Page 1

Butlletí

el

Revista Mensual de l’Ajuntament de Begues

N.108 / desembre-gener 2013

de Begues

www.begues.cat

Noves descobertes a la cova de Can Sadurní Pàg. 5

Cultura

Reportatge

Desembre i gener plens d’activitats a Begues

Actes contra la violència de gènere Pàg. 7

Pàg. 12


SERVEIS

2/desembre-gener 2013

SUMARI

AJUNTAMENT - Tel. 93 639 05 38

Editorial Notícies breus Notícies municipals El petit Butlletí El reportatge

pàg. 3 pàg. 3 pàg. 4 pàg. 11 pàg. 12

Oficina d’atenció al ciutadà De dilluns a divendres de 9 a 14 h Dimecres de 17.30 a 19.30 h www.begues.cat · begues@begues.cat Alcaldessa Sra. Mercè Esteve Pi

Entrevistes: Els dijous de 10 a 14 hores (trucar per concertar dia i hora)

Serveis Socials, Participació, Comunicació, Comerç, Turisme i Polítiques Transversals Sra. Margarida Camprubí i Vendrell - 1a tinenta d’alcaldia Entrevistes: Els dijous al matí (trucar per concertar dia i hora)

Governació, Protecció Civil, Mobilitat, Transport i Joventut Sr. Sadurní Vendrell Masip - 2n tinent d’alcaldia

Entrevistes: De dilluns a divendres al matí (trucar per concertar dia i hora)

Recursos Humans, Esports i Hisenda Sr. Jaume Olivella i Riba - 3r tinent d’alcaldia

Entrevistes: De dilluns a divendres de 10 a 12 h (trucar per concertar dia i hora)

Agenda desembre-gener Sabíeu que... Grups municipals L’entrevista

pàg. 13 pàg. 14 pàg. 14 pàg. 16

Obres, Projectes, Serveis, Noves Tecnologies, Brigada, Via Pública, Ocupació, Promoció Econòmica i Medi Ambient Sr. Joan Molina Molina

Entrevistes: Dilluns i dijous a partir de les 18.30 h (trucar per concertar dia i hora)

Urbanisme, Patrimoni i Habitatge Sr. Joan Capellades Vendrell

Entrevistes: Els divendres al matí (trucar per concertar dia i hora)

Cultura, Educació, Política Lingüística, Salut, Consum, Solidaritat i Cooperació Sr. Jordi Oriola San Nicolas

Entrevistes: Els dilluns de 9 a 13 h (trucar per concertar dia i hora) HORARIS DE LA DEIXALLERIA DE BEGUES HIVERN: Del 15 de setembre al 14 de juny De dilluns a divendres: Matins de 10.30 a 13.00 h Tardes de 16.00 a 18.00 h Dissabtes: Matins de 10.30 a 14.00 h Tardes de 16.00 a 18.00 h ESTIU: Del 15 de juny al 14 de setembre De dilluns a divendres: Matins de 10.30 a 13.00 h Tardes de 17.00 a 19.00 h Dissabtes: Matins de 10.30 a 14.00 h Tardes de 17.00 a 19.00 h

PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL Telèfon 93 639 05 38 (*405) Dimarts de 17.00 a 20.00 h Dimecres de 17.30 a 20.00 h Dijous de 9.00 a 13.00 h i de 17.00 a 20.00 h Divendres de 17.00 a 20.00 h SERVEI D’OCUPACIÓ LOCAL (Al Colmado) Telèfon 93 639 05 38 Dilluns de 10.00 a 14.00 h i de 16.00 a 18.30 h Dimecres de 10.00 a 14.00 h

HORARIS D’AUTOBUSOS DE DILLUNS A DIVENDRES De Gavà a Begues |6.00|7.15|7.35|8.30|8.50|10.35|11.50|13.05|14.20| |15.00*|15.35|17.30|18.55|19.40|20.20|22.10| De Gavà a Olesa |6.00|20.20| De Begues a Gavà |7.00|7.50|8.10|9.05|9.55|11.10|12.25|13.40|14.55| |15.35*|16.50|18.10|19.35|20.20|21.30|22.45| D’Olesa a Gavà |6.45|21.15| (*) Només dies lectius de Gavà

DISSABTES I FESTIUS Sortides Barcelona |10.00 a Olesa pel Prat| | 20.00 a Olesa per l’Hospitalet| Sortides de Begues |8.45 a Barcelona per l’Hospitalet| |11.45 a Gavà | 15.30 a Gavà| |18.45 a Barcelona pel Prat| Sortides de Gavà |7.45 a Olesa | 10.45 a Olesa | |15.00 a Begues|17.45 a Olesa | |20.45 a Olesa| Sortides d’Olesa |8.30 a Barcelona per l’Hospitalet| |18.30 a Barcelona pel Prat|

CAP POU TORRE - Tel. 93 639 23 56 Servei de Laboratori de 8 a 8.30 h de dimarts a divendres Atenció continuada de 8.30 a 20 h Llevadora: Begoña Carral (cada 15 dies els divendres matí) Si necessiteu ser atesos d’urgència entre les 20.00 h i les 8.00 h truqueu al 061 i exposeu el vostre cas. Urgències mèdiques nocturnes i festius CUAP El Castell (Castelldefels) C. de Guillermo Marconi, s/n 08860 Castelldefels Servei d’Urgències de l’Hospital de Viladecans Av. de Gavà, 38 08840 Viladecans FAGA (Familiars d’Alzheimer de Gavà) Cal Pere Vell Tel. Sra. Pilar Gómez: 670 02 09 47 dimarts de 17 a 19 h CREU ROJA - Tel. 93 566 61 06 Cal Pere Vell els dimecres de 15 a 19 h i els dijous de 10 a 14 h

TELÈFONS D’INTERÈS

Aeroport Informació Aigües de Barcelona (At. al client) Aigües de Barcelona (avaries) Ajuntament de Begues Ambulàncies TSC/061 Ambulatori Begues - CAP Pou Torre Ambulatori de Castelldefels Autobusos MOHN Biblioteca Pública Milà i Fontanals Bombers de Begues CITELUM, avaries enllumenat (24 h) Club de Begues “Casino” Club de Tennis Begues Col·legi Sant lluís de Pla i Amell Correus Deixalleria El Colomar ENHER-FECSA (avaries)

93 298 38 38 900 71 07 10 900 70 07 20 93 639 05 38 061 93 639 23 56 93 636 66 60 902 02 33 93 93 639 08 15 93 639 04 97 93 630 41 60 93 639 00 00 93 639 07 35 93 639 00 11 93 639 21 15 93 639 05 79 93 639 12 65 800 760 706

Escola Pública Sant Cristòfor Espai de la Gent Gran Farmàcia Fundació Privada Col·legi Bosch Gas Natural (avaries) Instal·lacions esportives (bar) Institut Jutjat i Registre Civil (Edifici Policia) Llar d’Infants El Guinyol Mossos d’Esquadra OTG Gavà Parròquia Parvulari Col·legi Bosch Petit Casal Piscina Municipal Policia Local Ràdio Taxi Recaptació Begues (ORGT)

93 639 07 48 93 639 05 38 93 639 05 86 93 639 25 04 900 75 07 50 93 639 28 33 93 639 26 22 93 639 12 70 93 639 11 66 088 93 662 70 11 93 639 03 29 93 639 01 85 93 639 05 38 93 639 25 53 93 639 10 90 93 471 00 00 93 472 92 46

Recaptacions Gavà 93 638 32 16 Recollida de mobles i trastets 93 639 10 17 Registre de Propietat (Castelldefels) 93 338 03 12 RENFE informació 902 24 02 02 Renovació DNI Castelldefels 93 635 03 03 Residència Nova Aurora 93 639 00 51 Servei d’emergències 112 Servei d’urgències (diumenges, festius i urgències nocturnes) 061 Tanatori Gavà 93 633 34 10 Taxi E. Ardite 673 47 08 70 Taxi F. J. Hidalgo 609 34 11 64 Taxi J. J. González 606 34 19 35 Taxi Ll. Moya 627 79 97 15 Taxi M. Esteve 667 03 08 70 Taxi R. Royuela 609 40 97 21 Telefònica avaries 900 11 10 02 Vallgrassa, CEA 93 597 08 91 Veterinari (passatge Riera) 93 639 12 91

El Butlletí de Begues/desembre-gener 2013/número 108 Edita: Ajuntament de Begues / Redacció, maquetació i revisió lingüística: L’Apòstrof, SCCL Disseny de la maqueta: Àlex Requena / Fotografies: Ajuntament de Begues / Impressió: Imprenet Dipòsit Legal: B-38486-2007 D’aquesta revista, se n’editen 3.000 exemplars i es distribueixen gratuïtament per tots els habitatges de la població.

www.begues.cat · premsa@begues.cat El Butlletí online: http://issuu.com/ajuntamentdebegues www.facebook.com/ajuntamentdebegues @ajbegues Imprès en paper ecològic


