__MAIN_TEXT__

Page 1

L’Ajuntament aprova un pressupost de 2,9 milions d’euros per a 2015 Hivern 2015

El Ayuntamiento aprueba un presupuesto de 2,9 millones de euros para 2015

L’Ajuntament també subvencionarà el 50 per cent de cost de la vacuna contra el rotavirus

Els Horts Col.lectius ja són una realitat Los Huertos Colectivos ya son una realidad

L’Ajuntament instal.la 12 nous contenidors soterrats

El Ayuntamiento instala 12 nuevos contenedores soterrados

El Ayuntamiento también subvencionará el 50 por ciento del coste de la vacuna contra el rotavirus

La platja de Miramar torna a disposar de caixer automàtic

La playa de Miramar vuelve a disponer de cajero automático


2 / Urbanisme - Urbanismo

L’Ajuntament instal.la enllumenat públic en el Camí dels Fondos

VIDEO

El Ayuntamiento instala alumbrado público en el Camí dels Fondos

L'Ajuntament ha instal·lat un total de 12 fanals en el Camí dels Fondos. En concret, aquests fanals, que ja van equipats amb llums de LED, han sigut situats en el tram del Camí dels Fondos ubicat entre l'avinguda de la Mar i l'avinguda Miramar de la platja. D'aquesta manera, els fanals ja il·luminen el tram de 275 metres d'aquest camí rural que encara no disposava de xarxa d'il·luminació pública. Tal i com explica l'alcalde de Miramar, Asensio Llorca, "aquesta actuació dóna resposta a una reivindicació de molts veïns del municipi, que diàriament transiten pel

Camí dels Fondos, ja siga per a arribar a la platja evitant la carretera a la platja o simplement per a passejar. Així mateix, aquest camí rural també és molt utilitzat pels ciclistes del municipi i pels propietaris de mascotes, que passegen per ell amb els seus animals". El Ayuntamiento ha instalado un total de 12 farolas en el Camí dels Fondos. En concreto, estas farolas, que ya van equipadas con lámparas de LED, han sido ubicadas en el tramo del Camí dels Fondos situado entre la avenida de la Mar y la avenida Miramar de la playa. De esta manera, las farolas ya alumbran el tramo de 275

metros de dicho camino rural que aún no disponía de red de iluminación pública. Tal y como explica el alcalde de Miramar, Asensio Llorca, “esta actuación da respuesta a una reivindicación de muchos vecinos del municipio, que diariamente transitan por el Camí dels

Miramar condiciona els camins rurals de Piles i l’Alquerieta

Miramar acondiciona los caminos rurales de Piles y la Alquerieta

L'Ajuntament ha millorat dos dels camins rurals més transitats del municipi: el camí de l’Alquerieta i el camí de Piles. En el primer d’ells s’ha reasfaltat un tram i s’ha construït un mur de contenció en el marge esquerre del camí, per a evitar despreni-

ments de terra. Per altra banda, també ha sigut reasfaltat un tram del Camí de Piles El Ayuntamiento ha mejorado dos de los caminos rurales más transitados del municipio: el camino de la Alquerieta y el camino de Piles.

En el primero de ellos se han reasfaltado un tramo y se ha constuido un muro de contención en el margen izquierdo del camino, para evitar desprendimientos de tierra. Por otro lado, también ha sido reasfaltado un tramo del camino de Piles.

Fondos, ya sea para llegar a la playa evitando la carretera a la playa o simplemente para pasear. Asimismo, este camino rural también es muy utilizado por los ciclistas del municipio y por los propietarios de mascotas, que pasean por él con sus animales”.


