Page 1

El Gra i la Palla Núm. 15 - Maig 2008 - Trimestral d’Informació Municipal

Butlletí de Campllong

La Fira Aquest esdeveniment condiciona el nostre poble cada any la setmana després de Setmana Santa. Enguany, i desprès de moltes vicissituds, ha arribat a complir els 26 any. Potser, i aprofitant aquest butlletí, és hora que fem un repàs del perquè es fa, com va néixer, com ha progressat, com ha arribat als nostres dies, de quina forma es manté, i sobretot, de les aportacions personals que la fan possible. Crec que és bo fer un repàs i una reflexió, encara que sigui perquè en quedi constància i al mateix temps donar a conèixer com es veu des del propi Ajuntament. Els que varen parir l’embrió de la Fira varen ésser els pagesos de la nostra zona geogràfica, mitjançant la Cooperativa Agrícola Sant Isidre, actualment desapareguda (una branca continua sota la denominació de Lletera de Campllong, que és un dels ens impulsors de Llet Nostra). Aquesta gent, dedicada principalment a la Ramaderia, va voler fer una festa anual. El primer any va fer-se a Cassà i va tenir lloc al Parc de l’Estació. El segon any, per diverses circumstàncies, els organitzadors es varen posar en converses amb l’Ajuntament de Campllong, que va estar receptiu i obert a què aquesta Festa de la Pagesia es fes al nostre Municipi, en concret es va ubicar en els terrenys de sota la fàbrica de La Selva. Els atractius més valents varen ser el Concurs de Vaques i el Concurs del Gos d’Atura Català, arrodonit amb quatre ferros i un bon dinar al pavelló (amb entrecots a la brasa). Després d’uns anys es varen incorporar com a col·laboradors a instàncies de l’Ajuntament la Comissió de Festes, que va suposar una ampliació de les activitats. Als pocs anys es va canviar la data que es feia per l’actual (es feia el cap de setmana proper a Sant Isidre). Amb el temps, la Cooperativa va desaparèixer com a tal i la Fira va anar tirant de la mà de la Comissió de Festes ja com a motor principal amb l’estimable ajuda d’uns quants dels primers col·laboradors i de l’Ajuntament. Es va començar a fer Fira també el dissabte a la tarda. El primer any de molta afluència de gent vàrem tenir la “sort” que va pedregar, perquè no haguéssim tingut prou aparcament. L’any següent ja vàrem omplir un munt de vessanes amb cotxes. Fa tres anys es va decidir que la durada de la Fira fos de dos dies complets a fi de fer-la més comercial, i ha arribat als nostres dies amb la potència amb què l’hem vista aquest any. La Fira des de l’inici no ha estat pensada perquè fos un negoci, sinó uns dies plens d’activitats que ens mostrava als altres. Ha estat també de mal finançar i a mesura que ha anat creixent es depen més de les subvencions dels diferents organismes (Generalitat, Diputació, Consell i Ajuntament). La Fira com activitat depen en molt bona part de l’esforç dels voluntaris, que són els que l’han aixecada i mantinguda. Així al llarg dels anys la Fira s’ha fet gràcies a l’esforç voluntàri, de gent de les rodalies, i principalment de l’esforç dels veïns de Campllong que se l’han feta seva. Salut.

Lluís Freixas i Vilardell Alcalde


( Butlletí de

Campllong 15) 14

/DYLGDGHOSREOH

2%5(6081,&,3$/6 +$%,7$7*(6 /HVREUHVSHUDODFRQVWUXFFLyGHKDELWDWJHVVRFLDOVLOD nova rectoria avancen a bon ritme. Un cop efectuats tots HOV WUjPLWV HO 3OH PXQLFLSDO HQ UHXQLy GHO SDVVDW GLD  de febrer, va adjudicar els 6 primers habitatges, que són HQUqJLPGHFRPSUDDOVVROÂOLFLWDQWVDPEPpVSXQWXDFLy 3URSHUDPHQWV¶LQLFLDUDQHOVWUjPLWVSHUDGMXGLFDUHOVKDELWDWJHVUHVWDQWVTXHVHUDQHQUqJLPGHOORJXHU$TXHVWD promoció l’administra la societat municipal CAMPLLONG INICIATIVES, SAU.

