__MAIN_TEXT__

Page 1

Febrer 2014

L’Ajuntament de Miramar aprova un pressupost de 3,1 milions d’euros per a 2014 El Ayuntamiento de Miramar aprueba un presupuesto de 3,1 millones de euros para 2014

L'Ajuntament de Miramar va aprovar en la sessió plenària celebrada el passat 26 de desembre el pressupost municipal per a 2014. Els comptes municipals per a enguany ascendeixen a un total de 3,1 milions d'euros. En aquest sentit, cal destacar que l'Ajuntament de Miramar va a invertir enguany un total de 400.000 euros en la contractació de veïns del municipi que actualment es troben sense ocupació, quantitat similar a la invertida en 2012 i 2013 i que ha permès donar treball a 127 aturats del municipi durant l'últim any. L'alcalde de Miramar, Asensio Llorca, explica que els comptes municipals “en línies generals segueixen la mateixa línia dels últims anys, incrementant les quantitats que es destinen a inversions, benestar social i educació. Actualment, tant a Miramar com en la resta de municipis del nostre país tenim un greu problema amb les xifres de l'atur entre els nostres veïns. Per aquest motiu i atès que el nostre objectiu no és un altre que millorar les condicions de vida dels veïns i veïnes destinem 400.000 euros a contractar a aturats, sempre en el marc del Pacte Territorial per l'Ocupació de la Safor (Pactsafor). Aquests empleats podran treballar per a l'Ajuntament durant aproximadament un mes. Aquestes contractacions, tal com hem fet durant els últims anys, les durem a terme sempre seguint els criteris i el barem establits en el Pactsafor. El nostre compromís és mantenir aquesta política de contractacions mentre dure la severa crisi que estem patint”. Cal recordar que en 2013 l'Ajuntament ha contractat a un total de 127 treballadors al llarg de tot l'any, amb l'objectiu de reforçar els serveis municipals i realitzar tasques de neteja i millores, tant urbanes com en el terme municipal de Miramar. Aquestes contractacions s'incrementen

especialment en els mesos d'estiu, durant els quals el municipi augmenta la seua població de forma exponencial. Quant a les inversions que l'Ajuntament durà a terme en el municipi durant 2014, cal assenyalar que la partida pressupostària per a aquest concepte suposa pràcticament una quarta part del pressupost. Dins d'aquesta partida, cap destacar la inversió de 200.000 euros en la reurbanització de l'avinguda de la Safor, un dels vials més importants de la platja. Així mateix, l'Ajuntament invertirà més de 150.000 euros en la repavimentación i millora del drenatge de diversos carrers del municipi. D'altra banda, destinarà recursos propis per a diverses inversions de menor quantia, com la construcció d'una planta descalcificadora per a la xarxa d'aigua potable i l'adequació d'horts urbans en el municipi. “Totes aquestes actuacions estan molt lligades a l'ocupació, ja que les inversions municipals que anem a dur a terme enguany també van a generar treball per als aturats de Miramar. A través d'aquestes inversions el que fem és incentivar les contractacions de forma indirecta, és a dir, mitjançant la inversió en obra pública. Com sempre, a l'hora d'adjudicar aquestes obres tindrem especialment en compte a aquelles empreses que es comprometen a contractar aturats de Miramar. És important tenir en compte que des de l'Ajuntament podem dur a terme tot aquest esforç inversor a causa de la bona situació dels comptes municipals. De fet, el nivell d'endeutament del nostre municipi és zero”, exposa Asensio Llorca. Finalment, els comptes municipals per a 2013 també mantenen totes les prestacions socials i educatives que atorga l'Ajuntament de Miramar, com són les beques als estudiants de tots els nivells acadèmics, la subvenció del 50 per cent del

