__MAIN_TEXT__

Page 1

Hivern 2015

L’Ajuntament de Miramar aprova un pressupost de 3 milions d’euros per a 2016 El Ayuntamiento de Miramar aprueba un presupuesto de 3 millones de euros para 2016

Les obres de reurbanització de la plaça de les Arenes ja han finalitzat Las obras de reurbanización de la plaza de las Arenas ya han finalizado


El pressupost municipal per a 2016 de l’Ajuntament de Miramar serà de 3 milions d’euros

2 / Pressupost 2016 - Presupuesto 2016

El presupuesto municipal para 2016 del Ayuntamiento de Miramar será de 3 millones de euros

L'Ajuntament de Miramar va aprovar en la sessió plenària celebrada el passat 29 de desembre el pressupost municipal per a 2016. Els comptes municipals per a enguany ascendixen a un total de 3 milions d'euros. L'alcalde de Miramar, Asensio Llorca, explica que els comptes municipals “en línies generals seguixen la mateixa línia dels últims anys, incrementant les quantitats que es destinen a inversions, benestar social i educació, així com mantenint les partides destinades a esports, cultura, festes o turisme, entre altres. Actualment, i ja que l'atur seguix sent un greu problema per als ciutadans, anem a seguir destinant al voltant de 400.000 euros a contractar a aturats, sempre en el marc del Pacte Territorial per l'Ocupació de la Safor (Pactsafor)” POBRESA ENERGÈTICA En la sessió plenària celebrada el passat 29 de desembre, l'Ajuntament de Miramar també va aprovar

Miramar s’adherix al pla contra la pobresa energètica impulsat per la Generalitat

Miramar se adhiere al plan contra la pobreza energética impulsado por la Generalitat

la seua adhesió al pla contra la pobresa energètica promogut per la Generalitat Valenciana, una iniciativa que té com a objectiu concedir ajudes a aquells habitatges que pels seus ingressos no puguen fer front al pagament dels subministraments d'energia elèctrica, gas i aigua. També es concediran aquestes ajudes a les famílies que han sigut desnonades i que, havent accedit a un lloguer, no tenen capacitat econòmica per a fer front al pagament de la renda. “Miramar ha sigut un dels primers municipis a adherir-se a aquest pla”, conclou Asensio Llorca. El Ayuntamiento de Miramar aprobó en la sesión plenaria celebrada el pasado 29 de diciembre el presupuesto municipal para 2016. Las cuentas municipales para este año

ascienden a un total de 3 millones de euros. El alcalde de Miramar, Asensio Llorca, explica que las cuentas municipales “en líneas generales siguen la misma línea de los últimos años, incrementando las cantidades que se destinan a inversiones, bienestar social y educación, así como manteniendo las partidas destinadas a deportes, cultura, fiestas o turismo, entre otras. Actualmente, y dado que el paro sigue siendo un grave problema para los ciudadanos, seguimos destinando alrededor de 400.000 euros a contratar a desempleados, siempre en el marco del Pacto Territorial por el Empleo de la Safor (Pactsafor)” POBREZA ENERGÉTICA En la sesión plenaria

celebrada el pasado 29 de diciembre, el Ayuntamiento de Miramar también aprobó su adhesión al plan contra la pobreza energética promovido por la Generalitat Valenciana, una iniciativa que tiene como objetivo conceder ayudas a aquellas viviendas que por sus ingresos no puedan hacer frente al pago de los suministros de energía eléctrica, gas y agua. También se concederán estas ayudas a las familias que han sido desahuciadas y que, habiendo accedido a un alquiler, no tienen capacidad económica para hacer frente al pago de la renta. “Miramar ha sido uno de los primeros municipios en adherirse a dicho plan”, concluye Llorca.

VIDEO


El pressupost destina 640.000 € a inversions i 400.000 € a contractacions Pressupost 2016 - Presupuesto 2016 / 3

El presupuesto destina 640.000 euros a inversiones y 400.000 euros a contrataciones