TRIBUNA

3/desembre-gener 2013

Activitat constant

Mercè Esteve Pi alcaldessa de Begues

A punt de passar pàgina un any més i no deixem de sorprendre’ns! En primer lloc, la Diputació de Barcelona, una de les administracions supramunicipals més potents d’aquests moments, ens comunica l’arribada d’un nou pla “Complementari d’urgència social”, destinat a cobrir part del deute de la Generalitat cap als ens locals. L’any 2012 vam rebre la quantitat de 119.046,66 € a través del programa de Suport a la Solvència Financera Local o Pla Especial (projectat per finançar les despeses generades durant els exercicis 2012 i 2013). Enguany, aquest “Pla Complementari” té la finalitat de donar resposta a les situacions d’urgència i de risc d’exclusió social sorgides de la conjuntura econòmica actual amb un import de 74.507,56 €, tot destinant 21.340,66 € a l’àmbit social i 53.166,90 € a l’àmbit educatiu (el 50% del curs 2012-2013 que pertany a la Llar d’Infants). Es preveu que arribi el 50% restant del curs el proper mes de gener. Amb aquests recursos, es reafirma un cop més el compromís de la Diputació amb Begues. Considerem que aquest és el mandat més municipalista de la història de la Diputació de Barcelona, i és per això que vull agrair fermament aquest gest que dóna ple suport a la nostra comesa municipal, i personalment al seu president, en Salvador Esteve, que sempre ha mostrat molt d’interès pels temes que afecten els beguetans.

En segon lloc, tenim la Cova de Can Sadurní, patrimoni cultural de Begues de què tenim cessió d’ús municipal per 99 anys, i que fruit de les últimes excavacions d’aquest estiu ens ha sorprès amb una nova troballa: la descoberta d’un nou model funerari de fa 6.400 anys, del qual es creu que els cossos no van ser enterrats, sinó col·locats en posició fetal i alineats. Per sobre s’hi anaven dipositant més sediments i prosseguien així amb més inhumacions. En aquests últims anys, l’Ajuntament, des de l’àrea de Cultura, ha manifestat la clara voluntat de potenciar la preservació, l’estudi, el coneixement i la difusió d’aquest important conjunt arqueològic, tot destinant recursos per a la restauració de la cova i dels seus accessos, i sense deixar mai de concórrer, a més, a altres subvencions supramunicipals. El nostre és el jaciment, pel tipus de dipòsit en cova, de major interès de tota la Península Ibèrica, fins i tot de l’arc mediterrani occidental. La seva estratigrafia, les restes de la cervesa més antiga d’Europa, la figura de l’Encantat de Begues i ara el conjunt d’esquelets situen el nostre jaciment, i també el poble de Begues, en un lloc privilegiat dins del món arqueològic i cultural a escala mundial. Voldria acomiadar aquest any fent una reflexió positiva i desitjar que durant el proper any es compleixin tots els nostres desitjos i el nostre anhel de llibertat. Feliç Nadal i pròsper any 2014!

Notícies breus

Ordenances fiscals

Al Ple Municipal del passat 27 de novembre, es van aprovar les ordenances fiscals de Begues per al 2014. No es modificarà cap gravamen ni cap coeficient de l’Impost de Béns Immobles (IBI), l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM), l’Impost de Construccions (ICIO), l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) ni de les Plusvàlues. Tot i així, les actualitzacions de l’IBI de l’any que ve experimentaran un increment percentual com a conseqüència directa de l’actualització dels valors cadastrals que es va dur a terme el 2009, i també per l’increment del valor cadastral efectuat per la Llei de pressupostos de l’Estat.

Inauguració dels nous estudis d’Esplugues Televisió

El 7 de novembre passat, l’alcaldessa de Begues, Mercè Esteve, va participar en l’acte d’inauguració dels nous estudis d’Esplugues Televisió (ETV). Aquest mitjà ofereix informació de tot el Baix Llobregat. És per això que diverses vegades han visitat Begues per donar a conèixer a tota la comarca els fets més rellevants del poble. Enguany, ETV celebra el trentè aniversari i ha volgut celebrar-ho amb la inauguració de les noves instal·lacions.

Subvencions per a la llar d’infants del curs 2012-2013

La Diputació de Barcelona assumirà part de la subvenció de les llars d’infants municipals. Aquesta aportació correspon al 50% del curs 2012-2013 i es preveu que la meitat restant arribi el proper mes de gener. En el cas de Begues, la Diputació aportarà més de 53.000 euros per a l’escolarització dels 115 infants de 0 a 3 anys. A més, aportarà prop de 20.000 euros per a serveis d’atenció domiciliària i per al pla d’urgència social.

Reunió amb la Creu Roja

L’Ajuntament de Begues està subscrit al Pla d’Ajuda Alimentària de la Unió Europea, que distribueix aliments de primera necessitat per cobrir les necessitats bàsiques de les persones amb dificultats socioeconòmiques del municipi. És per això que el 30 d’octubre passat, la regidora de Serveis Socials, Margarida Camprubí, i la treballadora social Ana Fernández es van reunir amb Celso Mouriño, representant de Creu Roja Barcelona. Aquesta entitat vetlla per la correcta distribució i el bon ús dels aliments que es reben.


NOTÍCIES

4/desembre-gener 2013

Alcaldia

Begues a favor de l’Hospital de Viladecans

L’Ajuntament de Begues s’ha manifestat reiteradament a favor de la continuïtat de l’Hospital de Viladecans com a centre sanitari i hospital bàsic de referència dels municipis de Gavà, Viladecans, Castelldefels, Sant Climent de Llobregat i Begues, amb l’actual cartera de serveis i nivell de complexitat. El consistori ha expressat en diversos mitjans de comunicació locals i comarcals, a través de diverses mocions i també conjuntament amb altres municipis i partits polítics de la comarca, el seu posicionament favorable vers aquest centre sanitari. L’alcaldessa, Mercè Esteve, ha mantingut enguany dues reunions de treball amb el conseller de Salut, Boi Ruiz, per transmetre-li de primera mà la seva preocupació i el neguit de la ciutadania respecte a l’Hospital de Viladecans. També ho ha fet en paral·lel al director del CatSalut, Josep M. Padrosa, a l’Institut Català de Salut i a la mateixa gerència de l’Hospital de Viladecans. Tots ells han afirmat que la voluntat és garantir tots els serveis sanitaris que sempre ha ofert aquest hospital i

Reunió entre l’alcaldessa de Begues, Mercè Esteve, el conseller de Salut, Boi Ruiz, i responsables del CatSalut.

han comunicat que, fins i tot, es podrien incrementar algunes especialitats. El centre funciona com un hospital en xarxa en col·laboració amb els altres centres de la seva zona geogràfica i especialment amb l’Hospital de Bellvitge, que aglutina l’activitat mèdica i quirúrgica de més complexitat i alta especialització.

Joventut

Grups de discussió per al nou PLJ La Regidoria de Joventut està elaborant el nou Pla Local de Joventut (PLJ). Fins al moment, s’han recollit i tractat totes aquelles dades objectives corresponents a diferents àmbits d’interès, a la vegada que també s’han lliurat, recollit i tractat enquestes a joves d’entre 12 i 16 anys. Amb la voluntat de tenir un PLJ al màxim de transversal possible, durant el passat mes de novembre es van formar dos grups de discussió. En el primer grup es van convocar diferents joves del municipi i representants de l’entitat juvenil 6tres9, en què van poder interactuar mitjançant discursos propis i expressant les seves pròpies actituds, motivacions, percepcions, opinions, valors i conductes respecte a tots aquells àmbits d’interès per als joves. Paral·lelament, es va convocar l’equip de govern de l’Ajuntament i es va poder recollir tot allò que s’està fent i que es farà per als joves des de cada regidoria del consistori. Turisme

Passejades curtes per l’entorn de Begues La Regidoria de Turisme impulsa 16 passejades per l’entorn natural de Begues amb l’objectiu que tant les persones que hi viuen com les que no descobreixin els racons emblemàtics del poble a través de recorreguts curts, aptes per a tothom. Cada passejada està acompanyada d’una fitxa tècnica que explica, d’una banda, la durada, el desnivell i la llargada del recorregut que s’ha de seguir; de l’altra, mostra el camí sobre un mapa. A més, aporta informació sobre els punts geogràfics pels quals es passarà mitjançant breus explicacions i fotografies de cada racó i els seus topònims. Les passejades tenen una durada d’entre 20 i 45 minuts i recorren espais com les mines del Puig de Can Grau, la font de la Beurada, l’altiplà del Sotarro o el castell de l’Eramprunyà. Aquesta iniciativa s’emmarca dins la política d’afavorir un turisme sostenible a Begues, enllaçada amb la filosofia del procés participatiu Begues Cittàslow.

Reunió de grup de discussió de joves.

Actualment s’estan fent diverses entrevistes en profunditat a diferents agents que intervenen, directament o indirecta, en el teixit juvenil per poder complementar tota la diagnosi del PLJ. El pas següent serà marcar quins objectius es volen aconseguir i fixar les actuacions que es realitzaran.


