__MAIN_TEXT__

Page 1

Tardor 2014

L’IBI de les parcel.les ubicades en sòl urbanitzable baixarà considerablement a partir de 2015 El IBI de las parcelas ubicadas en suelo urbanizable bajará considerablemente a partir de 2015

L’Ajuntament reforma un tram de l’avinguda de la Safor

El Ayuntamiento reforma un tramo de la avenida de la Safor


2 / Medi Ambient - Medio Ambiente

Miramar ja aplica la nova pintura biocida al clavegueram per a evitar les plagues d’insectes Miramar ya aplica la nueva pintura biocida en el alcantarillado para evitar las plagas de insectos

Miramar ja ha iniciat un nou tractament contra les plagues d’insectes al clavegueram públic tant del poble com de la platja. Aquest nou tractament utilitza la més moderna tecnologia i es basa en l’aplicació d’una pintura en l’interior del clavegueram que acaba amb els insectes i evita que estos es reproduisquen. Esta pintura, tot i ser de baixa toxicitat, és resistent a la pluja i al sol i té una duració mínima de 12 mesos. En la presentació a Miramar d’este nou sistema d’eliminació de plagues estigueren presents l’alcalde del municipi, Asensio Llorca, i Joaquin Bernabeu, gerent de l’empresa CTL, que es l’encarregada de portar a terme esta novedosa campanya de

VIDEO

desinsectació. Miramar és un dels tres únics municipis de la Comunitat Valenciana que estan utilitzant aquest nou tractament, que ja ha sigut provat amb èxit en Àfrica i es comercialitza en més de 30 païssos. Miramar ya ha iniciado un nuevo tratamiento contra las plagas de insectos en el alcantarillado público tanto del pueblo como de la playa. Este nuevo tratamiento utiliza la más moderna tecnología y se basa en la aplicación de una pintura en el interior del alcantarillado que acaba con los insectos y evita que estos se reproduzcan. Esta pintura, a pesar de ser de baja toxicidad, es resistente a la lluvia y al sol y tiene una duración mínima de 12 meses.

L’Ajuntament seguix instal.lant LEDs amb l’ajuda de Diputació

VIDEO

En la presentación en Miramar de este nuevo sistema de eliminación de plagas estuvieron presentes el alcalde del municipio, Asensio Llorca, y Joaquin Bernabeu, gerente de la empresa CTL, que es la encargada de llevar a cabo esta novedosa cam-

paña de desinsectación. Miramar es uno de los tres únicos municipios de la Comunidad Valenciana que están utilizando este nuevo tratamiento, que ya ha sido probado con éxito en África y se comercializa en más de 30 países.

de bombillas LED en el alumbrado público del municipio. Para esta actuación, el Consistorio presidido por Asensio Llorca contará con una ayuda de 50.000

euros procedente de Diputación, en virtud del convenio que firmaron el propio Asensio Llorca y el presidente de la Diputación, Alfonso Rus.

El Ayuntamiento sigue instalando LEDs con la ayuda de Diputación L'Ajuntament va a continuar amb la instal·lació de bombetes LED en l'enllumenat públic del municipi. Per a aquesta actuació, el Consistori presidit per Asensio Llorca comptarà amb una ajuda de 50.000

euros procedent de la Diputació, en virtut del conveni que van signar el propi Asensio Llorca i el president de la Diputació, Alfonso Rus. El Ayuntamiento va a continuar con la instalación


L’IBI de les parcel.les ubicades en sòl urbanitzable baixarà considerablement a partir de 2015

Urbanisme - Urbanismo / 3

El IBI de las parcelas ubicadas en suelo urbanizable bajará considerablemente a partir de 2015