El pressupost municipal per a 2016 destina més de 640.000 euros a diverses inversions en infraestructures i equipaments, “amb la finalitat, principalment, de seguir renovant espais públics i dotar a Miramar de millors serveis i instal•lacions”, exposa l'alcalde de Miramar, Asensio Llorca. D'aquesta manera, es destinaran 250.000 euros a la reurbanització del carrer Tamarits, un dels principals vials de la platja de Miramar. Així mateix, el pressupost contempla una partida de 50.000 euros per a la renovació de la xarxa de pluvials de la calle Tramuntana, en el casc urbà del poble, així com altres 85.000 euros per a la remodelació integral del carrer Sotaia, situat en la platja de Miramar, entre altres El mes de gener van finalitzar les obres de renovació de la xarxa de pluvials d’un tram de l’avinguda Jaume I, amb la finalitat d’evitar acumulacions d’aigua en eixa zona de la platja. El mes de enero finalizaron las obras de renovación de la red de pluviales de un tramo de la avenida Jaume I, con la finalidad de evitar acumulaciones de agua en esa zona de la playa.

actuacions. D'altra banda, el pressupost de 2016 manté una partida de 400.000 euros per a la contractació de veïns del municipi que actualment es troben sense ocupació, quantitat similar a la invertida en anys anteriors i que, només en 2015, ha permès donar treball durant aproximadament un mes a un total de 181 aturats de Miramar, sempre seguint les directrius del Pacte Territorial per l'Ocupació de la Safor (Pactsafor). El presupuesto municipal para 2016 destina más de 640.000 euros a diversas inversiones en infraestructuras y equipamientos, “con la finalidad, principalmente, de seguir renovando espacios públicos y dotar a Miramar de mejores servicios e instalaciones” expone el alcalde

de Miramar, Asensio Llorca. De esta manera, se destinarán 250.000 euros a la reurbanización de la calle Tamarits, uno de los principales viales de la playa de Miramar. Asimismo, el presupuesto contempla una partida de 50.000 euros para la renovación de la red de pluviales de la calle Tramuntana, en el casco urbano del pueblo, así como otros 85.000 euros para la remodelación integral de la calle Sotaia, ubicada en la playa de Miramar, entre otras actuaciones.

Por otro lado, el presupuesto de 2016 mantiene una partida de 400.000 euros para la contratación de vecinos del municipio que actualmente se encuentran sin empleo, cantidad similar a la invertida en años anteriores y que, sólo en 2015, ha permitido dar trabajo durante aproximadamente un mes a un total de 181 desempleados de Miramar, siempre siguiendo las directrices del Pacto Territorial por el Empleo de la Safor (Pactsafor).


Miramar invertirà 84.000 euros en beques i ajudes a la vacunació en 2016 4 / Pressupost 2016 - Presupuesto 2016

Miramar invertirá 84.000 euros en becas y ayudas a la vacunación en 2016

Continuant amb el pressupost municipal per a 2016, cal destacar els més de 84.000 euros que l'Ajuntament de Miramar invertirà en beques per als estudiants de tots els nivells acadèmics i en ajudes a la vacunació. Respecte a les beques, enguany es torna a incrementar l'import de les ajudes, que en alguns casos augmenta en més d'un 30 per cent. En concret, els estudiants universitaris podran rebre una ajuda de fins a 800 euros, enfront dels 600 que rebien el curs passat. Així mateix, enguany també podran justificar aquesta ajuda amb despeses de desplaçament o fins i tot despeses de lloguer. Cal assenyalar que l'Ajuntament de Miramar es va adherir al programa Xarxa Llibres, a través del qual els alumnes d'Educació Primària, Secundària i FP Bàsica passaran a rebre les beques de fins a 200 euros finançades conjuntament per l'Ajuntament, la Generalitat i la Diputació. No obstant això, “sí que seguim atorgant les ajudes municipals als alumnes exclosos d'aquest programa, això és, als d'Infantil, Batxillerat, FP de Grau Mitjà i Superior i els universitaris. En aquest sentit, cal recordar que els alumnes

d'Infantil rebran una ajuda de 50 euros. Els de Batxillerat i FP de Grau Mitjà tindran una beca de fins a 100 euros, mentre que els alumnes de FP de Grau Superior rebran fins a 400 euros. Finalment, els estudiants universitaris seran beneficiaris d'una ajuda municipal de fins a 800 euros”, explica Asensio Llorca. Respecte a les ajudes a la vacunació, el pressupost municipal contempla la subvenció del 50 per cent de les vacunes contra el rotavirus, dirigida als lactants, i contra el virus del papil•loma humà, en aquest cas per a les dones d'entre 14 i 30 anys d'edat. La subvenció del 50 per cent de la vacuna contra el rotavirus suposa una ajuda de 105 euros als beneficiaris, mentre que la subvenció de la vacuna contra el rotavirus comporta una ajuda de 225 euros. Continuando con el presupuesto municipal para 2016, cabe destacar los más de 84.000 euros que el Ayuntamiento de Miramar invertirá en becas para los estudiantes de todos los niveles académicos y en ayudas a la vacunación. Respecto a las becas, este año se vuelve a incrementar el importe de las ayudas, que en algunos casos aumenta en

