ES CASTELL INFORMA. NÚM 1

Scroll for more

Page 1

Número trimestral gratuït

Publicació de l’Ajuntament des Castell

Número 1 · Juliol-Setembre 2020

L’Ajuntament reforça els Serveis Socials davant la crisi de la covid-19 El pressupost municipal es reorganitzarà per atendre les noves necessitats L’A juntament des Castell destinarà una primera partida de 196.000 euros a les necessitats més urgents derivades de la nova realitat sorgida de la crisi de la covid-19. El regidor d’Hisenda, Oscar Gómez, ha explicat que aquesta partida prové del romanent de la liquidació del pressupost del 2019, i s’emprarà principalment en diferents línies d’ajuts per pal.liar els efectes de la crisi al municipi. A més, l’Ajuntament està fent feina per reorganitzar el pressupost del 2020, i donar un nou ús, en el marc de la nova situació, a les partides que no es podran emprar tal com estava previst inicialment. Per la seva part, la regidora de Serveis Socials, Noemí Gomila, ha assenyalat que aquesta partida es destinarà a diferents programes de caràcter social, que s’aniran posant en marxa per atendre les necessitats sorgides de la paràlisi econòmica, i serviran per donar resposta tant a les famílies en situació de vulnerabilitat i els sectors més castigats per la crisi, com a les necessitats que puguin anar apareixent. En aquest sentit, l’A juntament ha

Aquests dies el poble s’ha omplert de missatges d’esperança. Foto: David Arquimbau

EL AYUNTAMIENTO REFUERZA LOS SERVICIOS SOCIALES ANTE LA CRISIS DE LA COVID-19 El Ayuntamiento de Es Castell destinará una primera partida de 196.000 euros a las necesidades más urgentes derivadas de la nueva realidad surgida de la crisis de la covid-19. El concejal de Hacienda, Oscar Gómez, ha explicado que esta partida proviene del remanente de la liquidación del presupuesto de 2019, y se destinará principalmente a distintas líneas de ayudas para paliar los efectos de la crisis en el municipio. Además, el Ayuntamiento está trabajando en la reorganización del presupuesto de 2020, para dar un nuevo

incorporat una nova treballadora amb perfil tècnic a l’àrea de Serveis Socials, provinent de la borsa de treballadors socials del Consell Insular de Menorca, que ja està fent feina per reforçar l’atenció i la tramitació d’ajuts.

uso, en el marco de la nueva situación, a las partidas que no se podrán gastar tal y como estaba previsto. Por su parte, la concejala de Servicios Sociales, Noemí Gomila, ha señalado que esta partida se destinará a distintos programas de carácter social, que se pondrán en marcha para atender las necesidades surgidas de la parálisis económica, y servirán para dar respuesta a las familias en situación de vulnerabilidad y a los sectores más castigados por la crisis, así como a las necesidades que puedan ir apareciendo. En este sentido, el Ayuntamiento ha incorporado al departamento de Servicios Sociales a una nueva trabajadora con perfil técnico desde la bolsa de trabajadores sociales del Consell Insular de Menorca, que ya está trabajando para reforzar la atención y la tramitación de ayudas. 1


Número trimestral gratuït

Publicació de l’Ajuntament des Castell

Número 1 · Juliol-Setembre 2020

Ajuts per als establiments afectats per l’estat d’alarma L’A juntament des Castell ha posat en marxa una línia d’ajuts econòmics adreçats als establiments comercials que s’han vist afectats per l’estat d’alarma, circumstància aquesta que els ha provocat una pèrdua econòmica derivada de la crisi ocasionada per la covid-19. La finalitat d’aquests ajuts és aportar recursos econòmics als titulars dels establiments d’activitats no essencials, per tal de contribuir a la reactivació de les empreses, al manteniment del teixit comercial i empresarial des Castell i a l’impuls de la promoció i dinamització del sector. Concretament, els establiments oberts tot l’any rebran un ajut de 700 € i els establiments de temporada de 350 €, que es podrien ampliar més endavant amb noves línies d’ajudes. Les persones beneficiàries hauran de comprometre’s a realitzar millores Els establiments s’han adaptat a la nova realitat · Foto David Arquimbau en àmbits com la promoció comercial, el comerç electrònic, el servei a domicili, la la promoción y dinamización del sector. promoció del producte local, Concretamente, los establecimientos abiertos todo la sostenibilitat ambiental o la el año recibirán una ayuda de 700 € y los establemillora de la qualitat. cimientos de temporada de 350 €, que se podrían Aquests ajuts se sumen a alampliar más adelante con nuevas líneas de ayudas. tres mesures, com l’ampliació La personas beneficiarias tendrán que compromeEl Ayuntamiento ha puesto en marcha una línea de i bonificació de les terrasses, terse a realizar mejoras en ámbitos como la promoayudas económicas dirigidas a los establecimientos la posada en marxa d’un servei ción comercial, el comercio electrónico, el servicio a comerciales que se han visto afectados por el estado domicilio, la promoción del producto local, la sosted’assessorament o el pagament de alarma, circunstancia que les ha provocado pérnibilidad o la mejora de la calidad. didas económicas derivadas de la crisis ocasionada urgent de totes les factures, Estas ayudas se suman a otras medidas, como la por la covid-19. amb les quals el consistori vol ampliación y bonificación de las terrazas, la puesta La finalidad de estas ayudas es aportar recursos ecodonar el màxim suport al secen marcha de un servicio de asesoramiento o el pago nómicos a los titulares de los establecimientos de tor comercial del municipi en urgente de todas las facturas, con las cuales el conactividades no esenciales, para contribuir a la reactiaquests moments tan difícils.

AYUDAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS AFECTADOS POR EL ESTADO DE ALARMA

vación de las empresas, al mantenimiento del tejido comercial y empresarial de Es Castell y al impulso de

sistorio quiere dar el máximo apoyo al sector comercial del municipio en estos momentos tan difíciles.

S’amplia el termini de pagament dels tributs municipals L’objectiu és millorar el disseny del web per fer-lo més En el marc de les mesures preses per fer front a la crisi de accessible, i fomentar el pagament dels rebuts sense la covid-19, l’Ajuntament ha modificat el calendari fiscal desplaçament físic a l’A juntament. de cobrament dels tributs municipals per al 2020. L’objectiu és ampliar els terminis de pagament, per tal de millorar la liquiditat de les famílies i pimes del municipi. Així, el període voluntari de pagament de tots els tributs s’ha ampliat fins al 30 de desembre, i s’ha endarrerit la data En el marco de las medidas tomadas para hacer frente a la crisis de la covid-19, el Ayuntamiento de cobrament dels rebuts domiciliats. ha modificado el calendario fiscal de cobro de los tributos municipales para el 2020. El objetivo Per altra banda, s’ha creat una nova secció es ampliar los plazos de pago, con el fin de mejorar la liquidez de las familias y pymes del mual web municipal per facilitar la consulta i el nicipio. Así, el periodo voluntario de pago de todos los tributos se ha ampliado hasta el 30 de pagament dels tributs de manera telemàtica. diciembre, y se ha retrasado la fecha de cobro de los recibos domiciliados.

SE AMPLÍA EL PLAZO DE PAGO DE LOS TRIBUTOS MUNICIPALES

Por otra parte, se ha creado una nueva sección en la web municipal para facilitar la consulta y el pago de los tributos de manera telemática. El objetivo es mejorar el diseño de la web para hacerlo más accesible, y fomentar el pago de los recibos sin desplazamiento físico al Ayuntamiento.

2


Número trimestral gratuït

Publicació de l’Ajuntament des Castell

Número 1 · Juliol-Setembre 2020

Augmenta el nombre de persones ateses pels Serveis Socials L’Ajuntament prioritza l’atenció als col·lectius més vulnerables Des de l’inici de la crisi provocada per la covid-19, els Serveis Socials de l’Ajuntament han fet feina amb intensitat per atendre els col.lectius més vulnerables del municipi. El Servei d’Ajuda a Domicili (SAD) ha reforçat l’atenció a les persones que viuen soles o que requereixen l’ajuda d’una treballadora familiar, i s’ha obert una nova línia d’activitat consistent en ajudar a fer la compra a una vintena de persones. El servei de menjar a domicili també s’ha ampliat amb L’Ajuntament i la Creu Roja col·laboren per atendre totes les necessitats l’atenció a diferents usuaris que fins ara no rebien atenció, però que a causa del confinament s’ha vist necessari poder-los proporcionar un menú diari a casa. se ha ampliado con la atención a diferentes Per altra banda, s’ha incrementat el nombre usuarios que hasta hora no recibían ayuda, de famílies des Castell que reben ajuda del pero que a causa del confinamiento se ha Banc d’A liments. En aquest sentit, cal recorconsiderado necesario el proporcionarles un dar que enguany l’A juntament ha incremenmenú diario en casa. tat la quantitat del conveni que manté amb Por otro lado, se ha incrementado el número Desde el inicio de la crisis provocada por la coCreu Roja, que ha passat de 20.000 a 24.000 de familias de Es Castell que reciben ayuda vid-19, los Servicios Sociales del Ayuntamiento euros, i també s’està fent feina perquè l’entidel Banco de Alimentos. En este sentido, cabe han trabajado con intensidad para atender a recordar que este año el Ayuntamiento ha inlos colectivos más vulnerables del municipio. tat pugui obrir un local del Banc d’A liments crementado la cantidad del convenio que manEl Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) ha real poble des Castell, amb l’objectiu d’agilitzar tiene con Cruz Roja, que ha pasado de 20.000 forzado la atención a las personas que viven el repartiment d’aliments, que ara es realitza a 24.000 €, y también se está trabajando para solas o que requieren la ayuda de una trabades d’un magatzem de Maó.

AUMENTA EL NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR LOS SERVICIOS SOCIALES

jadora familiar, y se ha abierto una nueva línea de actividad, consistente en ayudar a hacer la compra a una veintena de personas. El servicio de comida a domicilio también

que la entidad pueda abrir un local del Banco de Alimentos en el pueblo de Es Castell, con el objetivo de agilizar el reparto de alimentos, que ahora se realiza desde un almacén de Maó.