cost de la vacuna Prevenar i les aportacions municipals a l'Escoleta de Miramar, així com les ajudes a tots els col·lectius i associacions del municipi. En el cas de les beques als estudiants, cal recordar que aquest curs el seu import s'ha incrementat fins a en un 25 per cent. El Ayuntamiento de Miramar aprobó en la sesión plenaria celebrada el pasado 26 de diciembre el presupuesto municipal para 2014. Las cuentas municipales para este año ascienden a un total de 3,1 millones de euros. En este sentido, hay que destacar que el Ayuntamiento de Miramar va a invertir este año un total de 400.000 euros en la contratación de vecinos del municipio que actualmente se encuentran sin empleo, cantidad similar a la invertida en 2012 y 2013 y que ha permitido dar trabajo a 127 desempleados del municipio durante el último año. El alcalde de Miramar, Asensio Llorca, explica que las cuentas municipales “en líneas generales siguen la misma línea de los últimos años, incrementando las cantidades que se destinan a inversiones, bienestar social y educación. Actualmente, tanto en Miramar como en el resto de municipios de nuestro país tenemos un grave problema con las cifras del paro entre nuestros vecinos. Por este motivo y dado que nuestro objetivo no es otro que mejorar las condiciones de vida de los vecinos y vecinas, destinamos 400.000 euros a contratar a desempleados, siempre en el marco del Pacto Territorial por el Empleo de la Safor (Pactsafor). Dichos empleados podrán trabajar para el Ayuntamiento durante aproximadamente un mes. Estas contrataciones, tal y como hemos hecho durante los últimos años, las llevaremos a cabo siempre siguiendo los criterios y el baremo establecidos en el Pactsafor. Nuestro compromiso es mantener

esta política de contrataciones mientras dure la severa crisis que estamos sufriendo”. Hay que recordar que en 2013 el Ayuntamiento ha contratado a un total de 127 trabajadores a lo largo de todo el año, con el objetivo de reforzar los servicios municipales y realizar tareas de limpieza y mejoras, tanto urbanas como en el término municipal de Miramar. Estas contrataciones se incrementan especialmente en los meses de verano, durante los cuales el municipio aumenta su población de forma exponencial. En cuanto a las inversiones que el Ayuntamiento llevará a cabo en el municipio durante 2014, hay que señalar que la partida presupuestaria para este concepto supone prácticamente una cuarta parte del presupuesto. Dentro de dicha partida, cabe destacar la inversión de 200.000 euros en la reurbanización de la avenida de la Safor, uno de los viales más importantes de la playa. Asimismo, el Ayuntamiento invertirá más de 150.000 euros en la repavimentación y mejora del drenaje de diversas calles del municipio. Por otro lado, destinará recursos pro-

pios para diversas inversiones de menor cuantía, como la construcción de una planta descalcificadora para la red de agua potable y la adecuación de huertos urbanos en el municipio. “Todas estas actuaciones están muy ligadas al empleo, ya que las inversiones municipales que vamos a llevar a cabo este año también van a generar trabajo para los desempleados de Miramar. A través de estas inversiones lo que hacemos es incentivar las contrataciones de forma indirecta, es decir, mediante la inversión en obra pública. Como siempre, a la hora de adjudicar dichas obras tendremos especialmente en cuenta a aquellas empresas que se comprometan a contratar desempleados de Miramar. Es importante tener en cuenta que desde el Ayuntamiento podemos llevar a cabo todo este esfuerzo inversor debido a la buena situación de las cuentas municipales. De hecho, el nivel de endeudamiento de nuestro municipio es cero”, expone Asensio Llorca. Finalmente, las cuentas municipales para 2013 también mantienen todas las prestaciones sociales y educativas que otorga el Ayuntamiento

de Miramar, como son las becas a los estudiantes de todos los niveles académicos, la subvención del 50 por ciento del coste de la vacuna Prevenar y las aportaciones municipales a la Escoleta de Miramar, así como las ayudas a todos los colectivos y asociaciones del municipio. En el caso de las becas a los estudiantes, hay que recordar que este curso su importe se ha incrementado hasta en un 25 por ciento.

VIDEO

AUDIO (Entrevista Asensio Llorca)

VIDEO

FESTA DE SANT ANTONI. Les Regidories de Festes i Benestar Social, amb la col.laboració d’ADOMAR, van organitzar el passat 19 de gener la festa de Sant Antoni, amb la benedicció dels animals, el repartiment del pa benet, xocolata i bunyols i un parc infantil. FIESTA DE SAN ANTONIO. Las Regidorias de Fiestas y Bienestar Social, en colaboración con ADOMAR, organizaron el pasado 19 de enero la fiesta de San Antonio, con la bendición de los animales, el reparto del pan bendito, chocolate y buñuelos y un parque infantil.