En desembre de l’any 2013, l’Ajuntament de Miramar va aprovar un acord plenari sol.licitant al Ministeri una baixada del valor cadastral de totes les parcel.les ubicades en sòl urbanitzable. Arran d’aquesta proposta municipal i de la sentència del Tribunal Suprem, per un costat les parcel.les ubicades en sòl urbanitzable amb planejament aprovat passaran a pagar un rebut d’IBI molt més barat. Per altre costat, en el cas de les parcel.les ubicades en sòl urbanitzable sense planejament aprovat la reducció de l’IBI encara serà major, ja que pagaran com si es tractara de sòl rústic. Tal i com exposa l’alcalde, Asensio Llorca, “des de l’Ajuntament de Miramar portavèm mesos treballant per a solucionar una situació que pensàvem era injusta i que repercutia negativament en els propietaris de parcel.les en sòl urbanitzable” Així doncs, a partir de l’1 de gener de 2015, aquells bens immobles situats el sòl urbanitzable voran rebaixat

considerablement el rebut de l’IBI. Per una banda, les parcel.les ubicades en sòl urbanitzable sense planejament aprovat (sectors Norest i G) passaran a pagar com a rústic, en aplicació d’un sentència dictada pel Tribunal Suprem el passat mes de maig. Per altra banda i degut a les gestions de l’Ajuntament de Miramar, les parcel.les ubicades en sòl urbanitzable però amb planejament aprovat (sectors H-I) tindran un valor unitari a efectes d’IBI de 5€/m2, aproximadament, després de la gran baixada del seu valor cadastral, sol.licitada per l’Ajuntament de Miramar.

En diciembre de 2013, el Ayuntamiento de Miramar aprobó un acuerdo plenario solicitando al Ministerio una bajada del valor catastral de todas las parcelas ubicadas en suelo urbanizable. A raíz de esta propuesta municipal y de la Sentencia del Tribunal Supremo, por un lado las parcelas ubicadas en suelo urbanizable con planeamiento aprobado pasarán a pagar un recibo de IBI mucho más barato. Por otro lado, en el caso de las parcelas ubicadas en suelo urbanizable sin planeamiento aprobado la reducción del IBI aún será mayor, ya que pagarán como si se tratara de suelo rústico. Tal y como expone el alcalde, Asensio Llorca, “desde el

Ayuntamiento de Miramar llevábamos meses trabajando para solucionar una situación que pensábamos era injusta y que repercutía negativamente en los propietarios de parcelas en suelo urbanizable”. Así pues, a partir del 1 de enero de 2015, aquellos bienes inmuebles situados en suelo urbanizable verán rebajado considerablemente el recibo del IBI. Por un lado, las parcelas ubicadas en suelo urbanizable sin planeamiento aprobado (sectores Noreste y G) pasarán a pagar como rústico, en aplicación de una sentencia dictada por el Tribunal Supremo el pasado mes de mayo. Por otra parte y a consecuencia de las gestiones del Ayuntamiento de Miramar, las parcelas ubicadas en suelo urbanizable pero con planeamiento aprobado (sectores H-I) tendrán un valor unitario a afectos de IBI de 5 €/m2 aproximadamente, despúes de la gran bajada de su valor catastral, solicitada por el Ayuntamiento de Miramar.


L’Ajuntament adquirix una pissarra digital interactiva per a l’Escoleta Municipal 4 / Educació - Educación

El Ayuntamiento adquiere una pizarra digital interactiva para la Escoleta

L'Ajuntament ha invertit 3.000 euros per a dotar a l'Escoleta d'una pissarra digital interactiva, que ja està en funcionament. El Consistori presidit per Asensio Llorca ha dut a terme aquesta inversió amb càrrec als fons propis municipals. La pissarra digital ofereix diversos avantatges per a l'aprenentatge dels alumnes, ja que possibilita que les classes puguen ser més divertides i dinàmiques. D'altra banda, els alumnes, en general, estan més atents, motivats i interessats. La pissarra digital també ajuda als més xicotets a introduir-se en les noves tecnologies. Finalment, també facilita l'accés a Internet i a infinitat d'aplicacions informàtiques educatives. L'alcalde, Asensio Llorca, explica que el compromís de l'Ajuntament amb l'educació "no es limita a la concessió d'ajudes directes als estudiants, tal com fem amb les beques municipals, sinó que també ens preocupem que els escolars de Miramar tinguen a la seua disposició els millors recursos i materials didàctics, com és el cas d'aquesta pissarra digital interactiva.