Un Sant Jaume sense cavalls la Policia Local, i es pren des de la responsabilitat, el sentit comú i l’estima cap a la festa. La presència de cavalls i caixers als carrers des Castell faria impossible controlar les aglomeracions de persones, i no es podrien garantir les mesures de prevenció de la covid-19. Sant Jaume, amb tots els seus actes protocol.laris, constitueix un tret essencial de la identitat des Castell, però la salut de les persones és un Este Sant Jaume no habrá caballos en las calles de Es Castell, ni tampoco se celebrará ningún acto bé irrenunciable. És per això que l’A juncon la participación de los caixers. Esta decisión se ha tomado, de manera consensuada, entre la tament farà feina per tal de dur a terme corporación municipal, la Junta de Caixers y la Policía Local, y se toma desde la responsabilidad, el aquelles activitats alternatives que siguin sentido común y la estima hacia la fiesta. compatibles amb la difícil situació que La presencia de caballos y caixers en las calles haría imposible controlar las aglomeraciones de perestem vivint. sonas, y no se podrían garantizar las medidas de prevención de la covid-19. Sant Jaume, con todos Aquest Sant Jaume no hi haurà cavalls als carrers des Castell, ni tampoc se celebrarà cap acte amb la participació dels caixers. Aquesta decisió s’ha pres, de manera consensuada, entre la corporació municipal, la Junta de Caixers i

UN SANT JAUME SIN CABALLOS

sus actos protocolarios, constituye un rasgo esencial de la identidad de Es Castell, pero la salud de las personas es un bien irrenunciable. Es por ello que el Ayuntamiento trabajará para llevar a cabo aquellas actividades alternativas que sean compatibles con la difícil situación que estamos viviendo.

3


Número trimestral gratuït

Publicació de l’Ajuntament des Castell

Número 1 · Juliol-Setembre 2020

Es Castell recupera els quarters per a ús públic Els històrics edificis acolliran un centre integrat d’FP i una residència per a gent gran

La presidenta Francina Armengol va presentar el projecte acompanyada de la batlessa Joana Escandell

assolits els seus objectius i comença una El passat 20 de novembre, es va presentar a nova etapa plena d’il.lusió per al municipi. la Sala de Plens de l’A juntament el projecte En aquest sentit, durant el ple celebrat el de conversió dels antics quarters de s’Esplapassat 14 de maig, tots els grups van aprovar nada en un institut integrat de formació proper unanimitat un text de suport al projecte fessional i en una residència per a gent gran de reconversió de l’antic quarter Comte de dependent, amb una capacitat d’entre 60 i Cifuentes en un centre integrat d’FP, amb el 70 places, que també comptarà amb un nou qual la corporació municipal referma el seu espai per al centre de dia. A més, es va anuncompromís amb aquest important projecte ciar la construcció de mig centenar d’habiper al futur del municipi. tatges de protecció oficial i un aparcament soterrat al clot de Santa Anna. La lluita per recuperar els quarters des Castell per a ús públic ha estat un llarg propara uso público ha sido un largo proceso de más de cés de més de vint anys, en el veinte años, en el cual se han implicado los vecinos qual s’han implicat els veïns i y vecinas del municipio. Con la compra de los cuarEl pasado 20 de noviembre, se presentó en la Sala teles por parte del Govern de les Illes Balears y la veïnes del municipi. Amb la de Plenos del Ayuntamiento el proyecto de converpresentación de los nuevos usos, esta antigua reivincompra dels quarters per part sión de los antiguos cuarteles de s’Esplanada en un dicación ve conseguidos sus objetivos y empieza una del Govern de les Illes Balears instituto integrado de formación profesional y en una nueva etapa llena de ilusión para el municipio. i la presentació dels nous usos, residencia para gente mayor dependiente, con una En este sentido, durante el pleno celebrado el pasado aquesta vella reivindicació veu

ES CASTELL RECUPERA LOS CUARTELES PARA USO PÚBLICO

capacidad de entre 60 y 70 plazas, que también contará con un nuevo espacio para el centro de día. Además, se anunció la construcción de medio centenar de viviendas de protección oficial y un aparcamiento soterrado en el clot de Santa Anna. La lucha para recuperar los cuarteles de Es Castell

4

14 de mayo, todos los grupos aprobaron por unanimidad un texto de apoyo al proyecto de reconversión del antiguo cuartel Conde de Cifuentes en un centro integrado de FP, con el cual la corporación municipal reafirma su compromiso con este importante proyecto para el futuro del pueblo.


Número trimestral gratuït

Publicació de l’Ajuntament des Castell

Juliol-Setembre 2020

Una oportunitat que Es Castell no pot deixar perdre La lluita per recuperar els quarters des Castell per a ús públic ha estat un llarg procés de més de vint anys, en el qual s’han implicat els veïns i veïnes del municipi, que deixant de banda les seves diferències han demostrat que quan el poble va a una es poden aconseguir grans fites. L’anunci, el passat mes de novembre de 2019, per part del Govern de les Illes Balears de què el quarter Comte de Cifuentes acollirà un centre integrat de formació professional, ha estat acollit amb una profunda satisfacció al municipi, ja que és la recompensa a tants esforços i anhels col.lectius. Els quarters des Castell presideixen el poble des de fa dos-cents cinquanta anys i són un patrimoni sense el qual el municipi no es podria entendre, i la seva recuperació per a ús ciutadà ha de permetre que el passat i el present del poble es donin la mà per caminar cap a un futur en el qual Es Castell pugui resoldre les seves importants mancances, i recuperar la vida i l’empenta que sempre l’havien caracteritzat. Per tot això, volem manifestar el nostre suport incondicional al projecte de reconversió de l’antic quarter Comte de Cifuentes en un centre integrat de formació professional, un equipament per al qual Es Castell compta amb unes condicions immillorables, així com amb un ampli suport popular i del teixit associatiu del municipi, que sense dubte contribuiran a l’èxit del projecte. Es Castell no pot deixar escapar l’oportunitat d’encetar una nova etapa plena d’esperança i il.lusió.