Urbanisme - Urbanismo / 3

Els adjudicataris dels Horts Col.lectius ja han començat a conrear les primeres parcel.les

Los adjudicatarios de los Huertos Colectivos ya han empezado a cultivar las primeras parcelas El passat 8 de gener, l'Ajuntament de Miramar va lliurar les claus als adjudicataris de les primeres parcel·les dels Horts Col·lectius del municipi, una iniciativa que posa a la disposició dels veïns i veïnes de Miramar una sèrie de parcel·les municipals perquè puguen conrear-les de forma respectuosa amb el medi ambient i l'entorn natural de la zona. Aquests Horts Col·lectius estan situats en una parcel·la municipal situada en el Camí dels Fondos, a mig camí entre el casc urbà i la urbanització del Sector F de la platja. En aquestos terrenys s'han habilitat un total de 21 parcel·les, de fins a 120 metres quadrats de superfície. El passat mes de setembre, l'Ajuntament de Miramar va començar els treballs de condicionament dels terrenys, així com va dur a terme la instal·lació de la xarxa de reg i la tanca que envolta tot el recinte. Durant el passat mes de desembre es va obrir el termini perquè els veïns i veïnes de Miramar que complien els requisits pogueren sol·licitar les parcel·les, que ja estan adjudicades en la seua pràctica totalitat. D'aquesta manera, els adjudicataris poden conrear aquestes terres, durant un període màxim de quatre anys. El pas-

VIDEO

sat 8 de gener, aquestos adjudicataris van poder visitar les parcel·les, on van arreplegar les claus de mà de l'alcalde de Miramar, Asensio Llorca, qui també els va explicar les normes de funcionament dels Horts Col·lectius de Miramar i els va oferir la col·laboració dels tècnics municipals si necessitaven qualsevol tipus d'assessorament. Tal com exposa l'alcalde de Miramar, Asensio Llorca, "estem molt satisfets amb l'acollida que han tingut els Horts Col·lectius entre els veïns i veïnes de Miramar, que pràcticament han ocupat íntegrament les parcel·les disponibles. A partir d'aquest moment ja poden conrear lliurement en aquestes terres tot tipus d'hortalisses, flors o fruites. De fet, alguns adjudicataris ja han començat a plantar les primeres verdures". El pasado 8 de enero, el Ayuntamiento de Miramar entregó las llaves a los adjudi-

catarios de las primeras parcelas de los Huertos Colectivos del municipio, una iniciativa que pone a disposición de los vecinos y vecinas de Miramar una serie de parcelas municipales para que puedan cultivarlas de forma respetuosa con el medio ambiente y el entorno natural de la zona. Los Huertos Colectivos están ubicados en una parcela municipal situada en el Camí dels Fondos, a mitad de camino entre el casco urbano y la urbanización del Sector F de la playa. En dichos terrenos se han habilitado un total de 21 parcelas, de hasta 120 metros cuadrados de superficie. El pasado mes de septiembre, el Ayuntamiento de Miramar comenzó los trabajos de acondicionamiento de los terrenos, así como llevó a cabo la instalación de la red de riego y la valla que rodea todo el recinto. Durante el

pasado mes de diciembre se abrió el plazo para que los vecinos y vecinas de Miramar que cumplían los requisitos pudieran solicitar las parcelas, que ya están adjudicadas en su práctica totalidad. De esta manera, los adjudicatarios pueden cultivar estas tierras, durante un periodo máximo de cuatro años. El pasado 8 de enero, dichos adjudicatarios pudieron visitar las parcelas, donde recogieron las llaves de mano del alcalde de Miramar, Asensio Llorca, quien también les explicó las normas de funcionamiento de los Huertos Colectivos de Miramar y les ofreció la colaboración de los técnicos municipales si necesitaban cualquier tipo de asesoramiento. Tal y como expone el alcalde de Miramar, Asensio Llorca, “estamos muy satisfechos con la acogida que han tenido los Huertos Colectivos entre los vecinos y vecinas de Miramar, que prácticamente han ocupado en su totalidad las parcelas disponibles. A partir de este momento ya pueden cultivar libremente en estas tierras todo tipo de hortalizas, flores o frutas. De hecho, esta misma semana algunos adjudicatarios ya han comenzado a plantar las primeras verduras”


