Page 1

Regidoria de Joventut

BUS de la MARXA de CÀLIG Carnaval de Vinaròs 9 de febrer de 2013 Nom i cognoms: _______________________________________ DNI: ________________________________________________ Data de naixement: ____________________________________ Adreça: ______________________________________________ Núm. telèfon: _________________________________________ Correu electrònic: ______________________________________

Signatura___________________________________________

Data màxima per apuntar-se: 6 de febrer de 2013 a les 13 hores. A l’Ajuntament.


Regidoria de Joventut

BUS de la MARXA de CÀLIG Carnaval de Vinaròs 9 de febrer de 2013 AUTORITZACIÓ MENORS

ElSr/Sra________________________________________________________, amb DNI. núm. _____________________________, telèfon de contacte _____________ i correu electrònic _____________________ com a pare/mare o tutor,

AUTORITZE el/la menor ____________________________________, amb DNI. núm. ______________________________, a anar a ____________el dia _____ de _____________ mitjançant el bus que l’organització ha disposat.

Així mateix, EXONERE l’organització de qualsevol responsabilitat del que puga passarli o puga fer el/la menor durant la seua estada en el poble de destí. I estic assabentat/da que l’organització, no té cap responsabilitat en què el/la menor no estiga en el lloc acordat en el moment de la tornada. ADJUNTE fotocòpia del meu DNI i del DNI del meu/a fill/a.

Signatura______________________________________

Data màxima per apuntar-se: 6 de febrer de 2013 a les 13 hores. A l’Ajuntament.

Inscripció i autorització bus de la marxa  

Inscripció i autorització bus de la marxa

Inscripció i autorització bus de la marxa  

Inscripció i autorització bus de la marxa