2

Actualitat

L’Ajuntament de Miramar organitza una nova reunió de la Junta Local de Seguretat El Ayuntamiento de Miramar organiza una nueva reunión de la Junta Local de Seguridad

El passat mes novembre, l'Ajuntament de Miramar va acollir una nova reunió de la Junta Local de Seguretat. L'objectiu d'aquesta reunió és facilitar la coordinació entre l'Ajuntament, la Policia Local del municipi i la Guàrdia Civil. En la Junta Local de Seguretat van participar el subdelegat del Govern a la Comunitat Valenciana, Luis Santamaría, l'alcalde, Asensio Llorca, i representants de la Policia Local i de la Guàrdia Civil. En la Junta Local de Seguretat es va fer fet un balanç de les dades recaptades i de les actuacions realitzades durant els últims mesos per part d'ambdós cossos de seguretat. Així mateix, es va fer especial recalcament en el reforç de la vigilància i la coordinació entre la Policia Local i la Guàrdia Civil durant la present campanya de recol·lecció de cítrics, amb l'objectiu d'incrementar els controls. En aquest sentit, cap destacar que la Policia Local de Miramar ha elaborat un protocol d'actuació per a evitar possibles furts en la

zona agrària. D'altra banda, la Junta Local de Seguretat va tractar especialment els temes concernents a la seguretat durant el passat estiu, en el qual s'incrementa exponencialment la població. En aquest sentit, s'ha constatat el fet que els delictes han descendit durant els mesos de juliol i agost. Cal destacar que aquest estiu, tant la Polícia Local com la Guàrdia Civil de la platja de Miramar han estrenat els nous retens situats en el Centre Cívic de la platja, que han estat en funcionament durant els mesos de juliol i agost. Respecte a la Junta Local de Seguretat, l'alcalde, Asensio Llorca, exposa la conveniència de realitzar aquest tipus de reunions, "que tenen com a objectiu coordinar les nostres forces i treballar conjuntament per a millorar la seguretat ciutadana en el nostre municipi. En aquest punt i tal com demostren les xifres de delinqüència durant els mesos d'estiu, està sent molt important la presència de la Guàrdia Civil en la platja de

Miramar, que complementa la tasca que duu a terme la Policia Local, la plantilla de la qual també s'incrementa de forma considerable durant l'estiu". El pasado mes de noviembre, el Ayuntamiento de Miramar acogió una nueva reunión de la Junta Local de Seguridad. El objetivo de esta reunión es facilitar la coordinación entre el Ayuntamiento, la Policía Local del municipio y la Guardia Civil. En la Junta Local de Seguridad participaron el subdelegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Luis Santamaría, el alcalde, Asensio Llorca, y representantes de la Policía Local y de la Guardia Civil. En la Junta Local de Seguridad se hizo un balance de los datos recabados y de las actuaciones realizadas durante los últimos meses por parte de ambos cuerpos de seguridad. Asimismo, se hizo especial hincapié en el refuerzo de la vigilancia y la coordinación entre la Policía Local y la Guardia Civil durante la presente campaña de recolección de cítricos, con el

objetivo de incrementar los controles. En este sentido, cabe destacar que la Policía Local de Miramar ha elaborado un protocolo de actuación para evitar posibles hurtos en la zona agraria. Por otro lado, la Junta Local de Seguridad trató especialmente los temas concernientes a la seguridad durante el pasado verano, en el que se incrementa exponencialmente la población. En este sentido, se ha constatado el hecho de que los delitos han descendido durante los meses de julio y agosto. Hay que destacar que este verano, tanto la Polícia Local

como la Guardia Civil de la playa de Miramar han estrenado los nuevos retenes ubicados en el Centro Cívico de la playa, que han estado en funcionamiento durante los meses de julio y agosto. Respecto a la Junta Local de Seguridad, el alcalde, Asensio Llorca, expone la conveniencia de realizar este tipo de reuniones, "cuyo objetivo es coordinar nuestras fuerzas y trabajar conjuntamente para mejorar la seguridad ciudadana en nuestro municipio. En este punto y tal y como demuestran las cifras de delincuencia durante los meses de verano, está siendo

muy importante la presencia de la Guardia Civil en la playa de Miramar, que complementa la tarea que lleva a cabo la Policía Local, cuya plantilla también se incrementa de forma considerable durante el verano".