NOTÍCIES

5/desembre-gener 2013

Cultura

Restes humanes de 6.400 anys a la cova de Can Sadurní

Les excavacions al jaciment de la cova de Can Sadurní han tret a la llum quatre esquelets humans d’una antiguitat de prop de 6.400 anys. Els cossos van ser inhumats mitjançant un model funerari desconegut fins ara a la Península Ibèrica. Es coneixen molt poques necròpolis que pertanyin al Neolític Mitjà Inical, el període històric de la troballa. Els cossos, que es conserven gairebé íntegres, corresponen a un home d’uns 50 anys, un altre individu masculí, i dos infants d’entre tres i quatre anys, i cinc i sis, respectivament. Les restes de l’adult estan acompanyades d’un recipient ovoïdal de dues nanses amb restes de dues cabres i un vedell. Sota el braç esquerre del cadàver, a l’alçada del colze, s’ha trobat un penjoll d’os amb una perforació per sostenir-lo. Els cossos es troben alineats i en posició fetal. Reposen sobre el costat dret, en posició replegada i la columna vertebral doblegada, d’esquena a la paret nord de la cova. Tenen les cames molt flexionades, amb els genolls davant del tòrax. Els braços també estan flexionats i ocupen l’espai que hi ha entre les cames i el cap. Aquesta posició indica que els cadàvers devien ser lligats amb cordes i es van embolcallar amb una mortalla que els constrenyia. Els quatre cossos no van ser enterrats, sinó tan sols dipositats seguint el contorn de la paret nord de la cova. Es calcula que aquesta pràctica funerària va durar uns 200 anys. Per so-

bre dels cossos inhumats, s’hi acumulaven més sediments, i posteriorment es dipositaven més cossos a sobre. Aquesta troballa s’ha fet durant la campanya d’excavacions d’enguany. També s’han descobert les restes d’una foguera que sembla producte d’una sola utilització, probablement d’unes hores, però prou potent per crear una capa de cendra. Es treballa amb la hipòtesi que es tractessin de focs de vetlla dels inhumats que s’encenien el dia que es dipositaven a l’interior de la cova. El 20 de novembre es va fer la presentació de la troballa en una roda de premsa a l’interior del jaciment, i se’n van fer ressò una multitud de mitjans de comunicació. Posteriorment, el diumenge 24, es va presentar el descobriment a la ciutadania de Begues en un acte a l’Escorxador i una visita a la cova. El treball d’investigació a la cova de Can Sadurní el duu a terme el Col·lectiu per a la Investigació de la Prehistòria i l’Arqueologia del Garraf-Ordal (CIPAG), que actua a l’empara de la Universitat de Barcelona. Enguany, el CIPAG ha pogut posar en pràctica el camp de treball internacional i les excavacions al jaciment, gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament de Begues i a través de la contribució de diverses persones que han aportat els seus diners a la campanya de microfinançament que va engegar l’entitat a l’estiu.

Esports

Primera Marxa en BTT dels 5 pics de Begues El Club Ciclista de Begues, en col·laboració amb la Regidoria d’Esports, organitza el proper 19 de gener la primera edició de la Marxa en BTT dels 5 pics de Begues. Es tracta d’una ruta circular al voltant de Begues on s’enfilen els cims més importants del municipi, exceptuant la Morella. El circuit té diverses variants com ara pista forestal, o pujades i baixades. Des dels cinc pics que es coronen, es pot veure una magnífica imatge de tot el poble. La distància aproximada de la marxa és d’uns 40 kilòmetres amb un desnivell positiu d’aproximadament 1.350 metres. El tret de sortida serà a les 9 del matí. Aquesta ruta de bicicleta de muntanya té l’objectiu de promoure el món de l’esport dins del turisme de muntanya de Begues i conèixer tota la flora i la fauna de l’entorn del municipi. Podeu consultar tota la informació al web cincpicsbegues. blogspot.com.

La marxa se celebrarà el diumenge 19 de gener, tot aprofitant la festivitat de Sant Sebastià, en què se celebra la Festa Major d’Hivern a Begues.


NOTÍCIES

6/desembre-gener 2013

Urbanisme

Delimitació de l’àrea homogènia d’especial interès

L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha posat en marxa el pla per ajudar els ajuntaments a estimular l’economia dels municipis i a millorar la qualitat de vida. Una de les mesures que estipula aquest pla és l’ajuda a la rehabilitació d’edificis i a la millora de barris. En el marc d’aquestes actuacions, el pla demana que els ajuntaments proposin la delimitació de les anomenades àrees homogènies, zones d’especial interès per als consistoris municipals en funció de criteris paisatgístics i socioeconòmics. La proposta que l’Ajuntament de Begues ha enviat a l’AMB per establir aquesta àrea homogènia d’especial interès comprèn els eixos de la rambla Joan Baptista Borés i el Raval de Sant Martí. S’ha triat aquest sector com a conseqüència de la propera remodelació de la plaça Camilo Riu, ja que un dels requisists per beneficiar-se d’aquest pla és impulsar una actuació municipal a la zona en què es vol aplicar la consideració d’àrea homogènia d’especial interès.

La proposta enviada a l’AMB proposa el sector del Raval de Sant Martí com a àrea d’interès especial.

L’objectiu d’aquesta delimitació és revertir el procés d’abandonament i degradació del sector i fomentar el manteniment i la rehabilitació dels edificis de la zona a través de la subvenció d’actuacions de millora dels habitatges.

Entitats

Cinquantè aniversari dels Joves pel Nadal

Patge reial recollint cartes el 1989. / Fotografia cedida per Carlos Ros

Aquest 2013, el grup Joves pel Nadal celebra el cinquantè aniversari, una celebració que estarà plena de sorpreses. El grup, format per una quarentena de joves, farà la tradicional recollida de cartes el primer dia del 2014 amb l’objectiu de donar-les a Ses Majestats els Reis d’Orient i facilitar-los el repartiment de tots els regals. També dissenyaran i fabricaran les carrosses de la cavalcada del 5 de gener, que serveix per donar la benvinguda al poble a Ses Majestats. A la tardor, els Reis es posen en contacte amb el grup i comencen a treballar plegats per poder oferir a tots els infants de Begues els seus regals la nit del 6 de gener. Nervis, responsabilitat, i, sobretot, il·lusió han acompanyat els diversos grups de joves que han format part durant els darrers cinquanta anys dels Joves pel Nadal.

Salut, Cooperació i Solidaritat

Begues amb la Marató i el càncer infantil El proper cap de setmana del 14 i 15 de desembre, la Regidoria de Salut, en col·laboració amb altres entitats, organitza actes i tallers solidaris per recaptar fons pel càncer infantil amb la venda de gorres dins de la campanya de l’assocació AFANOC “Posa’t la gorra”. El diumenge 15 al matí al passeig de l’Església, es faran diversos espectacles i tallers, i es vendran productes per recaptar fons per a la investigació sobre les malalties neurodegeneratives. Aquests actes s’emmarquen dins les activitats de la Marató de TV3 d’enguany. Les entitats que hi col·laboren són: Salta x l’ELA, Els Encantats, Més K Ritme, Timbalers de Begues, Grallers de Begues, Club Rítmica Begues, El Colomar, Amics del Ioga de Begues i l’Esplai Uraka. A la una del migdia, quan repiquin les campanes, es farà a l’escenari que es muntarà davant de l’Església un salt per la Marató, una iniciativa de l’associació Salta x l’ELA. A més, es

farà una xerrada sobre l’esclerosi lateral amiotròfica (ELA) a càrrec de la doctora Dolors Soler de l’institut Guttman a la sala polivalent de Cal Pere Vell. Per últim, Més K Ritme organitza la recollida solidària de joguines. Qualsevol altra entitat que hi vulgui col·laborar encara hi és a temps. Només cal que es posi en contacte amb la Regidoria de Salut per sumar-se als esforços de la Marató. Podreu trobar properament als comerços de Begues i al web de l’Ajuntament un díptic amb els horaris dels tallers i les actuacions que s’hi faran.

Podeu fer els vostres donatius a La Marató de TV3 a través del web http://www.tv3.cat/marato o al telèfon 902 11 50 50 el dia 15 de desembre.


NOTÍCIES

7/desembre-gener 2013

Cultura

El Nadal i la Festa Major d’Hivern omplen Begues d’activitats

Begues viurà un desembre i un gener molt actius, ja que els carrers s’ompliran d’activitats per celebrar el Nadal i la Festa Major d’Hivern, que s’organitza al gener. El 21 de desembre, el Grup Sardanista de Begues farà la ballada de sardanes de Nadal al passeig de l’Església, amb l’acompanyament de la Cobla Contemporània. El mateix dia, a les 20 h, es farà el concert de Nadal de la Coral Montau a l’Església. El 22, el grup Els Farsants faran cagar un tió ben gros que s’instal·larà al passeig de l’Eslgésia i que donarà regals a tots els infants que s’hi acostin. Per Cap d’Any s’ha organitzat l’espectacle infantil de l’Home dels Nassos amb el grup Xarop de Canya. A la 1 de la matinada se celebrarà la Festa de Cap d’Any al poliesportiu. Per a les persones que matinin més, el Grup Sardanista organitza la tradicional ballada de sardanes del Sol Ixent, amb la qual es dóna la benvinguda al primer matí de l’any nou. El dia 1 mateix, un patge reial enviat per Ses Majestats els Reis d’Orient recollirà les cartes de tots els infants de Begues. El dia 5, a les 18 h, els Reis arribaran a Begues per repartir tots els regals aquella mateixa nit. El dissabte 18 de gener començaran els actes de la Festa Major d’Hivern, amb una ballada de sardanes, concerts i el correfoc infantil, que es farà davant de l’Ajuntament. A la nit, ball al Club de Begues i discomòbil.