UNA OPORTUNIDAD QUE ES CASTELL NO PUEDE PERDER La lucha para recuperar los cuarteles de Es Castell para uso público ha sido un largo proceso de más de veinte años, en el cual se han implicado los vecinos y vecinas del municipio, que dejando de lado sus diferencias han demostrado que cuando el pueblo va a una se pueden lograr grandes objetivos. El anuncio, el pasado mes de noviembre de 2019, por parte del Govern de les Illes Balears de que el cuartel Conde de Cifuentes acogerá un centro integrado de formación profesional, fue recibido con una profunda satisfacción en el municipio, puesto que es la recompensa a tantos esfuerzos y anhelos colectivos. Los cuarteles de Es Castell presiden el pueblo desde hace doscientos cincuenta años y son un patrimonio sin el cual el municipio no se podría entender, y su recuperación para uso ciudadano tiene que permitir que el pasado y el presente del pueblo se den la mano para caminar hacia un futuro en el cual Es Castell pueda resolver su importantes carencias, y recuperar la vida y el empuje que siempre lo habían caracterizado. Por todo ello, queremos manifestar nuestro apoyo incondicional al proyecto de reconversión del antiguo cuartel Conde de Cifuentes en un centro integrado de formación profesional, un equipamiento para el cual Es Castell cuenta con unas condiciones inmejorables, así como con un amplio soporte popular y del tejido asociativo del municipio, que sin duda contribuirán al éxito del proyecto. Es Castell no puede dejar escapar esta oportunidad de empezar una nueva etapa llena de esperanza e ilusión. 5


Número trimestral gratuït

Publicació de l’Ajuntament des Castell

Número 1 · Juliol-Setembre 2020

Millores al cementiri municipal El passat mes d’octubre, es van realitzar tasques de neteja i arranjament de les instal· lacions del cementiri municipal, amb l’objectiu de millorar i dignificar aquest espai. En aquest sentit, es va pintar la façana i es van emblanquinar totes les parets, i també es van col.locar flors a l’entrada del recinte i al jardí romàntic. A més, es va buidar la bassa de la part nova per tal de disminuir l’abundant presència de coloms.

MEJORAS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL El pasado mes de octubre, se realizaron tareas de limpieza y mantenimiento en las instalaciones del cementerio municipal, con el objetivo de mejorar y dignificar este espacio. Se pintó la fachada y se blanquearon todas las paredes, y también se colocaron flores en la entrada del recinto y en el jardín romántico. Además, se vació la balsa de la parte nueva con el fin de disminuir la abundante presencia de palomas.

Es retira la simbologia franquista del cementiri En compliment de la Llei de Memòria Històrica, el passat mes d’octubre es va retirar la simbologia franquista que encara presidia el mausoleu dedicat a les víctimes de l’Atlante. Concretament, es va retirar l’escut franquista i la frase ‘Caídos por Dios y por España’, que es van substituir per una inscripció en llatí i el símbol del bisbat de Menorca.

SE RETIRA LA SIMBOLOGÍA FRANQUISTA DEL CEMENTERIO En cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, el pasado mes de octubre se retiró la simbología franquista que todavía presidía el mausoleo dedicado a las víctimas del Atlante. Concretamente, se retiró el escudo franquista y la frase ‘Caídos por Dios y por España’, que se sustituyó por una inscripción en latín y por el símbolo del obispado de Menorca. 6

La nova xarxa de sanejament permetrà avançar cap a un municipi més sostenible

Les obres de Sínia d’en Riera arriben a la recta final Les obres per dotar de xarxa de sanejament el nucli de Sínia d’en Riera arriben a la recta final. La nova xarxa d’aigües residuals funcionarà per gravetat durant tot el seu recorregut, i comptarà amb una estació de bombeig que possibilitarà la connexió amb la xarxa general de sanejament a l’encreuament entre el nucli de Sol de l’Est i la carretera Me-6. Per altra banda, les obres comportaran la creació d’una nova xarxa d’aigua potable connectada a la xarxa general del poble, ja

que fins ara aquest nucli s’abastia a través d’una infraestructura privada que emprava un pou local. L’actuació també contempla el disseny d’una infraestructura de telefonia soterrada, que en el futur ha de permetre l’eliminació del cablejat aeri, així com la instal. lació d’una xarxa d’enllumenat amb tecnologia LED al llarg de tot el tram urbà, la pavimentació de les voreres per tal que es puguin usar com a via pública urbana i la renovació de l’asfaltat de la calçada.

LAS OBRAS DE SÍNIA D’EN RIERA LLEGAN A LA RECTA FINAL Las obras para dotar de red de saneamiento el núcleo de Sínia d’en Riera llegan a la recta final. La nueva red de aguas residuales funcionará por gravedad durante todo su recorrido, y contará con una estación de bombeo que posibilitará la conexión con la red general de saneamiento en el cruce entre Sol del Este y la carretera Me-6. Por otro lado, las obras implicarán la creación de una nueva red de agua potable conectada a la red general del pueblo, puesto que hasta ahora este núcleo se abastecía a través de una infraestructura privada que usaba un pozo local. La actuación también contempla el diseño de una infraestructura de telefonía soterrada, que en el futuro tiene que permitir la eliminación del cableado aéreo, así como la instalación de una red de alumbrado con tecnología LED a lo largo de todo el tramo urbano, la pavimentación de las aceras para que se puedan usar como vía pública y la renovación del asfalto de la calzada.


