Page 1

Octubre 2013

L’Ajuntament de Miramar incrementa fins a un 25 per cent l’import de les beques als estudiants de tots els nivells acadèmics El Ayuntamiento de Miramar incrementa hasta en un 25 por ciento el importe de las becas a los estudiantes de todos los niveles académicos

L'Ajuntament de Miramar ja ha obert el termini de sol·licitud de les beques per al present curs, a les quals poden optar els estudiants de tots els nivells acadèmics que compleixen amb els requisits marcats a les bases de la convocatòria, disponibles en les oficines municipals i a la pàgina web municipal. D'aquesta manera, els estudiants d'Educació Infantil i Primària rebran una ajuda de 30 euros, els estudiants d'ESO, Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà, rebran una beca de 70 euros. Els estudiants de Cicles Formatius de Grau Superior podran rebre una ajuda de 300 euros, mentre que els universitaris opten a una beca de 500 euros. "La principal novetat de les beques municipals per al present curs és que l'import de totes les ajudes s'ha incrementat, en el cas dels estudiants universitaris fins al 25 per cent, amb l'objectiu d'oferir una ajuda econòmica als pares i mares dels joves estudiants del nostre municipi, ja que som plenament conscients del gran esforç que duen a terme per

proporcionar als seus fills la millor educació possible", exposa l'alcalde de Miramar, Asensio Llorca. L'Ajuntament de Miramar ofereix aquestes beques per tercer any consecutiu. Des de la seua implantació, el Consistori miramarí ha invertit en aquest concepte més de 31.000 euros en només dos anys. "De fet, durant el passat curs acadèmic, un total de 233 alumnes de tots els nivells es van beneficiar d'aquestes beques. En aquests dos primers anys, ja hem concedit un total de 462 ajudes, una xifra que demostra l'èxit d'una iniciativa molt necessària tenint en compte la greu crisi que estem patint", explica el regidor d'Educació de l'Ajuntament de Miramar, Manuel Hidalgo. El termini per sol·licitar les ajudes conclou el proper 31 de desembre. Per la seua banda, l'alcalde de Miramar, Asensio Llorca, explica que aquesta mesura "suposa seguir complint amb un dels compromisos que adquirírem per a la present legislatura. El nostre objectiu és incrementar l'ajuda, sempre dins de les nos-

tres possibilitats, que oferim als estudiants i a les seues famílies, en un moment en el qual estan sent injustament tractats per les administracions autonòmica i central. La reducció de les beques per part d'aquestes administracions, així com l'enduriment dels requisits per accedir a elles i l'increment de les taxes, estan posant en risc la trajectòria acadèmica de molts estudiants, sobretot universitaris. Aquesta situació és totalment inadmissible i per això intentem ajudar en la mesura del possible als estudiants de Miramar i a les seues famílies". El Ayuntamiento de Miramar ya ha abierto el plazo de solicitud de las becas para el presente curso, a las que pueden optar los estudiantes de todos los niveles académicos que cumplan con los requisitos marcados en las bases de la convocatoria, disponibles en las oficinas municipales y en la página web municipal. De esta manera, los estudiantes de Educación Infantil y Primaria recibirán una ayuda de 30 euros, los estu-

diantes de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio, recibirán una beca de 70 euros. Los estudiantes de Ciclos Formativos de Grado Superior podrán recibir una ayuda de 300 euros, mientras que los universitarios optan a una beca de 500 euros. “La principal novedad de las becas municipales para el presente curso es que el importe de todas las ayudas se ha incrementado, en el caso de los estudiantes universitarios hasta el 25 por ciento, con el objetivo de ofrecer una ayuda económica a los padres y madres de los jóvenes estudiantes de nuestro municipio, ya que somos plenamente conscientes del gran esfuerzo que llevan a cabo para proporcionar a sus hijos la mejor educación posible”, expone el alcalde de Miramar, Asensio Llorca. El Ayuntamiento de Miramar ofrece estas becas por tercer año consecutivo. Desde su implantación, el Consistorio miramarino ha invertido en este concepto más de 31.000 euros en solo dos años. “De hecho, durante el pasado curso académico, un