La Cavalcada de Reis es farà el 5 de gener a les 18 h.

Diumenge 19, es farà la cercavila popular amb l’actuació de la colla castellera d’Els Encantats i la de Castelldefels, i amb la participació dels geganters, els timbalers i els grallers de Begues. Finalment, dilluns 20 de gener es farà la missa de benedicció del pa a l’Església i a la tarda es farà una sardinada popular.

Turisme

I Concentració de vehicles clàssics L’Associació Amics dels vehicles clàssics de Begues, juntament amb la col·laboració de la Regidoria de Turisme, va organitzar el 24 de novembre passat la primera edició de la Concentració de vehicles clàssics de Begues. Des de les 9 del matí, es van aparcar al voltant d’un centenar de cotxes al carrer Alp, davant del Club de Begues, i es va celebrar l’esmorzar en què van participar les persones que van dur els vehicles. Tothom que es va apropar al lloc de concentració va poder admirar vehicles clàssics d’entre els anys 40 fins als 90. Entre els automòbils que hi van participar, hi havia dos Citroën Stromsberg, un Ford Anglia i una bona representació de marques americanes, com ara Corvette, Cadillac o Camaro. L’organització de l’esdeveniment va considerar que no s’havia d’establir cap límit mínim d’antiguitat per no perjudicar la presència de vehicles considerats com a clàssics populars, com ara l’imprescindible SEAT 600 o les diferents versions del 850, o bé el Renault 4. A dos quarts de dotze, es va donar el tret de sortida al recorregut pel qual van transitar els diferents vehicles. Tenia com a sortida el Club de Begues i arribava fins a Olesa de Bonesvalls, d’on es tornava fins al club. En total, hi va haver tres torns de cotxes que van completar l’itinerari. Després, es van sortejar quatre entrades per al saló de vehicles antics Autoretro entre les persones que van portar els seus cotxes. Vist l’èxit de l’esdeveniment, els Amics dels vehicles clàssics de Begues ja comencen a treballar per a l’edició del 2014.

A l’interior del Club de Begues es va fer una exposició de motocicletes antigues. / Foto: AVC


NOTÍCIES

8/desembre-gener 2013

Hisenda

Calendari fiscal per al 2014

Al Ple Municipal del 27 de novembre passat es va aprovar el calendari fiscal per a l’any que ve. Una de les característiques principals del nou calendari és el fraccionament en tres pagaments sense interessos de l’impost de béns immobles (IBI), entre el març i el maig, el maig i el juliol, i el setembre i el novembre. Aquesta mesura té com a finalitat facilitar el pagament d’aquest impost. D’altra banda, al calendari s’especifica el cobrament de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (del febrer a l’abril), el de la taxa de recollida d’escombraries, la de servei de clavegueram, la del cementiri municipal, o la taxa per exhibició de rètols i indicadors publicitaris fixos, les quals es cobraran entre l’octubre i el juliol del 2014. Podeu trobar el calendari fiscal de l’any que ve al web http://orgt.diba.cat.

Web de la Diputació de Barcelona des d’on es pot consultar el calendari fiscal per al 2014.

Salut

Horaris i centres d’atenció mèdica de Begues

Begues disposa del Centre d’Atenció Primària (CAP) Pou de la Torre, que ofereix serveis mèdics i d’infermeria els dies laborables des de les 8 del matí fins a les 20 h. A més, té un servei d’atenció a domicili per a persones amb mobilitat reduïda o urgències. D’altra banda, durant els caps de setmana i els dies festius, s’ha d’anar al CAP Gavà-1, al carrer Riera de Sant Llorenç. L’horari d’atenció també és de 8 a 20 h, amb la diferència que hi ha servei cada dissabte, diumenge i els dies festius. Tot i així, si es necessita atenció mèdica fora dels horaris d’atenció d’ambdós centres, s’ha de trucar al servei CatSalut Respon a través del telèfon 24 hores 061. Altres recursos d’atenció urgent són: el CUAP de Castelldefels, l’Hospital de

Viladecans, o l’Hospital General del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, a Sant Boi de Llobregat, per a serveis de pediatria i obstetrícia.

Via Pública

Reparacions i millores a la via pública Durant aquest 2013, la Regidoria de Via Pública ha executat nombroses actuacions de millora dels diferents barris de Begues, que s’han centrat bàsicament en la reparació de calçades i voreres. S’han fet actuacions de reparacions a les calçades dels barris de Mas Ferrer, Bon Solei I, la Costeta i alguns carrers del nucli del poble, per solucionar desperfectes ocasionats per les arrels dels arbres a l’asfalt; també s’han fet reparacions de voreres a Begues Parc, Cal Vidu, la Costeta i actuacions puntuals a diferents carrers. La legislatura passada, la Regidoria de Via Pública disposava d’un pressupost anual de 47.000 €, clarament insuficients per al volum de vials i voreres del municipi. En aquesta legislatura, el pressupost assignat serà d’un mínim de 100.000 € anuals, amb l’objectiu de millorar l’estat dels diferents carrers del municipi. També s’estan fent proves a diferents carrers del municipi i al carril bici de Begues Parc per implantar la tecnologia LED i reductors de flux en l’enllumenat públic. S’ha demanat una subvenció al PUOSC de 157.000 € per instal·lar aquest sistemes d’estalvi energètic.

Obres de millora a la calçada del carrer Roncesvalles.


NOTÍCIES

9/desembre-gener 2013

Comerç i turisme

Èxit de participació a la primera edició de la Fira de cervesa artesana de Begues El 9 de novembre passat, Jorge Velasco i Jordi Montaña, juntament amb la regidora de Comerç, Margarida Camprubí, van impulsar la primera edició de la Fira de cervesa artesana de Begues. Des de les 11 h, les diverses empreses productores que van assistir a l’esdeveniment van oferir les seves cerveses a la multitud de persones que van passejar per les parades. Es van poder degustar més de 40 varietats de cerveses de tot tipus elaborades per productores de tot Catalunya. Al matí, la colla castellera d’Els Encantats va fer una exhibició de castells. A la tarda, es van organitzar concerts a l’escenari de la plaça amb grups vinguts del Prat de Llobregat, de Vilanova i la Geltrú, de Barcelona i de Begues mateix. Durant tot el dia, al passeig de l’Eslgésia es va celebrar la Fira d’artesania organitzada pels Artesans de Begues. A més, es va oferir una classe oberta al públic de Zumba Fitness, un tipus de ball aeròbic dinamitzat amb ritmes llatins. A cavall entre el passeig i la plaça de l’Ateneu, es va instal· lar una parada informativa del procés participatiu Begues Città­slow, en què s’oferia la possibilitat d’apuntar-se a algun dels grups que estan treballant per definir el model de poble que s’ha de construir. Precisament, la filosofia de la cervesa artesana enllaça amb el foment dels productes de proximitat que impulsa el procés participatiu.

Classe de Zumba Fitness al passeig de l’Església.

La plaça de l’Ateneu es va omplir de gent.

Alcaldia

La filosofia ‘smart city’ a Begues El passat 19 de novembre, l’alcaldessa de Begues, Mercè Esteve, va participar conjuntament amb el conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, i un grup d’alcaldes i alcaldesses a la inauguració de l’Smart City WorldCongress. La filosofia de les “smart cities”, o ciutats intel·ligents, s’està començant a implantar a Begues amb projectes tecnològics que han de fer del municipi un territori sostenible sense renunciar als avenços tecnològics. La implementació de la xarxa pública d’Internet sense fils WifiBegues, els sistemes d’estalvi energètic com la tecnologia LED en l’enllumenat públic, la futura implantació de sistemes de telecontrol en les calderes municipals de biomassa o la promoció d’aplicatius per a mòbils com InfoBegues, són exemples clars de la voluntat de materialitzar un Begues intel·ligent. Actualment, Localret està redactant el projecte MAN per preparar les infraestructures per a una futura instal·lació de xarxes de comunicació de fibra òptica a Begues, que prestarà serveis

Mercè Esteve a l’Smart City World Congress amb els alcaldes de Pallejà i Sant Climent.

de connectivitat entre els diferents edificis municipals, i també introduirà elements com ara panells informatius o càmeres de seguretat. Begues ha de ser un referent intel·ligent tant en sostenibilitat, com ja ho és ara, com en tecnologia.