Número trimestral gratuït

Publicació de l’Ajuntament des Castell

Número 1 · Juliol-Setembre 2020

Homenatge al llinatge Vinent El passat 8 de febrer, la Sala de Plens de l’Ajuntament va acollir el tradicional acte institucional que cada any serveix per commemorar la fundació del poble. Enguany, es va retre homenatge al llinatge Vinent, que es va sumar, d’aquesta manera, a les famílies Serra, Quevedo, Victori, Espineta, Vila, Preto, Fuxà i Sanz/Sans, que havien estat homenatjades en anys anteriors. Un any més, l’acte va servir per recordar els orígens del municipi i, al mateix temps, dur a terme un reconeixement pú-

blic del vincle amb la història dels llinatges fundacionals que han arribat als nostres dies. En aquest sentit, la batlessa Joana Escandell va assenyalar que “poc es podien imaginar aquelles famílies, que plantaven una llavor que faria créixer unes arrels, que s’han convertit en els arbres que avui conformen aquest bosc heterogeni, viu, divers i orgullós que és Es Castell”. L’encarregat de glossar la història dels Vinent des Castell fou Antoni Tudurí Miquel, expert en genealogia menorquina.

HOMENAJE AL APELLIDO VINENT El pasado 8 de febrero, la Sala de Plenos del Ayuntamiento acogió el tradicional acto institucional que cada año sirve para conmemorar la fundación del pueblo. Este año se rindió homenaje al apellido Vinent, que se sumó, de esta manera, a las familias Serra, Quevedo, Victori, Espineta, Vila, Preto, Fuxà y Sanz/Sans, que habían sido homenajeadas en años anteriores. Un año más, el acto sirvió para recordar los orígenes del municipio y, al mismo tiempo, llevar a cabo un reconocimiento público del vínculo con la historia de los apellidos fundacionales que han llegado a nuestros días. En este sentido, la alcaldesa Joana Escandell señaló que “poco se podían imaginar aquellas familias, que estaban plantando una semilla que haría crecer unas raíces que se convertirían en los árboles que hoy conforman este bosque heterogéneo, vivo, diverso y orgulloso que es Es Castell”. El encargado de glosar la historia de los Vinent de Es Castell fue Antoni Tudurí Miquel, experto en genealogía menorquina.

S’eliminen els contenidors soterrats El passat mes de maig van finalitzar les feines d’eliminació dels contenidors soterrats de recollida selectiva i rebuig de la plaça de s’Esplanada. Les tasques van consistir en la retirada de tota l’estructura de l’interior i el posterior reompliment del forat amb bagatge. La iniciativa s’emmarca en el procés d’eliminació de tots els contenidors soterrats del municipi, a causa dels inconvenients

que generen i del seu alt cost de manteniment, així com del pla per a la futura implantació del sistema de recollida porta a porta, amb el qual l’A juntament espera augmentar els nivells de reciclatge. També es preveu eliminar els contenidors soterrats del carrer Fontanilles, que es reconvertiran en una pastereta, i les dues illes de contenidors soterrats del carrer Gran.

SE ELIMINAN LOS CONTENEDORES SOTERRADOS El pasado mes de mayo finalizaron las obras de eliminación de los contenedores de recogida selectiva y restos de la plaza de s’Esplanada. Las tareas consistieron en la retirada de toda la estructura del interior y el posterior relleno del foso con escombros. La iniciativa se enmarca en el proceso de eliminación de todos los contenedores soterrados del municipio, a causa de los inconvenientes que generan y de su alto coste de mantenimiento, así como del plan para la futura implantación del sistema de recogida puerta a puerta, con el cual el Ayuntamiento espera aumentar los niveles de reciclaje. También se prevé eliminar los contenedores soterrados de la calle Fontanilles, que se convertirán en un parterre, y las dos islas de contenedores de la calle Gran.

Un nou espai per a les escoles municipals

Obres de reforma as Soleiet L’A juntament ha reformat l’antiga escoleta Es Soleiet, amb l’objectiu d’optimitzar aquest cèntric espai i millorar les condicions de les escoles municipals de música i pintura. Ara, els alumnes disposen d’aules més grans i de nous espais per guardar el material. A més, la intervenció ha permès eliminar la llista d’espera per a les classes de pintura i incorporar quatre nous alumnes, així com agrupar en un mateix espai les classes de música. La batlessa Joana Escandell va assenyalar que “les escoles municipals de pintura i música tenen una gran demanda per la seva qualitat, i la millora de les condicions en les quals es fan les classes és una de les prioritats de l’actual equip de govern”.

OBRAS DE REFORMA EN ES SOLEIET El Ayuntamiento ha reformado la antigua escuela Es Soleiet, con el objetivo de optimizar este céntrico espacio y mejorar las condiciones de las escuelas municipales de música y pintura. Ahora, los alumnos disponen de aulas más grandes y de nuevos espacios para guardar el material. Además, la intervención ha permitido eliminar la lista de espera para las clases de pintura e incorporar a cuatro nuevos alumnos, así como agrupar en un mismo espacio las clases de música. La alcaldesa Joana Escandell ha señalado que “las escuelas municipales de pintura y música tienen una gran demanda por su calidad, y la mejora de las condiciones en las cuales se hacen las clases es una de las prioridades del actual equipo de gobierno”. 7


Número trimestral gratuït

Publicació de l’Ajuntament des Castell

Número 1 · Juliol-Setembre 2020

Obres de millora a la Biblioteca A mitjans del passat mes de desembre van finalitzar les obres de millora de la Biblioteca Pública des Castell. Les feines van permetre solucionar els problemes d’humitats que patien les parets dels diferents espais, i van consistir en l’aplicació d’un tractament especial. També es va dur a terme una actuació al solar adjunt a una de les parets exteriors de la biblioteca.

