Page 1

BASESDELSORTEI G:Elpr emiésunat ar get avi at geval or adaen 1. 500€del ' agènci adevi at gesELCORTEI NGLÉS.Espodr àbes canvi arper qual s evolvi at geof er i tperl ' agènci aELCORTEI NGLÉSfinsal ' i mpor tdel at ar get a.Noespodr àcanvi arperdi ner s .S´haur àdevi at j ardi nsdel t er mi niquemar quil at ar get a.Elt er mi nipers egel l arel spas s apor t ss er àdel04/05/2019al21/07/2019.El sPas s apor t sompl er t ss ' handedi pos i t ar al ' ur na de l ' As s oci aci ó de Comer ci ant siPr of es s i onal sdelMor el lubi cada a l ' es t anc.Peropt arals or t ei g cals egel l ar ,amb els egel ldel comer ç/empr es aal ' apar t atcor r es ponentdecadas cund' el l salPASSAPORTDELMORELL.Nocals egel l arel scomer ços /empr es espr es s egel l at s . ElPASSAPORTDELMORELLhaur àd' es t ardegudamentempl enatambt ot esl esdadesdelpar t i ci pant .Cadaper s onapotopt arals or t ei gambun s olPASSAPORTDELMORELL.Encasdel l i ur armésd' unPASSAPORTDELMORELLanom del amat ei xaper s onaquedar àaut omàt i camenti nval i dat . El spar t i ci pant shandes ermaj or sd' edat .Qual s evolPASSAPORTDELMORELLmodi ficat ,f ot ocopi atoes t r i patnot i ndr àval i des a.A l ' hor ade s egel l arelPASSAPORTDELMORELLnocalf erdes pes aalnegoci /empr es aas s oci ada.Al aFes t aMaj ord' es t i us es or t ej ar àelguanyadordelvi at ge. S' avi s ar àpr èvi ament .S' ext r aur andel esur nest r esPASSAPORTSDELMORELL,del squal selpr i mers er àelguanyadoriel sal t r esdos ,peror dr e d' ext r acci ó,s er anr es er vesencasqueelpr i mernocompl ei xiel sr equi s i t s .Nopodr anpar t i ci parenels or t ei gel st i t ul ar sdel scomer çosiempr es es as s oci adesal ' As s oci aci ódecomer ci ant sipr of es s i onal sdelMor el l .Unavegadaacabatels or t ei gesdes t r ui r ant ot sel sPASSAPORTSDELMORELL. Encapcass ' ut i l i t zar anl esdadesquecont enen.

Profile for Ajuntament del Morell

Cartell campanya de promoció Associació de Comerciants i Professionals del Morell  

Cartell campanya de promoció Associació de Comerciants i Professionals del Morell  

Advertisement