total de 233 alumnos de todos los niveles se beneficiaron de dichas becas. En estos dos primeros años, ya hemos concedido un total de 462 ayudas, una cifra que demuestra el éxito de una iniciativa muy necesaria teniendo en cuenta la grave crisis que estamos sufriendo”, explica el regidor de Educación del Ayuntamiento de Miramar, Manuel Hidalgo. El plazo para solicitar las ayudas concluye el próximo 31 de diciembre. Por su parte, el alcalde de Miramar, Asensio Llorca, explica que esta medida “supone seguir cumpliendo con uno de los compromisos que adquirimos para la presente legislatura. Nuestro objetivo es incrementar la ayuda, siempre dentro de nuestras posibilidades, que ofrecemos a los estudiantes y a sus familias, en un momento en el que están siendo injustamente tratados por las administraciones autonómica y central. La reducción de las becas por parte de dichas administraciones, así como el endurecimiento de los requisitos para acceder a ellas y el

incremento de las tasas, están poniendo en riesgo la trayectoria académica de muchos estudiantes, sobre todo universitarios. Esta situación es totalmente inadmisible y por ello intentamos ayudar en la medida de lo posible a los estudiantes de Miramar y a sus familias”.

VIDEO

BASES E INSTANCIA PARA SOLICITUD

VIDEO

III MEMORIAL XIMO CAPELLINO. El passat mes de setembre, la Regidoria d’Esports va organitzar una nova edició del Memorial Ximo Capellino, amb la disputa d’un trofeu triangular de futbol femení i un campionat de frontennis. III MEMORIAL XIMO CAPELLINO. El pasado mes de septiembre, la Regidoria de Deportes organizó una nueva edición del Memorial Ximo Capellino, con la disputa de un trofeo triangular de fútbol femenino y un campeonato de frontennis.

PAELLES AMB CEBA. Un any més, ADOMAR, en col.laboració amb la Regidoria de la Dona va tornar a organitzar amb èxit les Paelles amb Ceba, amb la participació d’un centenar de veïns i veïnes de Miramar. L’objectiu és difondre un plat tradicional de la nostra gastronomia. PAELLAS CON CEBOLLA. Un año más, ADOMAR, en colaboración con la Regidoria de la Mujer, organizó con éxito las Paellas con Cebolla, con la participación de un centenar de vecinos y vecinas de Miramar. El objetivo es difundir un plato tradicional de nuestra gastronomía.


2

Actualitat

Ja estan en marxa les obres per a la instal.lació d’un nou col.lector d’aigües pluvials en l’avinguda Jaume I de la platja

Ya están en marcha las obras para la instalación de un nuevo colector de aguas pluviales en la avenida Jaume I de la playa

L'Ajuntament de Miramar ja ha posat en marxa les obres de construcció de la xarxa d'evacuació d'aigües pluvials de l'avinguda Jaume I, situada en la zona central de la platja de Miramar. Aquestes obres van a suposar una inversió superior als 130.000 euros, que finançaran conjuntament la Diputació de València i l'Ajuntament de Miramar. En concret, l'ens provincial, en el marc del PPOS de 2013, aportarà 39.000 euros, mentre que l'Ajuntament de Miramar finançarà amb els seus fons propis els més de 81.000 euros restants. L’objectiu d’aquesta actuació és acabar en la mesura del possible amb les acumulacions d'aigua que es produeixen en aquesta avinguda quan plou amb certa intensitat. Així doncs, les obres van a consistir en la instal·lació d'una canonada al llarg dels 350 metres que medix l'avinguda

fins al carrer Baladre, així com la construcció dels embornals i pous de registre necessaris. Tal com exposa l'alcalde de Miramar, Asensio Llorca, "aquestes obres, a més de solucionar un problema puntual d'inundacions que patim en una avinguda important de la platja de Miramar, també van a contribuir a pal·liar la desocupació en el nostre municipi, ja que suposen la contractació de quatre veïns de Miramar que es troben en l'atur. D'aquesta manera, a més de les contractacions directes que efectuem des de l'Ajuntament de Miramar d'acord amb els criteris del Pactsafor, també intentem que les empreses que duen a terme obres municipals contracten a la major quantitat possible d'aturats de Miramar". Les obres d'instal·lació del nou col·lector ja estan en marxa i el termini d'execució previst és de tres mesos. L'empresa Construc-