VIDEO

VIDEO VIDEO

CONCURS TARGETES DE NADAL. En la imatge podem vore als guanyadors del concurs, junt a l’alcalde, Asensio Llorca i els regidors Manuel Hidalgo i Pura Reig. Els guanyadors van ser Arián, Albert Martín, Mar Bataller i Carla Montagud. CONCURSO DE TARJETAS DE NAVIDAD. En la imageb podemos ver a los ganadores del concurso, junto al alcalde, Asensio Llorca i los regidores Manuel Hidalgo y Pura Reig. Los ganadores fueron Arián, Albert Martín, Mar Bataller i Carla Montagud.

VIDEO

PENTAFESTA. La Unió Musical Milamarina va celebrar en desembre la seua Pentafesta, que l’oratge obligà a suspendre durant la Fira de Sant Andreu. Els xiquets i xiquets de Miramar van poder gaudir d’un agradable matí amb jocs i tallers. PENTAFESTA. La Unió Musical Milamarina celebró en diciembre su Pentafesta, que el tiempo obligó a suspender durante la Feria de San Andrés. Los niños y niñas de Miramar pudieron disfrutar de una agradable mañana con juegos y talleres.

ELS NADALS MÉS SOLIDARIS. Un total de 350 kg. d’aliments i joguets van ser var ser recaptats durant la jornada de futbol solidària que organitzaren conjuntament el CF Miramar i les Regidories de Joventut i Benestar Social. Aquestes donacions van ser entregades a la Creu Roja. Per altra banda, l’Ajuntament va fer una donació de més de 200 entrepans i peces de bolleria al Centre d’Acollida Sant Francesc d’Assís, que acull a 60 malalts sense recursos econòmics ni ajuda familiar. LAS NAVIDADES MÁS SOLIDARIAS. Un total de 350 kg. de alimentos y juguetes se recaudaron durante la jornada de fútbol solidaria que organizaron conjuntamente el CF Miramar y las Regidorías de Juventud y Bienestar Social. Estas donaciones fueron entregadas a la Cruz Roja. Por otro lado, el Ayuntamiento hizo una donación de más de 200 bocadillos y piezas de bollería al Centro de Acogida San Francisco de Asís, que acoge a 60 enfermos sin recursos económicos ni ayuda familiar.


3

Actualitat

Les obres de reurbanització d’un tram de l’avinguda Mediterrània avancen a bon ritme Las obras de reurbanización de un tramo de la avenida mediterrània avanzan a buen ritmo

Les obres de reurbanització d'un ampli tram de l'avinguda Mediterrània, una de les principals artèries de la platja, avancen a bon ritme. En concret, les obres suposen la reforma del tram comprès entre l'Oficina de Turisme i el terme municipal de Bellreguard, que serà remodelat a través de l'execució de dos projectes en paral·lel. El primer dels projectes, el pressupost del qual és de més de 420.000 euros, suposa, d'una banda, la renovació integral de la xarxa d'aigua potable. "Aquesta xarxa va ser construïda fa més de 30 anys i presenta problemes de fuites i altres problemes en una infraestructura que s'ha quedat antiquada. Així doncs, estem instal·lant una nova xarxa de proveïment, amb més capacitat i amb canonades de polietilè d'alta densitat", exposa Asensio Llorca. D'altra banda, les obres també van a suposar la renovació i soterrament de la xarxa d'enllumenat públic. Al llarg del tram objecte de les obres també s'instal·laran els nous llums de LED en l'enllumenat públic. Així mateix, també es repararà la xarxa de sanejament existent i es renovaran