L’Ajuntament aprova un pressupost de 2,9 milions d’euros per a 2015, amb les prestacions socials com a protagonistes 4 / Economia - Economía

El Ayuntamiento aprueba un presupuesto de 2,9 millones de euros para 2015, con las prestaciones sociales como protagonistas uMiramar destinarà 400.000 euros per a contractar a aturats del municipi uMiramar destinará 400.000 euros para contratar a parados del municipio uEl presupost manté totes les prestacions socials i inclou noves ajudes, una d’elles destinada a la subvenció del 50 per cent de la vacuna contra el rotavirus uEl presupuesto mantiene todas las prestaciones sociales e incluye nuevas ayudas, un de ellas destinada a la subvención del 50 por ciento de la vacuna contra el rotavirus uMés de 620.000 euros es destinaran a inversions en infraestructures i equipaments uMás de 620.000 euros se destinarán a inversiones en infraestructuras y equipamientos uMiramar manté el seu nivell zero d’endeutament uMiramar mantiene su nivel cero de endeudamiento

L'Ajuntament va aprovar el passat mes de desembre el pressupost municipal per a 2015, que ascendeix a un total de 2,9 milions d'euros. En aquest sentit, cal destacar que l'Ajuntament de Miramar va a invertir enguany un total de 400.000 euros en la contractació de veïns del municipi que actualment es troben sense ocupació, quantitat similar a la invertida en 2014 i que ha permès donar treball a un total de 164 aturats del municipi durant l'últim any, sempre seguint les directrius del Pacte Territorial per l'Ocupació de la Safor (Pactsafor). Cal recordar que el procés de contractacio comença amb la petició de treballadors al SERVEF. A continuació es forma una comissió amb representants dels sindicats i un tècnic municipal, que seleccionen als treballadors en funció de la seua antiguitat a l’atur, la tenència de familiars al seu càrrec i si reben o no algun tipus de prestació. L'alcalde de Miramar,

Asensio Llorca, explica que els comptes municipals "en línies generals segueixen la mateixa línia dels últims anys, incrementant les quantitats que es destinen a inversions, benestar social i educació. Actualment, tant a Miramar com en la resta de municipis del nostre país tenim un greu problema amb les xifres de l'atur entre els nostres veïns. Per aquest motiu i atès que el nostre objectiu no és un altre que millorar les condicions de vida dels veïns i veïnes de Miramar, destinem 400.000 euros a contractar a aturats, sempre en el marc del Pacte Territorial per l'Ocupació de la Safor (Pactsafor). Aquests empleats podran treballar per a l'Ajuntament durant aproximadament un mes. Aquestes contractacions, tal com hem fet durant els últims anys, les durem a terme sempre seguint els criteris i el barem establits en el Pactsafor. El nostre compromís és mantenir aquesta política de contractacions

mentre dure la severa crisi que està patint el nostre país". El Ayuntamiento de Miramar aprobó el pasado mes de diciembre el presupuesto municipal para 2015, que asciende a un total de 2,9 millones de euros. En este sentido, hay que destacar que el Ayuntamiento de Miramar va a invertir este año un total de 400.000 euros en la contratación de vecinos del municipio que actualmente se encuentran sin empleo, cantidad similar a la invertida en 2014 y que ha permitido dar trabajo a un total de 164 desempleados del municipio durante el último año, siempre siguiendo las directrices del Pacto Territorial por el Empleo de la Safor (Pactsafor). Hay que recordar que el proceso de contratación comienza con la petición de trabajadores al SERVEF. A continuació, se forma una comisión con representantes de los sindicatos y un técnico municipal, que seleccionan a los trabajadores en función de