más de un 30 por ciento. En concreto, los estudiantes universitarios podrán recibir una ayuda de hasta 800 euros, frente a los 600 que recibían el curso pasado. Asimismo, este año también podrán justificar dicha ayuda con gastos de desplazamiento o incluso gastos de alquiler. Hay que señalar que el Ayuntamiento de Miramar se adhirió al programa Xarxa Llibres, a través del cual los alumnos de Educación Primaria, Secundaria y FP Básica pasarán a recibir las becas de hasta 200 euros financiadas conjuntamente por el Ayuntamiento, la Generalitat y la Diputación. No obstante, “sí que seguimos otorgando las ayudas municipales a los alumnos excluidos de dicho programa, esto es, a los de Infantil, Bachillerato, FP de Grado Medio y Superior y los universitarios. En este sentido, hay que recordar que los

alumnos de Infantil recibirán una ayuda de 50 euros. Los de Bachillerato y FP de Grado Medio tendrán una beca de hasta 100 euros, mientras que los alumnos de FP de Grado Superior recibirán hasta 400 euros. Finalmente, los estudiantes universitarios serán beneficiarios de una ayuda municipal de hasta 800 euros”, explica Asensio Llorca. Respecto a las ayudas a la vacunación, el presupuesto municipal contempla la subvención del 50 por ciento de las vacunas contra el rotavirus, dirigida a los lactantes, y contra el virus del papiloma humano, en este caso para las mujeres de entre 14 y 30 años de edad. La subvención del 50 por ciento de la vacuna contra el rotavirus supone una ayuda de 105 euros a los beneficiarios, mientras que la subvención de la vacuna contra el rotavirus conlleva una ayuda de 225 euros.


Els escolars de Miramar visitaren l’Ajuntament amb motiu del Dia de la Constitució

Educació - Educación / 5

Los escolares de Miramar visitaron el Ayuntamiento con motivo del día de la Constitución Els alumnes de quart, cinquè i sisè del CEIP Oliveretes de Miramar van visitar el passat 3 de desembre el nostre Ajuntament amb motiu del Dia de la Constitució. Els escolars van recórrer les diferents dependències municipals acompanyats per l’alcalde, Asensio Llorca i les regidores Pura Reig i Vanessa Molina, així com pels seus professors i el director del centre escolar, Ximo Alfonso. Asensio Llorca va instruir als alumnes sobre les funcions de cadascun dels serveis municipals, així com els va explicar diverses qüestions sobre la història i l’evolució del municipi. En total, van ser més de 70 els alumnes que van participar en aquesta iniciativa, organitzada per a commemorar el Dia de la Constitució. La visita va finalitzar en Saló de Plenaris de l’Ajuntament, on es van congregar tots els alumnes. L’alcalde va exposar als escolars el significat i la importància de la nostra Constitució, així com el procés que va desembocar en la seua aprovació. Els alumnes també van tindre l'oportunitat de formular tot tipus

de preguntes a l’alcalde, relacionades amb la Constitució però també sobre la gestió municipal a Miramar. Los alumnos de cuarto, quinto y sexto del CEIP Oliveretes de Miramar visita-

En total, van ser més de 70 els alumnes del CEIP Oliveretes que participaren en esta iniciativa

En total, fueron más de 70 los alumnos del CEIP Oliveretes que participaron en esta iniciativa ron el pasado 3 de diciembre el Ayuntamiento del municipio con motivo del Día de la Constitución. Los escolares recorrieron las diferentes dependencias municipales acompañados por el alcalde, Asensio Llorca y las regidoras Pura Reig y Vanessa Molina, así como sus profesores y el director del centro escolar, Ximo Alfonso.

