar en els números de Desembre i d'abril passat l'ajuntament de la Pobla ve negociant amb el Departament de Sanitat des de la seva Delegació a Lleida la Construcció d'un nou CAP. Aquestes negociacions que varem començar al juliol de l'any passat i que es varen-oficialitzar amb la demanda feta pel ple de la Corporació el 14 de novembre de 1997,s'han vist polititzades darrerament per una intervenció parlamentaria d'ERCque sens dubte amb bona intenció, volent ajudar en el tema l'han complicat i probablement retardat respecte a les previsions inicials. Ni el diputat d'ERC,ni la portaveu de CiUal Congrés es va posar en contacte amb l'ajuntament. Si

ho. haguessin fet, sabrien que la cessió dels terrenys no està feta perquè la voluntat de l'ajuntament pel que respecta a l'ubicació del CAP es la que creiem més interessant i que es ni més ni menys que situar-lo a la Plaça de la Pedrera, i això no es precisament el camí més fàcil, però si el més convenient per a la Pobla. Per tant la resolució parlamentaria que es va aprovar tot i concretant unes dates no beneficia als interessos municipals perquè obliga a l'Ajuntament a prendre una resolució que encara està en negociació amb el Departament de Sanitat. Preguem als polítics que quan vulguin ajudar a la Pobla es posin en contacte amb l'Ajuntament 9 així els fruits seran més positius per a tots.

El primer cap de setmana de juliol els carrers de la Pobla tornaran a ser escenari d'una nova edició de la Trobada de Música Tradicional al Pallars, coneguda popularment com a Tradicionarius. Aquesta edició iniciarà les seves activitats el divendres dia 3 a partir de les 23 h. amb l'inauguració de la trobada que inclourà un concert amb la Cobleta de la Selva i un ball amb els solistes de la costa. Pel dissabte l'organització ha preparat tot un seguit d'activitats musicals que s'iniciaran a les 13h. amb el concert Vermut a càrrec de la Banda d'en Vinaixa. Posteriorment i a partir de les 16 h. està previst el tradicional cafè concert. Finalment el dissabte ja a la nit estan previstos a

partir de les 23,30 h. el concert a la fresca i ja cap a la mitja nit una nit de foc amb Xarop de Canya i un ball de nit amb de Soca-rel i Cercavins. El diumenge a les 18,30 h. s'esdevindrà el fi de festa amb Paco Clotet. Cal recordar també que durant els 4 caps de setmana previs a la Trobada de Música Tradicional al Pallars es realitzarà un taller de dança amb Pep Liwandra. Tampoc volem deixar de recordar-vos que durant el mateix cap de setmana de la Trobada de Música Tradicional es produïrà una nova baixada dels raiers per la Noguera Pallaresa, tenint lloc com a preàmbul el sopar en el decurs del qual tindrà lloc el lliurament la ganxa d'or.

L'Ajuntament ha acordat que a partir d'aquest estiu l'import quasi bé integre de les entrades dels balls es destini a diferents entitats de la localitat, com per exemple per l'EPSo per l'il.luminació del camp de futbol.

ElMolíde l'Olité previst acullir l'exposició "Empremtes", consisteny en diferents grabats realitzats per Creixell Solduga. Aquesta exposició romandrà oberta entre els dies 24 de juny i 5 de juliol.

OFERTA PÚBLICA DE PISOS I CASES UNIFAMILIARS Preus de VPO (protecció Oficial) i Preu Taxat. Venda i lloguer. Telf: 973.681.148

®

Número 12,juny 1998


·

SOTA ~

FESTES DE LA MARE DE DtU DE RIBERA ~ ~

Tal i com us deia el nostre alcalde a l'editorial, amb l'arribada de l'estiu la Pobla es torna una població festiva i plena d'activitats relacionades amb la diversió. La primera d'aquestes festivitats i dona la sortida a totes les festes que venen amb posterioritat son les festes patronals de la Mare de Déu de Ribera. El programa d'aquesta edició està previst que s'iniciï amb un acte previ com serà el Concert que vaser ofert a l'església parroquial el passat dia 14i en el que van intervenir la Cora Rocafort de Sant Julià de Lòria, els Petits Cantaires Lauredians de Sant Julia de Lòria, el Petits Cantaires del Pui i la Coral Verge de Ribera. Posteriorment pel dimecres està previst que es realitzi la tradicional concentració de la mainada vestida amb la roba tradicional davant l'Oficina de Turisme, l'inici d'aquesta activitat es preveu a les 21,15 h. Se-

guidament es produïrà a partir de les 22,15 h la Rebuda de les Torxes i l'Ofrena a la Mare de Déu de Ribera, per cloure els actes del dia 17 amb una sessió de sardanes de germanor a la plaça de la Pedrera amb La Cobla de Ponent i un Ball Popular, al polisportiu, a partir de la mitja nit. Pel dia de la patrona també s'han previst diverses activitats entre les que destaquen el repic de campanes a partir de les 11 del matí seguit de la Missa solemnes en honor de la Mare de déu de Ribera prevista al migdia, per continuar amb una ballada de Sardanes a la Plaça de l'Arbre amb la Coble de Ponent. Per últim a la tarda a partir de les 20,45 h. ArraIs de la Terra Ferma interpretarà un concert d'havaneres al Polisportiu.