ciones Just és l'encarregada d'executar aquestes obres. El Ayuntamiento de Miramar ya ha puesto en marcha las obras de construcción de la red de evacuación de aguas pluviales de la avenida Jaume I, ubicada en la zona central de la playa de Miramar. Estas obras van a suponer una inversión superior a los 130.000 euros, que financiarán conjuntamente la Diputación de Valencia y el Ayuntamiento de Miramar. En concreto, el ente provincial, en el marco del PPOS de 2013, aportará 39.000 euros, mientras que el Ayuntamiento de Miramar financiará con sus fondos propios los más de 81.000 euros restantes. El objetivo de esta actuación es acabar en la medida de lo posible con las acumulaciones de agua que se producen en dicha avenida cuando llueve con cierta intensidad. Así pues, las obras van a consistir en

la instalación de una tubería a lo largo de los 350 metros que mide la avenida hasta la calle Baladre, así como la construcción de los imbornales y pozos de registro necesarios. Tal y como expone el alcalde de Miramar, Asensio Llorca, "estas obras, además de solucionar un problema puntual de inundaciones que padecemos en una avenida importante de la playa de Miramar, también van a contribuir a paliar el desempleo

en nuestro municipio, ya que suponen la contratación de cuatro vecinos de Miramar que se encuentren en el paro. De esta manera, además de las contrataciones directas que efectuamos desde el Ayuntamiento de Miramar de acuerdo con los criterios del Pactsafor, también intentamos que las empresas que llevan a cabo obras municipales contraten a la mayor cantidad posible de parados de Miramar". Las obras de instalación del nuevo colector ya están

en marcha y el plazo de ejecución previsto es de tres meses. La empresa Construcciones Just es la encargada de ejecutar dichas obras.

VIDEO

L’Ajuntament realitza set noves contractacions de treballadors en el marc del Pactsafor

El Ayuntamiento realiza siete nuevas contrataciones de trabajadores en el marco del Pactsafor

L'Ajuntament de Miramar ha dut a terme en octubre un total de set noves contractacions de treballadors en el marc del Pactsafor. Aquests empleats treballaran per a l'Ajuntament de forma temporal, "quan finalitzen els seus contractes s'incorporarà un altre grup de treballadors, el procés dels quals de selecció anem a posar en marxa de forma imminent, en col·laboració amb el Servef i els sindicats", exposa l'alcalde de Miramar, Asensio Llorca. Els set nous empleats contractats realitzen, sobretot, tasques de neteja i suport als serveis municipals. En el que va d'any, l'Ajuntament de Miramar ha incorporat a un total de 113 persones. "Així mateix, altres tretze aturats de Miramar també han estat o van a ser contractats durant 2013 per les empreses adju-

dicatàries d'obres finançades amb fons propis municipals. Aquestes empreses es comprometen a contractar a veïns i veïnes de Miramar que actualment estan sense treball. El procés de selecció d'aquest personal ho duen a terme les pròpies empreses, en col·laboració amb el Servef", exposa Asensio Llorca. Cal recordar que el pressupost per a 2013 aprovat per l'Ajuntament de Miramar inclou una partida econòmica de 450.000 euros destinada a la contractació de veïns i veïnes del municipi. Segons exposa Asensio Llorca, "per a l'Ajuntament de Miramar suposa un esforç econòmic considerable dur a terme aquestes contractacions, que el seu objectiu és ajudar als veïns i veïnes de Miramar que estan patint el drama de la desocupació. En aquest sentit, és important

assenyalar que actualment Miramar compta amb 248 persones inscrites en la desocupació. D'aquesta manera, quan finalitze l'any, haurem aconseguit contractar, encara que siga temporalment, a més de la mitat dels aturats de Miramar. El nostre compromís és mantenir aquesta política de contractacions municipals mentre dure la delicada situació que estem patint, així com continuar intentat que aquelles empreses que executen obres municipals contracten a la major quantitat possible d'aturats de Miramar". El Ayuntamiento de Miramar ha llevado a cabo en octubre un total de siete nuevas contrataciones de trabajadores en el marco del Pactsafor. Estos empleados trabajarán para el Ayuntamiento de forma temporal, "cuando fi-