OBRAS DE MEJORA EN LA BIBLIOTECA A mediados del pasado mes diciembre finalizaron las obras de mejora de la Biblioteca Pública des Castell. Los trabajos permitieron solucionar los problemas de humedades que sufrían las paredes de los diferentes espacios, y consistieron en la aplicación de un tratamiento especial. También se llevó a cabo una actuación en el solar adjunto a una de las paredes de la biblioteca.

Es Castell vist per David Arquimbau La Biblioteca des Castell va acollir l’exposició Es Castell, S. XXI - 250 -2021, una mostra del fotògraf David Arquimbau que retrata la vida i la quotidianitat dels habitants des Castell. La inauguració va comptar amb la presència del primer tinent d’A lcaldia, Joan Antoni Serra, i de nombrosos regidors i veïns.

ES CASTELL VISTO POR DAVID ARQUIMBAU La Biblioteca des Castell acogió la exposición Es Castell, S. XXI - 250 -2021, una muestra del fotógrafo David Arquimbau que retrata la vida y la cotidianidad de los habitantes de Es Castell. La inauguración contó con la presencia del primer teniente de Alcaldía, Joan Antoni Serra, y de numerosos concejales y vecinos. 8

La batlessa Joana Escandell i la regidora Noemí Gomila van visitar els nous horts

Reforma dels horts socials en el marc de l’ampliació de l’aparcament de les escoles Els darrers mesos s’han dut a terme les feines de trasllat i adequació dels horts socials municipals, que s’han desenvolupat en el marc del projecte d’ampliació de l’aparcament de les escoles (aparcament de Calesfonts), que permetrà la creació d’una seixantena de noves places d’estacionament de vehicles. Les feines s’han aprofitat per optimitzar i ordenar millor els horts, refermant l’aposta de l’actual equip de govern per la important funció social que compleixen. L’ampliació de l’actual aparcament ocuparà els terrenys on estaven situats els horts anteriorment,

i és per això que aquests s’han mogut uns metres dins el mateix solar, per tal de reubicar-los a la zona més propera a les escoles. Les obres han inclòs la neteja i l’anivellament del terreny i la demolició de les parets seques existents, així com la construcció de tres nous bancals que acolliran els horts i dels camins per circular-hi. També s’han creat nous accessos i s’ha instal.lat una nova xarxa de reg i una tanca de malla plastificada per delimitar tot l’espai. A més, la reordenació que s’ha dut a terme ha permès crear un nou hort escolar amb accés directe des de les escoles.

REFORMA DE LOS HUERTOS SOCIALES EN EL MARCO DE LA AMPLIACIÓN DEL APARCAMIENTO DE LAS ESCUELAS Los últimos meses se han llevado a cabo los trabajos de traslado y adecuación de los huertos sociales municipales, que se han desarrollado en el marco del proyecto de ampliación del aparcamiento de las escuelas (aparcamiento de Calesfonts), que permitirá la creación de sesenta nuevas plazas de estacionamiento de vehículos. Las obras se han aprovechado para optimizar y ordenar mejor los huertos, reafirmando la apuesta del equipo de gobierno por la importante función social que cumplen. La ampliación del actual aparcamiento ocupará los terrenos donde estaban situados los huertos anteriormente, y por ello se han trasladado unos metros dentro del mismo solar, para reubicarlos en la zona más próxima a las escuelas. Las tareas han incluido la limpieza y el nivelado del terreno y la demolición de las paredes secas existentes, así como la construcción de tres nuevos bancales que acogerán los huertos y de los caminos para circular por ellos. También se han creado accesos nuevos y se ha instalado una nueva red de riego y una valla de malla plastificada para delimitar todo el espacio. Además, la reordenación ha permitido crear un nuevo huerto escolar con acceso directo desde las escuelas.


Número trimestral gratuït

Publicació de l’Ajuntament des Castell

Número 1 · Juliol-Setembre 2020

Renovació de l’enllumenat de Sol de l’Est

Thalassa, un projecte prioritari

L’A juntament ja ha licitat la contractació de les obres de renovació de l’enllumenat públic de Sol de l’Est, un projecte que té l’objectiu de modernitzar la il.luminació d’aquesta urbanització a partir de criteris de sostenibilitat i eficiència energètica. El projecte preveu la substitució total del sistema d’enllumenat, garantint una millor uniformitat de la luminància, així com el compliment de la normativa referent a la protecció del medi nocturn. Les obres comportaran la substitució

El Govern de les Illes Balears va anunciar que el projecte Thalassa, per a la construcció del Centre de Patrimoni Marítim de Menorca a les pedreres de Sa Raval Vella, es mantindrà entre els projectes prioritaris a finançar amb els fons de l’Impost de Turisme Sostenible, tot i la crisi de la covid-19. El projecte permetrà crear un equipament cultural de gran rellevància, que farà valdre el patrimoni marítim de l’illa.

de tots els fanals actuals per llums de tecnologia LED, així com la renovació de tot el cablejat, i compta amb finançament provinent del fons del PIC 2019 del Consell Insular de Menorca i fons municipals. El projecte es va aprovar en Junta de Govern el passat mes de gener, després de passar per una fase de revisió per tal d’adaptar-lo a la normativa vigent. Les obres havien de començar a finals del mes de març, però s’han endarrerit a causa de la covid-19.