NOTÍCIES

10/desembre-gener 2013

Governació

Educació viària per fomentar l’ús del casc Un estudi realitzat per la Fundació Mapfre sobre 67 accidents mortals de trànsit d’infants menors de 15 anys a l’Estat espanyol conclou que tots ells havien sofert traumatismes craneoencefàlics i que cap no duia el casc de protecció. Veient aquesta informació, es fa palès que el casc de ciclista és un element de protecció de les lesions de màxima rellevància. La Policia Local de Begues ha fet classes teòriques i pràctiques a alumnes de primària durant el mes d’octubre al circuit de bicicletes i karts de Viladecans. A les classes de primer d’ESO de l’Institut de Begues, s’han fet classes pràctiques de circulació pel carril bici i de les mesures de seguretat que cal prendre. S’ha de destacar l’ús del casc a l’activitat, que és un element important de seguretat passiva i del qual la llei no n’obliga l’ús. Malgrat això, l’alumnat és conscient de la importància que pot tenir en cas de patir un accident.

Serveis

Inversions de millora en la xarxa d’aigües de Begues

La Regidoria de Serveis manté reunions periòdiques amb totes les companyies que presten serveis a Begues, per garantir la millora i la renovació de les xarxes públiques, així com la qualitat dels serveis que les empreses donen a la ciutadania. Aquesta tasca ha de ser permanent, per això sovint es pot trobar personal d’aquestes companyies realitzant tasques a la via pública. Un bon exemple és l’empresa gestora de la xarxa municipal d’aigües de Begues, Agbar, que ha fet nombroses actuacions de millora del servei al municipi durant el 2013, amb una important inversió en renovació de canonades antigues i en millores del subministrament. Les actuacions més importants s’han fet a diversos carrers dels barris de Begues Parc i La Costeta, així com del nucli urbà. En total s’han renovat 1.140 metres de canonades. També s’han instal·lat reductors de pressió a la xarxa per evitar avaries, així com comptadors sectoritzats per al control de fuites de la xarxa municipal.

Reposició de canonades a l’avinguda Sadurní de Begues Parc.

Alumnes de primària de l’Escola Sant Cristòfor al circuit de Viladecans.

Els monitors d’Educació Viària de la Policia Local de Begues volen felicitar l’alumnat per aquesta implicació i per responsabilitzar els seus familiars de la importància de l’ús del casc com a mesura de seguretat i de prevenció d’accidents.

Xarxa d’Intercanvi de Coneixements

El projecte ‘La bufanda de la iaia’ teixeix solidaritat Aquest mes de novembre, el taller “Entre llanes i fils” de la Xarxa d’Intercanvi de Coneixements, juntament amb l’associació Amics de la Gent Gran de Barcelona, han organitzat trobades per posar en marxa el projecte solidari “La bufanda de la iaia”. Les persones que hi assisteixen teixeixen bufandes totes juntes, que després aniran destinades a la venda. Tot i així, el projecte no té ànim de lucre, i tots els diners que es recullen mitjançant la venda de bufandes es destinen a lluitar contra la soledat de la gent gran a través de l’associació Amics de la Gent Gran. La iniciativa té com a objectiu fomentar el traspàs de coneixements entre generacions i donar valor a la gent gran. A més, facilita vies de participació solidària de la ciutadania, de totes les edats, per a la gent gran. Cada dues setmanes, tothom qui ho desitgi podrà participar en l’elaboració de bufandes artesanes els diumenges al matí al passeig de l’Església.

Representació de les persones que van teixir bufandes.


NOTÍCIES

11/desembre-gener 2013

Comerç

Campanyes de comerç d’hivern i de Nadal

Amb el lema “Compra a Begues”, s’ha posat en marxa la campanya de comerç d’hivern d’enguany. Per promocionar-la, s’han fet servir fotografies d’alumnes de la Llar d’Infants El Guinyol utilitzant productes que es venen als comerços del poble. Les botigues adherides a la campanya de foment del comerç de proximitat de cara al Nadal, promoguda per la Taula de Comerç de Begues juntament amb la Regidoria de Comerç, des del 4 de desembre i fins al pont de la Puríssima reparteixen butlletes per participar en el sorteig d’una panera virtual. Qui hi estigui interessat, només ha d’omplir-les i dipositar-les dins de l’urna de la botiga. El 5 de gener es farà el sorteig públic a les 12 h al passeig de l’Església. El premi consisteix en vals per utilitzar en els diferents comerços que participen a la campanya.

el

petit de Begues

Alejandro Gómez, 5è B Col·legi Sant LLuís

Jaume Marcé Márquez, 6è B Escola Sant Cristòfor

Excursió al Parc Natural del Garraf

Educació viària

Els nens i nenes de cinquè vam anar d’excursió al Parc Natural del Garraf. Un cop allà, vam fer moltes activitats: vam jugar, vam aprendre les diferents plantes del parc i vam realitzar una excursió guiada. Des d’allà es podia veure la Serralada del Prelitoral i el mar. Hem après que el parc és molt gran, té 12 hectàrees, la planta més comuna és el margalló; allà també hem vist plantes aromàtiques com el romaní, la farigola i l’espígol. Al parc també hi havia animals però, per desgràcia, no n’hem pogut veure cap. Ens han axplicat que hi viuen porcs senglars, àligues i alguns animals més. De tot això, podem gaudir-ne sempre que vulguem, perquè tenim la sort que està molt a prop. Durant l’excursió, l’animador Jaume Barri va fer un concert en què donava ordres divertides i nosaltres les havíem de seguir. Ens ho vam passar molt bé. Quan va acabar el concert, vam tornar cap al col·legi. Va ser una excursió molt interessant.

Des de P-3, la Policia Local ha vingut a l’escola per ajudar en la seguretat viària, i a sisè ens han portat a Gavà, on hi ha un circuit per practicar tot el que hem après durant aquests cursos. En aquest circuit, primer toca fer una sèrie de tasques com: entrenar, anar amb la bici, controlar i fer de vianants. Després toca el moment kart i circulem respectant els senyals de trànsit: cedir el pas, stop, circular pel carril de bona direcció... Per tot això, vull agrair als policies locals de Begues, en Francesc i l’Encarna, tot el que han fet per nosaltres: gràcies, ara vaig més segur amb la bici, sempre respectant les normes. Anna Dalmau Seguí, 6è B


EL REPORTATGE

12/desembre-gener 2013

El reportatge

Begues contra la violència de gènere 1

3

1. Lectura del manifest institucional del 25 de novembre a la plaça de l’Ajuntament. 2. Inauguració de l’exposició “Supervivents”, instal·lada a la sala de plens del consistori. 3. Els diplomes del concurs “Quan l’amor fa mal” es van entregar el 22 de novembre a la Sala de Plens de l’Ajuntament. 4. L’espectacle “SOS” es va representar a l’Escorxador i mostrava les relacions d’una família marcada per la violència de gènere.

4

2

La regidora de Plans Transversals, Margarida Camprubí, ha impulsat per segon any consecutiu diversos actes dirigits a tots els públics per commemorar el Dia Internacional contra la Violència vers les Dones, que se celebra el 25 de novembre. Les activitats tenen com a objectiu conscienciar sobre el problema que representa el maltractament físic i psicològic per motius de gènere, així com visibilitzar l’assetjament sexual. De la mateixa manera, la commemoració d’aquest dia serveix per fomentar el respecte mutu entre persones i per donar a conèixer que tothom té els mateixos drets, per la qual cosa ningú no es pot imposar per sobre d’algú altre. El divendres 22 de novembre, es va obrir l’exposició “Supervivents” a càrrec de M. Carmen Porcar, Manuel Gómez i M. Carmen Navarro, una mostra que va donar lloc a un ampli debat entre les persones assistents el dia de la inauguració. Aquell mateix dia, al matí, es va fer l’acte d’entrega dels premis de la primera edició del concurs de Power Point “Quan l’amor fa mal”, que tenia com a objectiu elaborar treballs sobre la violència masclista. El primer premi se’l va endur Jacy Delnevo, del col·legi Sant Lluís. Lucía Gómez va obtenir el segon premi, i Júlia Bellver i Marc Domínguez van recollir el tercer. A la tarda, la planta baixa de Cal Pere Vell es va omplir d’infants que van assistir a l’espectacle infantil destinat a conscienciar sobre la violència i a fomentar valors com el respecte. A l’Escorxador, es va representar l’espectacle “SOS”, de la companyia Lapsus Teatre. En un primer moment, les persones assistents van fer exercicis d’expressió teatral que tenien com a finalitat crear un clima d’entesa entre els que actuaven i el públic. Després d’una peça teatral breu, es va demanar al públic que resolgués el conflicte i que pugés a l’escenari per representar-lo, tot substituint un personatge. El Consell Comarcal del Baix Llobregat, amb la col·laboració de l’Associació de Dones de Begues, va organitzar el diumenge 24 la I Marxa “El Baix Llobregat contra la violència masclista”, un conjunt de quatre recorreguts que confluïen al parc Torreblanca de Sant Feliu de Llobregat. El dilluns 25 es va llegir el manifest institucional contra la violència de gènere, al qual van assistir les autoritats municipals, personal de l’Ajuntament i diversos veïns i veïnes de Begues. Per últim, amb la finalitat de treballar les relacions igualitàries i de fomentar l’autoestima, es faran diversos tallers destinats als joves de l’Institut de Begues.