nalicen sus contratos se incorporará otro grupo de trabajadores, cuyo proceso de selección vamos a poner en marcha de forma inminente, en colaboración con el Servef y los sindicatos", expone el alcalde de Miramar, Asensio Llorca. Los siete nuevos empleados contratados realizan, sobre todo, tareas de limpieza y apoyo a los servicios municipales. En lo que va de año, el Ayuntamiento de Miramar ha incorporado a un total de 113 personas. "Asimismo, otros trece desempleados de Miramar también han sido o van a ser contratados durante 2013 por las empresas adjudicatarias de obras financiadas con fondos propios municipales. Dichas empresas se comprometen a contratar a vecinos y vecinas de Miramar que actualmente están

sin trabajo. El proceso de selección de este personal lo llevan a cabo las propias empresas, en colaboración con el Servef", expone Asensio Llorca. Hay que recordar que el presupuesto para 2013 aprobado por el Ayuntamiento de Miramar incluye una partida económica de 450.000 euros destinada a la contratación de vecinos y vecinas del municipio. Según expone Asensio Llorca, "para el Ayuntamiento de Miramar supone un esfuerzo económico considerable llevar a cabo estas contrataciones, cuyo objetivo es ayudar a los vecinos y vecinas de Miramar que están sufriendo el drama del desempleo. En este sentido, es importante señalar que actualmente Miramar cuenta con 248 personas inscritas en el desempleo. De esta manera, cuando finalice

el año, habremos conseguido contratar, aunque solo sea temporalmente, a más de la mitad de los desempleados de Miramar. Nuestro compromiso es mantener esta política de contrataciones municipales mientras dure la delicada situación que estamos padeciendo, así como continuar intentado que aquéllas empresas que ejecutan obras municipales contraten a la mayor cantidad posible de desempleados de Miramar".

VIDEO


3

Actualitat

Miramar invertirà més de 350.000 € en la reurbanització de l’avinguda Mediterrània Miramar invertirá más de 350.000 € en la reurbanizació de la avenida Mediterrània

L'Ajuntament de Miramar ja ha adjudicat les obres de reurbanització d'un ampli tram de l'avinguda Mediterrània, una de les principals artèries de la platja de Miramar, situada en la zona central de la mateixa i que discorre paral·lela al Passeig Marítim. En concret, les obres van a suposar la reforma del tram comprès entre l'Oficina de Turisme i el terme municipal de Bellreguard Tal com exposa l'alcalde de Miramar, Asensio Llorca, “en aquesta actuació anem a invertir més de 350.000 euros, que finançarem amb fons propis municipals. En aquest sentit, cal recalcar que l’adjudicació d’aquestes obres també va a suposar la contractació de persones desempleades del nostre municipi. L’empresa adjudicatària, en col.laboració amb el Servef, portarà terme la selecció d’aquest personal”. La reurbanització de l'avinguda Mediterrània va a suposar, en primer lloc, la renovació integral de la xarxa d'aigua potable. “Aquesta xarxa va ser construïda fa més de 30 anys i presenta problemes de fuites i deteriorament en una infraestructura que s'ha

quedat antiquada. Així doncs, instal·larem una nova xarxa de proveïment, amb més capacitat i amb canonades de polietilè d'alta densitat”, exposa Asensio Llorca. D'altra banda, les obres també van a suposar la renovació i soterrament de les xarxes d'enllumenat públic i telefonia. Al llarg del tram objecte de les obres també s'instal·laran les noves làmpades de LED en l'enllumenat públic. Així mateix, també es repararà la xarxa de sanejament existent i es renovaran les voreres. En aquest sentit, les obres culminaran amb la construcció d'escocells en les voreres i la plantació de palmeres en eixa zona de l'avinguda Mediterrània, “de manera que tota la primera línia de platja, paral·lela al Passeig Marítim, quedarà unificada i comptarà amb palmeres en les voreres”, explica Llorca. El termini d'execució d’estes obres és de sis mesos. “D'aquesta manera, el nostre objectiu és que la reurbanització d'aquest important vial estiga finalitzada abans de les vacances de Setmana Santa del pròxim any”, conclou l'alcalde de Miramar, Asensio Llorca.