su antigüedad en el paro, la tenencia de familiares a su cargo o si reciben o no algún tipo de prestación. El alcalde de Miramar, Asensio Llorca, explica que las cuentas municipales “en líneas generales siguen la misma línea de los últimos años, incrementando las cantidades que se destinan a inversiones, bienestar social y educación. Actualmente, tanto en Miramar como en el resto de municipios de nuestro país tenemos un grave problema con las cifras del paro entre nuestros vecinos. Por este motivo y dado que nuestro objetivo no es otro que mejorar las condiciones de vida de los vecinos y vecinas de Miramar, destinamos 400.000 euros a contratar a desempleados, siempre en el marco del Pacto Territorial por el Empleo de la Safor (Pactsafor). Dichos empleados podrán trabajar para el Ayuntamiento durante aproximadamente un mes. Estas contrataciones, tal y como hemos hecho durante los últimos años, las llevaremos a cabo siempre siguiendo los criterios y el baremo establecidos en el Pactsafor. Nuestro compromiso es mantener esta política de contrataciones mientras dure la severa crisis que está sufriendo nuestro país”.


Economia - Economía / 5

La reurbanització de la plaça de Les Arenes, el condicionament del carrer Sotaia i el reasfaltat de diversos vials del Polígon Industrial, principals inversions del pressupost de 2015

La reurbanización de la plaza de Les Arenes, el acondicionamiento de la calle Sotaia y el reasfaltado de diversos viales del Polígono Industrial, principales inversiones del presupuesto de 2015

Respecte a les inversions que l'Ajuntament de Miramar durà a terme en el municipi durant 2015, cal assenyalar que la partida pressupostària per a aquest concepte ascendeix a més de 620.000 euros. Dins d'aquesta partida, cal destacar la inversió destinada a la reurbanització de la plaça dels Arenes, situada en la platja de Miramar. Així mateix, altres inversions destacades seran el condicionament del carrer Sotaia, també en la platja, i el reasfaltat de diversos vials del Polígon Industrial de Miramar. "Totes aquestes actuacions estan molt lligades a l'ocupació, ja que les inversions municipals que anem a dur a terme enguany també van a generar treball per als aturats de Miramar. A través d'aquestes inversions el que fem és incentivar les contractacions de forma indirecta, és a dir, mitjançant la inversió en obra pública. Com sempre, a l'hora d'adjudicar aquestes obres tindrem especialment en compte a aquelles empreses que es comprometen a contractar aturats de Miramar. És important tenir en compte que des de

VIDEO

l'Ajuntament de Miramar podem dur a terme tot aquest esforç inversor a causa de la bona situació dels comptes municipals. De fet, el nivell d'endeutament del nostre municipi segueix sent zero", exposa Asensio Llorca.’ En cuanto a las inversiones que el Ayuntamiento de Miramar llevará a cabo en el municipio durante 2015, hay que señalar que la partida presupuestaria para este concepto asciende a más de 620.000 euros. Dentro de dicha partida, cabe destacar la inversión destinada a la

reurbanización de la plaza de Les Arenes, ubicada en la playa de Miramar. Asimismo, otras inversiones destacadas serán el acondicionamiento de la calle Sotaia, también en la playa, y el reasfaltado de diversos viales del Polígono Industrial de Miramar. “Todas estas actuaciones están muy ligadas al empleo, ya que las inversiones municipales que vamos a llevar a cabo este año también van a generar trabajo para los desempleados de Miramar. A través de estas inversiones lo que hacemos es incentivar las contrataciones de forma

indirecta, es decir, mediante la inversión en obra pública. Como siempre, a la hora de adjudicar dichas obras tendremos especialmente en cuenta a aquellas empresas que se comprometan a contratar desempleados de Miramar. Es importante tener en cuenta que desde el Ayuntamiento de Miramar podemos llevar a cabo todo este esfuerzo inversor debido a la buena situación de las cuentas municipales. De hecho, el nivel de endeudamiento de nuestro municipio sigue siendo cero”, expone Asensio Llorca.