Asensio Llorca instruyó a los alumnos sobre las funciones de cada uno de los servicios municipales, así como les explicó varias cuestiones sobre la historia y la evolución del municipio. En total, fueron más de 70 los alumnos que participaron en esta iniciativa, organizada para conmemorar el Día de la Constitución. La visita finalizó en Salón de Plenarios del Ayuntamiento, donde se congregaron todos los alumnos. El alcalde expuso a los escolares el significado y la importancia de nuestra Constitución, así como el

proceso que desembocó en su aprobación. Los alumnos también tuvieron la oportunidad de formular todo tipo de preguntas al alcalde, relacionadas con la Constitución pero también sobre la gestión municipal en Miramar.

VIDEO


Les obres de reurbanització de la plaça de les Arenes ja han finalitzat

6 / Medi Ambient - Medio Ambiente

Las obras de reurbanización de la plaza de las Arenas ya han finalizado

Les obres de reurbanització de la plaça dels Arenes ja han finalitzat. Cal recordar que esta actuació suposa una inversió de més de 95.000 euros, finançada amb càrrec al Pla d’Inversions Sostenibles de la Diputació de València. Les obres han suposat la reforma integral de la plaça i la seua àrea peatonal, renovant per a esta finalitat les xarxes de reg i aigües pluvials. En el cas de la xarxa de pluvials s’han instal.lat noves canonades de més capacitat, així com nous embornals i pous de registre. Estes canalitzacions s’han connectat a la recentment renovada xarxa de pluvials de l’avinguda Jaume I. D'altra banda, també s’ha renovat la xarxa d’enllumenat i s’ha canviat tot el paviment de la plaça i de la zona per als vianants que l'envolta. Per acabar, l'Ajuntament de Miramar ha instal.lat nou mobiliari urbà en tota la plaça. Tal i com exposa l'alcalde de Miramar, Asensio Llorca, l'objectiu d'aquesta actuació és “millorar una àmplia zona

per als vianants que va ser construïda fa aproximadament 30 anys i que tenia problemes d'acumulacions d'aigua quan plovia amb intensitat. Així mateix, el paviment també estava deteriorat en diverses zones. Amb aquesta inversió de 95.000 euros solucionarem aquests problemes i posarem en valor aquesta plaça, augmentant la superfície destinada a zona verda i instal·lant nou mobiliari urbà”. Las obras de reurbanización de la plaza de las Arenas ya han finalizado. Hay que recordar que esta actuación supone una inversión de más de 95.000 euros, financiada con cargo al Plan de

Inversiones Sostenibles de la Diputación de Valencia. Las obras han supuesto la reforma integral de la plaza y su área peatonal, renovando para esta finalidad las redes de riego y aguas pluviales. En el caso de la red de pluviales se han instalado nuevas tuberías de más capacidad, así como nuevas alcantarillas y pozos de registro. Estas canalizaciones se han conectado a la recientemente renovada red de pluviales de la avenida Jaume I. Por otro lado, también se ha renovado la red de alumbrado y se ha cambiado todo el pavimento de la plaza y de la zona peatonal que la rodea. Para acabar, el

Any XIII - Difusió Gratuïta Edita: Ajuntament de Miramar

Ayuntamiento de Miramar instalará nuevo mobiliario urbano en toda la plaza. Tal y como expone el alcalde de Miramar, Asensio Llorca, el objetivo de esta actuación es “mejorar una amplia zona peatonal que fue construida hace aproximadamente 30 años y que tenía problemas de acumulaciones de agua cuando llovía con intensidad. Asímismo, el pavimento también estaba deteriorado en varias zonas. Con esta inversión de 95.000 euros solucionaremos estos problemas y pondremos en valor esta plaza, aumentando la superficie destinada a zona verde e instalando nuevo mobiliario urbano”.

Tiratge: 1.500 Exemplars Dipòsit legal: V - 538 - 2001 Imprés en paper ecològic


L’Ajuntament adquirix una casa al carrer Major i l’enderrocarà per ampliar el carrer Les Lloses

Medi Ambient - Medio Ambiente / 7

El Ayuntamiento adquiere una casa en la calle Major y la derribará para ampliar la calle Les Lloses

A mitjans del mes de gener, l’Ajuntament de Miramar va culminar el procés per a l’adquisició de la vivenda ubicada al número 49 del carrer Major. Este immoble ja és propietat municipal i, per tant “ja podem posar en marxa els tràmits per al seu enderroc i la posterior ampliació del carrer Les Lloses”, explica Asensio Llorca. La finalitat d’esta actuació és millorar el trànsit tant de vianants com de vehicles. De fet, les obres també suposaran l’ampliació de les voreres d’eixe tram del carrer Les

Lloses que, a més, quedarà pràcticament alineat amb el carrer Bellreguard. La compra de la vivenda ha suposat una inversió de 112.000 euros, procedents de fons propis municipals.