El Ayuntamiento de Miramar ya ha adjudicado las obras de reurbanización de un amplio tramo de la avenida Mediterrània, una de las principales arterias de la playa de Miramar, situada en la zona central de la misma y que discurre paralela al Paseo Marítimo. En concreto, las obras van a suponer la reforma del tramo comprendido entre la Oficina de Turismo y el término municipal de Bellreguard. Tal y como expone el alcalde de Miramar, Asensio Llorca, “en esta actuación vamos a invertir más de 350.000 euros, que financiaremos con fondos propios municipales. En este sentido, hay que recalcar que la adjudicación de dichas obras también va a suponer la contratación de personas desempleadas de nuestro municipio. La empresa adjudicataria, en colaboración con el Servef, llevará a cabo la selección de este personal”. La reurbanización de la avenida Mediterrània va a suponer, en primer lugar, la renovación integral de la red de agua potable. “Dicha red fue construida hace más de 30 años y presenta problemas de fugas y demás deterioro en una infraestructura

que se ha quedado anticuada. Así pues, instalaremos una nueva red de abastecimiento, con más capacidad y con tuberías de polietileno de alta densidad”, expone Asensio Llorca. Por otro lado, las obras también van a suponer la renovación y soterramiento de las redes de alumbrado público y telefonía. A lo largo del tramo objeto de las obras también se instalarán las nuevas lámparas de LED en el alumbrado público. Asimismo, también se reparará la red de saneamiento existente y se renovarán las aceras. En este sentido, las obras culminarán con la construcción de alcorques en dichas aceras y la plantación de palmeras en esa zona de la avenida Mediterránea, “de manera que toda la primera línea de playa, paralela al Paseo Marítimo, quedará unificada y contará con palmeras en las aceras”, explica Llorca. El plazo de ejecución de estas obras es de seis meses. “De esta manera, nuestro objetivo es que la reurbanización de este importante vial esté finalizada antes de las vacaciones de Semana Santa del próximo año”, concluye el alcalde de Miramar, Asensio Llorca.

L’Ajuntament destina 30.000 € a la millora del camí rural de l’Alquerieta

El Ayuntamiento destina 30.000 € a la mejora del camino rural de l’Alquerieta L'Ajuntament de Miramar ha dut a terme les obres de millora del Camí de l'Alquerieta. Aquestes obres consisteixen en la construcció d'un mur de contenció en dos trams d'aquest camí rural, que sumen un total de 89 metres de longitud. Cal destacar que el Camí de l'Alquerieta és un dels més importants del terme. La millora d'aquest camí rural comporta una inversió de 30.000 euros, finançada conjuntament per la Diputació de València, a través de Pla de Camins Rurals, i l'Ajuntament de Miramar. El Ayuntamiento de Mirama ha llevado a cabo las obras de mejora del Camí de l'Alquerieta. Estas obras consisten en la construcción de un muro de con-

tención en dos tramos de dicho camino rural, que suman un total de 89 metros de longitud. Hay que destacar que el Camí de l'Alquerieta es uno de los más importantes del término. La mejora de este camino rural, comporta una inversión de 30.000 euros, financiada conjuntamente por la Diputación de Valencia, a través de Plan de Caminos Rurales, y el Ayuntamiento de Miramar.

VIDEO

La platja de Miramar torna a viure una intensa temporada estival amb una alta ocupació La playa de Miramar vuelve a vivir una intensa temporada estival con una alta ocupación

La platja de Miramar ha tornat a viure enguany una intensa temporada estival, marcada per l’alta ocupació. L’estiu s’iniciava amb la renovació per part de la platja de Miramar de totes les certificacions de qualitat, com són la Bandera Blava, la Q de Qualitat Turística i el distintiu Qualitur, atorgat per la Conselleria de Turisme. Així mateix, a finals del mes de juny entrava en funcionament el nou Centre Cívic de la platja, un edifici que durant l’estiu ja ha acollit diverses exposicions, així com una renovada aula d’estudi amb WIFI. Per altra banda, el Centre Cívic de la platja de Miramar també acull les noves instal.lacions de la Creu Roja, la Policia Local i la Guàrdia Civil de la platja de Miramar. En aquest sentit, cal recordar que l’Ajuntament de Miramar ha tornat a reforçar enguany el servei de la Policia