6 / Actualitat - Actualidad

L’Ajuntament de Miramar també subvencionarà el 50 per del cost de la vacuna contra el rotavirus

El Ayuntamiento de Miramar también subvencionará el 50 por ciento del coste de la vacuna contra el rotavirus

Seguint amb l’analisi del pressupost municipal per a 2015, respecte a les subvencions i prestacions socials que concedix l’ Ajuntament de Miramar, “de cara a enguany i ja que la profunda crisi que estem patint segueix sense remetre, hem optat per mantenir les prestacions socials i les ajudes que concedim cada any, així com incloure una nova subvenció. En concret, a més de mantenir la subvenció del 50 per cent del cost de la vacuna Prevenar, a partir de 2015 també subvencionarem la mitat del cost de la vacuna contra el rotavirus. Aquesta vacuna, coneguda com RotaTeq, s'administra en tres dosis, el preu de les

VIDEO

quals és d'uns 70 euros cadascuna d'elles. Aquesta vacuna no entra en la Seguretat Social i per açò hem optat per assumir el 50 per cent del cost de les tres dosis, que suposa una ajuda superior als 100 euros per xiquet", exposa Asensio Llorca. Finalment, els comptes municipals per a 2015 també mantenen totes les prestacions educatives que atorga l'Ajuntament de Miramar, com són les beques als estudiants de tots els nivells acadèmics i les aportacions municipals a l'Escoleta de Miramar, així com les ajudes a tots els col·lectius i associacions del municipi. Siguiendo con el análisis

La plaça Major es va omplir per a la celebració de Sant Antoni, amb diverses activitats a més de la benedicció dels animals. La plaza Mayor se llenó para la celebración de San Antonio, con diversas actividades además de la bendición de los animales.

del presupuesto municipal para 2015, en cuanto a las subvenciones y prestaciones sociales que concede el Ayuntamiento de Miramar “de cara a este año y debido a que la profunda crisis que estamos sufriendo sigue sin remitir, hemos optado por mantener las prestaciones sociales y las ayudas que concedemos cada año, así como incluir una nueva subvención. En concreto, además de mantener la subvención del 50 por ciento del coste de la vacuna Prevenar, a partir de 2015 también subvencionaremos la mitad del coste de la vacuna contra el rotavirus. Esta vacuna, conocida como RotaTeq, se administra en

VIDEO

tres dosis, cuyo precio es de unos 70 euros cada una de ellas. Esta vacuna no entra en la Seguridad Social y por ello hemos optado por asumir el 50 por ciento del coste de las tres dosis, que supone una ayuda superior a los 100 euros por niño”, expone Asensio Llorca. Finalmente, las cuentas municipales para 2015 también mantienen todas las prestaciones educativas que otorga el Ayuntamiento de Miramar, como son las becas a los estudiantes de todos los niveles académicos y las aportaciones municipales a la Escoleta de Miramar, así como las ayudas a todos los colectivos y asociaciones del municipio. .

Més d’un centenar de vehicles clàssics van participar en la concentració celebrada a Miramar el passat 25 de gener. Más de un centenar de vehículos clásicos participaron en la concentración celebrada en Miramar el pasado 25 de enero.


Miramar instal.la 12 nous contenidors soterrats per a facilitar el reciclatge

Medi Ambient - Medio Ambiente / 7

Miramar instala 12 nuevos contenedores soterrados para facilitar el reciclaje

L'Ajuntament ha instal·lat un total de 12 nous contenidors soterrats en el municipi. Està actuació suposa una inversió d'al voltant de 100.000 euros, finançats íntegrament amb càrrec als fons propis de l'Ajuntament de Miramar. Els 12 contenidors soterrats, de 3.200 litres de capacitat cadascun, acullen de forma selectiva vidre, envasos, paper i cartó i residus orgànics. Aquests nous contenidors estan situats en els carrers Canyamel, Paloma i en la plaça dels Vents. Tal com exposa l'alcalde de Miramar, Asensio Llorca "amb aquesta actuació, el nostre objectiu és fomentar al màxim possible el reciclatge. Cal recordar que la quantitat de residus que reciclem els veïns i veïnes de Miramar