Miramar invertix 3.000 euros de recursos propis en aquesta actuació

VIDEO

El Ayuntamiento de Miramar ha invertido 3.000 euros en dotar a la Escoleta Infantil Municipal de una pizarra digital interactiva, que ya está en funcionamiento en el centro escolar miramarino. El Consistorio presidido por Asensio Llorca ha llevado a cabo esta inversión con cargo a los fondos propios municipales. La pizarra digital ofrece diversas ventajas para el aprendizaje de los alumnos, ya que posibilita que las clases puedan ser más divertidas y dinámicas. Por otra parte, los alumnos, en general, están más atentos, motivados e interesados. La pizarra digital también ayuda a los más pequeños a introducirse en las nuevas tecnologías. Finalmente, también facilita el acceso a Internet y a infinidad de aplicaciones informáticas

educativas. El alcalde, Asensio Llorca, explica que el compromiso del Ayuntamiento de Miramar con la educación “no se limita a la concesión de ayudas directas a los estudiantes, tal y como hacemos con las becas municipales, sino que también nos preocupamos de que los escolares de Miramar tengan a su disposición los mejores recursos y materiales didácticos, como es el caso de esta pizarra digital interactiva.

Miramar invierte 3.000 euros de recursos propios en esta actuación


L’Ajuntament torna a incrementar l’import de les beques a l’estudi Educació - Educación / 5

El Ayuntamiento vuelve a incrementar el importe de las becas al estudio L’Ajuntament torna a incrementar aquest curs l’import de les ajudes que ja poden sol.licitar els estudiants de Miramar de tots els nivells acadèmics. D'aquesta manera, els estudiants rebran unes ajudes d’entre 35 i 600 euros. "La principal novetat de les beques municipals per al present curs és que l'import de totes les ajudes s'ha incrementat per segon any consecutiu, en el cas dels estudiants universitaris fins al 37 per cent, amb l'objectiu d'oferir una ajuda econòmica als pares i mares dels joves estudiants del nostre municipi. En total i durant els quatre anys que portem atorgant aquestes ajudes, l'import de totes les beques s'ha incrementat entre un 27 i un 37 per cent", exposa l'alcalde de Miramar, Asensio Llorca. Des de la seua implantació, el Consistori miramarí ha invertit en aquest concepte més de 49.000 euros en només tres anys. En aquest temps, ja s’han concedit un total de 675 ajudes. ESCOLETA En el cas dels alumnes de 0 a 3 anys de Miramar, també és necessari recordar que l'Ajuntament fa un gran esforç econòmic per a finançar part del cost de funcionament de la nostra Escoleta, “i no haver de

VIDEO

repercutir en els pares el cost íntegre de la prestació d'aquest servei, imprescindible hui en dia per a poder conciliar la vida laboral dels pares amb l'educació dels fills. En concret, l’Ajuntament aporta un total de 94 euros al mes per cada un dels alumnes de l’Escoleta Municipal”, conclou Llorca. El Ayuntamiento vuelve a incrementar este curso el importe de las ayudas que ya pueden solicitar los estudiantes de Miramar de todos los niveles académicos. De esta manera, los estudiantes recibirán unas ayudas de entre 35 y 600 euros. “La principal novedad de las becas municipales para el presente curso es que el importe de todas las ayudas se ha incrementado por segundo año consecutivo, en

el caso de los estudiantes universitarios hasta el 37 por ciento, con el objetivo de ofrecer una ayuda económica a los padres y madres de los jóvenes estudiantes de nuestro municipio. En total y durante los cuatro años que llevamos otorgando estas ayudas, el importe de todas las becas se ha incrementado entre un 27 y un 37 por ciento”, expone el alcalde de Miramar, Asensio Llorca. Desde su implantación, el Consistorio miramarino ha invertido en este concepto más de 49.000 euros en solo tres años. En este tiempo, ya se han concedido un total de 675 ayudas. ESCOLETA En el caso de los alumnos de 0 a 3 años de Miramar, también es necesario recordar que el Ayuntamiento hace un

BASES E INSTANCIA SOLICITUD

gran esfuerzo económico para financiar parte del coste de funcionamiento de nuestra Escoleta, “y no tener repercutir en los padres el coste íntegro de la prestación de este servicio, imprescindible hoy en día para poder conciliar la vida laboral de los padres con la educación de los hijos. En concreto, el Ayuntamiento de Miramar aporta un total de 94 euros al mes por cada uno de los alumnos de la Escoleta Municipal”, concluye Llorca.