l’a AGENDA

13/desembre-gener 2013

l’agenda

desembre

01

diumenge

Mercat d’oficis artístics i botigues al carrer Al passeig de l’Església Organitza: Artesans de Begues i Regidoria de Comerç ‘Spinning’ al carrer Acte promocional de la I Marxa en BTT Els 5 Pics de Begues A les 11 h al carrer Major Organitza: Club Ciclista Begues

Dinar solidari ‘Cap família sense Nadal’ A les 14 h a l’Escorxador Organitza: Cercle Artístic i Cultural de Begues Trobada intergeneracional a l’Espai de la Gent Gran A les 17 h a l’Espai de la Gent Gran Organitza: Esplai Uraka i Comissió de la Gent Gran Meditació activa A les 18 h a l’Espai Maragda Organitza: Maragda

Taller de feminitat A les 17 h a l’Escorxador Organitza: Associació de Dones de Begues Concert de Nadal de la Coral Montau A les 20 h a l’Església Organitza: Coral Montau

21 i 22 DESEMBRE 4 i 5 GENER FIRA D’ARTESANIA

Al passeig de l’Església Organitza: Artesans de Begues i Regidoria de Comerç

gener

22 01 diumenge

Caga tió amb el grup Els Farsants A les 12 h al passeig de l’Església Organitza: Regidoria de Cultura Taller d’aromateràpia i essències naturals A les 18 h a l’Espai Maragda Organitza: Maragda

dimecres

Sardanes del Sol ixent A les 7.30 h al Mur Organitza: Grup Sardanista de Begues Recollida de cartes del Patge Reial A les 18 h al passeig de l’Església Organitza: Joves pel Nadal i Regidoria de Cultura

Bàsquet: CB Begues - CB Hortonenc A les 18 h al Pavelló Municipal Jaume Viñas Pi

12

diumenge

Futbol: CF Begues - CF Sant Cugat Esport A les 18 h al Camp Municipal de Begues

15

dimecres

Espai de debat educatiu de Begues De 13 a 15 h al Colmado Organitza: Espai de debat educatiu de Begues

15 24 04 18 03 dimarts

Monogràfic: Centres i decoració de Nadal De 17 a 19 h Organitza: Tallers d’Art El Colomar

05

dijous

Jornada tècnica de silvopastura De 9 a 14 h a l’Escorxador Organitza: Regidoria de Medi Ambient

diumenge

Activitats i espectacles per a La Marató de TV3 De 10 a 14 h al passeig de l’Església Organitza: Regidoria de Salut i entitats

Mercat d’intercanvi A partir de les 10.30 h al carrer Major Organitza: Xarxa d’Intercanvi de Coneixements Futbol: CF Begues UE Sant Joan Despí A les 18 h al Camp Municipal de Begues

dimarts

Missa del gall A l’Església

Festa Jove A la 1 h a la sala annexa Organitza: Regidoria de Joventut

26

dijous

Pujada al Montau Sortida a les 10 h de les instal·lacions esportives Organitza: Club Ciclista Begues

16 28 11 dimecres

Taller de feminitat També es farà el 13 i el 18 de desembre A les 17 h a Cal Pere Vell Organitza: Associació de Dones de Begues

dilluns

Festa de Nadal de la Gent Gran A les 16 h a l’Escorxador Organitza: Regidoria de Plans Transversals i Comissió de la Gent Gran

dissabte

Cinema: ‘Atanarjuat, la llegenda de l’home veloç’ A les 20 h a l’Espai Maragda Organitza: Maragda

31 21 14 dissabte

dissabte

Recaptació de fons per a la campanya ‘Posa’t la gorra’ Campanya contra el càncer infantil A partir de les 10 h al passeig de l’Església Organitza: Regidoria de Salut

dimarts

dissabte

Recollida de paquets De 10 a 22 h a l‘Aixopluc Organitza: Joves pel Nadal

DEL 21 DE DESEMBRE AL 5 DE GENER PROJECTE PATI OBERT

Jocs i activitats al pati de l’escola Sant Cristòfor De 10.30 a 14 h

05

diumenge

Sorteig de la panera virtual De la campanya de comerç de Nadal A les 12 h al passeig de l’Església Organitza: Regidoria de Comerç i Taula de Comerç de Begues Cavalcada de Ses Majestats els Reis d’Orient A les 18 h Organitza: Joves pel Nadal i Regidoria de Cultura

Taller de cuina per al Nadal A les 10 h a l’Espai Maragda Organitza: Maragda

Espectacle infantil amb l’Home dels nassos A les 12 h al passeig de l’Església Organitza: Regidoria de Cultura

11

Ballada de sardanes de Nadal A les 11.30 h al passeig de l’Església Organitza: Grup Sardanista de Begues

Festa de Cap d’Any A la 1 h al poliesportiu Organitza: Ajuntament de Begues

Xerrada: ‘Comença l’any vivint bé’ A les 19 h a l’Espai Maragda Organitza: Maragda

dissabte

dissabte

Taller: ‘Viure el perdó i respiració conscient’ A les 18 h a l’Espai Maragda Organitza: Maragda

22

dimecres

Inici del cicle Caminades de la Gent Gran Sortida des del Club de Begues a les 10.30 h Organitza: Regidoria d’Esports i Regidoria de Plans Transversals

25

dissabte

Cinema: ‘Fuego’ A les 20 h a l’Espai Maragda Organitza: Maragda

26

diumenge

Futbol: CF Begues - UD Gornal A les 18 h al Camp Municipal de Begues

FESTA MAJOR D’HIVERN 2014 18 de GENER Sardanes A les 12 h al passeig de l’Església Organitza: Grup Sardanista de Begues Concert Cor jove Ad Libitum Amb el cor Turull com a convidat A les 18 h a l’Escorxador Organitza: Cor Ad Libitum Correfoc infantil A les 20 h davant de l’Ajuntament Organitza: Cuca Fera i Timbalers de Begues Nit de ball A les 22.30 h al Club de Begues Organitza: Begues & Ball Discomòbil A la 1 h a la sala annexa

19 de GENER I Marxa de BTT Els 5 Pics de Begues Organitza: Club Ciclista Begues Cercavila popular A les 12 h a la plaça de l’Ajuntament Inauguració de la plaça castellera i actuació d’Els Encantats i els Castellers de Castelldefels Organitza: Geganters, capgrossos, grallers de Begues i castellers Els Encantats Tarda de monòlegs A càrrec de l’alumnat del Taller de guionistes A les 19 h a la zona esportiva Organitza: Regidoria de Joventut

20 de GENER Sant Sebastià

Missa i benedicció del pa A les 11 h a l’església de Sant Cristòfor Sardinada popular A continuació, havaneres amb el grup Son de la Havana i rom A les 19.30 h a les instal·lacions esportives Organitza: CF Begues i Ajuntament de Begues

Podeu trobar tota aquesta informació actualitzada a l’agenda del web municipal de Begues. Entreu a: http://www.begues.cat


GRUPS MUNICIPALS

14/desembre-gener 2013

Sabíeu que...

L’arxiu parroquial de Begues està digitalitzat? L’any 2008 van començar les tasques de catalogació i de classificació de l’arxiu de la parròquia de Begues, un conjunt de fons que permeten conèixer com s’administrava el poble i com s’hi vivia al passat. L’arxiu consta d’un fons parroquial format per textos sacramentals (partides de bateig, de casament i de defunció), documents notarials i escrits municipals. S’ha de tenir en compte que fins a mitjan segle XVIII, el rector de poble feia de notari, i és per això que es conserven contractes de tot tipus i testaments signats pels capellans que van exercir a Begues entre els segles XVI i XVIII. El 1736, una llei del Felip V va treure les competències notarials a les rectories. El fons municipal té un alt valor documental, ja que pocs municipis conserven a dia d’avui documents sobre la gestió del govern local del passat. En aquests textos es pot trobar, entre altres coses, informació sobre l’economia de Begues en el passat, o bé sobre com es va haver d’adaptar el govern local al Decret de Nova Planta del 1716, posterior a la Guerra de Successió. S’ha de destacar que els llocs habituals de reunió del govern municipal de l’època eren la parròquia i el cementiri. D’altra banda, els documents sacramentals ofereixen informació sobre les persones que van néixer, es van casar i Ramon Guasch i Viñas

President ICV-EPM Begues begues@iniciativa.cat www.iniciativa.cat/begues www.facebook.com/iniciativabegues