les voreres. En aquest sentit, les obres culminaran amb la construcció d'escocells en aquestes voreres i la plantació de palmeres en eixa zona de l'avinguda Mediterrània, "de manera que tota la primera línia de platja, paral·lela al Passeig Marítim, quedarà unificada i comptarà amb palmeres de la varietat Washingtònia en les voreres", explica Llorca. El segon dels projectes suposa una inversió de més de 120.000 euros, també procedents de fons propis, que s'està destinant a la construcció d'un nou col·lector per a l'evacuació d'aigües pluvials. Aquest col·lector discorrerà entre el carrer Marjaletes i l'estació de bombeig situada junt l'Oficina de Turisme. Tal com exposa l'alcalde, Asensio Llorca, "ambdós projectes, tant la reurbanització del vial com la construcció del nou col·lector, s'estan executant en paral·lel, amb l'objectiu d'aprofitar les rases existents i optimitzar recursos. Respecte al col·lector, la seua finalitat és evitar acumulacions d'aigua puntuals que pogueren produirse en cas de fortes pluges, tal com va succeir el passat 27 agost, quan es van arre-

plegar a Miramar 213 litres per metre quadrat, la xifra més alta de tota la Comunitat Valenciana. Malgrat no produir-se cap incidència greu aquell dia, hem optat per construir aquest nou col·lector, amb la finalitat d'evitar possibles situacions de risc. Ambdós projectes estaran finalitzats abans de les vacances de Setmana Santa", conclou l'alcalde de Miramar, Asensio Llorca. Finalment, assenyalar que l'adjudicació d'aquestes obres comporta la contractació de cinc persones aturades del municipi. Las obras de reurbanización de un amplio tramo de la avenida Mediterrània, una de las principales arterias de la playa, avanzan a buen ritmo. En concreto, las obras suponen la reforma del tramo comprendido entre la Oficina de Turismo y el término municipal de Bellreguard, que será remodelado a través de la ejecución de dos proyectos en paralelo. El primero de los proyectos, cuyo presupuesto es de más de 420.000 euros, supone, por un lado, la renovación integral de la red de agua potable. “Dicha red fue construida hace más de 30 años y presenta problemas

de fugas y demás deterioro en una infraestructura que se ha quedado anticuada. Así pues, estamos instalando una nueva red de abastecimiento, con más capacidad y con tuberías de polietileno de alta densidad”, expone Asensio Llorca. Por otro lado, las obras también van a suponer la renovación y soterramiento de la red de alumbrado público. A lo largo del tramo objeto de las obras también se instalarán las nuevas lámparas de LED en el alumbrado público. Asimismo, también se reparará la red de saneamiento existente y se renovarán las aceras. En este sentido, las obras culminarán con la construcción de alcorques en dichas aceras y la plantación de palmeras en esa zona de la avenida Mediterránea, “de manera que toda la primera línea de playa, paralela al Paseo Marítimo, quedará unificada y contará con palmeras de la variedad Washingtonia en las aceras”, explica Llorca. El segundo de los proyectos supone una inversión de más de 120.000 euros, también procedentes de fondos propios, que se está destinando a la construcción de un nuevo colector para la

evacuación de aguas pluviales. Dicho colector discurrirá entre la calle Marjaletes y la estación de bombeo situada junto la Oficina de Turismo. Tal y como expone el alcalde, Asensio Llorca, “ambos proyectos, tanto la reurbanización del vial como la construcción del nuevo colector, se están ejecutando en paralelo, con el objetivo de aprovechar las zanjas existentes y optimizar recursos. En cuanto al colector, su finalidad es evitar acumulaciones de agua puntuales que pudieran producirse en caso de fuertes lluvias, tal y como sucedió el pasado 27 agosto, cuando se recogieron en Miramar 213 litros por metro cuadrado, la cifra más alta de toda la Comunidad Valenciana. Pese a no producirse ninguna incidencia

grave aquel día, hemos optado por construir este nuevo colector, con la finalidad de evitar posibles situaciones de riesgo. Ambos proyectos estarán finalizados antes de las vacaciones de Semana Santa”, concluye el alcalde de Miramar, Asensio Llorca. Finalmente, señalar que la adjudicación de estas obras comporta la contratación de cinco personas desempleadas del municipio.