A mediados del mes de enero, el Ayuntamiento de Miramar culminó el proceso para la adquisición de la vivienda ubicada en el número 49 de la calle Major. Este inmueble ya es propiedad

Miramar disposa de nous contenidors per a la recollida de piles i llaunes de beguda Miramar dispone de nuevos contenedores para la recogida de pilas y latas de bebida VIDEO Miramar ja disposa de tres nous contenidors per a la recollida de piles cilíndriques i de botó, així com llaunes de beguda. El seu objectiu és facilitar el reciclatge d’estos residus, que són altament contaminants. Els contenidors estan ubicats a la plaça

de l’Era, en la zona de jocs ubicada darrere de l’Ajuntament i en el carrer Tramuntana. Miramar ya dispone de tres nuevos contenedores para la recogida de pilas cilíndricas y de botón, así como latas de bebida. Su objetivo es

facilitar el reciclaje de estos residuos, que son altamente contaminantes. Los contenedores están ubicados en la plaza de l’Era, en la zona de juegos ubicada detrás del Ayuntamiento y en la calle Tramontana.

municipal y, por lo tanto “ya podemos poner en marcha los trámites para su derribo y la posterior ampliación de la calle Les Llosses” explica Asensio Llorca. La finalidad de esta actuación es mejorar el tránsito tanto de peatones como de vehículos. De hecho, las obras también supondrán la ampliación de las aceras de ese tramo de la calle Les Llosses que, además, quedará prácticamente alineada con la calle Bellreguard. La compra de la vivienda ha supuesto una inversión de 112.000 euros, procedente de fondos propios municipales.


Miramar en imatges - Miramar en imágenes

VIDEO

Des del passat mes de setembre, els alumnes de cinqué i sisé del CEIP Oliveretes ja treballen amb les 55 tablets que l’Ajuntament de Miramar va cedir gratuitament a la nostra escola. Desde el pasado mes de septiembre, los alumnos de quinto y sexto del CEIP Oliveretes ya trabajan con las 55 tablets que el Ayuntamiento de Miramar cedió gratuitamente a nuestra escuela

VIDEO

Gran èxit de la IV Fira de Sant Andreu. Els veïns i veïnes de Miramar es bolcaren amb una festa ja totalment consolidada al nostre poble. Gran éxito de la IV Fira de Sant Andreu. Los vecinos y vecinas de Miramar se volcaron con una fiesta ya totalmente consolidada en nuestro pueblo.

VIDEO

Els alumnes d’Infantil i Primària de la nostra escola també van visitar en novembre la Biblioteca Municipal de Miramar. Los alumnos de Infantil y Primaria de nuestro colegio también visitaron en noviembre la Biblioteca Municipal de Miramar.

VIDEO

L’Auditori Municipal de Miramar s’omplí de gom a gom per a vore la gran actuació del Ballet Ópera Ontinyent. El Auditorio Municipal de Miramar se llenó completamente para ver la gran actuació del Ballet Ópera Ontinyent

VIDEO

VIDEO

Un any més, Miramar va viure amb intensitat les festes de Nadal. El Pare Noël tornà al nostre poble per arreplegar les cartes dels xiquetes i xiquetes, que van rebre els seus regals en la cavalcada del Pare Noël. Un año más, Miramar vivió con intensidad las fiestas de Navidad. Papá Noël volvió a nuestro pueblo para recoger las cartas de los niños y niñas, que recibieron sus regalos en la cabalgata de Papá Noël.

El passat 17 de gener, Miramar va celebrar la festa de Sant Antoni, amb la benedicció dels animals i el repartiment del pa benet amb bunyols i xocolata. El pasado 17 de enero, Miramar celebró la fiesta de San Antonio, con la bendición de los animales y el reparto del pan bendito con buñuelos y chocolate.

Profile for Ajuntament de Miramar

BIM Miramar hivern 2016  

Ací pots consultar l'última edició del Butlletí d'Informació Municipal de Miramar, com sempre en format bilingüe, en castellà i valencià

BIM Miramar hivern 2016  

Ací pots consultar l'última edició del Butlletí d'Informació Municipal de Miramar, com sempre en format bilingüe, en castellà i valencià

Advertisement