Local durant la temporada estival, amb l’objectiu de millorar la seguretat dels milers de turistes que han visitat la nostra platja. Així mateix, la Guàrdia Civil de la platja de Miramar també ha prestat els seus serveis durant els mesos de juliol i agost. Altra de les novetats de la campanya estival ha sigut la renovació de la rotonda d’entrada a la platja, amb la instal.lació d’una nova barca, elaborada amb dos tipus diferents d’acer i que ja s’ha convertit en el nou emblema del nostre poble. Finalment, durant la temporada estival també han funcionat sense incidències el servei de Biblioplatja i el Punt Accesible, que un any més ha permés que els discapacitats que acudixen a la nostra platja hagen pogut prendre el bany amb totals garanties. La playa de Miramar ha vuelto a vivir este año una in-

tensa temporada estival, marcada por la alta ocupación. El verano se iniciaba con la renovación por parte de la playa de Miramar de todas las certificaciones de calidad, como son la Bandera Azul, la Q de Calidad Turística y el distintivo Qualitur, otorgado por la Conselleria de Turismo. Así mismo, a finales del mes de junio entraba en funcionamiento el nuevo Centro Cívico de la playa, un edificio que durante el verano ya ha acogido varias exposiciones, así como una renovada aula de estudio con WIFI. Por otro lado, el Centro Cívico de la playa de Miramar también acoge las nuevas instalaciones de la Cruz Roja, la Policía Local y la Guardia Civil de la playa de Miramar. En este sentido, hay que recordar que el Ayuntamiento de Miramar ha vuelto a reforzar este año el servicio de Policía

Local durante la temporada estival, con el objetivo de mejorar la seguridad de los miles de turistas que han visitado nuestra playa. Asímismo, la Guardia Civil de la playa de Miramar también ha prestado sus servicios durante los meses de julio y agosto. Otra de las novedades de la campaña estival ha sido la renovación de la rotonda de entrada a la playa, con la instalación de una nueva barca, elaborada con dos tipos diferentes de acero y que ya se ha convertido en el nuevo emblema de nuestro pueblo. Finalmente, durante la temporada estival también han funcionado sin incidencias el servicio de Biblioplaya y el Punto Accesible, que un año más ha permitido que los discapacitados que acuden en nuestra playa hayan podido tomar el baño con totales garantías.


4

Actualitat

PRESENTACIÓ CF MIRAMAR: El Centre Esportiu El Molí va ser l'escenari de la presentació de tots equips que componen el Club de Futbol Miramar. Més d'un centenar de futbolistes de totes les edats van participar en l'acte, que es va tancar amb la disputa del partit de lliga entre el CF Miramar amateur masculí i el Sueca United, que va acabar amb el marcador de 17 a 1 favorable als locals. Les graderies del Centre Esportiu El Molí es van omplir de gom a gom per a presenciar aquest acte, que el CF Miramar ha celebrat enguany per primera vegada en la seua història. Set anys després de la seua creació, el CF Miramar disposa d'equips en pràcticament totes les categories, de la mà del coordinador VIDEO del club, Xavi Torres. Després de la presentació de la totalitat dels futbolistes del club, van intervenir en l'acte el president del CF Miramar, José Juan Mayor, i el regidor d'Esports d'Ajuntament, Vicent Seguí. Ambdós van destacar en les seues intervencions el gran creixement experimentat pel club en les últimes temporades i el ferm suport de l'Ajuntament de Miramar. PRESENTACIÓN CF MIRAMAR: El Centre Esportiu El Molí fue el escenario de la presentación de tots equipos que componen el Club de Futbol Miramar. Más de un centenar de futbolistas de todas las edades participaron en el acto, que se cerró con la disputa del partido de liga entre el CF Miramar amateur masculino y el Sueca United, que acabó con el marcador de 17 a 1 favorable a los locales. Las gradas del Centre Esportiu El Molí se llenaron completamente para presenciar este acto, que el CF Miramar ha celebrado este año por primera vez en su historia. Siete años después de su creación, el CF Miramar dispone de equipos en prácticamente todas las categorías, de la mano del coordinador del club, Xavi Torres.Tras la presentación de la totalidad de los futbolistas del club, intervinieron en el acto el presidente del CF Miramar, José Juan Mayor, y el regidor de Deportes de Ayuntamiento, Vicent Seguí. Ambos destacaron en sus intervenciones el gran crecimiento experimentado por el club en las últimas temporadas y el firme apoyo del Ayuntamiento de Miramar.