VIDEO

La remodelació de la plaça del Pont, en marxa

L'Ajuntament ha iniciat les obres de remodelació de la plaça del Pont, un conjunt de vials per als vianants públics que estan situats entorn del grup d'edificis del mateix nom, situats en la zona central de la platja de Miramar. Les obres suposen, d'una banda, la reparació del ferm més deteriorat de l'àrea per als vianants, en total més de 1.200 metres quadrats de superfície, així com la renovació del l'entaulellat en aquesta zona de la plaça. “El pas del temps havia causat una certa deterioració en el paviment d'aquesta zona, molt transitada sobretot en temporada estival”, explica l'alcalde de Miramar, Asensio Llorca. D'altra banda, també s'està procedint a la millora del drenatge en aquesta zona, a través de la construcció d'un nou col·lector. L'ob-

La remodelación de la plaza del Puente, en marcha jectiu d'aquesta nova canonada és facilitar l'evacuació d'aigües pluvials i evitar possibles inundacions en les plantes baixes dels edificis. Aquest col·lector, de 30 centímetres de diàmetre, estarà connectat a la nova xarxa de pluvials recentment construïda en l'avinguda Jaume I. Per a facilitar la ràpida evacuació de les aigües pluvials, les obres també suposen la construcció dels embornals necessaris. “Amb això intentem minimitzar el risc d'inundacions en tota la zona”, exposa Asensio Llorca. Ambdues actuacions, tant la renovació del paviment com la millora del drenatge suposen una inversió de més de 90.000 euros, que l'Ajuntament de Miramar finançarà amb càrrec als seus fons propis. Tal com explica l'alcalde, Asensio Llorca, “el termini

d'execució de les obres és de tres mesos, de manera que, igual que les obres de reurbanització de l'avinguda Mediterrània, aquesta actuació també estarà finalitzada abans de les vacances de Setmana Santa. Aquestes dues obres, juntament amb la construcció de la xarxa de pluvials de l'avinguda Jaume I, culminen una inversió conjunta de més de 760.000 euros en la platja de Miramar durant els últims mesos, amb l'objectiu de seguir millorant les infraestructures d'un dels nuclis més importants del nostre municipi”. El Ayuntamiento ha puesto en marcha las obras de remodelación de la plaza del Puente, un conjunto de viales peatonales públicos que están ubicados en torno al grupo de edificios del mismo nombre, situados en

la zona central de la playa de Miramar. Las obras suponen, por un lado, la reparación del firme más deteriorado del área peatonal, en total más de 1.200 metros cuadrados de superficie, así como la renovación de las baldosas en dicha zona de la plaza. “El paso del tiempo había causado un cierto deterioro en el pavimento de esta zona, muy transitada sobre todo en temporada estival”, explica el alcalde de Miramar, Asensio Llorca. Por otro lado, también se está procediendo a la mejora del drenaje en dicha zona, a través de la construcción de un nuevo colector. El objetivo de esta nueva tubería es facilitar la evacuación de aguas pluviales y evitar posibles inundaciones en las plantas bajas de los edificios. Dicho

colector, de 30 centímetros de diámetro, estará conectado a la nueva red de pluviales recientemente construida en la avenida Jaume I. Para facilitar la rápida evacuación de las aguas pluviales, las obras también suponen la construcción de los imbornales necesarios. “Con ello intentamos minimizar el riesgo de inundaciones en toda la zona”, expone Asensio Llorca. Ambas actuaciones, tanto la renovación del pavimento como la mejora del drenaje suponen una inversión de más de 90.000 euros, que el Ayuntamiento de Miramar financiará con cargos a sus fondos propios. Tal y como explica el alcalde, Asensio Llorca, “el plazo de ejecución de las obras es de tres meses, de manera que, al igual que las obras de reurbanización

de la avenida Mediterránea, esta actuación también estará finalizada antes de las vacaciones de Semana Santa. Estas dos obras, junto con la construcción de la red de pluviales de la avenida Jaume I, culminan una inversión conjunta de más de 760.000 euros en la playa de Miramar durante los últimos meses, con el objetivo de seguir mejorando las infraestructuras de uno de los núcleos más importantes de nuestro municipio”.

