Page 3

L’IBI de les parcel.les ubicades en sòl urbanitzable baixarà considerablement a partir de 2015

Urbanisme - Urbanismo / 3

El IBI de las parcelas ubicadas en suelo urbanizable bajará considerablemente a partir de 2015

En desembre de l’any 2013, l’Ajuntament de Miramar va aprovar un acord plenari sol.licitant al Ministeri una baixada del valor cadastral de totes les parcel.les ubicades en sòl urbanitzable. Arran d’aquesta proposta municipal i de la sentència del Tribunal Suprem, per un costat les parcel.les ubicades en sòl urbanitzable amb planejament aprovat passaran a pagar un rebut d’IBI molt més barat. Per altre costat, en el cas de les parcel.les ubicades en sòl urbanitzable sense planejament aprovat la reducció de l’IBI encara serà major, ja que pagaran com si es tractara de sòl rústic. Tal i com exposa l’alcalde, Asensio Llorca, “des de l’Ajuntament de Miramar portavèm mesos treballant per a solucionar una situació que pensàvem era injusta i que repercutia negativament en els propietaris de parcel.les en sòl urbanitzable” Així doncs, a partir de l’1 de gener de 2015, aquells bens immobles situats el sòl urbanitzable voran rebaixat

considerablement el rebut de l’IBI. Per una banda, les parcel.les ubicades en sòl urbanitzable sense planejament aprovat (sectors Norest i G) passaran a pagar com a rústic, en aplicació d’un sentència dictada pel Tribunal Suprem el passat mes de maig. Per altra banda i degut a les gestions de l’Ajuntament de Miramar, les parcel.les ubicades en sòl urbanitzable però amb planejament aprovat (sectors H-I) tindran un valor unitari a efectes d’IBI de 5€/m2, aproximadament, després de la gran baixada del seu valor cadastral, sol.licitada per l’Ajuntament de Miramar.

En diciembre de 2013, el Ayuntamiento de Miramar aprobó un acuerdo plenario solicitando al Ministerio una bajada del valor catastral de todas las parcelas ubicadas en suelo urbanizable. A raíz de esta propuesta municipal y de la Sentencia del Tribunal Supremo, por un lado las parcelas ubicadas en suelo urbanizable con planeamiento aprobado pasarán a pagar un recibo de IBI mucho más barato. Por otro lado, en el caso de las parcelas ubicadas en suelo urbanizable sin planeamiento aprobado la reducción del IBI aún será mayor, ya que pagarán como si se tratara de suelo rústico. Tal y como expone el alcalde, Asensio Llorca, “desde el

Ayuntamiento de Miramar llevábamos meses trabajando para solucionar una situación que pensábamos era injusta y que repercutía negativamente en los propietarios de parcelas en suelo urbanizable”. Así pues, a partir del 1 de enero de 2015, aquellos bienes inmuebles situados en suelo urbanizable verán rebajado considerablemente el recibo del IBI. Por un lado, las parcelas ubicadas en suelo urbanizable sin planeamiento aprobado (sectores Noreste y G) pasarán a pagar como rústico, en aplicación de una sentencia dictada por el Tribunal Supremo el pasado mes de mayo. Por otra parte y a consecuencia de las gestiones del Ayuntamiento de Miramar, las parcelas ubicadas en suelo urbanizable pero con planeamiento aprobado (sectores H-I) tendrán un valor unitario a afectos de IBI de 5 €/m2 aproximadamente, despúes de la gran bajada de su valor catastral, solicitada por el Ayuntamiento de Miramar.

BIM Miramar novembre 2014  
BIM Miramar novembre 2014  
Advertisement