3217'(/5(0(, 'HVSUqVG¶DQ\VG¶HVSHUDDUDIDXQPHVHVYDQLQLFLDUOHVREUHVGHOSRQWGHOFDPtGHO5HPHL(OSURMHFWHLQLFLDOHVYDKDYHU GHPRGL¿FDUSHUWDOG¶DFRPSOLUHOVUHTXHULPHQWVGHO¶DXWRULW]DFLyGHO¶$JqQFLD&DWDODQDGHO¶$LJXDL¿QDOPHQWOHVVHYHV GLPHQVLRQVVHUDQPHWUHVGHOODUJG¶DPSOHLXQVG¶DOoDGDGHFRQFDDSUR[LPDGDPHQW/HVREUHVTXHPLOORUDUDQ HOVDFFHVVRVHQWUHHOVPXQLFLSLVGH&DVVjL&DPSOORQJHVWDQSUHYLVWHVTXHHVWLJXLQDFDEDGHVDEDQVGHO¶HVWLX

587$9(5'$ les obres de la primera fase de la Ruta Verda del veïnat de OD%UXJXHUDHVWUREHQTXDVLHQODVHYDIDVH¿QDOLWDPEpOD LQVWDOÂODFLyGHOVHPjIRUTXHFRQWULEXLUjDODUHGXFFLyGHOD velocitat dels vehicles que circulen per la C-25, alhora que DXJPHQWDUjODVHJXUHWDWGHOVYLDQDQWVLIDFLOLWDUjO¶DFFpV HQWUHHOYHwQDWGHOD%UXJXHUDLOD]RQDXUEDQD/DPLOORUD de l’accés, i la ruta verda en general destinada a vianants LFLFOLVWHVSHUPHWUDQDWRWVYHwQVLXVXDULVFRQqL[HUPLOORU l’entorn que ens envolta.


( ButlletĂ­ de

15 Campllong 15)

/DYLGDGHOSREOH

$&7,9,7$76',9(56(6

&856'(*(67,�'(5(6,'86 8Q DQ\ PpV Oœ$MXQWDPHQW GH &DPSOORQJ ERQL¿FD OD WD[D d’escombraries als veïns que assisteixen a cursos sobre la JHVWLy GRPqVWLFD GH OHV GHL[DOOHV 'œDTXHVWD PDQHUD HOV 65 veïns que durant el febrer van assistir a aquest curs tinGUDQXQDERQL¿FDFLyPtQLPDGHHXURVHQODWD[DGHOHV HVFRPEUDULHV$TXHVWVFXUVRVHOVRUJDQLW]HQFRQMXQWDPHQW Oœ$MXQWDPHQWLHO&RQVHOO&RPDUFDOGHO*LURQqVXQDLQLFLDWLva que es porta a terme des de fa cinc anys i que Ês acceptada pels veïns.

&$0,1$'(6 +HPLQLFLDWXQDVqULHGHVRUWLGHVDSHXDPEGLYHUVRVUHcorreguts pel massĂ­s de les Gavarres, amb la intenciĂł de SUDFWLFDU HO VHQGHULVPH L FRQqL[HU GÂśXQD PDQHUD GLIHUHQW espais naturals propers. La primera sortida programada SHUDOGHJHQHUXQVPDU[DLUHVYDQVRUWLUGH&DPSOORQJÂżQVDO6DQWXDULGHOVÂŹQJHOVLHOSDVVDWGHPDUoHV YDIHUXQDYROWDFLUFXODUDPELQLFLLÂżQDOD&DPSOORQJWRW passant per Sant Mateu de Montnegre, Santa Pellaia, Sant &ULVWzIROGHO%RVFL/OHEUHUV

7,0%$/(56,*5$//(56 '(&$03//21* DesSUqV GœXQV PHVRV GœDVVDLJV HOV WLPEDOHUV L JUDOOHUV de Campllong ja són una realitat. La primera actuació la van fer tot acompanyant els reis d’orient en la seva visita a Campllong i la darrera, ja fora de la nostra vila, els grallers i timbalers van fer d’acompanyant al gegant del col¡legi Puig d’Arques en "Darquet �. Agraïm el suport dels professors TXHJUjFLHVDODVHYDH[SHULqQFLDLYROXQWDWKDQDFRQVHJXLW que tot el grup tiri endavant aquesta iniciativa.