VIDEO


4

Actualitat

Miramar millorarà la qualitat de l’aigua potable amb la instal.lació d’una planta descalcificadora Miramar mejorará la calidad del agua potable con la instalación de una planta descalcificadora

L'Ajuntament ha començat la instal·lació d’una planta descalcificadora en la xarxa general de proveïment d'aigua del municipi. Tal com explica l'alcalde, Asensio Llorca, “aquesta actuació té com a objectiu eliminar les incrustacions de calç, que provoquen greus problemes en tot tipus d'instal·lacions i equipaments. De forma electrònica, la planta descalcificadora transforma les molècules calcàries perquè perden el seu poder d'adherència, tot açò de forma ecològica i sense eliminar el calci i el magnesi de l'aigua. D'aquesta manera, no s'altera químicament l'aigua i es manté la seua potabilitat”. La instal·lació de la planta descalcificadora suposarà una inversió de 66.000 euros, que Miramar finançarà amb fons propis. En aquest sentit, cal assenyalar que l'aigua potable no solament de Miramar, sinó de tots els municipis costaners de la zona mediterrània, es caracteritza per la seua excessiva duresa. Aquesta presència elevada de calç en l'aigua provoca problemes no solament en els electrodomèstics, sinó també en els sistemes de calefacció que utilitzen calde-

res o termos, en les bombes de pressió d'aigua i fins i tot en les pròpies canonades de proveïment, que podrien arribar a obstruir-se totalment per l'acció de la calç. “Per açò, des de l'Ajuntament hem decidit dur a terme aquesta inversió amb l'objectiu de protegir tant als electrodomèstics com a la resta d'infraestructures contra els problemes que causa la incrustació de calç”. Cal destacar que, d'entre els diversos mètodes existents per a la descalcificació de l'aigua, Miramar ha optat pel més avançat, un sistema que deté, evita i arrossega les incrustacions de calç “de forma electrònica, sense productes químics, sals ni resines. El sistema que anem a instal·lar no altera les característiques físiques i químiques de l'aigua, sinó que únicament es limita a transformar les molècules de la calç perquè perden la seua capacitat d'adherència. Aquest sistema, a més, no requereix de manteniment ni revisions periòdiques, a diferència de les plantes descalcificadores que utilitzen sal, que sí suposen un elevat cost anual en manteniment, revi-

sions i trencaments”, explica Asensio Llorca. En aquest sentit, “cal deixar clar que aquesta inversió no suposarà en cap cas un augment ni present ni futur del rebut d'aigua que paguem tots els veïns”, conclou el primer edil. D'aquesta manera, una vegada en funcionament la planta descalcificadora, els veïns i veïnes del municipi notaran els avantatges a mitjà termini. A més de la millora del rendiment dels electrodomèstics que utilitzen aigua, la suavitat de l'aigua descalcificada és beneficiosa per a la pell i el cabell. Així mateix, l'aigua descalcificada redueix en un 50 per cent la quantitat de detergent necessari per a electrodomèstics com el rentavaixella i la llavadora, així com allarga la vida i millora l'aspecte de la roba. Finalment, la descalcificació de l'aigua també comportarà un considerable estalvi energètic, ja que diversos estudis assenyalen que costa entre un 20 i un 30 per cent menys de temps calfar l'aigua descalcificada que l'aigua amb calç. “Una vegada estiga en funcionament aquesta planta descalcificadora i avaluem el seu

LA FIRA DE SANT ANDREU ES CONSOLIDA AL NOSTRE POBLE. La pluja, el vent i l’intens fred no van impedir que la segona edició de la Fira de Sant Andreu també es convertira en tot un èxit. La carpa gastronòmica es va omplir durant els tres dies que va durar l’event i els assistents a la Fira va poder tastar les tapes elaborades per totes les associacions i col.lectius del municipi, entre altres activitats. D’aquesta manera, la festa en honor al nostre patró ja està consolidada i, de cara al present any, l’objectiu és continuar incrementant les activitats de la Fira LA FERIA DE SAN ANDRÉS SE CONSOLIDA EN NUESTRO PUEBLO. La lluvia, el viento y el intenso frío no impidieron que la segunda edició de la Feria de San Andrés se convirtiera en todo un éxito. La carpa gastronómica se llenó durante los tres días que duró el evento y los asistentes a la Feria pudieron degustar las tapas elaboradas por todas las asociaciones y colectivos del municipio, entre otras actividades. De esta manera, la fiesta en honor a nuestro patrón ya está consolidada y, de cara a este año, el objetivo es continuar incrementando las actividades de la Feria.