Més transparència en els ingressos que rep l’Ajuntament El passat 2 d’octubre es van aprovar inicialment les ordenances fiscals per al 2014. Després d’estudiar-les, ICV-EPM Begues hem presentat unes al·legacions per evidenciar, entre d’altres, els aspectes següents: •Dret a la informació L’accés i la interpretació dels documents que componen totes les ordenances fiscals són de difícil comprensió per a la ciutadania en general. Malgrat la publicació que s’ha fet al butlletí del mes de novembre, caldria fer l’esforç de facilitar aquesta documentació de forma resumida i entenedora per propiciar que la ciutadania tingui accés i pugui participar d’una manera més transparent de les qüestions econòmiques del municipi. •Impostos i taxes A l’apartat de la ‘Memòria d’Alcaldia’ es diu que no hi ha pujada d’impostos, cosa que no és certa. L’IBI s’apuja cada any per llei un 10%, un ciutadà que aquest any ha pagat 1.000 € d’IBI, l’any 2014 pagarà 1.100 €. També tenim, amb augments per sobre de l’1,8% d’IPC, les taxes de cementiri, clavegueram, recollida de gossos i brigada municipal, entre d’altres. Com es pot dir que no s’apugen els impostos i les taxes? L’aspecte més significatiu i sorprenent d’aquestes ordenances fiscals és que s’apliquin pujades a les taxes que paga la ciutadania, mentre les taxes d’ocupació de sòl i de volada de domini públic, que haurien de pagar empreses com AENA, Red Elèctrica, ENDESA, Movistar, Retevision, etc. es congelin. Aquestes decisions polítiques són difícils d’entendre. A les nostres al· legacions proposem que també a aquestes empreses se’ls corregeixin les taxes a fi que aportin més diners a l’Ajuntament donat, en primer lloc, el context econòmic en què ens trobem i en segon, l’afectació negativa que tenen en el territori. Esperem que aquestes al·legacions, presentades per ICV-EPM Begues, serveixin per canviar els criteris de l’equip de govern i puguin generar més ingressos cap al municipi sense que sigui únicament la pujada de taxes aplicada als beguetans qui ho faciliti. Aprofitem per desitjar-vos Bones Festes i un millor any 2014.

van morir a Begues a l’antiguitat. Una documentació que té valor civil, i que permet que qualsevol persona amb vincles familiars a Begues pugui buscar informació sobre els seus avantpassats. Per últim, l’arxiu parroquial conserva un fons patrimonial de tres famílies del poble, amb documents majoritàriament datats del segle XVIII. L’any 2009 es va digitalitzar tot l’arxiu, que es conserva a la parròquia. En un futur, part d’aquests documents seran consultables a través d’Internet.

Armari on es custodien els documents. / Foto: Arxiu CEB, 2009

Fina Redondo Solís Portaveu GM PP de Begues ppbegues@ppbegues.es www.ppbegues.es

Oídos sordos Este mes de noviembre se han aprobado los impuestos y tasas locales para el año 2014. Desde el PP de Begues hemos presentado alegaciones y una moción. Pretendíamos que en las ordenanzas se incluyan criterios de bonificación para ayudar a los colectivos que más lo necesiten. En el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) el PP ha propuesto estipular ayudas de las que se beneficien las personas mayores con ingresos reducidos, las familias que tienen a su cargo personas con minusvalías, las familias monoparentales con unos ingresos bajos y las familias numerosas. En este último caso ya existe una bonificación que nos parece insuficiente. Sólo contempla rebaja a las familias que tengan una vivienda cuyo valor catastral no supere los 50.000 euros. Creemos que a estas ayudas deberían acogerse todas las familias numerosas. Por lo que se refiere al impuesto de circulación (IVTM) hemos pedido que se aplique el mínimo que estipula la ley: una rebaja del 66% respecto de lo que se paga en la actualidad. En Begues los vehículos son necesarios, ya que es un pueblo muy diseminado y no disponemos de transporte público para comunicar los barrios entre sí. Por otro lado, la frecuencia de transporte para comunicar con Barcelona también es muy baja y además nos sale bastante más caro que a los pueblos vecinos. Con respecto al comercio, pedimos una rebaja del 25% en la ordenanza de terrazas de bares si se contrata personal. Se beneficia a los comercios pero también se fomenta empleo. Y por último, proponíamos que el Ayuntamiento solicitara una revisión del catastro para ajustar los valores a la realidad actual: una caída del 60% respecto al año 2009, fecha en la que se actualizaron los valores de los inmuebles de Begues. Ninguna de estas propuestas ha sido atendida. Desde el PP somos conscientes de lo complicado que hoy en día es poder cubrir todos los gastos que se generan, ya sea en los hogares o en las administraciones públicas. Pero ahora hay que reinventarse, buscar nuevas fórmulas y convencerse de que nos enfrentamos a un nuevo tiempo. Cuanto más tarden en darse cuenta peor será para todos. A pesar de todo, confiamos en que el 2014 será mucho mejor. Les deseamos ¡FELIZ NAVIDAD!


GRUPS MUNICIPALS

15/desembre-gener 2013

Mercè Esteve i Pi

Margarida Camprubí i Vendrell

Begues, troballes i nous coneixements

No hi ha pitjor gestió que aquella que no es fa

Grup Municipal de CiU Begues begues@ciu.info www.ciu.cat/begues

Estem orgullosos del nostre poble sabent que últimament és notícia en molts mitjans de comunica ció del país. Aquest cop, la notícia ha estat una altra gran troballa arqueològica. Dins la cova Can Sadurní, s’hi han trobat quatre esquelets del Neolític mitjà (de fa 6.400 anys). Aquesta troballa, sumada als anteriors descobriments (restes de la cervesa més antiga de Begues i la figura de l’Encantat), fan del nostre municipi un referent cultural molt important. L’equip d’investigació del jaciment continuarà amb les excavacions a fi de trobar més tresors com aquests, i qui sap si acabarem trobant beguetans del Mesolític o fins hi tot del període més antic de la prehistòria: el Paleolític. També estem satisfets de la sortida que CIU-Begues vam organitzar per visitar el Parlament de Catalunya. Érem més de seixanta beguetans, i a la porta del Parlament ens va rebre en Pep Llop, exdiputat i president de CDC al Baix Llobregat, que ens va guiar per les diferents sales de l’edifici. Va ser una visita molt entranyable on tots els que hi érem vam poder seure als escons dels mateixos diputats mentre escoltàvem el senyor Llop explicant de primera mà la història i les anècdotes viscudes dins del nostre Parlament. Agraïm des d’aquestes línies el caliu rebut en tot moment. Amb aquest mateix caliu volem també que passeu un molt bon Nadal i un feliç any 2014. És un any amb moltes expectatives, any d’esperança, en el qual la democràcia ha de tenir tot el seu protagonisme. Agraïments a tots els voluntaris que han donat suport a aquesta última campanya del Gran Recapte d’Aliments i a tots vosaltres per fer de Begues un gran poble solidari. Que tinguem un bon 2014!

Grup Municipal de Gent de Begues PM gentdebegues@gentdebegues.cat gentdebegues.wordpress.com

A les persones que conformem el partit de Gent de Begues ens agrada reflexionar sobre el que fem i com ho fem des de les nostres regidories. Així com també allò que encara ens ha quedat per fer. Per això, dos anys després de la nostra incorporació a l’equip de govern, ens hem reunit en assemblea per fer-ne la valoració. El primer que hem observat és que el nivell d’acompliment dels objectius que ens havíem marcat, malgrat tenir la majoria de regidories en una àrea –la de serveis a la persona- tradicionalment mancada de personal, és alt. Amb això no volem dir que estem contents amb tot el que hem fet i ja ens quedem aquí, sinó que volem seguir amb el mateix grau de dedicació, ja que pensem que ens queden coses per fer i objectius per assolir. I no hi ha pitjor gestió que aquella que no es fa. Els darrers mesos, en tenir altres regidories força consolidades, hem pogut dedicar més temps a la Regidoria de Turisme ajudant a l’organització de la fira de la cervesa i a la trobada de vehicles antics que, juntament amb els excel·lents resultats de l’excavació de la cova de Can Sadurní i les activitats del parc del Garraf, fan del nostre poble un lloc immillorable per als amants de la natura, la cultura i el treball artesanal. Totes aquestes activitats; la mostra d’artesania, l’elaboració de cervesa amb mitjans tradicionals, el conreu ecològic, la multitud d’hores de dedicació a conservar els magnífics vehicles que es van exposar a la trobada, la xerrada sobre l’economia del be comú que organitza el 639, i moltes altres que es realitzen de forma voluntària al nostre poble s’emmarquen clarament dins la filosofia de cittàslow, com sabeu la gran aposta de Gent de Begues que compartim amb molts i moltes de vosaltres. I, des d’aquesta companyonia, us desitgem molt Bones Festes!