Si les festes de la Mare de Déu de Ribera, marquen Josep Grau i Serís i l'I1.1m.Sr. Josep Mariné i Grau, l'inici de les festes d'estiu no podem oblidar que tot els quals visitaran els diferents stands.' segut ens trobem amb la Fira de Promopallars, que Com a acte final de la sessió de matí es produïrà aquest any s'esdevindrà el cap de setmana dels dies a partir de les 13,30h.l'entrega per part de la Dipu20 i 21. tació de Lleida i els Ajuntaments de Baix, Pallars, P el dia 20 el preàmbul a la Fira, que es tornarà a Conca de Dalt, Salàs de Pallars, Sarroca de Bellera, situar al seu lloc habitual, oferint a tots els seus visi- Senterada, Torre de Capdella i la Pobla d e Segur, tants la possibilitat de conèixer una bona part de les de la nova ambulància a la Direcció General de Preempreses i industries dedicades al sector de venció d'Incendis i al Parc de Bombers de la Pobla l'agroalimentació i el turisme a les nostres terres, serà de Segur. la constitució durant el matí el Jurat qualificador del Durant la tarda i a partir de les 17 h. es farà primer Concurs de Productes Agroalimentaris del entrega dels premis del Primer Concurs de ProducPallars, que s'efectuarà al Molí de l'Oli. tes Agroalimentaris del Pallars, dins el recinte Firal. Posteriorment i a partir de les 11 del matí a l'Ajun- Per últim i cloent aquesta primera jornada es celetament es produïrà la recepció del presidents de les brarà un Ball a l'orquestra Passadena la recaptació Diputacions de Lleida, Barcelona i Tarragona així com del qual serà Pro-Agrupament EP. dels representants de les altres sis Pobla's de Finalment el diumenge a partir de les 8,30 es doCatalunya, per posteriorment i com a punt culminant narà la sortida a la Xena edició de la Marxa de les converses de les quals us hem informat en els Cicloturística Verge de Ribera que té prevista l'arridarrers mesos, signar un protocol d'agrupació de les bada a les 13,30 h. Pobla's, que ha de marcar l'inici d'una estreta col- Per últim a les 19,30 h. es procedirà a clausurar la laboració entre aquestes 7 poblacions catalanes. Fira, encara que us recordem també que el disA partir de les 12 del migdia es procedirà a realitsabte a la tarda s'obrirà el parc infantil i el tren i zar la inauguració oficial de la Fira Promopallars'98 a que l'stand del Comú de Particulars ha organitzat càrrec dels presidents de les Diputacions abans es- un concurs de dibuix infantil. mentades, els Excm Sr. Manuel Royes i Vila, l'l.lm. Sr. Número 12,juny 1998


L'ARBRE

~

ESPORTS

@L'EQUIP D'ESPORTS D'AVENTURA DE LA POBLA TRIOMFA A DIFERENTS PROVES Durant els dies 18 a 22 de març es celebrà el I Campeonato de Deporte Aventura a Huelva. Ha estat una prova per etapes diürnes i nocturnes en la que s 'han practicat vint-i-vuit modalitats esportives. Hem recorregut Huelva de la muntanya al mar, passant per coves, rius parets i desert. Varem participar vint equips representant a la majoria de Comunitats autònomes: Madrid, Galicia, Navarra, Andalussia, Canàries, València, Catalunya (amb tres equips, dos de Barcelona i un lleidatà). Vam començar classificant-nos en novè lloc després d'una primera jornada caracteritzada per les proves atlètiques tan de velocitat com de potència. La segona etapa disputada entre Sanlúcar de Guadiana i el Rompido ens varem situar en setè lloc, caracteritzant-se aquesta per les llargues distàncies 4 km de natació, 32 km de piragua, 48 km de carrera. En la quarta jornada vam tornar a quedar novens,

varem tancar el campionat amb la nostra millor actuació, al tractar-se l'últim dia d'una etapa en la que predominà la tècnica d'escala i les maniobres amb cordes, quedant quarts. Aquests resultats ens han donat a la fi la setena posició absoluta i la tercera en la categoria masculina. Sense el suport i el patrocini d'empreses i entitats no hauria estat possible la participació de l'Equip de la Pobla de Segur, es per aquest motiu que volem agrair la seva col-laboracià i el seu entusiasme per compartir aquest projecte. Atentament, l'Equip de la Pobla de Segur També volem des de aquestes planes de sota l'Arbre felicitar als membres d'aquest equip que també portà el nom d ela nostra ciutat a les proves realitzades a Guara, Osca, els dies 9 i IOde maig i a les finals del Raiverd, fent també dignes papers.