Miramar es prepara per a Halloween i la Fira de Sant Andreu Miramar se prepara para Halloween y la Feria de Sant Andreu

El calendari d’activitats culturals i festives de Miramar té dues cites ineludibles la Nit de Halloween i la segona edició de la Fira de Sant Andreu. La primera de les activitats, la Nit de Halloween, tindrà lloc el dijous. La Regidoria de Cultura organitza enguany un teatre de carrer que eixirà des de la plaça de l’Ajuntament a les 21 hores. Aquest teatre itinerant recorrerà els principals carrers del nostre centre històric. La companyia Espectacles David serà l’encarregada de dur a terme la representació, titulada Puff, el

Drac Màgic, un espectacular teatre de carrer amb dracs gegants que de ben segur farà les delícies dels menuts i no tan menuts del nostre poble. Per altra banda, els dies 29 i 30 de novembre i l’1 de desembre, la Regidoria de Festes portarà a terme la segona edició de la Fira de Sant Andreu, després del gran èxit aconseguit la passada edició. Enguany, tornarem a tindre la carpa gastronòmica i el mercat medieval, així com els diversos estands de les associacions i col.lectius del nostre poble. Així mateix, la

Fira de Sant Andreu tornarà a acollir la Pentafesta de la Unió Musical Milamarina, així com la trobada de boixeteres, entre altres activitats. Com a novetats d’enguany, la Regidoria de Festes ha organitzat una exhibició de motocicletes Vespa antigues, així com una mostra de vehicles històrics. El calendario de actividades culturales y festivas de Miramar tiene dos citas ineludibles: la Noche de Halloween y la segunda edición de la Feria de Sant Andreu. La primera de las actividades, la Noche de Halloween, tendrá

lugar la semana próxima. La Concejalía de Cultura organiza este año un teatro de calle que saldrá desde la plaza del Ayuntamiento a las 21 horas. Este teatro itinerante recorrerá las principales calles de nuestro centro histórico. La compañía Espectacles David será la encargada de llevar a cabo la representación, titulada Puff, el Drac Màgic, un espectacular teatro de calle con dragones gigantes que a buen seguro hará las delicias de los pequeños y no tan pequeños de nuestro pueblo.

Por otro lado, los días 29 y 30 de noviembre y el 1 de diciembre, la Concejalía de Fiestas llevará a cabo la segunda edición de la Feria de Sant Andreu, después del gran éxito conseguido la pasada edición. Este año, volveremos a tener la carpa gastronómica y el mercado medieval, así como los diversos estands de las asociaciones y colectivos de nuestro pueblo. Asímismo, la Feria de Sant Andreu volverá a acoger la Pentafesta de la Unión Musical Milamarina, así como el encuentro de bolilleras, entre

otras actividades. Como novedades de este año, la Concejalía de Fiestas ha organizado una exhibición de motocicletas Vespa antiguas, así como una muestra de vehículos históricos.

Ajuntament de Miramar, encuéntranos en / troba’ns en: sempre connectats / siempre conectados !!

NOVETATS BIBLIOTECA

Any XII Difusió Gratuïta Edita: Ajuntament de Miramar

Tiratge: 1.500 Exemplars Dipòsit legal: V - 538 - 2001

Imprés en paper ecològic

Reflejada en ti, de Sylvia Day Atada a ti, de Sylvia Day Dispara yo ya estoy muerto, de Julia Navarro La reina descalza, de Ildefonso Falcones Tiempo de cenizas, de Jorge Molist Circo Máximo, de Santiago Posteguillo Inferno, de Dan Brown Lo que mueve el mundo, de Kirmen Uribe Vides desafinades, de Xavier Aliaga Buenos días, Princesa, de Blue Jeans Mañana lo dejo, de Gilles Legardinier La habitación oscura, de Isaac Rosa Las leyes de la frontera, de Javier Cercas La verdad sobre el caso Harry Quebert, de Joel Dicker

VIDEO

BIM Miramar Octubre 2013 (bilingüe)  

Ací podeu consultar i descarregar el Butlletí d'Informació Municipal de Miramar del present mes d'octubre. Com sempre, en edició bilingüe va...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you