Sadurní Vendrell i Masip

Jaume Olivella i Riba

La línia 902

La majoria social ha de ser política

Grup Municipal Tot per Begues vendrellms@begues.cat

Tots sabem que l’actual transport públic de Begues és la línia 902, gestionada per Baixbus, el titular de la qual és la Generalitat de Catalunya. Però la coneixem prou? Us fem 5 cèntims de la seva historia per conèixer-la bé. D’entrada, la seva numeració és singular, ja que és absolutament diferent a totes les altres línees. Té tres dígits: 902. No comença per 1 ni per la lletra L con passa en moltes línies de TMB i del Baix Llobregat. Per tant, estem davant d’una línia peculiar que neix l’any 1925 per unir Begues amb Olesa de Bonesvalls i Barcelona, i que era explotada per la companyia Granja Petit Canigó. L’any 1951 va passar a mans de l’empresa Mohn i després altre cop a la família Petit. El 1990 Mhon es fa càrrec de la línia de manera definitiva. I ara com estan les coses? Doncs la titular de la concessió és la Generalitat de Catalunya, que és qui subvenciona Mhon (ara Baixbus), l’empresa que gestiona el servei. Així doncs, davant de les deficiències, les queixes i les millores del transport, què hem fet des de l’Ajuntament? Primer de tot, hem informat l’empresa i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) de tot el que volíem i el problema que tenim. L’AMB ens ha ajudat en diversos projectes de millora, tot aportant idees noves i solucions. Tot i així, aquest organisme no era l’adient, calia anar a veure a la Generalitat, i és el que hem fet. Els vam presentar les nostres demandes i punts per adequar el transport a les necessitats que s’han recollit tots aquests dos anys, que consistien en l’adequació de l’horari, en la millora de les freqüències de pas, en possibles canvis de parades i enllaços amb el Baix Llobregat, entre moltes altres coses. Ara, doncs, estem a l’espera de la seva resposta i veurem si en breu ho podem aconseguir. Estem segurs que alguna cosa traurem de tot plegat per al poble de Begues i el seu transport En propers articles seguirem informant sobre aquest tema. Bon Nadal i Bones Festes a tothom!

www.esquerra.cat/begues begues@esquerra.org

Una àmplia majoria social no ha deixat de dir què vol i com ho vol. I això té un clar reflex polític al Parlament de Catalunya, on també hi ha una àmplia majoria política a favor del dret a decidir. No obstant això, a l’hora de la veritat, aquesta àmplia majoria política no és ni tan sòlida ni tan clara com la majoria social que s’expressa al carrer i a totes les enquestes. La majoria social exigeix votar per decidir el futur del país i exigeix fer-ho amb claredat, democràticament, sense trampes. En canvi, la majoria política no sempre és tan clara i tampoc sempre fa tot el que toca per posar el futur del país en mans dels ciutadans. El motor del procés d’emancipació nacional és la societat catalana, amb la voluntat que expressa d’assumir les regnes del futur, com ha fet de forma massiva i exemplar a la Via Catalana per la Independència. La societat ha de ser conscient que és la veritable protagonista, la que empeny i l’única que pot contrarestar els dubtes i les vacil·lacions que es deixin sentir al Parlament o entre algunes forces polítiques. Si volem respondre una pregunta clara -tal com faran simultàniament els escocesos- i celebrar una consulta com abans millor, els ciutadans han de fer sentir el seu desig i anhel cada dia, amb energia i determinació. Si la societat -motor indiscutible del procés- no empeny i no fa sentir amb força la seva veu, correm el perill d’embarrancar. Ara, més que mai, és el moment que la ciutadania sigui exigent amb totes les forces polítiques que sobre el paper defensen el dret a decidir. Ara no pot afluixar ningú, és el moment de parlar alt i clar. El ritme del procés l’ha de marcar la majoria social i l’obligació de les formacions polítiques és donar resposta a l’anhel i exigència democràtica de la ciutadania posant data a la democràcia i amb una pregunta clara i diàfana. No podem permetre que abarateixin el somni. Posem data a la consulta, votem i, si el resultat és favorable a la independència, posem rumb a Europa sense més dilació. Volem ser i serem, volem votar i votarem. www.votareslavia.cat Oriol Junqueras President d’ERC


L’ENTREVISTA

16/desembre-gener 2013

Entrevista a Jaume Tutusaus, coordinador del Banc dels Aliments

“El Gran Recapte ens agrada molt” Jaume Tutusaus coordina els delegats voluntaris del Banc dels Aliments de Barcelona.

Va treballar fins fa dos anys i mig en una entitat financera. Quan el van prejubilar, immediatament va començar a col·laborar amb el Banc dels Aliments. Vetlla per garantir els tres principis bàsics del banc: l’equitat, la gratuïtat i la no discriminació. Tot plegat, per lluitar contra el malbaratament alimentari. Aquests dies ha treballat en l’organització del Gran Recapte d’Aliments.

Quan treballaves a l’entitat financera, tenies problemes de consciència?

No, no tenia problemes de consciència amb la feina que feia. No n’he tingut mai. Tenir problemes de consciència amb la feina que fas és un contrasentit. Tot i així, vivia situacions angoixants, perquè veia la situació de la gent que venia a l’oficina. D’això, no te’n pots evadir. Una setmana després que et prejubilessin, vas posar-te a treballar per al Banc dels Aliments. Què et va impulsar a col·laborar-hi?

Quan em van prejubilar, encara em sentia, i em sento, molt útil. Sempre havia tingut un interès especial per la feina que fa el Banc dels Aliments. Així és com, al cap d’una setmana de deixar el meu lloc de treball, vaig demanar si podria col·laborar amb el banc, i afortunadament m’hi van acceptar. La feina i les àrees de treball del banc estan molt ben delimitades, per la qual cosa busquen persones voluntàries amb perfils molt concrets. Què t’atreu de la feina voluntària?

Jo sempre he tingut una vocació de voluntariat. He col·laborat en diverses entitats de Begues com l’AMPA del Col·legi Sant Lluís, el Club de Futbol Begues o al cos de bombers voluntaris, tot i que era més aviat un bomber honorífic, perquè la meva complexió física no em permetia fer gaires coses. També vaig ser regidor a l’Ajuntament en una època en què ocupar una regidoria es podia considerar un autèntic voluntariat. En definitiva, m’agrada treballar per a la gent per sentir-me útil. Quina compensació reps pel teu treball voluntari?

Òbviament, no cobro res per treballar

voluntàriament. Pensa que de les 210 persones voluntàries del Banc dels Aliments, només n’hi ha sis que cobren. Són persones que necessiten treballar a temps complet per al banc, i que tenen una funció vital. La compensació que rebo jo és fer la feina i obtenir-ne resultats. Cada any intentem ser més eficients en la recollida d’aliments, i impulsem nous programes per lluitar contra el malbaratament alimentari. Quan les coses van sortint, et sents útil, i aquesta és la meva contrapartida principal.

A Catalunya, hi ha més voluntariat que mai, però la majoria de persones que fan treball voluntari ronden els 65 anys. Per què no hi ha gent més jove que faci aquest tipus de feina?

Sí que hi ha gent jove, però el problema és que és complicat compaginar els estudis, la feina o la família amb aquest tipus de treball. El voluntariat implica temps, ganes i sacrificis personals que no sempre es poden assumir. Moltes persones de més de 65 anys que ja han acabat la seva etapa laboral encara són perfectament vàlides per treballar. A més, al Banc dels Aliments hi ha persones que provenen de tots els àmbits laborals possibles. L’entitat procura adaptar les capacitats de cadascú a les tasques que es necessiten. Com creus que es pot animar la gent més jove a col·laborar en entitats d’aquest tipus?

Afortunadament, mobilitzem persones durant tot l’any directament o indirecta. Pensa que hi ha gent mobilitzada en campanyes que oganitzem nosaltres com el Gran Recapte, però també hi ha recollides de menjar a empreses, escoles, entitats cíviques... Per sort, cada dia

hi ha més persones que s’involucren en la feina del banc o en altres organitzacions que treballen per la societat.

Com funciona tot l’aparell del Banc dels Aliments?

És força complex. Tingues en compte que cada any mobilitzem unes 24 tones de menjar a tot Catalunya. Actualment, a les comarques de Barcelona, atenem de forma regular unes 150.000 persones, a cadascuna de les quals anualment repartim uns 90 quilos de menjar. Tenim 350 entitats que reparteixen aliments, i unes 400 que ens en proporcionen. En definitiva, és una estructura força gran. El més complicat de tot plegat és coordinar la xarxa logística. Treballem amb marges de temps molt petits, ja que hi ha aliments que en unes hores poden perdre qualtiats alimentàries. Per sort, comptem amb el suport de cadenes de supermercats que ens ajuden amb el transport, i no fa gaire hem establert una xarxa de productes refrigerats. A finals de novembre heu organitzat el Gran Recapte d’Aliments. Quin esforç us ha suposat tot plegat?

Un esforç enorme, però alhora molt gratificant. Mobilitzem 15.000 persones i hi ha establerts 1.300 punts de recollida. La majoria d’aquests punts es troben en supermercats, que ens ofereixen ajuda en la logística dels aliments. Aquest any, per primer cop, hem establert que les entitats receptores de menjar dels pobles que no estiguin ben comunicats es quedaran els aliments que recaptin, de tal manera que ens estalviarem haver de portar tot el que recullin al magatzem i després haver de tornar-ho a dur al poble. El Gran Recapte suposa molta feina, però ens agrada molt.

Butlletí Municipal Desembre / Gener 2014  

Butlletí Municipal Desembre / Gener 2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you