6 / Miramar, en imatges - Miramar, en imágenes

VIDEO

Més de 150 futbolistes de totes les edats integren aquesta temporada els 10 equips del Club de Futbol Miramar. El passat mes d’octubre es va dur a terme la presentació de tots els equips, en una jornada festiva que va tindre lloc al Centre Esportiu El Molí. Más de 150 futbolistas de todas las edades integran esta temporada los 10 equipos del Club de Fútbol Miramar. El pasado mes de octubre se llevó a cabo la presentación de todos los equipos, en una jornada festiva que tuvo lugar en el Centre Esportiu El Molí.

VIDEO

VIDEO

El passat setembre, ADOMAR tornà a cuinar un dels plats tradicionals de la cuina miramarina, les paelles amb ceba. El pasado septiembre, ADOMAR volvió a cocinar uno de los platos tradicionales de la cocina miramarina, las paellas con cebolla.

Miramar va ser l’escenari d’un gran espectacle de música tradicional de l’Uruguai, que portà fins al nostre poble a centenars d’espectadors procedents de tot el món. Miramar fue el escenario de un gran espectáculo de música tradicional de Uruguay, que trajo hasta nuestro pueblo a centenares de espectadores procedentes de todo el mundo.

La Ruta de la Salud visita Miramar el 18 de novembre La Ruta de la Salud visita Miramar el 18 de noviembre

El 18 de novembre, el Centre Social El Molí rebrà la visita de la Ruta de la Salud, una iniciativa de la Diputació de València i l’Hospital General que té com a objectiu previndre diverses malalties a través de xarrades informatives i proves mèdiques, que qualsevol persona podrà fer-se de forma totalment gratuïta. Esta iniciativa tindrà lloc al Centre Social El Molí el dimecres 18 de novembre de 17 a 20 hores.

El 18 de noviembre, el Centre Social El Molí recibirá la visita de la Ruta de la Salud, una iniciativa de la Diputación de Valencia y el Hospital General que tiene como objetivo prevenir diversas enfermedades a través de charlas informativas y pruebas médicas, que cualquier persona podrá hacerse de forma gratuita. Esta iniciativa tendrá lugar en el Centre Social El Molí el miercoles 18 de noviembre de 17 a 20 horas.

CHARLAS INFORMATIVAS - Riesgo cardiovascular - Enfermendades respiratorias - Pérdida de audición - Reumatología y osteoporosis - Diabetes y nutrición - Cómo cuidar tus ojos

PRUEBAS MÉDICAS GRATUITAS - Cálculo riesgo cardiovascular, electrocardiograma y masa corporal - Espirometría y coxímetro - Audiometrías - Medición ocular y rejilla de Amsler - Toma de tensión, glucemia - Revisión bucodental - Ejercicio físico


Ja estan en marxa les obres de reurbanització de l’avinguda de La Safor Urbanisme - Urbanismo / 7

Ya están en marcha las obras de reurbanización de la avenida de La Safor

Les obres de reurbanització d'un tram de l'avinguda de la Safor, un dels principals vials d'accés a la platja de Miramar, ja estan en marxa. Aquesta actuació comporta una inversió de 170.000 euros. La Diputació subvenciona 70.000 euros del cost d'aquesta actuació. En concret, les obres consisteixen, d'una banda, en la renovació de la xarxa d'aigua potable, una infraestructura construïda fa més de 30 anys. D'aquesta manera, se substituiran les canonades de 60 mm. de diàmetre per altres de 110 mm. de diàmetre, amb l'objectiu de "millorar l’abastiment d'aigua potable als habitatges", exposa Llorca. D'altra banda, també es procedirà a renovar la xarxa de sanejament, l'antiguitat de la qual també és superior als 30 anys i es troba deteriorada. Les obres també inclouen la renovació de la xarxa d'enllumenat i la col·locació de canalitzacions per al soterrament de la xarxa de telefonia. Cal destacar que les voreres de tot el tram de l'avinguda també seran renovades, així com ampliades en diverses zones d’aquest vial. Tal com exposa l'alcalde Miramar, Asensio Llorca, "quan finalitzen aquestes

VIDEO

obres haurem invertit en la platja de Miramar més d'un milió d'euros durant 2014, amb l'objectiu de renovar diverses infraestructures i instal·lacions”.