LA SOCIETAT DE PESCADORS REINICIA LES SEVES ACTIVITATS D'ESTIU La Societat de Pescadors de la Pobla de Segur ha iniciat de nou, amb l'arribada del bon temps, la seva participació en diferents activitats relacionades amb el món de la pesca i la caça. En aquest número de sota l'Arbre volem recordar dos dels esdeveniments en els que ha tingut una participació preponderant, d'una banda, juntament amb la Societat de pescadors de Tremp, van tornar a organitzar el Macroconcurs de pesca 4 x 4, en que van intervenir més de vint equips de tota la comarca, integrats cadascun d'ells per 4 membres, els quals durant el mes de maig van realitzar 4 proves, a diferents punts de la comarca, dos en concret a la zona del camp de tir dels Socors. Cal mencionar també que un cop més les edats dels participants, des de nens a pescadors de més de 80 anys, des mostren que la pesca es una activitat d'agermanament, com va quedar palès també al dinar al que van assistir quasi be 200 persones, celebrat l'últim dia a Cellers. D'altra banda, la Societat de Pescadors de la Pobla va organitzar també; juntament amb la Federació

Lleidatana de pesca les proves del provincial de pesca de ciprínids, que es van realitzar també en les seves dues mànegues a la zona del Camp de tir dels Socors, així com el dinar d'agermanament organitzat per la societat de la Pobla. Cal destacar que aquestes proves eren les prèvies de campionats tant importants com el de Catalunya o el Nacional. D'altra banda diferents membres de la Federació Lleidatana van manifestar públicament l'excel-lent organització realitzada per els membres de la societat de la nostra ciutat, el que fan que la Pobla sigui la seu reserva per a acollir les proves del campionat de Catalunya, si aquestes no es poguessin realitzar a la província de Barcelona.

Volem fer també una menció especial a l'equip juvenil de futbol de la Pobla de Segur que va guanyar la lliga de la seva categoria, des de aquí volem fer-los arribar també la nostra felicitació.

Número 12,juny 1998


SOTA

BREUS

BREUS

t-

i

L'últim cap de setmana de juliol la Pobla acollirà una de les seves festes grans de l'estiu, la Festa Major. Algunes de les orquestres que està previst que actuïn en aquesta edició son el divendres La Peculiar i Moby Dick, el Diumenge Calida i Els Nois de la Mare i el diumenge, Quico el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries. D'altra banda i aprofitant el marc de la Festa Major una de les activitats més interessants que s'està intentant ultimar a l'hora del tancament d'aquesta edició de Sota l'Arbre, seria la primera trobada de puntaires de la Pobla de Segur, la qual estaria organitzada pel taller de puntaires de la Pobla. Tampoc no volem deixar de retocar a tothom que el cap de setmana previ a la Festa Major, també tindrà lloc una altra de les festes grans de la Pobla de Segur, la Festa dels bombers, que en aquesta ocasió s'esdevindrà el dia 18. La Pobla de Segur, va ser el passat dia 23 una de les 3 seus que van acollir les proves del Trofeu Federació de Bàsquet, juntament amb Tremp i Sort. en concret a la nostra població van jugar les finals 8 dels vint equips totals que hi prenien part, en concret els equips de les categories Júnior Femení i Cadet Femení. Cal recordar també que el dinar de les tres seus es va realitzar a la Pobla com a punt central d'aquest esdeveniment esportiu als Pallars.

La sala d'actes del Comú de Particulars acollirà durant el proper mes de juliol, els dies 10,17,24 i 31, a partir de les nou de la nit, el primer Festival de Piano del Pallars. En aquest festival intervindran els pianistes Javier Merino, Cintia Izzillo, Sant i Riu i Francisco Merino, que oferiran durant els quatre dies del festival diferents obres que van des de J.S. Bach a F.Chopin o W.A.Mozart.

El Comú de particulars va tornar a organitzar un any més el tradicional aplec de Sant Miquel de Pui, que en aquesta ocasió va repartir més de 3000 pans entre les nombroses persones que durant el dia van assistir a alguna de les activitats que es van realitzar. El dia 29la Pobla acollirà al Grup de Treball número sis, que durant aquells dies realitzarà reunions diverses a varis punts del Pirineu, per parlar de Quin futur té el Pirineu? A la Pobla s'analitzarà en concret les bases que son necessàries per a crear un pla estratègic per al pirineu, les infrastructures, equipaments i desenvolupament urbà. Aquesta mena de reunions ha de servir com també com a intercanvi d'opinions i per unificar postures davant problemes comuns.

L'ONGEntrepobles Pallars Solidari va tornar a fer de la Pobla de Segur un dels centres de solidaritat de la nostra comarca, amb el dinar solidari realitzat al CEIPels Raiers, el qual va tornar a demostrar la bona predisposició dels poblatans envers aquest tipus d'activitats. D'altra banda a la tarda també va assistir el Cònsol de Cuba a Barcelona, el qual va realitzar una conferencia sobre la situació del seu país.

I

Durant aquest estiu està previst que s'iniciïn les obres de rehabilitació de la coberta de l'edifici principal del CEIPEls Raiers, tant esperades per tots el poblatans i que sens dubte han de suposar una millora en la qualitat del servei d'ensenyament que es dispensa a aquest centre.

Número 12,juny 1998

@


L'ARBRE

~

IMATGFS PER RECORDAR

I

L

~

I

[

1 ~

..

Ajuntament de la Pobla de Segur Pallars Jussà

Lleida