&$51(672/7(6 Enguany quasi un centenar de cuiners van envair els carrers de Campllong el passat dia 1 de febrer, i van posar a OÂśROODWRWDOOzTXHHVWUREDYHQSHOFDPtSHUWDOGHIHUXQERQ “caldoâ€?. El mateix “fenomenâ€? va succeir a Santa Coloma de Farners, Llagostera i Tossa, on, si les informacions sĂłn ÂżDEOHVHOÂłFDOGR´VHÂśOVKLYDDLJXDOLUXQ[LF


( ButlletĂ­ de

Campllong 15) 16

/DYLGDGHOSREOH

5qFRUGGHYLVLWDQWVHQODD)LUD Comarcal de Primavera de Campllong Campllong ha esdevingut un any mÊs el centre de l’activitat econòmica i social de la comarca Un any mÊs, la Fira de Campllong ha acollit visitants d’arreu i s’ha convertit en un veritable aparador de l’activitat social L HFRQzPLFD FDWDODQD $PE PpV GœXQ centenar d’expositors, la mostra comercial multisectorial es consolida com una de les mÊs importants de les nostres comarques. El vessant comercial de la Fira s’ha vist completat amb la mostra i venda de productes artesans, en la qual hi han participat uns cent cinquanta artesans. Un dels atractius principals de la Fira tambÊ ha estat com sempre la part mÊs tradicional. L’exposició de bestiar i la d’estris antics del camps, així com la dePRVWUDFLyGœR¿FLVDUWHVDQDOVpVSHUDOD JHQWJUDQTXHYLVLWDOD)LUDODQRVWjOJLDGH WHPSVSDVVDWVSHUDOVPpVPHQXWVXQD SLQ]HOODGDHGXFDWLYDLXQDERQDRSRUWXQLWDWSHUFRQqL[HUHOPyQUXUDOGHSURS bastant desconegut per a la majoria. Cal destacar tambÊ que el vessant mÊs lúdic de la Fira, els concursos i exhibiFLRQVWDPEpKDHVWDWXQq[LW1œKLKDKDgut de tot tipus i gustos i la participació en cadascun d’ells ha estat molt elevada. La Fira d’enguany es valora molt positivament, ja que, en part pel bon temps de tot el cap de setmana, hi ha hagut XQD DÀXqQFLD PDVVLYD GH JHQW D YLVLWDUOD)LUDTXHKDIHWTXH¿QVD SHUVRQHV SDVVHVVLQ SHO UHFLQWH ¿UDO GH Campllong. Aquesta edició ha estat la mÊs visitada. Els visitants i expositors es mostren satisfets de l’evolució positiva de la mostra i FDOIHOLFLWDUOœRUJDQLW]DFLySHUOœHVIRUoTXH any rere any fa en millorar continguts i sorprendre el visitant.


( ButlletĂ­ de

 Campllong 15)

