Page 1

Comunicació als licitadors de l’obra del pavelló poliesportiu

S’ha procedit a l’acte d’obertura del sobre A de les proposicions per l’adjudicació de l’obra del pavelló poliesportiu municipal Tots els licitadors compleixen amb els requisits exigits amb la clàusula 8 del plec de condicions, respecte a la documentació presentada al sobre A La mesa ha acordat convocar l’obertura del sobre C per al dimecres 8 d’abril a les 13 hores. El acte es públic i es farà a la Sala de Sessions de l’Ajuntament de Pedreguer. El Secretari (signatura digital)

Ajuntament de Pedreguer C/ Ajuntament, 7, Pedreguer. 03750 Alacant/Alicante. Tel. 965 760 669. Fax: 965 761 949

Codi . Validació : 5NCA6DEHYCXSYCKD6HATNMTQF | Verificació : http://pedreguer.sedelectronica.es/ Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona |Pàgina 1 de 1

Vicente Juan Angel Ricart ( 1 de 1 ) Secretari Interventor Data Signatura : 31/03/2015 HASH: 194f0d64d4bcf2121351ef1355d8adb2

Ajuntament de Pedreguer

Comunicació als licitadors de l’obra del pavelló poliesportiu  

Comunicació als licitadors de l’obra del pavelló poliesportiu

Comunicació als licitadors de l’obra del pavelló poliesportiu  

Comunicació als licitadors de l’obra del pavelló poliesportiu

Advertisement