Aquesta obra suposa una inversió de 170.000 euros

Las obras de reurbanización de un tramo de la avenida de la Safor, uno de los principales viales de acceso a la playa de Miramar, ya están en marcha. Esta actuación comporta una inversión de 170.000 €. La Diputación subvenciona 70.000 euros del coste de

esta actuación. En concreto, las obras consisten, por una parte, en la renovación de la red de agua potable, una infraestructura construida hace más de 30 años. De esta manera, se sustituirán las tuberías de 60 mm. de diámetro por otras de 110 mm. de diámetro, con el objetivo de “mejorar el abastecimiento de agua potable a las viviendas”, expone Llorca. Por otro lado, también se procederá a renovar la red de saneamiento, cuya antigüedad también es superior a los 30 años y se encuentra deteriorada. Las obras también incluyen la renovación de la red de alumbrado y la colocación

de canalizaciones para el soterramiento de la red de telefonía. Hay que destacar que las aceras de todo el tramo de la avenida también serán renovadas, así como ampliadas en diversas zonas de dicho vial. Tal y como expone el alcalde Miramar, Asensio Llorca, “cuando finalicen estas obras habremos invertido en la playa de Miramar más de un millón de euros durante 2014, con el objetivo de renovar diversas infraestructuras e instalaciones”.

Esta obra supone una inversión de 170.000 euros


Actualitat - Actualidad

DIVENDRES 28

20:00h Obertura III Fira Sant Andreu a Miramar. Cercavila amb la Unió Musical Milamarina pels carrers del poble. En acabar inici de de la Carpa Gastronòmica d'Associacions amb degustació de tapes. 23:00h Discomòbil a la Carpa. DISSABTE 29

9:00h Esmorzars a la Carpa Gastronòmica. 10:00h Coques de dacsa a càrrec de l'Associació de Moros i Cristians. 10:00h Xocolata amb bunyols a càrrec d'ADOMAR. 11:00h Obertura del Mercat Medieval amb exposició i vol d'aus de rapinya durant tot el dia. 11:15h Parc infantil i trenet durant tot el matí. 11:30h Taller de titelles organitzat per Fundació Humana. 12:30h Inauguració del Mercat Medieval a càrrec de l'alcalde de Miramar, Asensio Llorca Bertó. Tot seguit actuació de Pep Botifarra (Romanços del cec). 17:00h Espectacle "Aires del Mediterráneo" a càrrec del Centro Hípico los Robles i les Ballarines del Grup Saborea. 17:30h Xocolata amb bunyols a càrrec d'ADOMAR. 23:00h Discomòbil a la Carpa Gastronòmica DIUMENGE 30

9:00h Esmorzars a la Carpa Gastronòmica. 9:30h Exposició i ruta de motos i cotxes clàssics a càrrec de l'Associació de Motos Clàssiques de Ròtova. 10:00h Xocolata amb bunyols a càrrec d'ADOMAR. 11:00h Obertura del Mercat Medieval amb exposició i vol d'aus de rapinya durant tot el dia. 11:00h Misa Major en honor a Sant Andreu i en acabar focs d’artifici. 11.30h Parc infantil, trenet i visita de personatges Disney durant tot el matí. 12:30h Taller de Batucada amb la col·laboració de la Unió Musical Milamarina. Finalitzarà amb exhibició a la Carpa Gastronòmica. 17:00h Danses i espectacle de gegants i cabuts a càrrec del grup de danses de Daimús. 17.30h Berenar de creps i dolços a càrrec dels Festers de la Joventut 18:30h Espectacle de màgia a la Carpa Gastronòmica. Any XIII - Difusió Gratuïta Edita: Ajuntament de Miramar

Tiratge: 1.500 Exemplars Dipòsit legal: V - 538 - 2001 Imprés en paper ecològic

Profile for Ajuntament de Miramar

BIM Miramar novembre 2014  

BIM Miramar novembre 2014  

Advertisement