/DYLGDGHOSREOH


( ButlletĂ­ de

Campllong 15) 18

/DYLGDGHOSREOH

(O/RFDO6RFLDO 1

Durant aquests primers mesos de l’any 2008 hi ha hagut molta activitat al Local Social. Ja sigui petits o grans, tots han participat de les diferents activitats i sortides programades i amb molt bona resposta pel TXHIDDOÂśDVVLVWqQFLD Per als mĂŠs petits, durant aquests mesos s’han fet dues obres de teatre professional dins el cicle “Escenaris 08â€?: Âł([qPSOXV´ i Âł/ÂśLQYHQWRU GÂśLOĂ‚OXVLRQV´ OD primera tractava del tema del reciclatge i compostatJHLYDWHQLUPROWERQDUHEXGDDPEDVVLVWqQFLDGÂśXQHV 100 persones, l’altra obra tractava d’un mag i els seus trucs, que deixava bocabadat tot el pĂşblic en general. $L[tPDWHL[OÂśRUJDQLW]DFLyGÂśXQtaller de circ tambĂŠ va ser una activitat que va agradar molt, en la qual els QHQV L QHQHV HV YDQ SRGHU HQGXU D FDVD XQ ÂłGLjERloâ€? o unes “carioquesâ€?, tot fet amb materials reciclats. Per Ăşltim, la tradicional hora del conte va portar un contacontes que va explicar “De planeta en planeta en bicicletaâ€?. Per als joves del poble, aixĂ­ com per a la resta de la poblaciĂł, s’ha convocat un concurs pĂşblic per adquiULUHOGLVVHQ\GHOORJRWLSGHO/RFDO6RFLDO. D’aquesta manera comprovarem la creativitat i idees que tenen

2


( ButlletĂ­ de

 Campllong 15)

/DYLGDGHOSREOH els i les joves de Campllong, a la vegada que participaran en un fet tan rellevant com Ês ser l’autor del logotip TXH LGHQWLILFDUj HO QRVWUH /RFDO 6RFLDO $TXHVW VHFWRU d’edat tambÊ va fer OœH[SRVLFLyGHIRWRV³&ROÂOHFWLYD GH&DPSOORQJ´ com a resultat del curs que es va dur a terme durant els mesos de novembre, desembre i gener, constatant els bons coneixements apresos plasmats en les diferents i boniques fotografies.

3

Els adults del poble han pogut gaudir d’una oferta cultural amb el WHDWUHSURIHVVLRQDO³/OHJHQGHVLPLVWHULV GH OHV WHUUHV JLURQLQHV´ (VFHQDULV œ  L XQ Recital de PoesiaDFjUUHFGHOJUXS0DU[DQWVGHSDUDXOHV

4

5

L’últim sector de la població, i el mÊs actiu, Ês el de la JHQW JUDQ $TXHVWV KDQ UHDOLW]DW XQ PXQW GœDFWLYLWDWV durant aquests mesos, tots ells emmarcats dins la programació del Casal de Jubilats: el %DOO dels dimecres FDGD TXLQ]H GLHV  pV XQD GH OHV DFWLYLWDWV TXH PpV gent mou, ja sigui del poble o de les rodalies, i s’ha convertit en un punt de trobada on tots ells, a part de ballar i berenar, fan petar la xerrada. Les sortides tambÊ són ben rebudes, aquests mesos s’ha anat a Olot a visitar la &RRSHUDWLYDGH,RJXUWV/D)DJHGDLHO0Xseu de Sants, i tambÊ a visitar tot el procÊs de realit]DFLyGHOdiari El Punt'XUDQWHOPHVGHPDUoWDPEp s’han iniciat uns tallers de memòria, als quals unes 15 persones hi assisteixen cada dijous amb moltes ganes d’aprendre coses QRYHVLGHQRSHUGUHODPHPzULD $PE WRW DL[z HO /RFDO 6RFLDO YRO oferir unes activitats de qualitat i per a tots els gustos. Si teniu alguQDSUHIHUqQFLDRLGHDTXHHVSXJXL programar i que creieu que interessaria a la gent del poble, no dubteu a venir a explicar-la i farem el posVLEOHSHUTXqHVIDFLUHDOLWDW

)2726

6

‡

1 - Casal de jubilats - visita al Punt diari.

‡

%HUHQDUGHÂżGHFXUV d'informĂ tica.

‡

3 - Teatre Llegendes i misteris de les terres Gironines.

‡

4 - Taller de memĂłria.

‡

5 - Teatre Exemplums.

‡

6 - Classes de repĂ s.


Profile for Ajuntament de Campllong

El gra i la palla 15  

El gra i la palla 15  

Advertisement