RENOVACIÓN DEL ALUMBRADO DE SOL DEL ESTE El Ayuntamiento ya ha licitado la contratación de las obras de renovación del alumbrado público de Sol del Este, un proyecto que tiene el objetivo de modernizar la iluminación de esta urbanización a partir de criterios de sostenibilidad y eficiencia energética. El proyecto prevé la sustitución total del sistema de alumbrado, garantizando una mejor uniformidad de la luminancia, así como el cumplimiento de la normativa referente a la protección del medio nocturno. Las obras supondrán la sustitución de todas las farolas actuales por lámparas de tecnología LED, así como la renovación de todo el cableado, y cuenta con financiación proveniente del fondo del PIC 2019 del Consell Insular de Menorca y de fondos municipales. El proyecto se aprobó en Junta de Gobierno el pasado mes de enero, después de pasar por una fase de revisión con el fin de adaptarlo a la normativa vigente. Los trabajos tenían que empezar a finales del mes de marzo, pero se han retrasado debido a la crisis de la covid-19.

Nova vorera a l’entrada de Sol de l’Est L’A juntament ha presentat a la convocatòria d’ajudes del Govern per a la millora de les zones turístiques afectades per la fallida de l’operador Thomas Cook, el projecte de construcció d’una nova vorera a l’entrada de la urbanització de Sol de l’Est. El nou espai de pas per als vianants es construirà a la banda sud-est de l’avinguda des Port,

des del cementiri fins a la corba on comença el passeig Marítim. Es preveu que la nova vorera comenci a l’alçada on estan situats els contenidors de reciclatge, ja que el Consell té prevista la construcció en aquest punt d’una rotonda d’accés a la urbanització. El cost previst de les obres és de 94.512 euros.

NUEVA ACERA EN LA ENTRADA DE SOL DEL ESTE El Ayuntamiento ha presentado a la convocatoria de ayudas del Govern para la mejora de las zonas turísticas afectadas por la quiebra del operador Thomas Cook, el proyecto de construcción de una nueva acera en la entrada de la urbanización de Sol del Este. El nuevo espacio de paso para peatones se construirá en el lado sudoeste de la avenida des Port, desde el cementerio hasta la curva donde empieza el paseo Marítimo. Se prevé que la nueva acera empiece a la altura donde estén situados los contenedores de reciclaje, puesto que el Consell tiene prevista la construcción en este punto de una rotonda de acceso a la urbanización. El coste previsto de las obras es de 94.512 euros.

THALASSA, UN PROYECTO PRIORITARIO El Govern de les Illes Balears anunció que el proyecto Thalassa, para la construcción del Centro de Patrimonio Marítimo de Menorca en las canteras de Sa Raval Vella, se mantendrá entre los proyectos prioritarios a financiar con los fondos del Impuesto de Turismo Sostenible, a pesar de la crisis de la covid-19. El proyecto permitirá crear un equipamiento cultural de gran relevancia, que pondrá en valor el patrimonio marítimo de la isla.

Renovació del parc de s’Esplanada El passat mes d’octubre van finalitzar les obres de reforma del parc infantil de la plaça de s’Esplanada. Les feines van consistir en la instal.lació d’un nou paviment de cautxú i la substitució de diversos jocs que estaven deteriorats, així com la instal.lació de nous elements. A més, es van instal.lar quatre punts de llum nous, que han millorat notablement la il.luminació de l’espai, i també es va aprofitar per renovar el sistema de reg de sota el parc.

RENOVACIÓN DEL PARQUE DE S’ESPLANADA El pasado mes de octubre finalizaron las obras de reforma del parque infantil de la plaza de s’Esplanada. Los trabajos consistieron en la instalación de un nuevo pavimento de caucho y la sustitución de diversos juegos que estaban deteriorados, así como la instalación de nuevos elementos. Además, se han instalado cuatro puntos de luz nuevos, que han mejorado notablemente la iluminación del espacio, y también se ha aprovechado para renovar el sistema de riego de debajo del parque. 9


Número trimestral gratuït

Publicació de l’Ajuntament des Castell

Número 1 · Juliol-Setembre 2020

UN AÑO DE ALCALDÍA SOCIALISTA Han transcurrido 16 años desde que nuestra compañera María Borrás acabara su mandato y fuerzas neoliberales conservadoras ocuparan su lugar. Hace un año, nuestra alcaldesa, Juana Escandell, asumió su compromiso de gestión pública con un objetivo: resolver las preocupaciones cotidianas de las personas teniendo como principios rectores los valores de la izquierda trabajadora y progresista como la educación pública, la justicia social, la protección social con los más débiles, la dignificación de nuestros mayores o un reparto más equitativo de la riqueza. Precisamente en el ámbito municipal nos enorgullece estar materializando, en beneficio de nuestro pueblo, las que fueron nuestras principales propuestas para la presente legislatura: la conversión del cuartel Conde Cifuentes en un Centro Integrado de Formación Profesional, y la construcción de un geriátrico para nuestros mayores en el cuartel Duque de Crillón. Estas acciones significarán, por un lado, el cumplimi-