Any XIII Difusió Gratuïta Edita: Ajuntament de Miramar

Tiratge: 1.500 Exemplars Dipòsit legal: V - 538 - 2001

Imprés en paper ecològic

funcionament i resultats, començarem a plantejar-nos la construcció d'una altra planta que done servei a la platja”, conclou Llorca. El Ayuntamiento ha iniciado la instalación de una planta descalcificadora en la red general de abastecimiento de agua del municipio. Tal y como explica el alcalde, Asensio Llorca, “esta actuación tiene como objetivo eliminar las incrustaciones de cal, que provocan graves problemas en todo tipo de instalaciones y equipamientos. De forma electrónica, la planta descalcificadora transforma las moléculas calcáreas para que pierdan su poder de adherencia, todo ello de forma ecológica y sin eliminar el calcio y el magnesio del agua. De esta manera, no se altera químicamente el agua y se mantiene su potabilidad”. La instalación de la planta descalcificadora supondrá una inversión de 66.000 euros, que Miramar financiará con fondos propios. En este sentido, hay que señalar que el agua potable no sólo de Miramar, sino de todos los municipios costeros de la zona mediterránea, se caracteriza

por su excesiva dureza. Esta presencia elevada de cal en el agua provoca problemas no sólo en los electrodomésticos, sino también en los sistemas de calefacción que utilizan calderas o termos, en las bombas de presión de agua e incluso en las propias tuberías de abastecimiento, que podrían llegar a obstruirse totalmente por la acción de la cal. “Por ello, desde el Ayuntamiento hemos decidido llevar a cabo dicha inversión con el objetivo de proteger tanto a los electrodomésticos como al resto de infraestructuras contra los problemas que causa la incrustación de cal”. Hay que destacar que, de entre los diversos métodos existentes para la descalcificación del agua, Miramar ha optado por el más avanzado, un sistema que detiene, evita y arrastra las incrustaciones de cal “de forma electrónica, sin productos químicos, sales ni resinas. El sistema que vamos a instalar no altera las características físicas y químicas del agua, sino que únicamente se limita a transformar las moléculas de la cal para que pierdan su capacidad de adherencia. Este sistema, además, no requiere de mantenimiento ni revisiones periódicas, a diferencia de las plantas descalcificadoras que utilizan sal, que sí suponen un elevado coste anual en man-

tenimiento, revisiones y roturas”, explica Asensio Llorca. En este sentido, “hay que dejar claro que esta inversión no supondrá en ningún caso un aumento ni presente ni futuro del recibo de agua que pagamos todos los vecinos”, concluye el primer edil. De esta manera, una vez en funcionamiento la planta descalcificadora, los vecinos y vecinas del municipio notarán las ventajas a medio plazo. Además de la mejora del rendimiento de los electrodomésticos que utilizan agua, la suavidad del agua descalcificada es beneficiosa para la piel y el cabello. Asimismo, el agua descalcificada reduce en un 50 por ciento la cantidad de detergente necesario para electrodomésticos como el lavavajillas y la lavadora, así como alarga la vida y mejora el aspecto de la ropa. Finalmente, la descalcificación del agua también conllevará un considerable ahorro energético, ya que diversos estudios señalan que cuesta entre un 20 y un 30 por ciento menos de tiempo calentar el agua descalcificada que el agua con cal. “Una vez esté en funcionamiento esta planta descalcificadora y evaluemos su funcionamiento y resultados, comenzaremos a plantearnos la construcción de otra planta que dé servicio a la playa”, concluye Llorca.

Profile for Ajuntament de Miramar

BIM Miramar Febrer 2014 (bilingüe)  

BIM Miramar Febrer 2014 (bilingüe)  

Advertisement