VIDEO

repercuteix en la taxa de fem que tots paguem. D'aquesta manera, com més reciclem menys pagarem. En aquesta idea hem incidit en les diverses campanyes de conscienciació ciutadana que hem realitzat" El Ayuntamiento ha instalado un total de 12 nuevos contenedores soterrados en el municipio. Está actuación supone una inversión de alrededor de 100.000 euros, financiados íntegramente con cargo a los fondos propios del

El Centre Esportiu El Molí ja disposa de desfibril.lador

El Centre Esportiu El Molí ya VIDEO dispone de desfibrilador

L’Ajuntament va instal.lar el passat mes de novembre un desfibril.lador al Centre Esportiu El Molí. Aquest nou equipament permetria als treballadors del centre dur a terme una actuació d’urgència en el cas que algun usuari

patira un problema cardíac. El desfibril.lador també dóna serveis als usuaris del camp de futbol i la pista de frontennis. Cal recordar que els vehicles de la Policia Local també disposen des de 2012 de desfibril.lador.

Ayuntamiento de Miramar. Los 12 contenedores soterrados, de 3.200 litros de capacidad cada uno, acogen de forma selectiva vidrio, envases, papel y cartón y residuos orgánicos. Estos nuevos contenedores están ubicados en las calles Canyamel, Paloma y en la plaza dels Vents. Una vez finalizada la instalación de estos nuevos equipamientos, hay que señalar que Miramar ya dispone de un total de 25 contenedores soterrados. Tal y como expone el

alcalde de Miramar, Asensio Llorca “con esta actuación, nuestro objetivo es fomentar al máximo posible el reciclaje. Hay que recordar que la cantidad de residuos que reciclamos los vecinos y vecinas de Miramar repercute directamente en la tasa de basura que todos pagamos. De esta manera, cuanto más reciclemos menos pagaremos. En esta idea hemos incidido en las diversas campañas de concienciación ciudadana que hemos realizado”.

El Ayuntamiento de Miramar instaló el pasado mes de noviembre un desfibrilador en el Centre Esportiu El Molí. Este nuevo equipamiento permitiría a los trabajadores del centro llevar a cabo una actuación de urgencia en el caso de que algún usuario sufriera un problema cardíaco. El desfibrilador también da servicio a los usuarios del campo de fútbol y la pista de frontenis.

Hay que recordar que los vehículos de la Policía Local disponen desde 2012 de desfibrilador.


Actualitat - Actualidad

La platja de Miramar torna a disposar de caixer automàtic La playa de Miramar vuelve a disponer de cajero automático Els turistes i residents en la platja de Miramar ja tenen a la seua disposició un nou caixer automàtic, ubicat en l’edifici de l’Oficina de Turisme. A banda de traure diners, el nou caixer, de la xarxa Servired, permet dur a terme múltiples funcions, com transferències, pagament de rebuts, recàrregues de mòbil i targetes i inclús compra i arreplegada d’entrades de cine, teatre i altres espectacles.

VIDEO

Los turistas y residentes en la playa de Miramar ya tienen a su disposición un nuevo cajero automático, ubicado en el edificio de la Oficina de Turismo. Además de sacar dinero, el nuevo cajero, de la red Servired, permite llevar a cabo múltiples funciones, como transferencias, pago de recibos, recargas de tarjetas y móviles e incluso compra y recogida de entradas de cine, teatro y otros espectáculos.

Any XIII - Difusió Gratuïta Edita: Ajuntament de Miramar

Tiratge: 1.500 Exemplars Dipòsit legal: V - 538 - 2001 Imprés en paper ecològic

Profile for Ajuntament de Miramar

BIM Miramar hivern 2015 (BILINGÜE)  

Ja pots llegir una nova edició del Butlletí d'Informació Municipal de Miramar, amb tota l'actualitat sobre el nostre municipi. EDICIÓ BILING...

BIM Miramar hivern 2015 (BILINGÜE)  

Ja pots llegir una nova edició del Butlletí d'Informació Municipal de Miramar, amb tota l'actualitat sobre el nostre municipi. EDICIÓ BILING...

Advertisement