ento de un deber de respeto hacia nuestros mayores que por fin no tendrán que abandonar su municipio en esa trascendental etapa de sus vidas; por otro lado, la dinamización social y económica con la llegada de cientos de estudiantes que a diario transitarán nuestras calles. Concluimos expresando nuestro profundo pesar por las víctimas de la pandemia que, además del drama humano, ha devastado el tejido económico en todos los ámbitos. Desde la concejalía de Servicios Sociales y Sanidad, liderada por el PSOE, trabajamos intensamente para proteger a nuestros conciudadanos con vulnerabilidad económica sobrevenida. Nuestra máxima prioridad en estos momentos de emergencia, es intensificar la cobertura en la atención a los colectivos más afectados. Dadas las tristes circunstancias, será un mandato duro, pero los socialistas trabajaremos para que sea fructífero, siempre pensando en los intereses comunes y generales en pro de una vida mejor para todos.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA Des de SOM Es Castell fem autocrítica davant l’opinió que ens han fet arribar alguns ciutadans en relació amb la proposta de participació ciutadana per conèixer el destí dels quarters de l’Esplanada que vam fer a la darrera campanya electoral, recollida en el programa i el pacte de govern de l’A juntament, i que no es va dur a terme tal com hauríem volgut. Quins són els motius? La proposta del Govern de les Illes Balears per als quarters va arribar de manera unilateral i amb rapidesa. A conseqüència de la falta de voluntat per participar en l’adquisició dels dos immobles a la passada legislatura —amb el govern de PP i PI—, SOM Es Castell propugnava que l’A juntament s’havia d’oferir com a soci minoritari, juntament amb el Govern balear i el Consell Insular. Aquesta decisió hauria donat l’opció de seure a la taula de la negociació amb igualtat de drets, com un propietari més.

10

Tot i això, tal com reflecteix el nostre programa, estem d’acord a integrar la gent gran al centre del poble. I ens il.lusiona la creació d’un centre integrat de formació professional com a eix dinamitzador i cohesionador del poble. També creiem que és una valoració compartida per la majoria de la ciutadania, dels seus representants a l’A juntament i de les entitats socials més actives. Amb aquest context i amb arguments, SOM Es Castell, en assemblea, va decidir majoritàriament acceptar la proposta del Govern balear per no obstaculitzar una inversió pública històrica per al poble. SOM Es Castell promourà i treballarà per la participació ciutadana en altres moments del projecte de poble, perquè encara hi queda molt per decidir i per fer. Per exemple, els usos de la planta baixa de l’edifici de l’IBAVI (l’actual centre de dia) i la planta baixa del nou edifici d’habitatges socials que el mateix IBAVI ha de construir al clot de Santa Anna.


Número trimestral gratuït

Publicació de l’Ajuntament des Castell

Número 1 · Juliol-Setembre 2020

POCOS RESULTADOS TRAS UN AÑO DE GOBIERNO DE IZQUIERDAS El tiempo pasa volando y prácticamente ha transcurrido un año desde el inicio del mandato y desde que se produjo el cambio de gobierno en nuestro municipio. Está claro que nuestra visión no es imparcial, pero hemos querido echar un vistazo a los asuntos que tienen interés para el pueblo y el estado de los proyectos. De entrada manifestamos nuestro disgusto por el hecho de que se hayan descartado iniciativas valiosas como consideramos que era la puesta al día del skate park, la Casa de Natura, la apertura de un bar en el molino, para dar vida y uso al recinto, y también desde un punto de vista ambiental lamentamos que nada se sepa sobre la instalación de un parque fotovoltaico en la depuradora. No se dan por descartado pero hay poco o nulo avance en proyectos como el boulevar, la construcción del geriátrico que se revela un asunto imprescindible

e inaplazable y sigue en el aire el destino del proyecto Thalasa en las canteras de sa Raval Vella pendiente de qué pasa con los fondos de la ecotasa. La acción del equipo de gobierno ha sido limitada y escasa. Colocar un stop en el carrer Gran, eliminar la sala de festividades y cerrar el acceso del tráfico rodado a la mitad del pueblo, algo que parece un experimento inoportuno en los tiempos en que nos hallamos. Afortunadamente, siguiendo la estela del camino trazado han culminado los proyectos de Noria Riera y Cala Sant Esteve. Echamos de menos decisión y ritmo. Somos conscientes de las dificultades que ha impuesto la pandemia pero no pueden ser pretexto para la inactividad y la falta de ideas.

UN REPÀS UN ANY DESPRÉS Ja fa poc més d’un any que l’actual equip de govern gestiona el dia a dia del consistori i des de Proposta Per Les Illes (El Pi) volem fer un petit repàs a aquest any. Durant la campanya electoral se’ns va prometre la creació d’una regidoria d’urbanitzacions per tal de millorar-les, però a hores d’ara res se’n sap de la dita regidoria i vista la deixadesa que es veu a primera vista bona falta fa. Per una altra banda una part d’aquest equip de govern també es va omplir la boca reclamant transparència i participació ciutadana i fins i tot una enquesta popular, que després ja no els va interessar dur a terme, i que veient com s’ha decidit tancar l’Esplanada de bones a primeres ja mos podem fer una idea del que entenen per participació ciutadana. Amb l’arribada de la covid-19 el poble ha patit una forta aturada, com l’illa i la nostra comunitat autònoma, i és per això que els ajuntaments han d’estar al costat dels seus veïns, comerços i empreses, per tal de poder

recuperar quant antes llocs de feina i per tant estabilitat a les famílies. És per això que des de Proposta Per Les Illes (El Pi) fem una crida a l’equip de govern perquè a través del consistori s’activin plans de recuperació econòmica i una bona manera de fer-ho és activant tots aquells projectes que diuen que tenen i que no tan sols es quedin amb aquells que ja vam assumir i que l’anterior equip de govern va enllestir els darrers anys.

11


Mantenir Es Castell net ĂŠs cosa de tots!

Disseny: Island Mood ¡ DL: ME - 302/2020