Page 16

La vida del poble

Obres i gestió municipal

ACTUACIONS DIVERSES ALS CAMINS PÚBLICS RURALS I A CARRERS Per tal de garantir la canalització i correcta evacuació de les aigües pluvials dels camins i evitar així que es malmeti el ferm i, alhora, per garantir la seguretat dels vehicles que hi circulen en dies de fortes pluges i aiguats, s’han iniciat els treballs per refer i netejar les cunetes dels camins rurals principals.

Durant aquests darrers mesos s’ha realitzat la instal·lació de senyalització vertical, concretament d’STOPS, a les interseccions de diversos camins rurals amb la carretera C-25 o amb altres camins principals, per tal de garantir la seguretat dels vehicles que hi circulen.

Així mateix, el mes d’abril passat es van arranjar diversos flonjalls de dimensions importants existents en el ferm d’asfalt del camí de Sant Andreu. Es van executar els flonjalls que estaven més esquerdissats i que eren més profunds, per garantir així una bona comunicació entre els diferents veïnats i masos disseminats del poble, i una correcta comunicació amb els municipis veïns així com altres actuacions superficials. Aquests flonjalls s’havien d’arranjar amb caràcter urgent, atès que amb les precipitacions, es filtra l’aigua al ferm i en provoca l’enfonsament, podent esdevenir un perill per als vehicles i usuaris del camí.

Després de reiterats requeriments per part de l’Ajuntament al Servei Territorial de Carreteres de Girona de la Generalitat de Catalunya per tal que desembossessin el pas salvacunetes existent al camí de can Cua i netegessin la cuneta de l’entorn, així com perquè eliminessin les plantes existents en direcció a Cassà de la Selva que dificulten la visibilitat per incorporar-se a la carretera C-25, el Servei de Conservació de Carreteres ha procedit a la neteja de la cuneta i a l’extracció de les plantes que esdevenien un destorb.

També s’han substituït els marcs i les tapes d’unes arquetes de registre de la xarxa de sanejament existents al carrer de l’Església del nucli urbà, les quals estaven malmeses i desaparedades.

16 El gra i la palla

Profile for Ajuntament de Campllong

El gra i la palla 36  

El gra i la palla 36  

Advertisement